Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ"— Sunum transkripti:

1 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYELER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KOORDİNASYON VE REHBERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014

2 Misyonumuz Güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak, Sivil topluma rehberlik ederek koordinasyon içerisinde ortak akla ulaşmak, Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, verimliliği sürekli hale getirmek. Vizyonumuz Toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek Sivil Toplum Kuruluşları ve Belediyelerin pozitif etkinliklerini arttırmak, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine, katkıda bulunmaktır.

3 BELEDİYELER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KOORDİNASYON VE REHBERLİK
DAİRESİ BAŞKANLIĞI: GÜN VE 883 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI İLE KURULMUŞTUR. Başkanlığın bünyesinde faaliyet gösterecek olan 3 (üç) Şube Müdürlüğü bulunmaktadır: MESLEK KURULUŞLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VAKIFLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DERNEKLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

4 TEŞKİLAT ŞEMASI DAİRE BAŞKANI
Meslek Kuruluşları Şube Müdürlüğü (İdari Birim Kodu ) Vakıflar Şube Müdürlüğü (İdari Birim kodu: ) Dernekler Şube Müdürlüğü (İdari Birim Kodu: ) Şeflikler 1)Meslek Kuruluşları Proje ve Koordinasyon Şefliği 1)Vakıf İşlemleri Şefliği 1)Dernek İşlemleri Şefliği 2)Starteji Planlama ve Geliştirme Şefliği 2)Vakıflar Proje ve Koordinasyon Şefliği 2)Dernekler Proje ve Koordinasyon Şefliği 3)Meslek Kuruluşları Eğitim ve Rehberlik Şefliği 3)İzleme ve Değerlendirme Şefliği 3)Dernekler Eğitim ve Rehberlik Şefliği 4)İdari İşler Şefliği

5 Yönetmelik hazırlama çalışmalarının taslak aşamaları tamamlanmış olup, yapılan değişikliklerle birlikte Başkanlık ve bağlı Şube Müdürlüklerine ilişkin maddeler şu şekildedir:

6 Amaç, Kapsam, Dayanak, Bağlılık ve Tanımlar
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Bağlılık ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyon ve Rehberlik Daire Başkanlığı’nın kuruluşu, Ankara ilinde faaliyet gösteren Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek ve Vakıflara yönelik koordinasyon ve rehberlik hizmetlerinin verimli bir şekilde sunulması için çalışma esas ve usullerini belirlemektir. Kapsam Madde 2-(1) Bu yönetmelik; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyon ve Rehberlik Daire Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarının yerine getirilmesine ilişkin ilke ve esasları kapsar. Dayanak Madde 3-(1) 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile bu Kanunlara uygun olarak Ankara Büyükşehri Belediye Meclisinin tarih ve 883 sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır. Bağlılık Madde 4-(1) Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21 nci maddesi gereğince; Başkanlıkça teklif edilip, meclis tarafından kabul edilen, belediye teşkilat şemasında gösterilen makama bağlı olarak hizmet yürütür.

7 Teşkilat, Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Tanımlar Madde 5-(1)Bu yönetmelikte ifade edilen a) Belediye Başkanı : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını, b) Belediye : Ankara Büyükşehir Belediyesini, c) Daire Başkanlığı : Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyon ve Rehberlik Dairesi Başkanlığını, ç) Daire Başkanı : Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyon ve Rehberlik Dairesi Başkanını d) Meclis : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini, e) Şube Müdürlükleri: Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyon ve Rehberlik Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerini ifade eder. f) Şeflikler : Şube müdürlükleri içerisinde yazılı olan şeflikleri, İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Madde 6-(1) Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyon ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı; a) Meslek kuruluşları şube müdürlüğü, b) Vakıflar şube müdürlüğü, c) Dernekler Şube Müdürlüğü olmak üzere 3 (üç) şube müdürlüğünden oluşmaktadır Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyon ve Rehberlik Daire Başkanı; Madde 7- (1) Belediyeler ve sivil toplum kuruluşları koordinasyon ve rehberlik daire başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; a)Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında belediyemize bağlı bulunan ilçe belediyelerinin iş ve işlemlerini mevzuata uygun yapılmasının sağlanması hizmet kalitesinin ve iş verimliliğinin arttırılması amacıyla uzmanlar tarafından belediyelerimizi ziyaret edilerek gerekli rehberlik hizmetinin sağlanması b) İlçe belediyelerimize uzman eleman, proje ve teknik desteklerin sağlanmasında gerekli koordinasyonun yapılması,

8 c) Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilçe belediyelerden ve yasalarla kuruluşları yapılmış olunan meslek kuruluşları, vakıflar ve dernekler ile bunları üst kuruluşları ve şubelerinin ihtiyaç duydukları, hukuki ve mevzuat desteğini rehberlik hizmeti çerçevesinde sunmak. ç) Meslek kuruluşları, vakıflar ve derneklere ihtiyaç duyulan konularda proje çalışmalarında yardımcı olmak, d) Meslek Kuruluşları, vakıf ve derneklerin ilgili konuları çerçevesinde her yıl idareye yönelik sorumlu oldukları, bildirimler ve beyannamelerin düzenlenmesine yardımcı olmak, e) Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan meslek kuruluşları, vakıflar ve dernekleri gerektiğinde ziyaret ederek eksik görülen hususların giderilmesi hususunda çalışmalar yapmak, f) Gerektiğinde İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü ile koordinasyon halinde, mevcut meslek kuruluşları, vakıf ve dernekler için yapmakta oldukları iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğunun sağlanması için eğitim, seminer, sempozyum vb. toplantılar yapmaktır. g) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,

9 Meslek Kuruluşları Şube Müdürlüğü
Madde-8 (1) Daire başkanlığına bağlı olarak görev yapan, Meslek Kuruluşları Şube Müdürlüğüne bağlı, Meslek Kuruluşları Proje ve Koordinasyon Şefliği, Strateji Planlama ve Kaynak Geliştirme Şefliği Meslek Kuruluşları Eğitim ve Rehberlik Şefliği olmak üzere 3 (üç) şeflik ile birlikte yeteri kadar personelden oluşmakta olup, şube müdürlüğünün görevleri şunlardır. a) Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerinde bulunan Meslek Kuruluşlarının koordinasyonunun sağlanması, b) Meslek kuruluşlarına yönelik geliştirilecek her türlü strateji planlama ve kaynak temini konusunda çalışmaların yürütülmesi, c) Meslek kuruluşlarına, Şube Müdürlüğünce yapılan koordinasyon ve stratejik planlama çerçevesinde ihtiyaç duyduğu eğitim ve rehberlik hizmetinin verilmesi, ç) Meslek kuruluşlarının veri altyapısının oluşturulması, d) Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan meslek kuruluşlarının iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi için gereken eğitimlerin sağlanması, e) Meslek kuruluşlarının sorunlarının birebir çözümü için gerekli iletişimi sağlayarak ilgili meclise intikal ettirmek, f) Meslek kuruluşlarının her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak verilmesi zorunlu olan bildirimlerinin yerine getirilmesinde gereken rehberlik desteğini vermek, g) Meslek kuruluşlarına ahlaki taahhütleri ve uluslararası kıyaslama kriterlerini benimseyen ve uygulayan bir idari sistem oluşturmak. ğ) Birim personelini çalışma ortamına hazırlamak ve gereken tedbirleri almak h) Yapılan müracaat ve başvuruların sonuçlandırılmasına yönelik iş ve işlemleri takibinin yapılması, ı) Maiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak, i) Daire başkanı tarafından Şube Müdürlüğüne verilen diğer görevleri yapmak.

10 (2) Meslek Kuruluşları Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Meslek Kuruluşları Proje ve Koordinasyon Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. a) Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren Mesleki kuruluşlarının veri altyapısının oluşturulması, b) Meslek kuruluşlarının sektörel bazda sınıflandırılmasının sağlanarak işbirliği kapasitesinin belirlenmesi, c) Meslek kuruluşlarından gelen başvuruları değerlendirip diğer ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak, d) Bakanlık, Avrupa Birliği, Ulusal Ajans, Kalkınma Ajansı ve diğer projelerle ilgili olarak, Mesleki kuruluşların sektörel bazda bilgilendirilerek koordinasyonunun sağlanması, e) Şefliğin görevleri ve faaliyetleri ile ilgili güvenli veri tabanı bilgi sistemi kurmak ya da kurdurmak, f) Maiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak, g) Şube Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

11 (3) Meslek Kuruluşları Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Strateji Planlama ve Kaynak Geliştirme Şefliği görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulanan ve faaliyet gösteren Meslek kuruluşlarına yönelik stratejiler belirlenmesi ve bu stratejilerin uygulanabilirliğinin tespiti, b) Meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde gerekli olan kaynakların araştırılması, c) Meslek kuruluşlarının mevcut program ve faaliyetlerinin gözden geçirilmesi, analiz edilmesi ve yenilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak. d) Başkanlığı ilgilendiren amaç ve hedefler ile bunlarla ilgili faaliyet ve projeleri izlemek ve değerlendirmek. e) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan eğitim konferans seminer panel ve benzeri katılımlar sonrası hazırlanacak olan raporları dosyalamak. f) Tüm plan ve programlarda belirtilen stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak ve bu doğrultuda hareket etmek. g) Yapılan mevzuat değişikliklerini takip edip, ilgili Meslek kuruluşlarını bilgilendirmek. ğ) Daire Başkanlığının stratejik planlama çalışmalarında talep edilen bilgiler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yaparak görüş sunmak. h) Maiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak, ı) Şube Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

12 (4) Meslek Kuruluşları Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Meslek Kuruluşları Eğitim ve Rehberlik Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Ankara Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan meslek kuruluşlarına, gerekli her türlü eğitimin verilmesi veya rehberlik hizmetinin verilmesi, b) Meslek kuruluşlarına eğitim verilirken, ahlaki taahhütleri ve uluslar arası kıyaslama kriterlerini benimseyen ve uygulayan bir idari sistem oluşturmak. c) Mesleki kuruluşların Üniversiteler ile birlikte projeler geliştirilmesi ve eğitim olanaklarının arttırılması, ç) İlgili mevzuat çerçevesinde kitapçık broşür ve ilgili dokümanları hazırlamak. d) Meslek kuruluşlarına yönelik program ve hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, e)Mesleki sivil toplum kuruluşlarının yurt içi ve yurt dışı hibe ve kredilerden yararlanması konusunda gerekli koordinasyon ve bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek, f) Maiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak, g) Şefliğin görevleri ve faaliyetleri ile ilgili güvenli veri tabanı bilgi sistemi kurmak ya da kurdurmak ğ) Şube Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

13 Vakıflar Şube Müdürlüğü
Madde 9-(1) Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan, Vakıflar Şube Müdürlüğüne bağlı Vakıf İşlemleri Şefliği, Planlama ve Koordinasyon Şefliği, Eğitim ve Rehberlik Şefliği, İdari İşler Şefliği olarak dört (4) şeflik ile birlikte yeteri kadar personelden oluşmakta olup, Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır. a) Ankara Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan Vakıf kuruluşlarının iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi için gereken eğitimlerin sağlanması, b) Vakıflar kuruluşlarının sorunlarının birebir çözümü için gerekli iletişimi sağlayarak ilgili meclise intikal ettirmek, c) Vakıflar kuruluşlarının her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak verilmesi zorunlu olan bildirimlerin yerine getirilmesinde gereken rehberlik desteğini vermek, ç) Daire Başkanlığı bünyesindeki personelin özlük ve diğer işlemlerinin yürütülmesi. d) Birim personelini çalışma ortamına hazırlamak ve gereken tedbirleri almak e) Yapılan müracaat ve başvuruların sonuçlandırılmasına yönelik işlemleri yürütmek, f) Kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgi ve belgelere cevap vermek. g)Sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili işlemlerde mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli koordinasyonu sağlamak. ğ) Daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

14 (2) Vakıflar Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Vakıf İşlemleri Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren Vakıfların veri altyapısının oluşturulması, b) Vakıflardan gelen başvuruları değerlendirip diğer ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak, c) Başkanlık kapsamındaki hizmet sunulabilecek olan tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının veri altyapısının oluşturulması. ç) Başkanlığı ilgilendiren amaç ve hedefler ile bunlarla ilgili faaliyet ve projeleri takip etmek, d) Tüm plan ve programlarda belirtilen stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak ve bu doğrultuda hareket etmek. e) Yapılan mevzuat değişikliklerini takip edip, ilgili Vakıfları bilgilendirmek. f) Daire Başkanlığının stratejik planlama çalışmalarında talep edilen bilgiler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yaparak görüş sunmak. g) Maiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak, ğ) Şube Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

15 (3) Vakıflar Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Vakıflar Proje ve Koordinasyon Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren Vakıfların veri altyapısının oluşturulması, b) Vakıfların sınıflandırılmasının sağlanarak işbirliği kapasitesinin belirlenmesi, c) Vakıflardan gelen proje başvurularını değerlendirip gerektiğinde diğer ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak, d) Bakanlık, Avrupa Birliği, Ulusal Ajans, Kalkınma Ajansı ve diğer projelerde Vakıf kuruluşlarını bilgilendirilerek koordinasyonun sağlanması, e) Belediyeler ve Vakıfların koordineli bir şekilde proje faaliyetleri kapsamında koordinasyonunun sağlanması, f) Projelerin revize, onaya sunum, yönerge ve protokole ilişkin diğer görevleri yerine getirmek, g) Maiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak, ğ) Şube Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

16 (4) Vakıflar Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan İzleme ve Değerlendirme Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren Vakıfların veri altyapısının oluşturulması, b) Vakıflardan gelen başvuruları değerlendirip diğer ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak, c) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan eğitim konferans seminer panel ve benzeri katılımlar sonrası hazırlanacak olan raporları dosyalamak. ç) Tüm plan ve programlarda belirtilen stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak ve bu doğrultuda hareket etmek. d) Yapılan mevzuat değişikliklerini takip edip, gerekli revizeleri ilgili şefliklere bildirmek, e) Daire Başkanlığının stratejik planlama çalışmalarında talep edilen bilgiler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yaparak görüş sunmak. f)Projelerin izleme ve değerlendirme süreçlerini etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak, g)Değerlendirmelerde tarafsızlığı zedeleyecek her türlü önlemlerin alınmasını sağlamak, ğ) Değerlendirme süreçlerinin denetleyici yetkinlikte personellerle sağlanması, h) Maiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak, ı) Şube Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

17 (5) Vakıflar Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan İdari İşler Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Memur personelin ilk defa göreve başlama, atama, görevde yükselme, unvan değişikliği, emeklilik, ölüm, istifa, görevden çekilme, askerlik durumları, özlük hakları gibi işlemleri yürüterek programa yükler. b) Memur ve sözleşmeli personelin yurt dışı çıkışı ve izin takibini yapar. c) Faaliyet alanı ile ilgili olarak; dış kurumlardan, belediye birimlerinden, personelinden ve vatandaşlardan gelen her türlü yazı, dilekçe ve taleplere mevzuat ve üst amirlerinin direktifleri doğrultusunda cevabi yazıları ve İdare aleyhine açılan bilgi, belge ve kapsamlı görüş yazılarını hazırlar. ç) Yönetmelik ve yeni şube müdürlüğü kurulmasında meclise gerekli bilgilerin sunulması için yazışmaları yapar, birimlerin teşkilat şemasındaki değişiklikleri tekliflerine uygun olarak hazırlar. d)Memur ve sözleşmeli personel ile ilgili her türlü özlük ve sicil bilgilerinin kayıtlarını bilgisayar ortamında tutar. e) Personelin, mal bildirim kanunu hükümleri doğrultusunda süresi içerisinde mal bildirim beyannamesi düzenlemelerini sağlar. f) Memur personele meclis kararı ile verilen manyetik otobüs kartları ve bu gibi sosyal hakların tahakkuk işlemlerini hazırlayıp dağıtımını yapar. g) Müdürlük bünyesinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenler. ğ) Daire Başkanlığına gelen evrakların, kayıt altına almak, daire başkanının havalesine sunmak, gizlilik kuralları içerisinde ivedi ve gizli evrakın zimmet karşılığı ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlara teslimini sağlar.

18 İdari İşler Şefliği yönetmeliğinin devamı:
h) Doğalgaz, elektrik, su ve telefon faturalarının tahakkukunu yaparak zamanında ödenmesini sağlar, yemek yiyen personellerin aylık listesini hazırlar, taşınır kayıt ile ilgili tüm işlemleri yapar, hizmet binasına giriş çıkışlarda personel takibini yapar, personellerin hizmet içi eğitimlere katılımlarını sağlar ve üniversite ve meslek liselerinden gelen stajyerlerin tüm işlemleri ile ilgilenir. ı) Başkanlığın görev alanına giren konularda ilgili şubelerle koordine ederek istatistikler oluşturmak. i) Başkanlığı ilgilendiren amaç ve hedefler ile bunlarla ilgili faaliyet ve projeleri izlemek ve değerlendirmek. k) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan eğitim konferans seminer panel ve benzeri katılımlar sonrası hazırlanacak olan raporları dosyalamak. l) Tüm plan ve programlarda belirtilen stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak ve bu doğrultuda hareket etmek. m) Yapılan mevzuat değişikliklerini takip etmek personele gerekli bilgilendirmeleri yapmak, n) Daire Başkanlığının stratejik planlama çalışmalarında talep edilen bilgiler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yaparak görüş sunmak. o) Maiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak, ö) Şube Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

19 Dernekler Şube Müdürlüğü
Madde 10-(1) Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan, Dernekler Şube Müdürlüğüne Dernek İşlemleri Şefliği, Dernekler Proje ve Koordinasyon Şefliği, Dernekler Eğitim ve Rehberlik Şefliği olmak üzere üç (3) şeflik ile birlikte yeteri kadar personelden oluşmakta olup, şube müdürlüğünün görevleri şunlardır. a) Ankara Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan derneklerin iş ve işlemlerini mevzuata uygun yürütülmesi için gereken eğitimlerin sağlanması, b) Dernek kuruluşlarının sorunlarının birebir çözümü için gerekli iletişimi sağlayarak ilgili meclise intikal ettirmek, c) Dernek kuruluşlarının her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak verilmesi zorunlu olan bildirimlerin yerine getirilmesinde gereken rehberlik desteğini vermek, c)Derneklerin proje çağrılarına katılımını sağlayacak faaliyetleri yürütmek, ç)Şube Müdürlük görevleri ile ilgili kayıtları tutmak ve istatistiklere esas olacak çalışmalar yapmak, d) Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren Derneklerin veri altyapısının oluşturulması, e) Tüm plan ve programlarda belirtilen stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak ve bu doğrultuda hareket etmek. f) Yapılan mevzuat değişikliklerini takip edip, ilgili Derneklere bilgilendirmek. g) Daire Başkanlığının stratejik planlama çalışmalarında talep edilen bilgiler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yaparak görüş sunmak. ğ) Maiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak, h) Birim personelini çalışma ortamına hazırlamak ve gereken tedbirleri almak ı) Yapılan müracaat ve başvuruların sonuçlandırılmasını sağlamak, i) Daire başkanı tarafından Şube Müdürlüğüne verilen görevleri yapmak.

20 (2) Dernekler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Dernek İşlemleri Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren Derneklerin veri altyapısının oluşturulması, b) Bakanlık, Avrupa Birliği, Ulusal Ajans, Kalkınma Ajansı ve diğer projelerle ilgili olarak, Derneklerin bilgilendirilerek projelerde yer almalarını sağlamak, c)Derneklerden gelen başvuruları değerlendirip diğer ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak, ç) Başkanlığı ilgilendiren amaç ve hedefler ile bunlarla ilgili faaliyet ve projeleri takip etmek, d) Tüm plan ve programlarda belirtilen stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak ve bu doğrultuda hareket etmek. e) Yapılan mevzuat değişikliklerini takip edip, ilgili Şefliğe bildirmek, f) Daire Başkanlığının stratejik planlama çalışmalarında talep edilen bilgiler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yaparak görüş sunmak. g) Maiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak, ğ) Şube Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

21 (3) Dernekler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Dernekler Proje ve Koordinasyon Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren Derneklerin veri altyapısının oluşturulması, b) Derneklerin sınıflandırılmasının sağlanarak işbirliği kapasitesinin belirlenmesi, c) Derneklerden gelen başvuruları değerlendirip diğer ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak, ç) Bakanlık, Avrupa Birliği, Ulusal Ajans, Kalkınma Ajansı ve diğer projelerle ilgili olarak, Dernekleri bilgilendirilerek koordinasyonunun sağlanması, d) Derneklerden gelen proje başvurularını değerlendirip gerektiğinde diğer ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak, e)Belediyeler ve Derneklerin koordineli bir şekilde proje faaliyetleri kapsamında koordinasyonunun sağlanması, f) Projelerin revize, onaya sunum, yönerge ve protokole ilişkin diğer görevleri yerine getirmek, g) Derneklerle ilgili işlemlerde mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli koordinasyonun sağlanması, ğ)Dernekler mevzuatı çerçevesinde talep edilen konularda görüş oluşturmak, h)Şeflik görevleri ile ilgili kayıtları tutmak ve istatistiklere esas olacak çalışmalar yapmak, ı) Maiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak, i) Şube Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

22 (4) Dernekler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Dernekler Eğitim ve Rehberlik Şefliği görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Ankara Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan Derneklere, gerekli her türlü eğitim ve rehberlik hizmetinin verilmesi, b) Derneklere eğitim verilirken, ahlaki taahhütleri ve uluslararası kıyaslama kriterlerini benimseyen ve uygulayan bir idari sistem oluşturmak. c) Derneklerin Üniversiteler ile birlikte projeler geliştirilmesi ve eğitim olanaklarının arttırılması, ç) İlgili mevzuat çerçevesinde kitapçık broşür ve ilgili dokümanları hazırlamak. d) Derneklere yönelik program ve hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, e) Derneklerin yurt içi ve yurt dışı hibe ve kredilerden yararlanması konusunda gerekli koordinasyon ve bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek, f) Maiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak, g) Şube Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük, Yürütme Yürürlük Madde11-(1) gün ve 883 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Belediyeler Ve Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyon Ve Rehberlik Daire Başkanlığı Yönetmeliği yerel bir gazete yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde12- (1)Bu yönetmelik hükümlerini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

23 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları