Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(STOK, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(STOK, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR)"— Sunum transkripti:

1 (STOK, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR)
MALİ AF KANUNU (STOK, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR) Hazırlayanlar Sami KAZICI Soner ÜLGEN Ankara YMM Odası Başkanı Baş Hesap Uzmanı

2 SUNUM KONU BAŞLIKLARI I- STOK BEYANLARI
A-İşletmede Mevcut Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar B-Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Emtia, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar

3 A- İŞLETMEDE MEVCUT ANCAK KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA VE ATİK’LER (Kayıtdışı alış)
Uygulamadan Kimler yararlanabilir? Bütün gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri uygulamadan yararlanabilecektir. Serbest meslek erbabı, ferdi ticari işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler, adi komandit şirketler ile sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları bu düzenlemeden yararlanabilirler 30 Haziran 2011 Tarihine Kadar Yararlanma İmkanı var

4 A- İŞLETMEDE MEVCUT ANCAK KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA VE ATİK’LER (Kayıtdışı alış)
Aktife Alınan Kıymetler İçin mükelleflerin Kendilerince veya Bağlı Oldukları Meslek Kuruluşlarınca tespit edilecek RAYİÇ DEĞER dikkate alınacaktır. Aktife Alınacak Kıymetler İçin Envanter Listesi ile Vergi Dairesine Başvuru Yapılması Gerekmektedir. Ticari mallar Daire, Dükkan Hammadde Demir, çimento Malzeme Tuğla vb. Yarı mamül mallar Mamül Mallar

5 Aktife Alınan Emtia ve ATİK’ler için KDV hesaplanacaktır.
A- İŞLETMEDE MEVCUT ANCAK KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA VE ATİK’LER (Kayıtdışı alış) Aktife Alınan Emtia ve ATİK’ler için KDV hesaplanacaktır. KDV ORANI: Genel oranda KDV’ye tabi olanlar için % 10 İndirimli Oranda KDV’ye tabi olan emtia ve ATİK için tabi olduğu oranın yarısı dikkate alınacaktır.

6 A- İŞLETMEDE MEVCUT ANCAK KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA VE ATİK’LER (Kayıtdışı alış)
Hesaplanan KDV 1 seri no.lu 6111 sayılı Kanun Genel Tebliğinin ekinde yer alan KDV Stok Beyannamesi (Ek:20/A) ve eki envanter listesi (Ek:20/B) ile beyan edilecektir. Katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine başvuru yapılacaktır.

7 A- İŞLETMEDE MEVCUT ANCAK KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA VE ATİK’LER (Kayıtdışı alış)
Hesaplanan KDV sorumlu sıfatıyla beyan edilecek ve beyan süresi içerisinde ödenecektir. Stok affına konu edilen mallar beyan edildikten sonra satılabilir, imalatta kullanılabilir veya ihraç edilerek KDV iadesi alınabilir vb. Bu gibi nedenlerle taksitlendirme imkanı verilmemiştir.

8 A- İŞLETMEDE MEVCUT ANCAK KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA VE ATİK’LER (Kayıtdışı alış)
Bilanço Esasında Aktife Kayıt Edilen Emtia ve ATİK’ler için özel karşılık ayrılacak. Emtia için ayrılan karşılık ortaklara dağıtılması veya tasfiye halinde sermayenin unsuru sayılacak vergilendirilmeyecektir.

9 ÖTV KDV matrahına Dahil Edilmeyecektir.
A- İŞLETMEDE MEVCUT ANCAK KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA VE ATİK’LER (Kayıtdışı alış) Aktife Alınan Mal ÖTV’ye tabi ise ÖTV’si ödenerek mal kayıtlara alınabilecektir. I,II, III ve IV sayılı Listelerde Yer Alan Mallar İçin Hangi Aşamada Özel Tüketim Vergisi Hesaplanacağı ÖTVK’nun 1.madde de yer almaktadır. ÖTV KDV matrahına Dahil Edilmeyecektir. (zira Rayiç Bedel ÖTV dahil tutardır)

10 A- İŞLETMEDE MEVCUT ANCAK KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA ÖTV’nin KONUSUNA GİRİYORSA
ÖTV’nin konusuna giren malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan ÖTV, 1 seri no.lu 6111 sayılı Kanun Genel Tebliğinin ekindeki (Ek:21) numaralı beyanname ile kağıt ortamında beyan edilecektir.

11 A- İŞLETMEDE MEVCUT ANCAK KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA VE ATİK’LER (Kayıtdışı alış)
Teslimleri KDV’den müstesna olan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarla ilgili olarak bu uygulamadan yararlanılamayacağı” hüküm altına alınmıştır.

12 STOK AFFINDAN YARARLANAN EMTİA VE ATİK İÇİN ÖDENENEN KDV’NİN İNDİRİMİ MÜMKÜN MÜDÜR?
Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden sorumlu sıfatıyla ödenen vergi hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyecektir. (Gider veya Maliyet Unsuru Yılında II.geçici vergilendirme döneminden itibaren) Emtia üzerinden sorumlu sıfatıyla ödenen vergi ise genel esaslara göre indirilebilecektir.

13 BEYAN EDİLEREK ÖDENEN KDV İADE KONUSU YAPILABİLECEKTİR
Stok affı kapsamında beyana konu emtianın iade hakkı tanınan işlemlerde kullanılması durumunda beyan edilerek ödenen ve indirilen KDV’nin yüklenilen verginin hesabında dikkate alınması ve dolayısıyla iade alınması mümkündür.

14 KAYDA ALINAN MALLARLA İLGİLİ KDV 9/2 VE ÖTV 4/3 UYGULANMAYACAKTIR
Stok Beyanında bulunan mükelleflere, KDV Kanununun (9/2) maddesi uyarınca belgesiz mal bulundurduğu gerekçesiyle malın emsal bedeli üzerinden cezalı tarhiyat yapılmayacak; ayrıca, beyan edilerek ödenen ÖTV için de vergi cezası kesilmeyecektir.

15 ÖRNEK:Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bir malın belirlenen rayiç bedeli TL’dir. Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır. __________________________    /   _________________________          153 TİCARİ MALLAR                   191 İNDİRİLECEK KDV               10.000                 525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ.                                     360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR          10.000                    (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV) __________________________    /   _________________________ Satış Bedeli TL’nin altında olmayacaktır. Satış tutarı beyan edilen tutarın altında olursa aradaki fark(zarar) K.K.E.G olarak dikkate alınacaktır.

16 ÖRNEK: Genel oranda katma değer vergisine tabi olan madeni yağın mükellef tarafından belirlenen rayiç bedeli (ÖTV dahil bedel) TL’dir. Mükellef stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan 10 ton madeni yağ için envanter listesini hazırlamıştır. __________________________    /   _________________________          153 TİCARİ MALLAR                   191 İNDİRİLECEK KDV               50.000                 525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ.                                     360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR          60.560                   Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV… Özel Tüketim Vergisi…………………10.560 __________________________    /   _________________________ Madeni yağın kilogram başına özel tüketim vergisi tutarı 1,0560 TL’dir.

17 ÖRNEK: (T) A.Ş., GVK 42. Madde kapsamında yıllara yaygın inşaat ve onarım işi faaliyeti ile iştigal etmektedir. Firma daha önce kayıtdışı aldığı ve Baraj inşaatında kullandığı malzemeleri (çimento-demir) kayıtlarına almak istemektedir. __________________________    /   _________________________          150 İLK MADDE VE MALZEME H    191 İNDİRİLECEK KDV                                      KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ.                                     360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                               (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV) __________________________    /   _________________________

18 __________________________    /   _________________________         
170. YILLLARA SARİ İNŞAAT VE ONARİM MALİYETİ HESABI 150 İLK MADDE VE MALZEME H   __________________________    /   _________________________

19 ÖRNEK: Genel Oranda KDV’ye tabi Sabit kıymetlerin mükellefçe belirlenen rayiç bedeli TL olup envantere alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde yapılacaktır.  _______________________________  /  ____________________ 253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR                689 DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİD.VE ZAR.       12.500                      526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HESABI    360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                       (Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV) ________________________________  /  _____________________

20 31.12.2011 Tarihinde Söz konusu Karşılık 257 Birikmiş Amortisman Hesabına Alınacaktır.
 _______________________________  /  ____________________  526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HESABI  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HESABI                                      ________________________________  /  _____________________ -Ayrılan bu karşılık Birikmiş Amortisman olarak değerlendirilecektir. - Satış Bedelinin TL’nin altında olmaması gerekir.

21 Kayda alınan ATİK’in TL’ye satılması durumunda satış işlemine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde olacaktır.  _______________________________  /  ____________________ 102 BANKALAR H  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HESABI                                      253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR                391 HESAPLANAN KDV 679 DİĞER OLAĞANÜSTÜ GELİR VE KARLAR ___________________________________________________________ --ATİK’in Satılması Durumunda Satış Bedelinin Tamamı Kar Olmuştur.

22 BEYAN EDİLEN KIYMETLER İÇİN BA FORMU VERİLECEK MİDİR?
Beyan edilen kıymetler üzerinden hesaplanarak beyan edilen vergiler dahil kıymetlerin rayiç bedelleri, vergi numarasına yer verilmeksizin “Muhtelif Satıcılar kaydı düşülmek suretiyle beyanın yapıldığı döneme ait Ba formuna dahil edilecektir.

23 B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİA
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin hepsi yararlanabilecektir 30 Haziran 2011 Tarihine Kadar Yararlanma İmkanı var ATİK’ler için bu uygulamadan yararlanma imkanın yoktur.

24 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİA
Kayıtlarda mevcut olmayan emtialar için, gayrisafi kâr oranını dikkate alınarak fatura düzenlenecek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirilerek (Hasılat+ KDV) kayıtlara intikal ettirilebilecektir. Uygulama mükellefler açısından herhangi bir vergisel avantaj getirmemektedir. Ancak, SMİYB düzenlenmesini önlemektedir.

25 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİA
Emtia hangi oranda KDV’ye tabi ise O oranda hesaplanacaktır. (% 1 - % 8 - %18) KDV ilgili dönem beyannamesine dahil edilecektir. Satış hasılatı gelir veya kurumlar vergisi matrahına dahil edilecektir.

26 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİA
Aktif Hesaplarda meydana gelen artışın tespit edilmesi halinde ilgili hesap borçlandırılacaktır. (Kasa, Banka,Çek, Senet) Tespit Yapılamaması durumunda ise 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zarar Hesabı dikkate alınacaktır.

27 ÖRNEK: Kayıtlarında bulunan ancak stoklarda yer almayan (A) malının miktarı 10 ton olup, kendi kayıtlarına göre bu malın birim maliyeti 120,00 TL/Kg ve gayri safi karlılık oranı ise %10’dur.   _______________________________   /   _______________________ 689 DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARAR   (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)      600 YURTİÇİ SATIŞLAR                                  391 HESAPLANAN KDV                                     ________________________________  /   ________________________ - Bu kayıt dışı mal satışı için çek alınmışsa 101 Alınan Çekler Hesabı kullanılır.

28 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİA
İşletmede mevcut olmayan emtialar nedeniyle kesilen faturalar işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerce, yasal defterlerine hasılat kısmına kaydedilecektir.

29 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİA
İşletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle düzenlenen faturalar “muhtelif alıcılar” kaydı düşülerek Bs formuna dahil edilecektir.

30 C- KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR
6111 sayılı yasa ile getirilen düzenleme ile Yeni Türk Ticaret Kanununun 358 ve 395. maddeleri, ortaklara, yönetim kurulu üyelerine ve Kanunun 393. maddesinde sayılan yakınlarına, kendilerinin ve söz konusu yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketlerine ve en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirketlerine, borçlanma yasağı getiriyor.

31 C- KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR
6111 sayılı yasa ile getirilen düzenleme ile Bilançolarında görülen ancak gerçekte işletmede bulunmayan : kasa mevcutları İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarına ilişkin kayıtlarını düzeltebilirler. 30 Haziran 2011 Tarihine kadar Kanun hükümlerinden yararlanma imkanı var.

32 KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR
İşletmenin esas faaliyet konusu ilgili bir ödünç verme ilişki varsa yasa hükmünden yararlanma imkanı yokturl. (131 Ortaklardan Alacaklar+ 231 Ortaklardan Alacaklar) –(331 Ortaklara Borçlar+ 431 Ortaklara Borçlar) % 3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

33 KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR
Farklı Ortaklardan Alacak-Borç ilişkisinin bulunması durumunda netleştirme yapılıp yapılmayacağı konusunda herhangi bir belirleme yapılmamıştır. Konuya ilişkin olarak Ankara YMM Odası Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun Kararı vardır. Karara adresinden ulaşabilirsiniz.

34 KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR
Ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. tarihli bilançodaki Kasa Hesabı ile Beyan tarihi itibariyle fiilen Kasa Hesabında bulunan tutar birlikte değerlendirilecektir.

35 Örnek: (A) A.Ş.’nin 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında TL görünmekle birlikte fiilen kasada bulunmayan tutar TL’dir. Beyan tarihi itibariyle Kasa mevcudu TL ________________________________  /   ________________________ 689 DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARAR   (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)     100 KASA HESABI                                   360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR H                                     Hesaplanan Vergi: ( x%3=) TL

36 Örnek: (A) A.Ş.’nin 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında TL görünmekle birlikte, beyan tarihi itibariyle Kasa mevcudu TL, kasada filin bulunan miktar TL’dir. ________________________________  /   ________________________ 689 DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARAR   (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)     100 KASA HESABI                                   360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR H                                     Hesaplanan Vergi: ( x%3=) TL

37 Örnek: (A) A.Ş.’nin 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda Ortaklardan Alacaklar ve Borçlar Hesabının Durumu aşağıdaki gibidir; 131- Ortaklardan Alacaklar TL 231- Ortaklardan Alacaklar TL 331 - Ortaklara Borçlar TL 431- Ortaklara Borçlar TL Net Alacak Tutarı: ( )-( ) = TL _______________________/_________________________________ 331 - Ortaklara Borçlar TL 431- Ortaklara Borçlar TL 689 D iğer Olağanüstü Gider ve Zarar H    TL (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)  131- Ortaklardan Alacaklar TL 231- Ortaklardan Alacaklar TL 360- Ödenecek Vergi ve Fonlar H TL ________________________________  /   ________________________

38 BEYAN EDİLEN KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DOLAYISIYLA İLAVE BİR TARHİYAT YAPILAMACAKTIR.
1- Kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. 2- Fiilen mevcut olmadığı beyan edilen ve % 3 oranındaki vergisel yükümlülüğü yerine getirilen kasa ve ortaklar cari hesabı tutarlarına ilişkin olarak beyan tarihinden önceki hesap dönemlerine ilişkin herhangi bir vergi tarhiyatı yapılması mümkün değildir. Konuya ilişkin olarak Ankara YMM Odası Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun Kararı vardır. Karara adresinden ulaşabilirsiniz.

39 Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak yılı içerisinde
KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABINA İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞINA TANINAN ÖZEL YETKİ MADDESİ (6111 sayılı Kanun 11/3) Maliye Bakanlığı Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak yılı içerisinde Ödenmesi gereken vergilerin ödenme sürelerinde değişiklik yapmaya 213 sayılı Kanun hükümlerine göre bildirimde bulunma zorunluluğu getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

40 D- KAYITDIŞI ALINAN ANCAK KAYITLI SATILAN MALLAR
Kanun düzenlemesinde bu konuya ilişkin herhangi bir belirleme yapılmamıştır. Bu mükellef açısından gayrisafi karlılık dikkate alınarak bir maliyet hesaplanması ve bu maliyet tutarının dönem sonuç hesapları ile ilişkilendirilmesi ancak herhangi bir şekilde buna ilişkin katma değer vergisi tutarının indirim olarak dikkate alınmaması gerekmektedir.

41 SONUÇ TEŞEKKÜRLER


"(STOK, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları