Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ELEKTRİK İŞLETMECİLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ELEKTRİK İŞLETMECİLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ELEKTRİK İŞLETMECİLİĞİ
Fatih ERDEM Ankara Sanayi Odası I. OSB Elektrik İşletme Md.

2 OSB, DAĞITIM ŞEBEKESİNİ KENDİSİ KURMA VE İŞLETME DURUMUNDADIR!
4562 sayılı OSB Kanunu 20. maddesi: ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) OSB`lerin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma, üretim tesisleri kurma ve işletme hakkı sadece OSB`nin yetki ve sorumluluğundadır. Haliyle tüm OSB’ler kendi dağıtım şebekesini kurmak ve işletmek ZORUNDADIR.

3 OSB, lerin DAĞITIM HİZMETİNİ VERMEKTEKİ AMAÇLARI...
Elektriğin; Yeterli, Kaliteli, Sürekli, Düşük maliyetli bir şekilde katılımcılarının kullanımına sunulmasıdır.

4 OSBÜK EĞİTİM TOPLANTILARININ VARMASI GEREKEN BİR HEDEFİ DE .......
OSB’lerin hepsinde; elektrik dağıtım hizmetinin tek tip sözleşme ile verildiği tüzel kişiliklerin oluşmasının sağlanmasıdır.

5 OSB’lerin , MEVCUT ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDAKİ YERİ
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2. Madde 4. Fıkrası ilave (g) bendi: ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan OSB tüzel kişilikleri; onaylı sınırları içerisinde üretim, dağıtım ve ticaret faaliyetlerinden bir veya bir kaçını yetkili organlarının kararı ile yapar.

6 OSB’lerin , MEVCUT ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDAKİ YERİ
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2. Madde 4. Fıkrası ilave (g) bendi: ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Organize sanayi bölgeleri katılımcıları, OSB yetkili organlarının kurduğu şirket çerçevesinde serbest tüketici sayılır. Ancak kurulan şirket, üretimi veya toptan alımı nedeniyle OSB içindeki serbest tüketicilere piyasada bulabildikleri fiyatların üzerinde elektrik satamaz. Bu halde sadece OSB içi elektrik dağıtım bedeli alınır.

7 OSB’lerin , MEVCUT ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDAKİ YERİ
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2. Madde 4. Fıkrası ilave (g) bendi: ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Organize sanayi bölgelerinin sınırları içerisinde olup, daha önce bedelsiz olarak veya sembolik bedel ile TEDAŞ'a devir edilen dağıtım şebekelerinin mülkiyeti ve işletme hakları altı ay içinde aynı bedelle OSB'lere devir edilir.

8 OSB’lerin, TASARI HALİNDE BULUNAN ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDAKİ YERİ
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 2. Maddesinin 2. Fıkrası (OSBÜK tarafından önerilerek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca Kabul Edilmiştir.) Elektrik piyasasında faaliyet gösterecek tüzel kişilerde A.Ş. veya Ltd. şirketi olma zorunluluğu maddesinin devamına...... sayılı OSB kanununa göre kurulan ve onaylı sınırları içerisinde faaliyet gösteren OSB tüzel kişilikleri bu hükmün dışındadır. hükmü eklenmiştir.

9 OSB’lerin, TASARI HALİNDE BULUNAN ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDAKİ YERİ
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (g) bendi değiştirilmiştir. (OSBÜK tarafından önerilerek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca Kabul Edilmiştir.) sayılı OSB Kanununa göre kurulan OSB tüzel kişilikleri, katılımcılarının ihtiyacını karşılamak amacıyla; 6762 sayılı TTK hükümlerine göre Şirket kurma şartı aranmaksızın Kurumdan lisans almak koşuluyla dağıtım ve/veya üretim faaliyetlerinde bulunur

10 OSB’lerin, TASARI HALİNDE BULUNAN ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDAKİ YERİ
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (g) bendi değiştirilmiştir. (OSBÜK tarafından önerilerek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca Kabul Edilmiştir.) OSB tüzel kişilikleri, katılımcılarının elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla tüketim miktarına bakılmaksızın serbest tüketici sayılır. OSB katılımcılarından serbest tüketici limitini aşan tüketiciler, Organize Sanayi Bölgesine dağıtım bedeli ödemek kaydıyla tedarikçisini seçme hakkına sahiptir.

11 OSB’lerin, TASARI HALİNDE BULUNAN ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDAKİ YERİ
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (g) bendi değiştirilmiştir. (OSBÜK tarafından önerilerek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca Kabul Edilmiştir.) Organize Sanayi Bölgeleri, ürettiği veya serbest tüketici sıfatıyla temin ettiği elektrik enerjisinin; Katılımcılarının kullanımına sunulmasına, Lisans ve dağıtım bedellerinin belirlenmesine OSB’lerin bu bend kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görüşü alınarak Kurum tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

12 OSB’lerin, TASARI HALİNDE BULUNAN ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDAKİ YERİ
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (g) bendi değiştirilmiştir. (OSBÜK tarafından önerilerek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca Kabul Edilmiştir.) Organize Sanayi Bölgeleri, sınırları içerisinde olup, bedelsiz olarak veya sembolik bedel ile TEDAŞ’a devredilen tesislerin mülkiyeti ve işletme hakları üç ay içinde aynı bedelle ilgili Organize Sanayi Bölgesine devredilir.

13 DAĞITIM HİZMETİNİN OSB’lere GETİRDİĞİ SORUMLULUKLAR...
HİZMET KALİTESİ Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, bölgesinde bulunan tüm müşterilere yeterli, kaliteli ve sürekli elektrik enerjisi sunacak şekilde hizmet verir. Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi, bölgesi içerisinde bulunan tüm müşterilere, perakende satış sözleşmesi kapsamında eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin aynı kalitede hizmet verir.

14 DAĞITIM HİZMETİNİN OSB’lere GETİRDİĞİ SORUMLULUKLAR...
ENERJİDE SÜREKLİLİK SAĞLANIP KESİNTİ YAŞANMAMASI GEREKİR Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, mücbir sebepler veya programlı kesintiler dışında dağıtım sistemini, kendisinden hizmet alanlara kaliteli ve sürekli elektrik enerjisi sağlayacak durumda tutmakla yükümlüdür. Müşteriler, programlı kesintiler hakkında dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından, kesintiden en az kırk sekiz saat önce yazılı, işitsel veya görsel basın yayın kuruluşları aracılığıyla bilgilendirilir.

15 DAĞITIM HİZMETİNİN OSB’lere GETİRDİĞİ SORUMLULUKLAR...
MÜŞTERİ ÇAĞRI MERKEZİ KURMALIDIR Lisans sahibi tüzel kişiler tarafından, arıza bildirimi, kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanım ihbarları, şikayetler ve benzeri konularda yapılan başvuruların cevaplandırılması için yirmi dört saat kesintisiz hizmet verecek şekilde, yeterli donanım ve personele sahip müşteri hizmetleri merkezleri kurulur.

16 DAĞITIM HİZMETİNİN OSB’lere GETİRDİĞİ SORUMLULUKLAR...
TÜKETİME İLİŞKİN ARŞİV VE RAPORLAMALARI SUNABİLMELİDİR Tüzel kişi, müşterinin talebi halinde müşterinin geçmiş on iki aya yönelik elektrik enerjisi tüketimini ayrıntılı şekilde gösteren belgeyi sunar.

17 DAĞITIM HİZMETİNİN OSB’lere GETİRDİĞİ SORUMLULUKLAR...
TÜKETİCİ HAKLARI KANUNA UYGUN HİZMET VERMELİDİR Elektrik enerjisi hizmeti alan müşterilerin hakları ve zararlarının tazmini konusunda, 4628 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.

18 DAĞITIM HİZMETİNİN OSB’lere GETİRDİĞİ SORUMLULUKLAR...
DAĞITIM YÖNETMELİĞİ MADDE 23 Uzaktan Ölçme ve Kontrol: İlgili dağıtım şirketinin gelir/tarife düzenlemesi çerçevesinde onaylanarak yatırım planında yer alması halinde, dağıtım sistemine ait uzaktan ölçme ve/veya kontrol sistemleri dağıtım şirketi tarafından kurulur ve işletilir.

19 DAĞITIM HİZMETİNİN OSB’lere GETİRDİĞİ SORUMLULUKLAR...
DAĞITIM YÖNETMELİĞİ MADDE 24 Dağıtım şirketi; lisansı kapsamındaki dağıtım bölgesinde elektriğin dağıtım sistemine girişinden tüketim noktalarına iletilmesine kadar olan tüm aşamalarda, Enerji akışının gerçek zamanlı olarak izlenmesi, Sisteme ilişkin ihbarların alınması ve sonuçlandırılması Koruyucu bakım onarım hizmetlerinin planlanması ile uygulanması konularında gerekli iletişim alt yapısını kurmakla yükümlüdür.

20 DAĞITIM HİZMETİNİN OSB’lere GETİRDİĞİ SORUMLULUKLAR...
DAĞITIM YÖNETMELİĞİ GEÇİCİ MADDE 3 Dağıtım şirketlerine, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen, lisansı kapsamındaki dağıtım bölgesinde elektriğin dağıtım sistemine girişinden tüketim noktalarına iletilmesine kadar olan tüm aşamalarda, enerji akışının gerçek zamanlı olarak izlenmesi, sisteme ilişkin ihbarların alınması ve sonuçlandırılması ve koruyucu bakım onarım hizmetlerinin planlanması ile uygulanması konularında gerekli iletişim alt yapısını kurması için lisanslarını aldıkları tarihten itibaren üç yıl için muafiyet tanınır.

21 DAĞITIM HİZMETİNİN OSB’lere GETİRDİĞİ SORUMLULUKLAR...
DAĞITIM YÖNETMELİĞİ MADDE 40 Çalışma Güvenliği Esasları: Dağıtım şirketi ve kullanıcı; mevzuat hükümleri çerçevesinde, dağıtım sisteminde veya kullanıcı tesis ve/veya teçhizatı üzerinde çalışan personelin sağlığının ve can güvenliğinin korunmasına ilişkin usul ve esasları kapsayan çalışma güvenliği yönetim sistemleri oluşturur.


"ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ELEKTRİK İŞLETMECİLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları