Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nevşehir Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Nevşehir Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Program Geliştirme Çalışmaları Dr.Melek Gül.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nevşehir Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Nevşehir Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Program Geliştirme Çalışmaları Dr.Melek Gül."— Sunum transkripti:

1 Nevşehir Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Nevşehir Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Program Geliştirme Çalışmaları Dr.Melek Gül ŞAHİNEL Dr.Melek Gül ŞAHİNEL

2  Programın Amacı  Program Çıktıları  Öğrenme Çıktıları  Öğrenci İş Yükü  Örnekler Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

3 Ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel, teknolojik gelişmeler ve toplumun değişen ihtiyaçları her alanda olduğu gibi yüksek öğretim alanında da eğitim sistemlerinin ve programlarının gözden geçirilmesini ve geliştirilmesini gündeme getirmiştir. Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim kurumlarından eğitim-öğretim programlarının öğrenme çıktılarını tanımlaması ve AKTS kredilerini hesaplamaları beklenmektedir. Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

4 Ders A Program Çıktıları Öğrenme Çıktıları Ders B Ders C Ders D Öğrenme çıktıları Öğrenme Çıktıları Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Temel Alan Yeterlilikleri İç Paydaş, Dış Paydaş, Bölüm Misyonu Program Amaçları İş Yükü Hesabı Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

5  Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi: Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan ulusal ve uluslar arası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen, yeterliliklerin belli bir düzen içinde yapılandırıldığı bir sistemdir.  Temel Alan Yeterlilikleri: Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri göz önünde bulundurularak, herhangi bir temel alandaki yeterliliklerin, ilgili paydaşların görüşleri alınarak belirli bir düzen içinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

6 Programın nasıl bir mezun profili istediğini ortaya koyan genel bir ifadedir. Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

7 Program çıktıları, öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları istenen gerekli bilgi, beceri ve yeterlikleri tanımlayan ifadelerdir. Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

8 “Nasıl bir mezun?” “Mezunlar hangi bilgi, beceri ve yeterliklere sahip olmalıdır?” Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

9 Bölümünüzde bir ekip oluşturunuz. Programın bulunduğu düzeye uygun ulusal yeterlikleri ve alan yeterliklerini inceleyiniz. Alan yeterliklerinden programa ilişkin özelleştirme yapınız. Programın alan yeterlilikleri haricinde, içermesi gereken yeterlik ve sektörel yeterlikler nelerdir? Değerlendiriniz. Öğrencilerin, mezunların, programı yürütenlerin ve sektörün gereksinimlerini ve beklentilerini inceleyiniz. Program çıktılarını açık, gözlenebilir ve ölçülebilir olarak ifade ediniz. Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

10 Hazırlanan program çıktıları fakülte ya da yüksekokulun vizyon, misyon ve hedefleriyle tutarlı mı? Öğrenciler belirlenen program çıktılarıyla ortaya konulan yeterliliklere sahip olabilirler mi? Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

11 Mesleğin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmektir. Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

12 Kimya Bölümü’nden mezun olan öğrenciler: 1. Kimya programı ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir. 2. Karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak amaca uygun olarak gerekli verileri toplayabilir. 3. Deney tasarlayabilir. 4. Elde ettiği verilere göre sonuçları yorumlayabilir. 5. İlgi alanında karşılaşılan problemlerin analizinde mevcut bilgisayar teknolojilerini kullanabilir (Alan yeterlilikleri-İletişim ve Sosyal Yetkinlik). 6. Gerek ilgi alanındaki ve gerekse toplumun diğer kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanarak profesyonel düzeyde eleştirel olarak iletişim kurabilir (Alan Yeterlilikleri- İletişim ve Sosyal Yetkinlik). 7. Bir yabancı dil kullanarak alanına ilişkin konularda meslektaşlarıyla iletişim kurabilir (Alan yeterlilikleri-İletişim ve Sosyal Yetkinlik). Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

13 Program çıktıları belirlendikten sonra bu çıktılara ulaşabilmek için programda hangi derslerin yer alması gerektiği belirlenmelidir. Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

14 Öğrenme çıktısı;  Ders sonunda öğrenciye kazandırılması hedeflenen yetkinlik ve beceriler setidir.  Öğrencinin ders sonunda sergilemesi beklenen özelliklerdir.  Öğretim süreci sonunda başarılı olmuş bir öğrencinin; neleri bileceği, neleri kavrayacağı, neleri yapabileceğinin açık, gözlenebilir biçimde tanımlanmasıdır. Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

15 Öğrenme Çıktıları NİÇİN? İçerik NE? Öğrenme-Öğretme Süreci NASIL? Ölçme Değerlendirme NE KADAR? Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

16 Eğitim sürecine rehberlik eder. Öğrenmelerin ölçülmesi için objektif ölçütler sağlar. Öğrenme beklentileri konusunda öğrenciye net bilgi sağlar. Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

17 “ Bu dersi tamamlayan öğrenci hangi becerilere sahip olmalıdır?” sorusu ile başlanmalıdır. Bu öğrenme çıktısı ve içerik ile öğrencinin hangi becerisinin geliştirilmesi hedefleniyor?” sorusunun cevabı dersin öğrenme çıktısı olacaktır. Öğrenme çıktıları program amaç ve çıktılarına uygun olmalıdır. Her bir öğrenme çıktısı için tek fiil kullanılmalıdır. Öğrenme çıktıları gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır (açıklayabilme, örnek verebilme, problem çözebilme, ilişki kurabilme, gösterebilme, uygulayabilme, eleştirebilme, kullanabilme, eleştirebilme vb.). Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

18 Öğrenme çıktıları öğretim elemanının yapacakları değil, öğrencinin ders sonunda sahip olacağı yeterliklerdir. Bu nedenle öğrenme çıktıları ifade edilirken öğretenin ne anlattığı değil, öğrenenin ne kazandığını belirtmelidir. Ders konularının başlıkları öğrenme çıktısı olarak ifade edilmemelidir. Hazırlanan öğrenme çıktıları düzeye ve dersin süresine uygun olmalıdır. Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

19 Bilişsel Alan  Bilgi (hatırlama,tanıma)  Kavrama (tahmin etme,açıklama)  Uygulama(yapma,kullanma,pro blem çözme)  Analiz (karşılaştırma, öğelere ayırma,ilişkileri belirleme  Sentez (birleştirme, özetleme, yeniden düzenleme)  Değerlendirme (yargıda bulunma,açıklama, karar verme)  Hatırlama  Anlama  Uygulama  Çözümleme  Değerlendirme  Yaratma Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

20  Alma (farkındalık, almaya isteklilik, kontrollü ya da seçici dikkatlilik)  Tepkide bulunma (karşılık verme, isteği gösterme, onaylama, öneride bulunma, tartışma)  Değer verme (bir değeri kabullenmişlik, destekleme, inkar etme)  Örgütleme (değerleriyle uyumlu hale getirme, değer sistemine katma)  Kişilik Haline Getirme (karakterlenme, gözden geçirme, davranış ölçütü haline getirme) Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

21  Algılama (motorun bozulduğunun farkına varma, yemeğe lezzet vermek için yiyeceğin tadını kontrol etme, müziği belirli bir dans adımı ile ilişkilendirme)  Kurulma (tahtayı verniklemedeki basamaklama sırasını listeleme, topa vurmak için uygun vücut duruşunu gösterme, verimli daktilo yazmak için istek gösterme)  Kılavuzla Yapma (golf vuruşunu gösterildiği gibi yapma, ilk yardım bandajlamasını gösterildiği gibi uygulama, yemek hazırlamak için en iyi sıralamayı belirleme)  Mekanikleşme (düzgün ve okunaklı yazama, laboratuar malzemelerini hazırlama, basit bir dans adımını gösterme)  Beceri Haline Getirme (elektrikli testereyi beceriyle kullanma, yüzmede doğru formu gösterme, viyolin becerili performans sergileme, elektronik bir aracı hızlı ve doğru olarak onarma)  Uyum (tenis oyununu rakibin stiline göre uyarlama, başka türlü yapma)  Yaratma (bir dans adımını yaratma, yeni elbise stili tasarlama) Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

22 Doğru Kullanım Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Analitik kimyanın temel prensiplerini açıklayabilir. Vadeli işlemler piyasasının temel çalışma prensiplerini sıralayabilir. Akım problemlerini çözebilir. Mali plan oluşturabilir. Alana özgül hesaplama araçlarını kullanabilir. Hatalı Kullanım Analitik kimyanın temel prensiplerinin görülmesi. Vadeli işlemler piyasasının temel çalışma prensiplerini öğretebilme. Akım problemlerini anlatma. Mali planı anlama. Mühendislik alanındaki hesaplama araçları Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

23 DERS PROGRAM ÇIKTILARI PÇ-1 PÇ-2PÇ-3PÇ-4PÇ-5PÇ-6PÇ-7PÇ-8PÇ-9 PÇ-10PÇ-11PÇ-12PÇ-13 ÖÇ-1xxxxx ÖÇ-2 XXXXX ÖÇ-3 XXXX ÖÇ-4 XXX ÖÇ-5 XXX ÖÇ-6 XXXXXXX ÖÇ-7 XXXX ÖÇ-8 XXX ÖÇ-9 XXXXX ÖÇ-10 XXXXX Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

24 İş yükü öğrencinin öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için dersle ilgili yaptığı tüm çalışmaları kapsamaktadır. Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

25 Dikkat edilmesi gerekenler; AKTS kredileri tam sayı olarak verilmelidir. Her bölümün bir yarıyıldaki derslerinin toplam AKTS kredisi 30 olmalıdır. Ortak derslere aynı AKTS verilmelidir. Stajlara, tüm kredisiz derslere, bitirme çalışmalarına AKTS verilmesi şarttır. Uygulama ders saatleri, teorik ders saatleri gibi iş yükü hesabına katılmalıdır. İş yükü hesabı ders planınızla ilgili olan tüm etkinlikleri kapsamalıdır. Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

26

27 Ders Öğretim Planı Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

28 30/11/10 Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL Kaynaklar www.bologna.yok.gov.tr Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları, Kasım 2010, Ankara.

29 TEŞEKKÜR EDERİM Program Geliştirme Çalışmaları- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL


"Nevşehir Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Nevşehir Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Program Geliştirme Çalışmaları Dr.Melek Gül." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları