Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK"— Sunum transkripti:

1 MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK
Öğr. Gör. Osman ALBAYRAK RTEÜ Eğitim Fakültesi

2 MESLEK NEDİR ? Meslek, belli bir eğitim ile kazanılan , sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek ve hizmet vermek karşılığında para kazanmak için yapılan , kuralları belirlenmiş iş demektir.

3 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ Öğretmenliğin bir meslek olup olmadığı hususunda geçmişte hep tartışmalar olmasına karşın yasalarımızda buna yönelik bir takım hususlar belirlenmiştir.

4 YASALARIMIZDA ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ
1848 yılında Darülmuallimin adıyla bugünkü manada öğretmen yetiştiren ilk meslek okulu kurulmuştur. 1850 yılında Darülmuallimin başına getirilen Ahmet Cevdet Efendi, Darülmuallimin için bir nizamname kaleme almıştır. Bu nizamname ile Darülmuallimin köklü bir yasal ve eğitimsel düzenlemeye tabi tutulurken aynı zamanda çağdaş anlamda öğretmenlik mesleğinin temelleri oluşturulmuştur. Bu nizamname, dolaylı olarak öğretmenliğin meslek olduğunu ve bu mesleğin bir okulu olduğunu ifade etmektedir (Akyüz, 2006a)

5 1869 yılında çıkarılan Maarif-i Umumi Nizamnamesinde umumi mekteplere öğretmen olmada öncelik hakkının Darülmuallimin’de eğitim görmüş muallimlere ait olduğu belirtilmiştir.

6 1924 tarihli Orta Tedrisat Kanununun 1. maddesine göre,
« muallimlik devletin umumi hizmetlerinden sayılan bir meslektir» olarak tanımlanmıştır.

7 1926 tarihli Maarif Teşkilatına Dair Kanunun 12
1926 tarihli Maarif Teşkilatına Dair Kanunun 12. maddesinde “maarif hizmetlerinde asil olan muallimliktir “ denmiştir. 1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 43. Maddesinde Öğretmenlik Mesleği; devletin eğitim öğretim ve bununla birlikte yönetim işlerini üzerine alan ihtisas mesleğidir. Şeklinde tanımlanmıştır.

8 Günümüzde öğretmenlik artık, alanda uzmanlık, akademik çalışma, mesleksel formasyon ve üniversite diploması gerektiren kendine özgü bir profesyonel meslek statüsü kazanmış bulunmaktadır.

9 ÖĞRETMENLİĞİN MESLEKLEŞME ÖLÇÜTLERİ
Toplumca ve devletçe meslek olarak tanınma ve kabul görme. Belirli bir uzmanlık bilgi ve becerisini gerektirme Mesleğe girişte belirli bir seçim ve denetimden geçme Mesleksel kültüre sahip olma Yasal, tüzük, yönetmelik, statü ve güvenceye kavuşma Tanımlanmış bir hizmet alanı olma ve o alanda hizmet verme Verdiği hizmetten ötürü yetiştirdiği kişiye-ailesine-topluma-devlete karşı sorumlu olmak Yeterince geniş ve yaygın bir hizmet alanına sahip olma. Mesleksel örgütlere sahip olma Mesleğin gerektirdiği etik kurallara sahip olma Meslekte çalışma özgürlüğüne sahip olma

10 Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin, genellikle orta gelir düzeyine altı ailelerin çocukları tarafından tercih edildiği bilinmektedir yılında eğitim fakültelerindeki öğrenciler üzerinde yapılan kapsamlı bir anket araştırmasında, ankete katılan öğrencinin %78,7’sinin annesinin; %53,4’ünün ise babasının eğitim düzeyinin ortaokulu geçmediği ortaya çıkmıştır. Aynı çalışmada, öğrencilerin %82,4’ünün annesinin ev hanımı; %30,6’sının babasının ise emekli olduğu tespit edilmiştir. Yine, öğrencilerin % 60’ı şehir merkezinden, geri kalan %40’ının ise kırsaldan geldiği bulunmuştur (Aksu vd., 2010).

11

12 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
 Öğretmenler devlet memurlarının çoğunluğunu oluşturur. ( Ülkemizde öğretim yılında ; Okul öncesi eğitimde, İlkokulda, Ortaokulda ve ortaöğretimde ′si erkek, ′si bayan olmak üzere toplam öğretmen bulunmaktadır. )

13 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Öğretmenlik mesleğini genellikle bayanlar tercih etmektedir. Öğretmenlerin büyük bir kısmı devlet memurudur. Öğretmenler genelde alt ve orta sınıf ailelerdendir. Öğretmenlik mesleğinin geliri düşük sayılabilir.

14 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Öğretmenlik sevgi ve özveri mesleğidir Öğretmenlik mesleğinin statüsü çok yüksek değildir Öğretmenlerin içinde yaşadıkları topluma karşı önemli görev ve sorumlulukları vardır

15

16

17

18

19

20

21 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN STATÜSÜ
Toplumsal statü, bireyin toplum yapısı içinde işgal ettiği konum veya yerdir. İki tür statü vardır; Verilmiş statü: Bireyin hiçbir etkisi olmadan kazanılmış statüdür. Ör: Bireyin erkek olarak doğması Kazanılmış statü: Bireyin kendi çabasıyla elde ettiği statüdür. Ör: Belli bir eğitim sonucunda öğretmen olmak, okul müdürü olmak.

22 MESLEĞİN STATÜSÜNÜ BELİRLEYEN UNSURLAR
Mesleğin gelir düzeyi mesleğe giriş için gerekli olan eğitimin süresidir Mesleğin çalışma koşulları Mesleki özerklik Medyanın meslek ile veya mesleğin topluma sunduğu hizmet ile alakalı yayınlarının etkisi Meslekin , mesleki standartların geliştirilmesi durumu Mesleğe atanmadaki standartlar Mesleğe karşı toplumda oluşmuş kültürel saygınlık

23

24

25

26 Öğretmenin Görevleri Öğretmenin okuldaki görevleri şu şekilde belirlenmiştir: 1. Öğretmenler kendilerine verilen dersleri okuturlar. Serbest çalışma saatlerinde öğrencileri gözlerler. Ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine de katılırlar.

27 Öğretmenin Görevleri 2. Öğretmenin öğretim işlerindeki görevleri şunlardır: a- Öğretmenler her ders yılı başında yıllık eğitim planlarını yaparlar. b- Etkili bir öğretim sağlayabilmek için, derslere hazırlıklı girmek ve okulda bulunan ders araçlarından ve okul kitaplığında bulunan kitaplardan öğrencilerini yararlandırmakla yükümlüdürler. c- Öğrencilerini bireysel çalışmalara yöneltmek.

28 2. Öğretmenin öğretim işlerindeki görevleri şunlardır
d- Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri eğitim-öğretim yılı başında ve muhtelif zamanlarda toplanarak eşgüdümüm sağlarlar e- Derslerde öğrencilerine ödev ve araştırma konularını veriri ve bunları takip ederler f- Verdikleri dersleri ve sınıf yoklamalarını her ders sınıf defterine yazarak imzalarlar.

29 3. Öğretmenlerin eğitim işlerinde ödevleri şunlardır
a- Öğretmenler haftada en az bir gün nöbet tutarlar. b- Öğretmenler kurulunca ya da okul yönetimince kendilerine verilen öğrenci kurullarını yönetir ve her türlü eğitim çalışmalarına katılırlar. c- Öğretmenler kurulu kararı ile kendilerine verilen sınıfın eğitim- öğretim işlerini üzerlerine alırlar.

30 4. Öğretmenin yönetim işindeki görevleri şunlardır:
a- Okulun disiplin ve onur kurulu ile eğitim ve yönetim kurullarında kendine verilen işleri yapmak. b- Öğretmenler kurulu toplantısına katılmak. c- Okul müdürünün uygun bulacağı şekilde okulun diğer yönetim işlerine yardımcı olmak. d- Düzenli olarak Tebliğler Dergisini takip etmek ve okumakla yükümlüdür.

31 ÖĞRETMENİN OKULDAKİ ROLLERİ
ÖĞRETMENİN ROLLERİ ÖĞRETMENİN OKULDAKİ ROLLERİ Liderlik / başkanlık rolü Danışmanlık rolü Rehberlik rolü Eğiticilik rolü Yargıçlık rolü Bilgi yayıcılık rolü Nasihatçılık rolü Ana – babalık rolü

32 ÖĞRETMENİN ÇEVRESEL ROLLERİ
Çevre kalkınmasına katılma ve katkı sunma rolü Çevre liderlik rolü Toplumsal yabancılık rolü Ahlak savunucusu rolü Kültürlülük rolü Çocuk eğitimi rolü

33 ÖĞRETMENİN SORUMLULUKLARI
Mesleki gelişim sorumluluğu Öğrenciyi tanıma sorumluluğu Karar verme sorumluluğu Plan yapma sorumluluğu Öğretim sorumluluğu Strateji- yöntem ve teknik seçme sorumluluğu Materyal geliştirme ve kullanma sorumluluğu Sınıf yönetimi sorumluluğu Okul-aile ve toplum ilişkilerini geliştirme sorumluluğu İzleme , ölçme ve değerlendirme sorumluluğu

34 Öğretmenin taşıması gereken yeterlikler
Genel Kültür Bilgisi: Bir öğretmeninin sahip olması gereken genel kültür bilgisi yeterliliğinin oranı % ’tir. Alan Bilgisi : Alanıyla ilgili bilgilere sahip olma. % Öğretmenlik Meslek Bilgisi : % 25 – 30 Öğretmen adaylarının eğitim fakültelerinde gördüğü derslerin ağırlıkları bu oranlara göre dağıtılmaktadır

35 ETKİLİ BİR ÖĞRETMENİN TAŞIMASI GEREKEN BAŞLICA NİTELİKLER
Çok değişik kaynaklarda öğretmenlerin sahip olması gereken özellikler belirtilmektedir. Etkili öğretmenin temel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz; Öğretmen sınıfta yaratıcı bir ortam oluşturmalıdır. Dersini ilgi çekici ve güçlü bir şekilde sunmalıdır. Öğrencilere yardım etmelidir. Öğrencilere öğrenme hususunda yardım etmelidir. Öğretmen hoşgörülü, sevecen, anlayışlı ve espirili olmalıdır. Açık fikirli, cesaretlendirici ve destekleyici olmalıdır. Genel kültür sahibi olmalıdır. Meslek bilgisine sahip olmalı ve kendini yenilemelidir. Öğretmen öğretme bilgisine sahip olmalıdır. Öğretmen, öğrenciyi bilgi edinme sürecinde aktif tutmalıdır.

36 Öğretmen Yeterlikleri

37 Öğretmenlerin Mesleki Alandaki Yeterlik Durumları
Yeterlik nedir? Bir meslek alanına özgü görevlerin yapılabilmesi için gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve tutumlara sahip olma durumu. Öğretmen yeterlikleri: Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumlar. MEB yapmış olduğu çalışmalar sonucunda bir öğretmenin taşıması gereken yeterlik alanlarını belirlemiştir.

38 MEB ve Öğretmen Yeterlikleri
Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri 6 ana yeterlik alanı, bu yeterlikleri yerine getirebilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumlar 31 alt yeterlik alanı yeterliklerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin delili olabilecek gözlemlenebilir-ölçülebilir davranışlar 233 performans göstergesi Özel alan yeterliklerini belirlemiştir

39 A- Kişisel ve Mesleki Değerler-Mesleki Gelişim
Yeterlik Alanları A- Kişisel ve Mesleki Değerler-Mesleki Gelişim B- Öğrenciyi Tanıma C- Öğrenme ve Öğretme Süreci D- Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme E- Okul-Aile ve Toplum İlişkileri F- Program ve İçerik Bilgisi

40 Yeterlik Alanları ve Alt Yeterlikler (1)
A- Kişisel ve Mesleki Değerler-Mesleki Gelişim A1- Öğrencilere Değer Verme, Anlama ve Saygı Gösterme A2- Öğrencilerin Öğrenebileceğine ve Başaracağına İnanma A3- Ulusal ve Evrensel Değerlere Önem Verme A4- Öz Değerlendirme Yapma A5- Kişisel Gelişimi Sağlama A6- Mesleki Gelişmeleri İzleme ve Katkı Sağlama A7- Okulun İyileştirilmesine ve Geliştirilmesine Katkı Sağlama A8- Mesleki Yasaları İzleme, Görev ve Sorumlulukları Yerine Getirme

41 Yeterlik Alanları ve Alt Yeterlikler (2)
B- Öğrenciyi Tanıma B1- Gelişim Özelliklerini B2- İlgi ve İhtiyaçları Dikkate Alma B3- Öğrenciye Değer Verme B4- Öğrenciye Rehberlik Etmek

42 Yeterlik Alanları ve Alt Yeterlikler (3)
C- Öğrenme ve Öğretme Süreci C1- Dersi Planlama C2- Materyal Hazırlama C3- Öğrenme Ortamlarını Düzenleme C4- Ders Dışı Etkinlikleri C5- Bireysel Farklılıkları Dikkate Alarak Öğretimi Çeşitlendirme C6- Zaman Yönetimi C7- Davranış Yönetimi

43 Yeterlik Alanları ve Alt Yeterlikler (4)
D- Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme D1- Ölçme ve Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerini Belirleme D2- Değişik Ölçme Tekniklerini Kullanarak Öğrencinin Öğrenmelerini Ölçme D3- Verileri Analiz Ederek Yorumlama, Geri Bildirim Sağlama D4- Sonuçlara Göre Öğretme-Öğrenme Sürecini Gözden Geçirme

44 Yeterlik Alanları ve Alt Yeterlikler (5)
E- Okul-Aile ve Toplum İlişkileri E1- Çevreyi Tanıma E2- Çevre Olanaklarından Yararlanma E3- Okulu Kültür Merkezi Durumuna Getirme E4- Aileyi Tanıma ve Ailelerle İlişkilerde Tarafsızlık E5- Aile Katılımı ve İşbirliği Sağlama

45 Yeterlik Alanları ve Alt Yeterlikler (6)
F- Program ve İçerik Bilgisi F1- Türk Milli Eğitimin Amaç ve İlkeleri F2- Özel Alan Öğretim Programı Bilgisi ve Uygulama Becerisi F3- Özel Alan öğretim Programını İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme.

46 Teşekkürler!!!


"MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları