Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU AB’ye Giriş Süreci - ROMANYA PERSPEKTİFİ – Gheorghe Cazan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU AB’ye Giriş Süreci - ROMANYA PERSPEKTİFİ – Gheorghe Cazan."— Sunum transkripti:

1 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU AB’ye Giriş Süreci - ROMANYA PERSPEKTİFİ – Gheorghe Cazan “YENİ KAMU İHALE USULLERİ VE ARAÇLARI” Ankara – 5-6 Şubat 2008

2 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Romanya Kamu İhale Sisteminde Reform Stratejisi 2001 – 2004 yıllarının genel problemleri: l Mevzuatlarda çakışma ve kamu ihale sisteminin yönetiminde rolü olan kamu kurumlarının yetkilerinin net bir şekilde dağıtılmış olmaması; l Kurumsal yapıda düzenleme ve izleme rolü olan çalışanların yetersizliği; l İdarelerin zayıf kapasitesi; l Bilgi toplama mekanizmalarının verimsizliği; l İhtilafların Çözümüne ilişkin sistemin yavaş ve az verimli olması.

3 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Başlıca İki Hedef 1. Mevzuat çerçevesinin iyileştirilmesi 2. Uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi 2005 yılında ulusal bir strateji kabul edilmiştir–901/2005 sayılı Hükümet Kararı

4 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Mevzuat çerçevesinin iyileştirilmesi (1) Ulusal kamu ihale mevzuatı, aşağıdakilerden oluşan Avrupa Mevzuatını kapsayacak şekilde değiştirilmiştir: l 2004/17/EC sayılı Direktif –“altyapı (utilities) sektörü” l 2004/18/EC sayılı Direktif –“klasik sektör” l 89/665/EEC sayılı Direktif –“klasik sektörlerde ihtilafların çözümü” l 92/13/EEC sayılı Direktif – “altyapı (utilities) sektöründe ihtilafların çözümü”

5 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Mevzuat çerçevesinin iyileştirilmesi (2) l Mevzuatlarda herhangi bir çakışma olmasını engellemek amacıyla bütün mevzuatın taranması l Hem “klasik sektör” hem de “altyapı sektörü” kapsamındaki ihalelerin düzenlenmesi l “Geleneksel” ve “elektronik” ihale için tek bir vizyonun benimsenmesi l İhtilafların çözümüne ilişkin eski sistemin değiştirilmesi l İmtiyazlarla ilgili yeni vizyon

6 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi İdareler düzeyinde uygulama kapasitesinin güçlendirilmesini sağlamanın başlıca yolları: l idarelerdeki ihale birimlerine uygun insan kaynakları ve materyel kaynak ayrılması; l metodolojik danışmanlığa kolay erişim, l uygun eğitim araçları ve destek materyelleri (bilgi bültenleri, kılavuzlar) l kamu ihale faaliyetinde görev alan çalışanların düzenli eğitim programlarına katılımı.

7 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Kimler katıldı? Bakanlıklar Arası Çalışma Grubu: l Ulusal Kamu İhale Düzenleme ve İzleme Merci l Maliye Bakanlığı l Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı l Adalet Bakanlığı l İletişim ve Bilgi Teknolojileri (IT) Bakanlığı l Avrupa Entegrasyonu Bakanlığı

8 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Nasıl yapıldı? l Ulusal Kamu İhale Düzenleme ve İzleme Merci içinde bir çalışma grubu l SIGMA desteği l Sivil toplumla istişare l Avrupa Komisyonu ile sürekli istişare - Bükreş ve Brüksel’de toplantılar - Kamu İhale Kanunu 1. Taslak, 2. Taslak… l Eğitim için Phare desteği l Çalışmaya katılan ekiplerin devamlılığının sağlanması

9 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Politik destek l Hükümet seviyesinde politik kararlılık l Parlamentoda lobi faaliyetleri ve “kavgalar” KIRMIZI BAYRAK SARI BAYRAK YEŞİL BAYRAK Eylül 2005 Ülke Raporu – Kırmızı Bayrak Mayıs 2006 Ülke Raporu – Yeşil Bayrak

10 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Ulusal Mevzuat l Birincil mevzuat: - 337/2006 sayılı Kanun tarafından onaylanan 34/2006 Sayılı Acil Hükümet Emri (AHE) l İkincil mevzuat: - 925/2006 sayılı Hükümet Kararı (HK) – “geleneksel” ihale uygulama normları - 1660/2006 sayılı Hükümet Kararı – “elektronik” ihale uygulama normları - 71/2007 sayılı Hükümet Kararı – iş ve hizmetlerde imtiyazlar için uygulama normları

11 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU İLKELER l Ayrımcılık yapmama l Eşit muamele l Karşılıklı tanınma l Şeffaflık l Ölçülülük l Kamu fonlarının etkili kullanımı l Sorumluluk alma

12 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Kamu İhale Kanununun kapsamı (1) İdareler - Merkezi, bölgesel ve yerel seviyede kurulu her tür kamu kurumu; - Kamu yasası tarafından yönetilen, kamu kurumları dışında, tüzel kişiliğe sahip olan, genel ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla kurulmuş, sinai veya ticari özelliği olmayan ve : – çoğunlukla bir kamu kurumu veya kamu yasası tarafından yönetilen bir merci tarafından finanse edilen veya – bir kamu kurumuna veya kamu yasası tarafından yönetilen bir merciye bağlı olan veya – Yönetim kurulu veya denetleyici organının üyelerinin yarısından fazlası bir kamu kurumu veya kamu yasası tarafından yönetilen bir merci tarafından atanan kurumlar.

13 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Kamu İhale Kanununun kapsamı (2) - Bir veya birden fazla idare tarafından kurulan birlikler; - Altyapı sektöründe (su, enerji, ulaştırma, posta hizmetleri) ilgili faaliyetlerden bir veya birden fazlasını yürüten her tür kamu teşebbüsü; - Kamu teşebbüsü olmayan ancak, özel veya münhasır haklardan yararlanarak altyapı sektöründe ilgili faaliyetlerden bir veya birden fazlasını yürüten diğer her tür kuruluş

14 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU İhale usulleri – Açık ihale usulü – Belirli istekliler arasında ihale usulü – Rekabetçi diyalog usulü – Pazarlık usulü - önceden ilan vererek - önceden ilan vermeden – Tasarım yarışması – Fiyat teklifi çağrısı

15 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Diğer olasılıklar - Çerçeve anlaşma - Elektronik azaltma - Dinamik alım sistemi

16 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Yeterlilik ve Seçim Kriterleri l Kişisel Durum l Mesleki Faaliyeti İcra Kapasitesi l Ekonomik ve Mali Durum l Teknik ve/veya Mesleki Yeterlik l Kalite Güvence Standartları l Çevre Koruma Standartları

17 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU İhalenin verilmesine yönelik kriterler l Ekonomik açıdan en avantajlı teklif l En düşük fiyat

18 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Şeffaflık l İhalenin verilmesine yönelik prosedürleri uygulamaya başlamadan önce, kuralların bilinmesi gerekmektedir l Kamu ihale dosyası, kamuyu ilgilendiren bir bilgi olarak kabul edilir  bu bilgiye erişim ancak bilginin sınıflandırılmış veya kanun gereği fikri mülkiyet hakkı kapsamında korunuyor olması durumunda kısıtlanabilir l İlanların yayınlanması

19 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU İlanlar l Niyet ilanı l Katılım ilanı l İhale ilanı Nerede: - Avrupa Birliği Resmi Gazetesi - Elektronik Kamu İhale Sistemi (EKİS) www.e-licitatie.ro

20 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Kamu İhalede Kurumsal Yapı l Ulusal Kamu İhale Düzenleme ve İzleme Merci (UKİDİM) l Şikayetlerin Çözümü Ulusal Konseyi (ŞÇUK)

21 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU U.K.İ.D.İ.M. (1) l Temmuz 2005’te kuruldu l Yasal dayanak: - 74/2005 sayılı AHE ve 895/2005 sayılı HK l Toplam çalışan sayısı: 80 l Teşkilat yapısı: - Politikalar ve Düzenlemeler Müdürlüğü - Faaliyetsel Gelişme Müdürlüğü - İzleme ve Takip Müdürlüğü

22 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU U.K.İ.D.İ.M. (2) Rolü: Kamu ihale politikasının oluşturulması, teşvik edilmesi ve uygulanması Başlıca işlevleri:  Yasal çerçevenin düzenlenmesi  Kamu ihale ile ilgili konularda Avrupa Komisyonu irtibat noktası  İdarelere danışmanlık yapılması  Yardım masası  Operasyonel araçların geliştirilmesi (kılavuzlar, broşürler)  Eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve devam ettirilmesi  Kamu ihale sözleşmelerinin takibi – istatistik amaçlı  Belli vakaların kontrolü ve yaptırımların uygulanması

23 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Ş.Ç.U.K. (1) l Eylül 2006’da kuruldu l İdari – yargı faaliyetleri olan bağımsız kurum yarı adli merci l Yasal dayanak: - 34/2005 sayılı AHE, Bölüm IX l Toplam çalışan sayısı: 21 (idari personel dışında) l Teşkilat yapısı: şikayetlerin çözülmesinden sorumlu 7 bağımsız panel

24 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Ş.Ç.U.K. (2) İdare tarafından hakları veya meşru çıkarlarının zedelendiğini düşünen bir kişinin, bu eyleme karşı çıkma hakkı vardır: - idari-yargı aracılığıyla – ŞÇUK - veya Mahkeme aracılığıyla Tazminat, ancak Mahkeme önünde adli süreçler sonucunda talep edilebilir.

25 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Ş.Ç.U.K. (3) l Talebin ŞÇUK’ye iletilmesi durumunda otomatik askıya alma l Konsey, tam olarak gerekçelendirilmiş durumlarda, şikayetleri 10 iş gününde çözer, şikayetin çözülmesi için süre 20 gün daha uzatılabilir l Konseyin kararı zorunludur ve karara Temyiz Mahkemesinde karşı çıkılabilir

26 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU AB ile bir yılın ardından l AB Resmi Gazetesinde 9.300 katılım ilanı yayınlandı l İlanların %99,9’u elektronik ortamda gönderildi l Elektronik Kamu İhale Sisteminde (EKİS) 29.000 katılım ilanı yayınlandı l EKİS’te 108.000 fiyat teklif çağrısı yayınlandı l Sözleşmelerin %70’i - açık ihale usulü l ŞÇUK’ye 5.000 talep iletildi (prosedürlerin %3,1’i) l 3.000 kişi eğitildi (personelin %65’i son 3 yılda kamu ihale alanında en az bir seminere katıldı)

27 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU İdarelerin Anlayışı (1) Kamu ihale prosedürleri aşağıdaki unsurları ne kadar etkiler? 1. Ürün/hizmet/iş maliyetlerinin düşmesi? 2. Ürün/hizmet/iş kalitesinin artması? 3. İhalenin verilmesine yönelik şüphelerin azalması? 4. Rekabetin artması?

28 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU İdarelerin Anlayışı (2)

29 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Teşekkürler


"© OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU AB’ye Giriş Süreci - ROMANYA PERSPEKTİFİ – Gheorghe Cazan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları