Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İhracatın önemi İHRACATIN ÖNEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İhracatın önemi İHRACATIN ÖNEMİ"— Sunum transkripti:

0 (KREDİ, SİGORTA/GARANTİ PROGRAMLARI)
Kapak İHRACATIN FİNANSMANI VE “TÜRK EXİMBANK” (KREDİ, SİGORTA/GARANTİ PROGRAMLARI) TEMMUZ 2006

1 İhracatın önemi İHRACATIN ÖNEMİ İhracat, sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin gerçekleşmesinde kilit rol üstlenmesi nedeniyle kalkınma olgusunun vazgeçilmez unsurlarından birini oluşturmaktadır. İhracat artışı, bir yandan milli geliri artırarak doğrudan kalkınmayı olumlu yönde etkilerken, diğer yandan döviz darboğazını aşmak suretiyle ekonomik kalkınmaya da destek olmaktadır. Bu nedenle, ihracatın artırılmasına ilişkin çaba ve politikalar, öteden beri uluslararası ticari rekabetin de temel unsurunu oluşturmuştur. İhracatın artırılmasına ilişkin çabaların ve yöntem arayışlarının yoğunluk kazandığı alanlar arasında, finansman ve teminat unsuru kaçınılmaz olarak ön plana çıkmaktadır.

2 İhracatın finansmanı İHRACATIN FİNANSMANI İhracatın finansmanı; ihracatçının ve/veya ihracatçının sevkiyat yapacağı alıcının sevk öncesi ve/veya sevk sonrası dönemde kredi ve/veya sigorta yöntemleri ile desteklenmesidir. İhracatın finansmanı, vadeye göre kısa, orta ve uzun; riskin alındığı tarafa göre alıcı ve satıcı kredileri; kullanım yeri ve amacına göre sevk öncesi ve sevk sonrası finansman gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır.

3 Gelişmiş ülkelerde Gelişmiş ülkelerde ihracat için gerekli finansman genellikle ticari bankacılık sistemi tarafından sağlanmakta olup, ihracat finansman kuruluşları ihracat sektörüne ve bankalara, sigorta ve garanti programlarıyla destek vererek sadece risksiz bir ortam sağlama işlevini yerine getirmektedir. Türk Eximbank ihracatçı ve dış girişimcilere sigorta ve garanti desteği sağlamanın yanısıra kredi verme işlevini de üstlenmiştir. Bu iki fonksiyonu aynı çatı altında yürüten çok az sayıda İhracat Destek Kuruluşu bulunmaktadır (US EXIM/ABD, EDC/Kanada, EFIC/Avustralya).

4 Türk Eximbank'ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi,
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) 1987 yılında çıkarılmış olan 3332 sayılı Kanun’un bazı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ülkemizin Resmi İhracat Destek Kurumudur. Türk Eximbank'ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracata yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenmesi.

5 Programlar Türk Eximbank, gerek ihracatçılara finansman imkanı sağlayan kredi programları, gerekse ihracatçıların/müteahhitlerin politik ve ticari risklerden arındırılmış ortamlarda çalışmalarına imkan tanıyan sigorta ve garanti programları ile ülkemiz ihracatının desteklenmesinde kurumsallaşmış bir ihtisas bankasıdır. Kurulduğu 1987 yılından bu yana ihracat sektörüyle yakın işbirliği içinde çalışan Türk Eximbank, ihracatçıdan, dış müteahhitlere, dış yatırımcılara, nakliyecilere ve turizmcilere kadar uzanan çok geniş bir yelpaze içinde hizmet vermektedir.

6 Türk Eximbank'ın faaliyetleri;
Mal ve hizmet ihracatını, kısa orta ve uzun vadeli kredilerle finanse etmek, İhracatın finansmanı amacıyla, ihracatçıya yutiçi ve yurtdışı finansman kurumlarından sağlanacak kredi için garanti vermek, Mal ve hizmet ihracında, ihracatçının ticari ve politik risklerden kaynaklanabilecek zararlarının belli bir bölümünü teminat altına almak. Dünyada belirli bir ekonomik gelişmişlik seviyesine ulaşmış her ülkede, bu genel amaçları gözeten kurumlar oluşmuştur. Belirgin bir işlem hacmi olan ve yerleşik kurallara göre faaliyetlerini sürdüren 49 kuruluş arasında, Türk Eximbank ülkemizin milli ihracat kuruluşu olarak yerini almıştır.

7 TÜRK EXİMBANK KREDİ ve GARANTİ PROGRAMLARI

8 İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXIMBANK KREDİLERİ
İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXIMBANK KREDİLERİ Orta ve Uzun Vadeli Krediler Kısa Vadeli Krediler Ülke Kredileri Özellikli İhracat Kredisi Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredileri İKB Kaynaklı Krediler Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Gemi İnşaa ve İhracına yönelik Teminat Mektubu İhracat Kredileri Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler Kredileri

9 ORTAK HÜKÜMLER Kısa Vadeli İhracat Kredilerinden,
İmalatçı / ihracatçı, İhracatçı veya, İhracata yönelik mal üreten imalatçı firmalar, Türk menşeli malların, serbest dövizle, kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığı faydalanabilirler. Krediler Teşvik Mevzuatı gereğince vergi resim harç istisnasından yararlanırlar, FOB ihracat taahhüdünün % 100’ü kredilendirilir, vade 360 gündür.

10 ORTAK HÜKÜMLER İHRACAT TAAHHÜDÜ
Döviz kredilerinde anapara, faiz ve varsa komisyon toplamı, TL kredilerinde ise, kredinin başvuru tarihindeki TCMB Döviz Alış Kuru’ndan döviz karşılığı kadardır. FOB ihracat taahhüdünün kredinin orijinal vadesi içerisinde yapılan ihracatlarla kapatılması esastır. İhracat taahhüdünün kredi talep formunda taahhüt edilen malların ihracatı ile kapatılması esastır.

11 ORTAK HÜKÜMLER CEZA Kredinin kısmen veya tamamen geri ödenmemesi durumunda, ödenmesi gereken tarihten fiilen ödenmesi gereken tarihe kadar cari en yüksek faiz oranının 1,2 katı kadar temerrüt faizi, vergi ve fonlar tahsil edilir. İhracat taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde, cari en yüksek faiz oranının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak ceza faizi ile vergi ve fonlar tahsil edilir.

12 SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, imalatçı,imalatçı-ihracatçı, ihracatçı firmalar FİRMA KREDİ ONAYI Kredi Kullandırımı Geri Ödeme BAŞVURU Geri Ödeme BAŞVURU TİCARİ BANKA (Muhatap Şube) KREDİ KULLANDIRIMI Kredi Talep Formu Firma Bilgi Formu Firma Taahhütnamesi Muvafakatname

13 Firma Limiti: Döviz kredi limiti azami 10. 000
Firma Limiti: Döviz kredi limiti azami ABD Doları olup, Türk Lirası limiti 6 milyon YTL ile sınırlıdır. TL kredilerde azami vade 360 gündür. Döviz kredilerinde ise azami vade 540 gündür. 360 gün vadeli kredilerde kredinin yarı anaparası ve tahakkuk eden faizleri 180 inci günde, bakiye anapara ve tahakkuk eden faizler 360 ıncı günde ödenir. 540 gün vadeli kredilerde ise kredinin anaparası 3 eşit taksitte dönem faizleri ile birlikte ödenir. Ticari Banka tarafından TL Kredilerde 1 puan, Döviz Kredilerinde 0,50 puan aracılık komisyonu alınır.

14 SEVK ÖNCESİ KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER KREDİSİ
Kanuni veya iş merkezlerinin yanısıra, ekonomik ve ticari faaliyetlerini de Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (Gaziantep ili dahil) icra eden imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı (ihracatçının KÖY’de mukim olması ve ihraç konusu malın KÖY’de üretilmesi kaydıyla) firmalar bu krediden yararlanırlar. Firma limiti 6 milyon YTL’dir.

15 Aracı bankalar, kendilerine Türk Eximbank tarafından tahsis edilen TL ve döviz bazındaki Sevk Öncesi İhracat Kredileri Genel Limitlerinin en az % 30’unu KOBİ’lere kullandırmak zorundadır. Aracı bankaların, kendilerine tanınan TL limitlerinin % 5-25’ini kanuni veya iş merkezlerinin yanısıra ekonomik ve ticari faaliyetlerini Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (KÖY) icra eden firmalara kullandırma zorunluluğu vardır.

16 İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ
4 1 2 Geçmiş Takvim Yılı ya da Başvuru Tarihinden Geriye Dönük 12 Aylık Dönemde USD’lik İhracat Var Mı? 3 Garanti Getirebilir Mi? Başvuru Evrakları Kabul Edilir EVET EVET HAYIR Zorunlu Koşul İhracat Bağlantısı Var mı? EVET

17 İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ
MALİ ANALİZ KREDİ ONAYI KREDİ KOMİTESİ KREDİ KULLANDIRIMI Kredi Kullandırım Evrakı Genel Kredi Sözleşmesi, Firma Taahhütnamesi, Teminat Mektubu, Teminat Senedi (indirimli Kredilerde)

18 İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ
30 GÜN İÇİNDE GB ASILLARI GÖNDERİLİR. GERİ ÖDEME BİLDİRİMİ TEMİNAT MEKTUBU TAZMİNİ HAYIR GERİ ÖDEME? HAYIR TAAHHÜT KAPATMA TEMİNAT MEKTUBU TAZMİNİ EVET BİLDİRİME CEVAP TEMİNAT MEKTUBU İADESİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ

19 Banka veya Özel Finans Kurumundan alınacak Teminat mektubu ve/veya
TEMİNATLAR Banka veya Özel Finans Kurumundan alınacak Teminat mektubu ve/veya Devlet İç/Dış Borçlanma Senetleri, Firmaların T.C. Maliye Bakanlığı nezdinde kesinleşmiş KDV alacaklarının Bankamız adına gayrikabili rücu olarak temlik edilmesi, TCMB nezdinde kesinleşmiş prim alacaklarının temliki, Teminat indiriminden yararlanan firmalardan anapara tutarında Emre Muharrer Senet alınır.

20 TEMİNAT İNDİRİM ŞARTLARI
Firmanın Son Üç Yıllık Dönemde Tahakkuk Edip, Ödenmemiş Vergi Borcunun Bulunmaması, (ilgili vergi dairesinden alınacak yazı ile) Firmada % 10 ve daha fazla hisse sahibi gerçek ve tüzel kişi ortakların, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin; Müflis veya konkordato ilan etmiş olmamaları (icra-iflas dairesinden alınacak yazı ile), Ağır hapis veya 5 (beş) yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyetlerinin bulunmaması ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları (firma beyanı ile), Gümrük Müsteşarlığı’nca Onaylanmış Kişi Statü Belgesi verilen firmalar yukarıda belirtilen şartları sağlamakla yükümlü değillerdir;

21 TEMİNAT İNDİRİM ŞARTLARI
Son bir yıllık dönemde firma adına karşılıksız çek keşide edilmemiş olması, protestolu senedinin bulunmaması (bu husus Bankamızca tespit edilecektir). İhracat taahhütlerinin zamanında ve düzenli olarak kapatılması. Teminatsız Tutar < Öz kaynak Tutarı Teminat Oranı Borç/Öz kaynak Oranı Cari Oran % 50  70/30 % 60  75/25  1,0 % 80  85/15

22 KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ
1 2 Firma KOBİ Niteliğini Taşıyor Mu? 3 Garanti Getirebilir Mi? % 50 Teminat Mektubu ve Anapara Tutarında Teminat Senedi Başvuru Evrakları Kabul Edilir 1 EVET EVET Başvuru Koşullarını Taşıyor Mu? 2 Zorunlu Koşul Cari Oran  1,0 Borç/Öz kaynak Oranı  85/15

23 KOBİ TANIMI 1 ila 250 arasında işçi istihdam ettiğini SSK kayıtları ile belgeleyen (SSK son 1 aylık bildirge ile), Yıllık net satış hasılatı ve/veya mali bilançosu 25 Milyon YTL’yi aşmayan, İmalat sanayi alanında faaliyette bulunan, İmalatçı, imalatçı/ ihracatçı firmalar KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) olarak nitelendirilir. Mikro İşletme : 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 1 Milyon YTL’yi aşmayayan Küçük İşletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 5 Milyon YTL’yi aşmayayan Orta Büyüklükteki İşletme : 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 Milyon YTL’yi aşmayayan

24 DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ KREDİLERİ
Teminat Getirebiliyor mu? Başvuru Evrakı Kabul Edilir. FİRMA EVET EVET Sektörel Dış Ticaret Şirketi veya Dış Ticaret Şirketi Ünvanı var mı? MALİ ANALİZ Firma aranır, kullandırım evrakı istenir. Evrakta aksilik yok ise kullandırım yapılır. Kredi Onaya Sunulur. KREDİ ONAYI KREDİ KULLANDIRIMI

25 DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ KREDİ PROGRAMI
Firma Limiti: Türk Eximbank tarafından firmaların bir önceki takvim yılı performanslarına bağlı olarak belirlenir. Teminat Oranı: anapara + faizin % 100’ü oranında asli teminatla kredi kullandırılmaktadır. Belli mali ve etik kriterlere sahip olan firmalara daha düşük oranlarda asli teminatla kredi kullandırılmaktadır. Vade: 120, 180 ve 360 gündür.

26 Faiz Oranları Tablosu-KV TL
TÜRK EXİMBANK KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ - TL (24 ŞUBAT 2006 Tarihinden İtibaren)

27 Faiz Oranları Tablosu- KV DVZ
(24 ŞUBAT 2006 Tarihinden İtibaren) TÜRK EXİMBANK KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ - DÖVİZ

28 SEVK ÖNCESİ REESKONT KREDİSİ
Banka Avali alabiliyor mu? Başvuru Evrakı Kabul Edilir. FİRMA EVET EVET Türk Eximbank lehine borçlu sıfatıyla senet düzenleyebiliyor mu? T.C.M.B. KREDİ ONAYI Senet iskonto edilerek firmaya aktarılır. Vadesine en fazla 180 gün kalmış bonolar, Türk Eximbank tarafından TCMB reeskontuna götürülür.

29 SEVK ÖNCESİ REESKONT KREDİSİ
TCMB yurt dışı muhabir bankaları listesinde yer alan ve işlem bazında TCMB değerlendirmeleri sonucu uygun görülecek diğer yurt dışı bankalarca; amir banka sıfatıyla açılmış, gayrikabili rücu akreditifli veya, aynı bankaların aracılık edeceği vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemlerine veya, Türk Eximbank değerlendirmeleri sonucu uygun bulunan; mal mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemleri için düzenlenecek bonolara ilişkin reeskont talepleri dikkate alınacaktır.

30 SEVK ÖNCESİ REESKONT KREDİSİ
Yararlanabilen Firmalar: İmalatçı, ihracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmalar yararlanabilir.  Firma Limiti: 5 milyon YTL’dir. (Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı kapsamındaki işlemleri de kapsamak üzere)  Vade: 120, 180 ve 360 gündür.

31 KISA VADELİ İHRACAT ALACAKLARI İSKONTO PROGRAMI
poliçe veya bonoya bağlı kabul kredili ihracat işlemlerinden doğan alacaklar ve gayrikabili rücu vadeli ihracat akreditiflerine dayalı alacaklar, Bankamızca Kabul Finansmanı Programı çerçevesinde TCMB reeskontuna götürülmesi suretiyle iskonto edilir. Öncelikle TCMB kaynakları kullanımı esas olmakla birlikte, TCMB Kabul Finansmanı Programı kapsamında kredilendirilemeyen işlemlerden işbu Uygulama Esasları çerçevesinde Bankamızca uygun bulunanlar Bankamız kaynaklarından iskonto edilebilir.

32 KISA VADELİ İHRACAT ALACAKLARI İSKONTO PROGRAMI
Yararlanabilen Firmalar: İmalatçı, ihracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmalar yararlanabilir. Firma Limiti: 5 milyon YTL’dir. (Sevk Öncesi Reeskont Programı kapsamındaki işlemleri de kapsamak üzere)  Vade: Vadesine en fazla 180 gün kalan alacaklar iskonto edilir.

33 Faiz Oranları Özellikli
TÜRK EXİMBANK ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİLERİ (12 Şubat 2004 Tarihinden İtibaren) TÜRK EXİMBANK ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİLERİ (12 Şubat 2004 Tarihinden İtibaren) TURİZM PAZ. KRED. Pazarlama projesi tutarının % 80’i ile sınırlı olmak üzere, ·   A Grubu belgeli seyahat acentaları için Döviz Girdisi tutarının azami % 10’u (Kredi riski azami 2 milyon $’ı aşamaz) ·   Tur operatörü niteliğine haiz A Grubu belgeli seyahat acentaları ile özel havayolu şirketleri için Döviz Girdisi tutarının azami %15’i (Kredi riski azami 4 milyon $’ı aşamaz) DVZ PROGRAM ADI (GÜN) VADE FAİZ ORANI (%) FİRMA LİMİTİ KRD. ORANI TL 180 23 100 360 24 LIBOR+2,75 LIBOR+3,00 KIS.VAD.İHR.ALAC. İSKONTO 120 LIBOR+0,50 (Sigortalı) LIBOR+1,00 (Sigortasız) Her iki program için ortak firma limiti 5 Trilyon TL 150 LIBOR+1,00 (Sigortalı) LIBOR+1,50 (Sigortasız) LIBOR+1,50 (Sigortalı) LIBOR+2,00 (Sigortasız) REESKONT KREDİSİ SEVK ÖNCESİ İHRACATA YÖNELİK İTHALAT FİNANSMAN KREDİSİ 30 AY MAX (İKT üye olmayan ülkeler) (İKT üye ülkeler) EURIBOR+1,225 EURIBOR+1,4 2 Milyon € 80 İHRACAT FİNANSMANI FONU 60 AY LIBOR+SPREAD İKB onayına bağlı TURİZM PAZ. KRED. Pazarlama projesi tutarının % 80’i ile sınırlı olmak üzere, ·   A Grubu belgeli seyahat acentaları için Döviz Girdisi tutarının azami % 10’u (Kredi riski azami 2 milyon $’ı aşamaz) ·   Tur operatörü niteliğine haiz A Grubu belgeli seyahat acentaları ile özel havayolu şirketleri için Döviz Girdisi tutarının azami %15’i (Kredi riski azami 4 milyon $’ı aşamaz) DVZ PROGRAM ADI (GÜN) VADE FAİZ ORANI (%) FİRMA LİMİTİ KRD. ORANI TL 180 23 100 360 24 LIBOR+2,75 LIBOR+3,00 KIS.VAD.İHR.ALAC. İSKONTO 120 LIBOR+0,50 (Sigortalı) LIBOR+1,00 (Sigortasız) Her iki program için ortak firma limiti 5 Trilyon TL 150 LIBOR+1,00 (Sigortalı) LIBOR+1,50 (Sigortasız) LIBOR+1,50 (Sigortalı) LIBOR+2,00 (Sigortasız) REESKONT KREDİSİ SEVK ÖNCESİ İHRACATA YÖNELİK İTHALAT FİNANSMAN KREDİSİ 30 AY MAX (İKT üye olmayan ülkeler) (İKT üye ülkeler) EURIBOR+1,225 EURIBOR+1,4 2 Milyon € 80 İHRACAT FİNANSMANI FONU 60 AY LIBOR+SPREAD İKB onayına bağlı Faiz Oranları Özellikli TÜRK EXİMBANK ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİLERİ (24 ŞUBAT 2006 Tarihinden İtibaren)

34 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLER KREDİLERİ
TURİZM PAZARLAMA KREDİSİ ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ DENİZYOLU KARAYOLU DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ

35 TURİZM PAZARLAMA KREDİSİ
Yararlanabilen Firmalar: Bir önceki takvim yılı itibariyle, bankalarca düzenlenmiş döviz alım belgesi bazında yurda en az ABD Doları ya da muadili tutarda döviz getirdiğini tevsik eden tüzel kişiliği haiz ticaret şirketi şeklinde faaliyet gösteren; TÜRSAB üyesi, A grubu seyahat acentaları, Ticari hava taşıma işletmeciliği yapmaya ilişkin, T.C. Ulaştırma Bakanlığı işletme ruhsatı sahibi Türkiye’ye yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de mukim özel havayolu şirketleri krediden faydalanır. Firma Limiti: Türsab üyesi A grubu belgeli seyahat acentaları için projesi tutarının % 80’i ile sınırlı olmak üzere döviz girdisi tutarının % 10’u olarak belirlenmiştir. Kredi riski her halükarda ABD Doları’nı aşamamaktadır. Ancak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca tespit edilecek tur operatörü niteliğine haiz A Grubu belgeli seyahat acentaları ile özel havayolu şirketleri için, döviz girdisi tutarının azami %15'ine kadar limit (ABD Doları) tahsis edilebilir. Bu durumda kredi riski her halükarda ,-ABD Doları'nı aşamaz.

36 TURİZM PAZARLAMA KREDİSİ
Vade: Kredi vadesi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi süresi ile sınırlı kalmak kaydıyla TL kredilerinde azami 360; döviz kredilerinde azami 540 gündür. 180 gün vadeli krediler vade sonunda faizi ile birlikte tahsil edilir. Diğer kredilerin anaparası 180 günlük dönemlerde vadesine bağlı olarak 2 veya 3 eşit taksitte tahakkuk eden faiziyle birlikte tahsil edilir. Bakanlık tarafından tespit edilecek tur öperatörü niteliğini haiz A Grubu Belgeli Türsab üyesi seyahat acentaları ve özel havayolu şirketleri için 36 aydır.

37 ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ
Bu kredi programından Türkiye’de yerleşik uluslararası nakliyat firmaları, kredi vadesi içerisinde yapacakları uluslararası kara, deniz, hava taşımacılık hizmetine mukabil gerçekleştirmeyi taahhüt ettikleri döviz gelirleri karşılığında faydalanabileceklerdir. Bu firmalar tarafından; Yurtdışına ihraç malı götürülmesi,  yurtdışından yurtiçine ithal malı getirilmesi, transit mal taşımacılığı yapılması  “Taşımacılık Hizmeti” olarak ifade edilecektir. Yararlanabilen Firmalar: Bir önceki takvim yılı itibariyle, navlun bedellerine ilişkin faturalar bazında en az ABD Doları ya da muadili döviz tutarında taşımacılık hizmeti gerçekleştiren, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi olan, C-2 yetki belgesi bulunan karayolu, gemi tasdiknamesi/kira sözleşmesi bulunan denizyolu, işletme ruhsatı bulunan havayolu nakliyat firmalarından Türkiye’de yerleşik olanlar bu krediden faydalanabilir.

38 ULUSLAR ARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ
Firma Limiti: Firma limiti, geçmiş takvim yılı bazında gerçekleştirilen navlun girdisinin % 10’u ile sınırlı olup, her halükarda kredi riski ABD Doları aşamaz. Kredi Tutarı: Firma limitini aşmamak kaydıyla kredi süresi içinde gerçekleştirilecek navlun hizmetinin % 100’ü kredilendirilir. Kredi Vadesi: Kredi vadesi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi süresi ile sınırlı kalmak kaydıyla TL kredilerinde azami 360 gün; döviz kredilerinde azami 540 gündür. Tahsilat, Turizm Pazarlama Kredisi’nde olduğu gibi gerçekleştirilir.

39 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ
Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi programı Türkiye’de yerleşik firmaların  yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetler ile yurtdışına ihraç edilecek proje niteliğindeki yazılım, projelendirme ve danışmanlık gibi hizmetlerin finansmanına yönelik olarak uygulamaya konulmuştur. Yararlanabilen Firmalar: Türk Eximbank tarafından yapılacak istihbarat ve değerlendirme çalışması sonunda mali analiz, ticari etik açısından yeterli görülen ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren firmalar bu programdan yararlandırılır.  Firma Limiti: Azami 4 milyon ABD Doları’dır

40 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ
Proje Limiti: Firma limitini aşmamak kaydıyla belirlenecek olan proje limiti, hizmet veren ve hizmet alan firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümleri dikkate alınarak ve söz konusu sözleşme bedelinin % 85’ini aşmamak kaydıyla proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir. Proje konusu sözleşme hükümlerinde hizmet veren firmaya avans ödenmesi öngörülmüş ise proje limiti, sözleşme bedelinden avans tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın azami % 85’i olacak şekilde belirlenecektir. Vadesi: Proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir.

41 TÜRK EXIMBANK DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİLERİ

42 ÖZELLİKLİ KREDİLER Yaygın kullanılan ve daha çok işletme sermayesi desteği sağlayan kısa vadeli ihracat kredileri kapsamı dışında kalan talepler; Özellikli İhracat Kredisi, - Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi, - Gemi İnşa ve İhracına Yönelik Kredi ve Teminat Mektubu Programı, - Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Programı gibi orta vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi programlarıyla karşılanmaktadır

43 ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİLERİ
1997 yılında uygulanmaya başladı. Döviz kazandırıcı yurtdışı projelere ihracata hazırlık aşamasında orta vadeli finansman desteği sağlamayı amaçlamaktadır. İhracata yönelik otomotiv, elektronik eşya, dayanıklı tüketim malları gibi yüksek katma değer içeren sanayi malı imal/ihraç eden, gemi inşa, komple tesis, fabrika yapımında faaliyet gösteren firmalar ile yeni pazarlara yeni ürün ihracı gibi özellik arz eden ihracat projelerine destek sağlar. Kredilendirme Oranı, FOB ihracat taahhüdünün %80’ini aşamaz. Krediye konu olan malın asgari %50 yerli katkı oranı içermesi gerekmektedir. Kredi Tutarı: Kredi konusu proje için Türk Eximbank tarafından uygun görülen yurt dışı yatırım tutarının azami % 85’i kredilendirilir.

44 YURTDIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ
Türk firmalarının değişik pazarlarda türk menşeli tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlama amacıyla, herhangi bir ülkede değişik ürün gruplarının sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazalarından oluşan mağaza zincirleri ile birden fazla firmanın bir araya gelerek kuracakları büyük alışveriş merkezi oluşturulmasına yönelik yatırımlara destek verilmektedir. Yararlanabilen Firmalar: Krediden, krediye konu olan yatırım projesi Türk Eximbank tarafından uygun bulunan ve Türkiye’de yerleşik, yurt içi ve yurt dışında daha önce benzer işlerde deneyim sahibi olan firmalar yararlanabilir. Kredi Tutarı: Kredi konusu proje için Türk Eximbank tarafından uygun görülen yurt dışı yatırım tutarının azami % 85’i kredilendirilir.

45 YURTDIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ
Vade: Azami 7 yıldır. Ancak, kredi vadesi ve geri ödeme şartları (geri ödemesiz dönem ve taksitlendirme) her bir proje bazında münferiden Türk Eximbank tarafından belirlenir. Faiz Oranı: Türk Eximbank tarafından proje bazında belirlenir. Kullandırım şartı: Kredi; Kredi vadesi içerisinde Türk Eximbank tarafından tespit edilen tutarda Türk ürünleri ihraç ve/veya satışının gerçekleştirilmesi ve Krediye ilişkin Vergi Resim Harç İstisna Belgesi (VRHİB) taahhüdünün kapatılması taahhüdü karşılığında kullandırılır. Asgari Yatırım Tutarı: Türk Eximbank tarafından incelenerek tespit edilen yurt dışı sabit tesis yatırım tutarı ABD Doları’nın altında kalan işlemler bu program kapsamında kredilendirilmez.

46 YURTDIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ
İhracat Performansı: Projenin yatırım döneminde kredi konusu yatırımla ilgili olarak gerçekleştirilen Türk malı ihracatları ile kredi kullanıcısı firmanın kredi konusu yatırımın tamamlanmasının ardından kredi vadesi içerisinde yatırım konusu tesiste satılmasını taahhüt ettiği kendisi ya da başka firmalar tarafından ihracı gerçekleştirilmiş veya yerel piyasadan temin edilmiş Türk menşeli ürünlerin toplam tutarıdır. Bu tutar her halükarda kredi tutarının iki katından az olamaz .

47 YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNE YÖNELİK TEMİNAT MEKTUBU PROGRAMI
Müteahhitlik firmalarının yurtdışında katılacakları ihalelere ve/veya taahhütlerine yönelik olmak üzere Türk bankalarının Türk Eximbank'a muhatap kontrgarantileri karşılığında, Türk müteahhitlik firmaları lehine yurtdışı işveren ihale makamına ya da işveren makamın bankasına muhatap;   Geçici teminat mektubu, İhalenin müteahhit firma tarafından kazanılması halinde kesin teminat mektubu, İşverenin müteahhit firmaya avans şeklinde yapacağı ödemelerin geri ödeme garantisi olarak avans teminat mektubu, talepleri karşılanır.

48 YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNE YÖNELİK TEMİNAT MEKTUBU PROGRAMI
Firma Limiti: Program kapsamında Türk bankalarının kontrgarantisi karşılığında, bir firma lehine düzenlenecek toplam garanti tutarı en fazla 25 Milyon ABD Doları'dır.  Proje Limiti: Firma limitini aşmayacak şekilde işveren ihale makamı ile yapılmış sözleşmede belirtilen tutarın ya da ihale bedelinin azami % 25'ine kadar teminat mektubu verilmektedir.  Ülke Limiti: Ülke bazında teminat mektubu tahsisi toplam program limitinin azami % 20'si kadar olabilmektedir. Tutar ve Vadesi: Talep edilen mektubun türü, ihale şartnamesi ya da sözleşme metni esas alınarak işlem bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir

49 GEMİ İNŞAA VE İHRACINA YÖNELİK TEMİNAT MEKTUBU PROGRAMI
Gemi inşa/ihraç edecek Türk firmaları lehine düzenlenecek teminat mektupları ile alıcı firma avans ödemelerinin gerçekleştirilmesine imkan sağlanması, firmaların gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması, rekabet güçlerinin desteklenmesi, yurt dışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerinin arttırılması hedeflenmektedir. Program kapsamında düzenlenecek teminat mektupları ile; Geminin finansmanı amacıyla inşa süresince alıcı firma, alıcının bankası/finans kurumu tarafından yapılacak avans niteliğindeki ödemeler ve buna ilişkin doğabilecek faizler, Proje konusu gemide kullanılacak makine ve ekipmanların vadeli ithalatı ile vadeli yurtiçi tedarik işlemlerine ilişkin ödeme yükümlülükleri Türk Eximbank tarafından belirlenen limit çerçevesinde garanti kapsamına alınır.

50 GEMİ İNŞAA VE İHRACINA YÖNELİK TEMİNAT MEKTUBU PROGRAMI
Yararlanabilen Firmalar: Krediden Türkiye’de yerleşik firmalar yararlanabilir.  Destekleme Oranı: Türk Eximbank tarafından proje bazında belirlenir.  Vade: Vade, her bir gemi için alıcı ve satıcı firmalar arasında imzalanmış olan sözleşme esas alınarak Türk Eximbank tarafından belirlenir.  Teminat Mektubu Komisyonu: Proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir

51 İSLAM KALKINMA BANKASI KAYNAKLI KREDİLER

52 İHRACAT FİNANSMANI PROGRAMI
İKB ile Türk Eximbank arasında 1988 yılında imzalanmış olan anlaşma uyarınca, İKB bünyesindeki finansman programlarından İhracat Finansmanı Programı'na Türk Eximbank aracılık etmektedir. Söz konusu program, alıcı kredisi niteliğindedir. Anılan finansman programının ihracatçılarımızın kredili satış olanakları ile mevcut ve yeni pazarlarda rekabet imkanlarını arttırabileceği düşünülmektedir. ARACILIK İŞLEMLERİ Yararlanma Koşulu: Satışı kredilendirilecek malın, en az %30 oranında İKT üyesi ülkelerden sağlanan girdi içermesi gerekmektedir. Sözkonusu İKT üyesi ülke girdi oranının hesabında herhangi bir İKT üyesi ülkeden temin edilen girdi de dikkate alınır. Finansman Oranı : İhracat tutarının % 100’üdür.

53 Geri Ödeme Garantisi: İthalatçı, kullanılan finansman tutarının mark-up ile birlikte İKB'na vadesinde geri ödeneceğine ilişkin olarak, İKB tarafından kabul edilecek bir bankanın garantisini sağlayacaktır. TÜRK EXİMBANK’a Tanınan Limit Kapsamındaki İşlemler Destekleme Oranı: İhracat tutarının azami % 85’i finanse edilir. Yerli girdi oranı ihraç değerinin en az % 50’si olmak zorundadır. Kredinin Maliyeti: İthalatçının İKB’na ödeyeceği yıllık mark-up oranları; 12 aylık LIBOR+Risk Primi olarak uygulanacaktır. "Risk Primi" ithalatçı ülke ve alıcının değerlendirilmesi sonucu işlem bazında belirlenmektedir.  Geri Ödeme Garantisi: Geri ödeme garantisi, ihracatçının kullandığı kredinin vadesinde geri ödeneceğine ilişkin olarak Türk Eximbank tarafından kabul edilen bir bankanın ithalatçı lehine vereceği garanti mektubudur.

54 İHRACATA YÖNELİK İTHALAT FİNANSMAN PROGRAMI
İKB bünyesinde yürütülmekte olan bu program kapsamında, ihracatçıların İKT'na üye olan veya olmayan diğer ülkelerden yapacakları ithalatın finansmanı amacıyla Türk Eximbank’a İKB tarafından bir limit tahsis edilmiştir. Program kapsamında; ihraç konusu malın üretiminde girdi olarak kullanılan ara mal ve hammaddelerin ve ihracata yönelik üretimin gerçekleştirilmesinde kullanılacak yatırım mallarının ithalatına finansman desteği sağlanması söz konusudur. Yararlanabilen Firmalar: İmalatçı/ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı firmalar, ithal edilecek malların, ihracata yönelik malların üretiminde kullanılması şartı ile ihracat taahhüdünde bulunarak krediden yararlanabilmektedirler.

55 İHRACATA YÖNELİK İTHALAT FİNANSMAN PROGRAMI
Destekleme oranı: Finanse edilecek ithalat işlemlerinde ithalat tutarının azami % 80’idir.  Firma Limiti: Kredi kapsamında finanse edilecek her bir işlem için alt ve üst limitler sırasıyla; Euro ile Euro arasındadır.  Vade: İthalatı finanse edilecek mallar ve tanınacak kredi vadeleri işlem bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmekte olup, vade 9 ay ila 30 ay arasında değişmektedir.

56 Ülke Kredi/Garanti Programları
ÜLKE KREDİ/GARANTİ PROGRAMLARI Türk Eximbank’ın Ülke Kredi/Garanti Programlarının çerçevesi; ülkemiz dış politika hedefleri, Türk ihracatçı ve müteahhitlerinin rekabet potansiyeli olan ve stratejik olarak desteklenmesi gereken sektörler, ilgili ülke ile olan ticari ilişkilerimiz dikkate alınarak belirlenmektedir.

57 Ülke kredileri 1989 yılında ilk olarak S.S.C.B’ne açılan ülke kredileri, Doğu Avrupa, Balkan ülkeleri, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine yönelik olarak devam etmiştir. 1992 yılından itibaren Türk Eximbank, diğer ülkelerin benzer ihracat kredi kurumlarından daha önce, Orta-Batı Asya Cumhuriyetlerine girerek verdiği krediler ile Türk müteşebbislerinin önünü açmıştır. Ülke Kredi/Garanti Programları ile 1989 yılından bugüne kadar 21 ülkeye yaklaşık olarak 3 milyar dolar tutarında kredi açılmış ve kullandırılan kredi tutarı 2,2 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tutarın 1,9 milyar dolardan fazlası tahsil edilmiştir.

58 Ülke kredileri YARARLANMA KOŞULLARI Finanse edilen projenin borçlu ülkenin önceliklerine uygun olması ve bu ülkelerle Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine olumlu etki sağlayacak nitelikte olması gerekmektedir. Proje yüksek oranda döviz cinsinden net fon yaratma yeteneğine sahip olmalı ve projenin geri ödeme gücü yüksek olmalıdır. İhracı/yatırımı düşünülen malın/projenin ilgili ülke bankasınca talep edilmesi gerekmektedir. İhracatı yapılacak olan makine ekipman ve malzemenin yerli katkı payı en az %50 olmalıdır. Toplam vade ödemesiz dönem de dahil 8 yılı aşmamalıdır.

59 BANKAMIZIN TEMEL GÖREVLERİ ARASINDA YER ALAN
İHRACAT KREDİ SİGORTASI, BÜTÜN DÜNYADA YAYGIN OLARAK KULLANILAN ÇAĞDAŞ VE ETKİN BİR TEŞVİK ARACIDIR.

60 İHRACAT KREDİ SİGORTASI
İHRACATÇILARIN, MAL VE HİZMET İHRACINDAN DOĞAN ALACAKLARINI TİCARİ ve POLİTİK RİSKLERE KARŞI TEMİNAT ALTINA ALAN BİR SİGORTA TÜRÜDÜR.

61 KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE,
BİR YIL İÇİNDE YAPILACAK, 360 GÜNE KADAR VADELİ, GAYRİKABİLİRÜCU AKREDİTİF, VESAİK VE MAL MUKABİLİ ÖDEME KOŞULLARI İLE YAPILAN TÜM SEVKİYATLARI KAPSAMAKTADIR.

62 TİCARİ RİSKLER İFLAS KONKORDATO TASFİYE MAL BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ
MALIN, İHRACATÇIDAN KAYNAKLANMAYAN NEDENLERLE KABUL EDİLMEMESİ

63 POLİTİK RİSKLER SAVAŞ HALİ, İHTİLAL İÇ SAVAŞ, İSYAN, AYAKLANMA
TRANSFER GÜÇLÜKLERİ ALICININ ÜLKESİNİN İTHAL YASAĞI ALICININ İTHAL İZNİNİN İPTALİ ALICI BİR DEVLET VEYA DEVLET GARANTİSİNİ HAİZ BİR KURULUŞ İSE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİ

64 TİCARİ VE POLİTİK RİSKLERDEN KAYNAKLANAN ZARARLARINIZ
KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI İLE TİCARİ VE POLİTİK RİSKLERDEN KAYNAKLANAN ZARARLARINIZ % 90 ORANINDA TAZMİN EDİLİR.

65 , KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE 176 ÜLKEYE YAPILAN İHRACATI KAPSAMAKTADIR.

66 ALICI LİMİTİ ’IN HER BİR ALICI İÇİN ORTAYA ÇIKACAK ZARARLARLA İLGİLİ OLARAK ÖDEMEYİ YÜKLENDİĞİ AZAMİ TUTARDIR. İKİ YIL SÜRE İLE GEÇERLİDİR. ROTATİFTİR.

67 ALICI LİMİTİ NEDİR? HER BİR ALICI İÇİN, TİCARİ VE POLİTİK RİSKLERLE İLGİLİ OLARAK SEVKİYAT BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ DURUMUNDA TÜRK EXİMBANK TARAFINDAN O ALICI İÇİN ÜSTLENİLEN AZAMİ RİSKİ İFADE EDER. ALICI LİMİTİ BAŞVURUSUNDA BULUNURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: BAŞVURU SEVKİYATTAN MÜMKÜN OLDUĞU KADAR ÖNCE YAPILMALIDIR. SEVKİYAT FARKLI ÜLKELERE YAPILSA BİLE ÖDEMEYİ YAPACAK FİRMA İÇİN BAŞVURUDA BULUNULMALIDIR. YAPILAN SEVKİYATLARIN TÜRK EXİMBANK TARAFINDAN BELİRLENEN LİMİT ŞARTLARI KAPSAMINDA OLMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR. ALICI LİMİTİ TUTARI TALEP EDİLİRKEN VADE, ÖDEME SIKLIĞI VE MİKTAR ESAS ALINMALIDIR.

68 ALICI FİRMANIN RİSK ANALİZİ
ALICI FİRMA HAKKINDA TEMİN EDİLEN FİNANSAL VERİLER “FİNANSAL ANALİZ TEKNİĞİ” ÇERÇEVESİNDE İNCELENEREK, AŞAĞIDAKİ KRİTERLER ÖNCELİKLE DİKKATE ALINMAK SURETİYLE ALICI LİMİTİ BELİRLENİR: ÜLKENİN GENEL EKONOMİK VE FİNANSAL KOŞULLARI SEKTÖR BİLGİLERİ FİRMANIN TİCARİ GEÇMİŞİ FİRMANIN SERMAYE YAPISI FİRMA ÖLÇEĞİ ÖDEME ALIŞKANLIĞI TİCARİ BANKALAR VE DİĞER FİRMALARDAN ALICI FİRMAYLA İLGİLİ OLARAK ALINAN REFERANSLAR

69 TÜRK EXİMBANK’IN BİLGİ KAYNAKLARININ BAŞLICALARI
YURTDIŞINDAKİ BANKALAR DÜNYANIN ÖNDE GELEN ENFORMASYON KURULUŞLARI DİĞER İHRACAT KREDİ SİGORTASI KURUMLARI ULUSLARARASI KREDİ SİGORTASI KURUMLARI BİRLİĞİ (BERNE UNION)’ DİR.

70 BERNE UNION 1934 YILINDA KURULAN ULUSLARARASI KREDİ SİGORTASI KURUMLARI BİRLİĞİ’NE 1994 YILINDA TAM ÜYE OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR. BİRLİĞİN HALEN 42 ÜLKEDEN 51 ÜYESİ VARDIR.

71 ‘IN KAYITLARINDA, DÜNYANIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİNDE YERLEŞİK 103
‘IN KAYITLARINDA, DÜNYANIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİNDE YERLEŞİK FİRMA HAKKINDA BİLGİ BULUNMAKTADIR. MODERN İLETİŞİM ARAÇLARI SAYESİNDE, YENİ ALICILAR HAKKINDA BİLGİ EDİNMEK SON DERECE KOLAYDIR.

72 ’A BEYAN EDİLMESİ GEREKEN, ANCAK. TARAFINDAN SİGORTA
’A BEYAN EDİLMESİ GEREKEN, ANCAK TARAFINDAN SİGORTA KAPSAMINA ALINMAYAN SEVKİYATLAR TEYİTLİ AKREDİTİF ANLAŞMA MENFAAT İLİŞKİSİ SIFIR LİMİT PASİF İHRACAT PEŞİN SATIŞ BAŞKA FİRMA ADINA SİGORTALI SEVKİYAT KAPSAM DIŞI ÜLKE SERBEST BÖLGELERE YAPILAN İHRACAT FACTORING - FORFAITING KONSİNYE SATIŞ TRANSİT TİCARET PREFİNANSMAN FARKLI ÖDEME ŞEKLİ TALEBE BAĞLI AKREDİTİFLİ İŞLEM ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR

73

74

75 TAZMİNAT İŞLEMLERİ SİGORTALI, VADESİNDE ÖDENMEYEN ALACAKLARINI, VADESİ GEÇMİŞ ALACAK BİLDİRİM FORMU İLE EXİMBANK’A BİLDİRİR. TAZMİNAT MÜDÜRLÜĞÜ, SEVKİYATIN POLİÇE HÜKÜMLERİNE UYGUNLUĞUNU İNCELER. SİGORTALI, ZARARIN KESİNLEŞMESİNİ İZLEYEN 2 AY İÇİNDE TAZMİNAT TALEP FORMU İLE EXİMBANK’A BAŞVURUR.

76 TAZMİNAT İŞLEMLERİ TAZMİNAT TALEP FORMU VE EKİNDEKİ BELGELER İNCELENİR. TAZMİNAT TALEBİ İCRA KOMİTESİ’NE SUNULUR. SİGORTA KOMİTESİ ONAYINDAN SONRA, ZARARIN %90’I İLE, BEKLEME SÜRESİ İÇİN UYGULANAN LIBOR FAİZİ SİGORTALI’YA ÖDENİR. TAZMİN EDİLEN ALACAĞIN HUKUKİ TAKİBATI KOORDİNE EDİLİR.

77 İHRACATLARINI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI KAPSAMINA ALDIRAN VE FAİZ İNDİRİMİNDEN YARARLANAN FİRMANIN SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ HALİNDE; YÜRÜRLÜKTEKİ SİGORTA POLİÇESİ İPTAL EDİLECEK VE HALİHAZIRDA RİSKİ AÇIK OLAN KREDİ VADESİNİ TAKİP EDEN 6 AY SÜRE İLE EXİMBANK KREDİLERİNDEN YARARLANMASI MÜMKÜN OLMAYACAKTIR. YÜRÜRLÜKTEKİ SİGORTA POLİÇESİNİ KENDİ İSTEĞİ İLE İPTAL ETTİRMESİ HALİNDE, FİRMANIN RİSKİ AÇIK OLAN KREDİ VADESİNİ TAKİP EDEN 6 AY SÜRE İLE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİDEN YARARLANMASI MÜMKÜN OLMAYACAKTIR.

78 TÜRK EXİMBANK, KURULDUĞU YILDAN BUGÜNE KADAR,
SİGORTA PROGRAMLARI ÇERÇEVESİNDE TOPLAM 66.2 MİLYON ABD DOLARI TAZMİNAT ÖDEMESİ YAPMIŞTIR.

79 Uluslararası kurallara uyum
ULUSLARARASI DÜZENLEMELERE UYGUNLUK Türkiye’nin, DTÖ ve OECD İhracat Kredi Grubu’na üyeliklerinden ve AB ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasından kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Türk Eximbank sigorta, garanti ve kredi programları uygulamalarında DTÖ, OECD ve AB’nin ilgili düzenlemelerini sürekli izleyerek, uluslararası normlara uygun hareket etmeye özen göstermektedir.

80 2004 Yılında Türk Eximbank Faaliyetleri
2005 YILI ARALIK AYI İTİBARİYLE TÜRK EXİMBANK FAALİYETLERİ

81 Türk Eximbank 2005 yılı Aralık ayı itibariyle ihracat sektörüne;
2004 yılı toplam desteği Türk Eximbank 2005 yılı Aralık ayı itibariyle ihracat sektörüne; 3,5 milyar dolar nakdi kredi desteği, 4,2 milyar dolar tutarında sigorta/garanti imkanı sağlayarak toplam 7,7 milyar dolarlık bir destek vermiştir. Bu tutar, Türkiye ihracatının % 11’ine tekabül etmektedir.

82 Kv krediler KISA VADELİ KREDİLER 2005 yılı Aralık ayı itibariyle kısa vadeli kredi programları çerçevesinde 4,7 katrilyon TL (3,5 milyar dolar) ihracat kredisi kullandırılmıştır. Kısa vadeli kredilerin % 35’i döviz, % 65’i TL cinsinden kullandırılmıştır. Kredilerin % 60’ı aracı bankalar tarafından, % 40’ı ise doğrudan kullandırılmıştır. Kısa vadeli kredi programlarından firma yararlanmış olup, kredi kullanan firmaların % 69’u KOBİ’dir. Kısa vadeli ihracat kredilerinin % 33’ü (1,6 katrilyon TL) KOBİ’lere kullandırılmıştır.

83 Kısa Vadeli İhracat Kredileri

84 Özellikli-Ülke Krediler
ÖZELLİKLİ KREDİLER Özellikli kredi programları kapsamında 2005 yılı Aralık ayı itibariyle toplam 13.1 milyon dolar kullandırım gerçekleştirilmiştir. ÜLKE KREDİLERİ 2005 yılında 8 milyon dolar kredi kullandırılmıştır, yine aynı yıl milyon dolar tutarında tahsilat yapılmıştır.

85 Ülke Kredileri Kullandırımı
TÜRK EXİMBANK ÜLKE KREDİLERİ KULLANDIRIMI

86 KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI KAPSAMINDA SİGORTALANAN SEVKİYAT TUTARLARI

87 SİGORTALANAN SEVKİYAT TUTARININ TOPLAM İHRACATA ORANI

88 Sigorta gerçekleşme SİGORTA PROGRAMLARI İhracat Kredi Sigortası Programları çerçevesinde 2005 yılında; Sigortalanan sevkiyat tutarı 4,2 milyar dolar, Tahsil edilen prim tutarı 18,5 milyon dolar, Ödenen tazminat tutarı 6,6 milyon dolar, olmuştur. Sigorta faaliyetlerinin bir parçası olarak yaklaşık yabancı firmanın ayrıntılı kayıtlarını içeren bir “bilgi bankası” oluşturulmuştur.

89 FİNANSMAN VE MALİ YAPI FİNANSMAN VE MALİ YAPI

90 FİNANSMAN FAALİYETLERİ
Türk Eximbank’ın kaynakları; Sermaye girişlerinden, Yurt içi bankalardan, Euro-sendikasyon kredilerinden, Tahvil ve banka bonosu ihraçlarından, Uluslararası finans kurumlarından, sağlanmaktadır. Bankanın nominal sermayesi 750 trilyon TL, Aralık 2005 itibariyle ödenmiş sermayesi 658 trilyon TL düzeyindedir.

91 MALİ YAPI Türk Eximbank’ın 31 Aralık 2005 itibariyle,
aktif büyüklüğü 3,2 milyar dolar (4,4 katrilyon) olarak gerçekleşmiştir. Banka bu bilanço büyüklüğü ile sektörün 14 inci büyük bankasıdır. aktiflerinin % 78’sini kredi olarak kullandırmaktadır.

92 WWiW ( Bankamızın internet sitesinde Bankamız programlarına ait her türlü bilgiye ve başvuru formlarına ulaşılabilmektedir. Ayrıca, programlarımız hakkındaki her türlü sorularınız için ilgili kişilerin telefon numaraları da internet sitemizde yer almaktadır.

93 Sevk Öncesi İhracat Kredileri Müdürlüğü
İLETİŞİM: Sevk Öncesi İhracat Kredileri Müdürlüğü Murat Şenol Tel : – 509 Fax :

94 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.


"İhracatın önemi İHRACATIN ÖNEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları