Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kırıkkale Üniversitesi Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kırıkkale Üniversitesi Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi."— Sunum transkripti:

1 Kırıkkale Üniversitesi Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi

2 Bologna Süreci/ Bologna Süreci Kapsamında Program Geliştirme (Öğretenin ne anlattığına değil, öğrenenin ne kazandığına dayanan öğrenme) Öğrenme Çıktıları Ders C Ders D Öğrenme çıktıları Öğrenme Çıktıları Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi

3 : Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’nin temelinde, öğrenme çıktılarıyla tanımlanan sekiz referans seviye vardır. Her bir yeterliliğin üç çeşit öğrenme çıktısına göre açıklanması tavsiye edilmektedir: 1. Bilgi (knowledge) 2. Beceriler (skills) 3. Yetkinlikler (competences) Bologna Süreci/ Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ)

4 AYÇ Bağlamında Bilgi, Beceri ve Yetkinlik Bilgi (knowledge): Bir alanın öğrenme yoluyla özümsenmesiyle elde edilen kazanımıdır. Bilgi, bir çalışma veya öğrenim alanıyla ilgili olguların, ilkelerin, teorilerin ve uygulamaların vücut bulduğu yapıdır. AYÇ bağlamında bilgi, teorik ve/veya uygulamalı olarak tanımlanır. Beceri (skill): AYÇ bağlamında beceri, kognitif (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme kullanımını kapsayan) veya pratik (el becerisi, metot, alet ve araç kullanımı dahil) olarak tanımlanır. Yetkinlik (competence): AYÇ (EQF) bağlamında yetkinlik, sorumluluk ve özerklik (otonomi) yönünden tanımlanmıştır. Bilgiyi, becerileri ve kişisel-sosyal-yöntemsel imkanları mesleki ve kişisel gelişimde ve çalışma-öğrenme ortamlarında kullanma olarak tanımlanan kanıtlanmış kabiliyettir. Bologna Süreci/ Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ)

5

6

7

8 Seviye Seviye Tanımlayıcı Yeterlilik Örnekleri BilgiBeceriYetkinlik 8. seviye Bir alan ve alanlar arasındaki etkileşim hakkında en üst düzeyde öne çıkan bilgiye sahip olmak. Araştırma ve/veya yenilik yaparken önemli sorunları çözmek ve mevcut bilgi veya profesyonel uygulamayı genişletmek ve yeniden tanımlamak için gereken, sentez ve değerlendirme dâhil, en gelişmiş ve uzmanlaşmış beceriye ve tekniğe sahip olmak. Yüksek düzeyde yetki, yenilik, özerklik, akademik ve profesyonel bütünlük sergilemek. Araştırma, yeni fikir ve süreçlerin gelişiminde sürekli bir sorumluluk taşımak. Doktora Derecesi. 7. seviye Özgün düşünmeye ve/veya araştırma yapmaya temel teşkil eden ve bir kısmı belli bir alanda öne çıkan yüksek derecede uzmanlaşmış bilgiye sahip olmak. Bir alanla ilgili bilgiler ve farklı alanlar arasındaki etkileşim hakkında ciddi farkındalığı sahiptir. Yeni bilgi ve yöntemler geliştirmek ve farklı alanlardaki bilgileri birleştirmek amacıyla yürütülen araştırma ve/veya yenilik faaliyetleri için gereken uzmanlaşmış sorun çözme becerilerine sahip olmak. Öngörülemeyen, karmaşık ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren iş faaliyetlerini yönetmek ve değiştirmek. Çalışma gruplarının profesyonel bilgi ve uygulamalarına katkıda bulunmada ve/veya stratejik performanslarını değerlendirmede sorumluluk almak. Yüksek Lisans Derecesi. Uzman profesyonel yeterlilikler. Üst düzey yönetici yeterlilikleri. 6. seviye Bir alandaki teori ve ilkeleri eleştirel bir yaklaşımla anlamayı içeren ileri düzey bilgiye sahip olmak. Uzmanlık gerektiren bir alanda karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gereken ustalığı (hakimiyeti) ve yeniliği ortaya koyan ileri düzey becerilere sahip olmak. Karmaşık teknik veya profesyonel faaliyet veya projeleri yönetir. Öngörülemeyen iş faaliyetlerinde karar verme sorumluluğu almak. Bireylerin ve grupların profesyonel gelişimlerini yönetmede sorumluluk almak. Lisans Derecesi. Profesyonel ve yönetici mesleki yeterlilikleri. 5. seviye Bir alanda kapsamlı, uzmanlaşma gerektiren, pratik ve teorik bilgiye ve bilgi temelinin sınırlarıyla ilgili farkındalığa sahip olmak. Soyut sorunlara yaratıcı çözümler geliştirmek için gereken kapsamlı bir dizi bilişsel ve pratik becerilere sahip olmak. Öngörülemeyen değişimin bulunduğu iş faaliyetlerini yönetir ve denetlemek. Kendisinin ve diğerlerinin performansını değerlendirmek ve geliştirmek. Ön-Lisans. İleri mesleki yeterlilikler.

9 Bologna Süreci/ Uluslararası alanda o ülkenin yüksek öğretim sisteminin  şeffaflığı  tanınması  öğrenenler ve mezunlarının hareketliliği ve  yükseköğretim kurumlarının uluslararası çekiciliğini artırmak için bir araçtır. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

10 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 5 ÖNLİSANS _____ EQF-LLL: 5. Düzey _____ QF-EHEA: Kısa Düzey -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. - Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma. - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

11 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey _____ QF-EHEA: 1. Düzey -Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. - Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. - Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, -Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. -Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. - Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

12 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 7 YÜKSEK LİSANS _____ EQF-LLL: 7. Düzey _____ QF-EHEA: 2. Düzey - Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. - Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, - Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. - Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. - Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. - Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. -Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. - Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. - Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

13 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 8 DOKTORA _____ EQF-LLL: 8. Düzey _____ QF-EHEA: 3. Düzey - Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. - Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme. -Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme. - Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme. -Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme. - Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma. - Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme. - Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme. - Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. - Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme. - Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme. - Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme. - Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme. - Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

14 TYYÇ kapsamında Temel Alan Yeterliliklerinin tanımlanması için Uluslararası Eğitim Sınıflandırma Stardardı (ISCED 97)’nın belirlediği temel alanlar benimsenmiştir. TYYÇ Temel Alan Yeterliliklerinin tanımlanmasında görev alacak olan Temel Alan Konseyleri Üyeleri ilgili temel alanlarda konu uzmanı dekanlar arasından ÜAK Eğitim Konseyleri tarafından belirlenmiş ve her konseyde Bologna Uzmanları görevlendirilmiştir. Program Yeterlilikleri Öğrenme Kazanımları Bologna Süreci/ Temel Alan Yeterlilikleri

15  Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlikleri gözönünde bulundurularak herhangi bir meslek alanındaki yeterliliklerin ilgili paydaşların görüşleri alınarak belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir.  Alana özgü yeterliliklerin belirlenmesinde; Mezunlar, ilgili kurumlar, STK, öğretim üye ve elemanları, bölüm personeli ve öğrencilerin aktif katılımı ve katkısı önemlidir. Bologna Süreci/ Temel Alan Yeterlilikleri

16 TARIM, ORMAN VE SU ÜRÜNLERİ TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ-LİSANS (6. DÜZEY) TARIM TYY Ç D Ü ZEY İ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Ç alışabilme ve Sorumluluk Ö ğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Ö zg ü Yetkinlik 6 LİSANS EQF- LLL: 6. D ü zey QF- EHEA: 1. D ü zey - Tarım, Orman ve Su Ü r ü nleri alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, - Edindiği bilgilerin doğruluğu, g ü venirliliği ve g ü ncelliğini değerlendirme ve bilgi ü retme y ö ntemlerini kavrayabilme, - Ekosistem, biyo ç eşitlilik ve s ü rd ü r ü lebilir kaynak y ö netimi ve teknoloji kullanımına y ö nelik bilgilere sahip olma, - Alanı ile ilgili stratejileri, y ö ntem ve teknikleri ö l ç me ve değerlendirme bilgisine sahip olma, - Gıda, yenilenebilir enerji/ biyo enerji, hammadde ü retimi ve işleme s ü re ç leri hakkında bilgi sahibi olma. - Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel y ö ntem ve tekniklerle inceleyebilme, - Elde ettiği verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, - Sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çö z ü m ö nerileri geliştirebilme becerilerine sahip olma. - Alanıyla ilgili ç alışmaları bağımsız olarak y ü r ü tebilme, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapabilme, - Uygulamalarda karşılaşılan ve ö ng ö r ü lemeyen sorunları çö zmek i ç in bireysel veya ekip ü yesi olarak sorumluluk alabilme, - Sorumluluğu altında ç alışanların gelişimlerine y ö nelik etkinlikleri planlayabilme ve y ö netebilme. - Disiplinler arası ç alışma yapabilme. - Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu ö ğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme, -Sorgulayıcı ve araştırıcı olma, - Bilgiye ulaşma, analitik d ü ş ü nme ve tasarım yapabilme, - Edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yetkinliğine sahip olma. - Toplumun ve d ü nyanın g ü ndemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olma ve izleme, -Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal ç evre i ç in proje ü retebilme ve uygulayabilme, - Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, d ü ş ü ncelerini ve sorunlara ilişkin çö z ü m ö nerilerini yazılı ve s ö zl ü olarak aktarabilme, toplumun bilin ç lenmesine katkıda bulunabilme, - D ü ş ü ncelerini ve sorunlara ilişkin çö z ü m ö nerilerini verilerle destekleyerek, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme, - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portf ö y ü B1 d ü zeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme, - Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, -Farklı k ü lt ü rlerde yaşayabilme ve sosyal yaşama uyum sağlayabilme. - Ç evresel, teknik, teknolojik ve ekonomik y ö nleri dikkate alarak tarım, orman ve su ü r ü nleri alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, y ö netebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma, - Bilimsel, k ü lt ü rel ve etik değerlere uygun hareket etme, - Alanıyla ilgili mevzuata hakim olma ve uygun davranma yetkinliğini kazanmış olma, - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite k ü lt ü r ü ve k ü lt ü rel değerlerin korunması ile ç evre koruma, iş sağlığı ve g ü venliği konularında yeterli bilince sahip olma. Bologna Süreci/ Temel Alan Yeterlilikleri

17 Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Yeterlilikleri belirlenmiş ve 13/01/2011 tarihli Yükseköğretim (YÖK) Genel Kurul kararıyla kabul edilmiştir. İlgili sayfaya http://tyyc.yok.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.http://tyyc.yok.gov.tr/

18 Bologna Süreci Bilgi, beceri ve yetkinlik: Ulusal ve uluslararası algı Lisans düzeyi için karşılaştırma Uluslararası (AY Ç ) Ulusal (TYY Ç ) Kuramsal, Uygulamalı Sorgulayıcı bir bakışa ç ısıyla, bir ç alışma veya ö ğrenim alanındaki teorilere ve prensiplere ilişkin ileri d ü zeydeki bilgi. Alanındaki g ü ncel bilgileri i ç eren ders kitapları, uygulama ara ç -gere ç leri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri d ü zeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. Uluslararası (AY Ç ), Ulusal (TYY Ç ) Kavramsal/Bilişsel Uygulamalı Uzmanlaşmış bir ç alışma veya ö ğrenim alanında karmaşık ve ö ng ö r ü lemeyen sorunları çö zmek i ç in gerekli ustalık ve yenilik ç ilik taşıyan ileri d ü zeyde beceriler. - Alanında edindiği ileri d ü zeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği ileri d ü zeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çö z ü m ö nerileri geliştirebilme. Uluslararası (AY Ç ), Sorumluluk alma, bağımsız ç alışma Ulusal (TYY Ç ) Bağımsız Ç alışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği (B Ç SA) Ö ğrenim Yetkinliği ( Ö Y) İletişim ve Sosyal Yetkinlik (İSY) Alana Ö zg ü Yetkinlik (A Ö Y) Karmaşık teknik veya mesleki etkinlikleri veya projeleri y ö netme, Ö ng ö r ü lemeyen ç alışma veya ö ğrenim bağlamlarında karar vermede sorumluluk alma, Bireylerin veya grupların mesleki gelişiminin y ö netiminde sorumluluk alma (B Ç SA) - Alanı ile ilgili ileri d ü zeydeki bir ç alışmayı bağımsız olarak y ü r ü tebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve ö ng ö r ü lemeyen karmaşık sorunları çö zmek i ç in bireysel ve ekip ü yesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında ç alışanların bir proje ç er ç evesinde gelişimlerine y ö nelik etkinlikleri planlayabilme ve y ö netebilme, ( Ö Y) - Alanında edindiği ileri d ü zeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, - Ö ğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve ö ğrenmesini y ö nlendirebilme. -Yaşam boyu ö ğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. (İSY) - Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; d ü ş ü ncelerini ve sorunlara ilişkin çö z ü m ö nerilerini yazılı ve s ö zl ü olarak aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda d ü ş ü ncelerini ve sorunlara ilişkin çö z ü m ö nerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. -Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal ç evre i ç in proje ve etkinlikler d ü zenleyebilme ve bunları uygulayabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portf ö y ü B1 Genel D ü zeyi ’ nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri D ü zeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. (A Ö Y) - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonu ç larının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, k ü lt ü rel ve etik değerlere uygun hareket etme. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite k ü lt ü r ü ve k ü lt ü rel değerlerin korunması ile ç evre koruma, iş sağlığı ve g ü venliği konularında yeterli bilince sahip olma. YETKİNLİK BECERİ BİLGİ

19 Bologna Süreci/ Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi – Makine Mühendisliği

20 Bologna Süreci/ Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi – Makine Mühendisliği

21 Kırıkkale Üniversitesi Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi


"Kırıkkale Üniversitesi Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları