Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşletme Adı, Unvan VE Marka

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşletme Adı, Unvan VE Marka"— Sunum transkripti:

1 İşletme Adı, Unvan VE Marka
TİCARET HUKUKU DERSİ İşletme Adı, Unvan VE Marka

2 Ticaret Unvanı Ticaret unvanı, tacirin ticari adıdır ve taciri diğer tacirlerden ayırmaya hizmet eder. Tacirler tacir olmanın gereğidir. Ticaret unvanı taciri konu alır. Esnafların ticaret unvanı kullanmaları mümkün değildir.

3 Ticaret Unvanının Oluşturulmasına ait Sistemler
Ticaret unvanının oluşturulmasında temel üç sistem vardır. Bunlar serbestlik, gerçeklik ve karma sistemdir. Serbestlik sistemi: Gerçeklik sistemi: Karma sistem: TÜRKİYE’ nin yeri

4 TİCARET Unvanın Unsurları
Çekirdek Kısmı Ek Kısmı

5 Çekirdek Kısım Çekirdek kısmı ticaret unvanın gerçeklik sistemine tabi bölümüdür. Çekirdek kısmı iki şekilde oluşturulabilir. Birisi şahıs adlarına, diğeri ise iştigal sahası veya işletme konusuna göre oluşturma yoludur. Kişi adlarına göre oluşturulan ticaret unvanına şahıs ticaret unvanı, iştigal sahasına göre oluşturulanlara konu ticaret unvanı adı verilir. Şahıs ticaret unvanına gerçek kişi tacirler, adi şirket, kollektif şirket ve komandit şirket; konu ticaret unvanına anonim şirket, limited şirket ve kooperatifler tabidir.

6 Gerçek Kişi Tacirler Gerçek kişinin adı ve soyadı Ad ve soyadın kısaltılmadan yazılmasıdır. Tacirin birden fazla adı varsa? Ekler kural olarak isteğe bağlı (Aynı tacir tescili durumu)

7 Adi Şirket Adi şirketin hukuki durumu: Şirket mi? Adi şirketin ticaret unvanında ortaklardan en az birisinin adı ve soyadı ile ortada bu tür ortaklığın varlığına işaret eden bir ifade yer almalıdır. Ortağı, Ortakları, Kardeşler Adi şirket….

8 Kollektif Şirket Nedir? Bütün ortakların veya hiç olmazsa ortaklardan en az birisinin adı ve soyadı, şirketi ve türünü gösteren bir ibareyle oluşturulur Kollektif şirket unvanına ekler de eklenebilir.

9 Kollektif Şirket Ortak veya ortakların adı ve soyadı kısaltılmadan yazılmalıdır. Ortaklardan birisinin, ikisinin veya hepsinin adı ve soyadı ticaret unvanında yer alabilir.

10 Komandit Şirket Komandit Şirket nedir? Komandite ortakların en az birisinin adı ve soyadı ile şirketi ve türünü gösteren bir ibareyle ticaret unvanı teşkil edilir Komanditer ortağın durumu?

11 Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketleri
Anonim, limited ve kooperatif şirketlerin unvanı konu ticaret unvanıdır. Çekirdek Kısım, işletme konusu ile şirketi ve türünü gösteren ibarelerden oluşur (çekirdek kısım). Murat Kara Anonim Şirketi? Anonim, limited ve kooperatif şirketlerde çekirdekte yer alan bazı kısımlar kısaltılabilir. LTD. ŞTİ. A.Ş. Ek kısmında bir gerçek şahsın ad ve soyadına yer verilirse?

12 Diğer Tüzel Kişi Tacirler
Amacına ulaşmak için ticari işletme işleten dernek ve vakıfların ticaret unvanı kendi adlarının aynısıdır Kamu tüzel kişileri tarafından özel hukuk hükümlerine göre ve ticari şekilde işletilmek üzere kurulan ve tüzel kişiliği bulunan teşekkül ve müesseseler kendilerini kuran kamu tüzel kişilerinden ayrı bir ticaret unvanına sahip olmaktadır. Kamuya yararlı dernek ve vakıfların işlettikleri tüzel kişiliği bulunmayan işletmeler ile kamu tüzel kişileri tarafından işletilen ve tüzel kişiliği bulunmayan ticari işletmelerin ticaret unvanları kendilerini işleten tüzel kişinin adı ve işletme konusunu gösteren ibarelerden oluşur

13 Donatma İştiraki Donatma iştiraki nedir?
Ya müşterek donatanlardan en az birisinin adı ve soyadı ve donatma iştiraki ibaresine yer vererek Ya da geminin adı ve donatma iştiraki ibaresine yer vererek oluşturulabilir

14 Ek Kısım Unvana ek yapmak kural olarak mecburi olmayıp isteğe bağlıdır. Örnekler: «Murat Kara Giyim Anonim Şirketi»

15 Ek Kısım Tacirler ticaret unvanının yerine göre daha ilginç ve hatırda kalması ve böylece işletmesine daha kolay müşteri çekebilme gibi düşüncelerle unvanındaki çekirdek kısma ek yaparlar. Ekin seçiminde nelere dikkat etmeli? Türk, Türkiye, Cumhuriyet, Milli Kelimeleri

16 Ek Kısım Üçüncü şahıslarda yanlış izlenim uyandırabilecek veya kullanılması yasak olan ekleri içeren ticaret unvanı sicil memurunca tescil edilmez

17 Ek Kısım KOYMA MECBURİYETİ
İlki ayırt edici ektir. Gerçek kişi veya tüzel kişi unvanına ayırt edici ekler eklenmesiyle ilgilidir. İkincisi, ticari işletmelerin şube ekiyle ilgilidir. Üçüncüsü ise tasfiye halidir.

18 Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma Yükümlülüğü
TTK md. 40, f. 1 hükmü gereğince tacirler, ticari işletmesinin açıldığı günden itibaren 15 gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını işletme merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır. Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır Cezai yaptırım söz konusudur

19 Unvanı Kullanma Hakkı VE KORUNMASI
Münhasır yetkili sahibine aittir. Tüm tacirler bakımından ülke çapında koruma esası kabul edilmiştir Ticaret unvanının aynısı veya karıştırılacak şekildeki benzerleri başkası tarafından tekrar tescil edilemez.

20 Unvanın Korunması Tescil edilip edilmemesine göre koruma durumu: Unvanın TTK md. 52 gereği korunması için tescil zorunludur. Tescil şarttır!

21 Unvanın Korunması a) Tespit b) Men
c) Haksız kullanılan ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini; d) Tecavüzün sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını;

22 Unvanın Korunması e) imhasını f) maddi ve manevi tazminat g) Elde Edilen Menfaat h) gazetede yayım

23 İşletme Adı İşletmeye verilen isimdir.

24 İşletme Adı Mecburi mi? Esnaflar kullanabilir mi? Nasıl oluşturulur?

25 İşletme Adı İşletme adı kullanma mecburi olmamakla birlikte tacir işletme adı kullanıyorsa bunu tescil ettirmek zorundadır İşletme devrinde durum?

26 İşletme Adı Tescil ve ilan edilmiş işletme adı sahibine kullanma bakımından tekel hakkı sağlar. İşletme adını tescil ve ilan ettiren tacir, bu hakkına vaki ihlaller halinde TTK md. 52’ye dayanarak koruma talep edebilir. Tescil ettirilmemişse durum nedir?

27 Marka Marka kullanmak mecburi değildir. Marka tescil edilirken hangi mal veya hizmetler için kullanılacağı belirtilir ve tescilli marka koruması yalnızca onlar için söz konusu olur.

28 Markanın Tanımı 556 sayılı KHK md. 5’te marka şöyle tanımlanmıştır: Marka bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların veya ambalajlarının biçimi gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

29 Markanın Tanımı Bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için ayırt edicilik özelliğine sahip olması, marka olarak kullanılmaya uygun olması ve baskı yoluyla çoğaltılabilmesi şartları aranır.

30 Markanın Tescili ve Koruma Süresi
556 sayılı KHK – Haksız Rekabet 10 yıllık ve 6 aylık süre Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi durumu?

31 Markanın Hukuki İşlemlere Konu Olması
Marka hakkı birçok hukuki işlem ve hukuki olaya konu olur: Devir, miras yoluyla geçme, lisans verme, haczedilme, rehin verme.

32 Hukuki Sorumluluk 556 s. KHK’ye göre marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, mahkemeden aşağıdaki taleplerde bulunabilir: 1. Marka hakkına tecavüz sayılabilecek olayların tespiti (KHK md. 75). 2. Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması 3. Tecavüzün giderilmesi, maddi ve manevi zararın tazmini

33 Hukuki Sorumluluk 4. Marka hakkına tecavüz sebebiyle el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınması. 5. Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek amacıyla el konulan ürünler ve araçlar üzerindeki markaların silinmesi ve tecavüzün önlenmesi bakımından zorunlu ise imha edilmesi 6. Marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen kararın masrafları bu şahsa ait olmak üzere ilgililere tebliğ edilmesi ve yayın yoluyla kamuya duyurulması


"İşletme Adı, Unvan VE Marka" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları