Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİDEN YAPILANDIRMA EMT İ A, MAK İ NE, TEÇH İ ZAT, DEM İ RBA Ş, KASA VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR YAKUP CEYLAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİDEN YAPILANDIRMA EMT İ A, MAK İ NE, TEÇH İ ZAT, DEM İ RBA Ş, KASA VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR YAKUP CEYLAN."— Sunum transkripti:

1 YENİDEN YAPILANDIRMA EMT İ A, MAK İ NE, TEÇH İ ZAT, DEM İ RBA Ş, KASA VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR YAKUP CEYLAN

2 YENİDEN YAPILANDIRMANIN KAPSAMI O İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ve Ö.T.V. ‘ ye tabi mallar O Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar

3 İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia O İşletmeler tarafından veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilen rayiç bedel ile kanunun yayım tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. O Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler aktiflerine kaydettikleri emtia için özel karşılık hesabı açarlar O Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez.

4 İşletmelerde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan makine, teçhizat ve demirbaşlar O İşletmeler tarafından veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilen rayiç bedel ile kanunun yayım tarihini takip eden bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. O Aktife kaydedilen makine, teçhizat ve demirbaşlar için özel karşılık hesabı açılacaktır. O Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilir ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman addolunur.

5 Katma Değer Vergisi Yönünden Mükellefiyetler Kayıtlara Alınan Emtia Kayıtlara Alınan Makine, Teçhizat ve Demirba ş lar O Beyan edilen emtia genel orana tabi ise bedeli üzerinden %10, indirimli orana tabi ise tabi olduğu oranın yarısı esas alınarak KDV hesaplanır ve sorumlu sıfatıyla (2) nolu KDV beyannamesi ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenecektir. O Ödenen KDV genel esaslara göre indirim konusu yapılacaktır. O Beyan edilen iktisadi kıymetler genel orana tabi ise %10, indirimli orana tabi ise tabi olduğu oranın yarısı esas alınarak KDV hesaplanır ve sorumlu sıfatıyla (2) nolu KDV beyannamesi ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenecektir. O Ödenen KDV indirim konusu yapılmayacaktır.

6 İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA BULUNMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR O İktisadi kıymetleri saymak, ölçmek ve tartmak suretiyle fiziki olarak tespit edilir. O Fiziki olarak tespit edilen iktisadi kıymetlerin rayiç bedelleri tespit edilir. O Fiziki miktar ve rayiç bedelleri tespit edilen iktisadi kıymetler için envanter listesi hazırlayarak tarihine kadar vergi dairesine verilir O Envanter listesine dayanılarak defterlere kayıt yapılır. O Kayıt yapılırken emtia ve diğer iktisadi kıymetler için özel karşılık hesabı açılır O Kayıtlara alınan söz konusu iktisadi kıymetler için sorumlu sıfatıyla (2) numaralı KDV beyannamesi ertesi ayın 24 üncü günü akşamına kadar verilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir. İŞ LETMEN İ N MUHASEBE SORUMLUSU OLARAK BU KONUDA NELER YAPAB İ L İ R İ M ?

7 İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA BULUNMAYAN EMTİA, DEMİRBAŞ, MAKİNE, TEÇHİZAT BEYANI O Emtia için ayrılan karşılıklar sermayenin cüzü sayıldığından ortaklara dağıtılması halinde vergilendirilmeyecektir. O Makine, teçhizat ve demirbaşlar için amortisman ayrılmayacaktır. O Makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrılan karşılık birikmiş amortisman addolunur. O Kayıtlara alınan söz konusu iktisadi kıymetlerin satılması halinde, satış bedeli kayıtlı değerinden düşük olmayacaktır. İŞ LETMEN İ N MUHASEBE SORUMLUSU OLARAK BU KONUDA D İ KKAT ED İ LMES İ GEREKEN HUSUSLAR

8 ÖRNEK (A) AŞ, Mart ayı içerisinde işletmesinde mevcut olduğu halde kayıtlarında bulunmayan ve 20.000 TL rayiç bedeli olan ve %18 KDV oranına tabi ticari malları stok affından yararlanarak kayıtlarına almıştır. 153 Ticari Mallar 20.000,00 191 İndirilecek KDV 2.000,00 525 Kayda Alınan Emtia Karşılığı 20.000,00 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 2.000,00

9 ÖRNEK O (B) AŞ, 15.000 TL rayiç bedeli ve %18 KDV oranına tabi demirbaşı yasadan yararlanarak kayıtlarına almıştır. 255 Demirbaşlar 15.000,00 689 Diğer Olağanüstü Gider ve Zararlar 1.500,00 526 Demirbaş Özel Karşılık Hesabı 15.000,00 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.500,00

10 Beyan edilen iktisadi kıymetlerin satılması halinde satış bedeli konusunda dikkat edilmesi gereken husus ? Beyan edilen iktisadi kıymetlerin satılması halinde bunların satı ş bedeli beyan edilen de ğ erinden dü ş ük olamaz.

11 İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ÖTV ‘ye tabi mallar O Özel Tüketim Vergisine tabi malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan Ö.T.V. ‘ni kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ayrı bir beyanname ile beyan ederek aynı süre içinde ödenmesi halinde 4760 sayılı Ö.T.V. Kanununun vergi sorumluluğuna ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır.

12 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE TABİ MALLAR (1) Sayılı liste (A) Cetveli Akaryakıt ürünleri, do ğ algaz vb (1)Sayılı liste (B) cetveli Solvent ve türevleri (2) sayılı liste Kayıt ve tescile tabi araçlar (2) Sayılı liste Kayıt ve tescile tabi olmayan araçlar (golf arabası vb) (3) Sayılı liste Alkollü içkiler,sigara (4) Sayılı liste Lüks mallar ve elektronik e ş yalar

13 Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar

14 Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtialar O Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri yararlanacaktır. O Aynı neviden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kar oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlara intikal ettirilmesi mümkündür. O Gayrisafi kar oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır. O Geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmaz

15 Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu O Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları tutarlarını kanunun yayımını takip eden 3. ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. O Beyan edilen tutarlar üzerinden % 5 oranında hesaplanan vergi beyanname verme süresi içinde ödenir. O Ödenen vergi, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez, beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz.

16 31.12.2010 BİLANÇO TARİHİNDE KAYITLARDA BULUNDUĞU HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU O Yapılan ödemenin kayıtlara geçirilmesinin unutulması O Belge tutarından fazla ödeme yapılması O Zimmete para geçirme veya kasadan para çalınması O Kayıtlara geçenden noksan para tahsil edilmesi …….vs O Kasa noksanının nedeni tespit edilemediğinde söz konusu noksanlık K.K.E.G. Olarak değerlendirilir. ENVANTER B İ LANÇO TAR İ H İ NDE YAPILMAKTA OLUP, KAYD İ VE F İİ L İ ENVANTERDE YUKARIDA BEL İ RT İ LEN DURUMUN TESP İ T İ HAL İ NDE KASA SAYIM NOKSANLI Ğ ININ BULUNDU Ğ UNU GÖSTERMEKTED İ R ENVANTER B İ LANÇO TAR İ H İ NDE YAPILMAKTA OLUP, KAYD İ VE F İİ L İ ENVANTERDE YUKARIDA BEL İ RT İ LEN DURUMUN TESP İ T İ HAL İ NDE KASA SAYIM NOKSANLI Ğ ININ BULUNDU Ğ UNU GÖSTERMEKTED İ R.

17 Ortaklardan Alacaklar O Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını kanunun yayımını takip eden 3. ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. O Beyan edilen tutarlar üzerinden %5 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir. O Ödenen vergiler gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmez O Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

18 MALİYE BAKANLIĞINA TANINAN YETKİ Yılı içerisinde ödenmesi gereken vergilerin ödeme sürelerinde de ğ i ş iklik yapma 213 sayılı V.U.K. Hükümlerine göre bildirimde bulunma zorunlulu ğ u getirmeye ve uygulamaya ili ş kin di ğ er usul ve esasları belirleme

19 İLGİNİZE VE SABRINIZA TEŞEKKÜRLER YAKUP CEYLAN

20 SORULAR VE CEVAPLAR


"YENİDEN YAPILANDIRMA EMT İ A, MAK İ NE, TEÇH İ ZAT, DEM İ RBA Ş, KASA VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR YAKUP CEYLAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları