Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MELEK YATIRIMCI KİMDİR? Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere aktaran gerçek kişilerdir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MELEK YATIRIMCI KİMDİR? Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere aktaran gerçek kişilerdir."— Sunum transkripti:

1

2 MELEK YATIRIMCI KİMDİR? Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere aktaran gerçek kişilerdir. Ancak bu kişilerin vergi desteğinden yararlanabilmeleri için Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansına sahip olmaları gerekir.

3 LİSANSLI BKY’LERE SAĞLANAN DESTEKLER BKY’ler girişim şirketine nakdi sermaye koyarak yaptıkları yatırım tutarının %75’ini yatırımın yapıldığı dönemde yıllık gelir vergisi matrahlarından indirebilirler. Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından belirlenmiş programlar kapsamında vergi desteği için Müşteşarlığa başvurulan tarihten itibaren projesi son 5 yıl içinde desteklenmiş girişim şirketlerine iştirak sağlayan BKY’ler için vergi desteği oranı %100 olarak uygulanır.

4 İktisap ettikleri hisselerin en az 2 yıl süreyle elde tutulması kaydıyla, nakdi sermaye koymak suretiyle yaptıkları yatırımlar karşılığında yıllık 1.000.000 TL’ ye kadar indirim hakkı elde ederler. LİSANSLI BKY’LERE SAĞLANAN DESTEKLER

5 KİMLER BKY LİSANSINA SAHİP OLABİLİR? 1-Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar 2-Tecrübeli yatırımcılar

6 YÜKSEK GELİR VEYA SERVETE SAHİP OLANLAR Lisans almadan önceki 2 yılda vergi dairesine beyan ettikleri gayrisafi geliri en az 200.000 TL veya Müracaat anında sahip oldukları her türlü menkul ve gayrimenkul varlıklarından oluşan kişisel servetin toplam değeri 1.000.000 TL ve üzerinde olan yatırımcılardır.

7 ANCAK… İkamet edilen konut veya bu konutu ipotek ederek alınan herhangi bir kredi, sigorta sözleşmelerinden doğan haklar ve emeklilik primi şeklinde kazanılan mali haklardan ölüm veya emeklilik halinde ödenecek tutarlar, kişisel servetin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

8 TECRÜBELİ YATIRIMCILAR 1-a- Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak en az 2 yıl 1-b- Banka ve finansal kuruluşların, küçük ve orta ölçekteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman birimlerinde veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az 2 yıl iş tecrübesine sahip,

9 2- Lisans alınmadan önce son 5 yıl içinde en az 2 yıl, yıllık cirosu en az 25.000.000 TL olan bir şirkette genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalışan, 3- BKY ağlarının birine lisans alınmadan önce en az 1 yıl süreyle üyeliği bulunan ve müracaat sırasında 26.maddede belirtilen niteliklere haiz halka açık olmayan en az 3 şirkette BKY olarak ortak olan, TECRÜBELİ YATIRIMCILAR

10 4- Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az 2 yıl tecrübesi bulunan ve bu merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki en az 3 şirketin her birine en az 20.000 TL sermaye koyan, kişileri ifade eder. TECRÜBELİ YATIRIMCILAR

11 BKY LİSANSININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR? BKY’lere verilen lisanslar 5 yıl için geçerlidir. Lisans süresi sonunda BKY’ler, Hazine Müsteşarlığı tarafından akredite edilen BKY ağları vasıtasıyla lisans yenileme talebinde bulunabilirler. BKY’nin sahip olduğu lisansın süresi 5’er yıllık sürelerle uzatılabilir.

12 BKY Hazine Müsteşarlığı Şirketlerden periyodik raporların alınması, yerinde kontrol Lisanslı BKY Lisans başvurusunun değerlendirilmesi, lisans verilmesi Maliye Bakanlığı Vergi indirimi verilmesi Akredite BKY Ağları Periyodik raporların alınması, yerinde kontrol Girişimci Şirket Girişimci Şirket Ortaklık sözleşmesinin yapılması BKS SİSTEMİ Maliye Bakanlığı’na uygunluk bildiriminin gönderilmesi Tecrübe aktarımı, yenilikçi fikir Girişimci Devlet desteklerinden yararlanmak amacıyla başvuru Sermaye aktarımı

13 YATIRIM DEĞERLENDİRME VE VERGİ DESTEĞİ SÜRECİ Şirket adına ayrı bir banka hesabı açılır ve nakdi sermaye BKY tarafından bu hesaba yatırılır. Şirket esas sözleşmesinin, nakdi sermayenin yatırıldığı banka dekontunun, Ticaret Sicil Gazetesinin ve ortaklık pay defterinin ve ilgili belgelerin birer örneği Hazineye gönderilir. Tüm prosedürün tamamlanmasını müteakip, Hazine tarafından ilgili vergi dairesine bildirim yapılır. İş planı, esas sözleşme taslağı, ve diğer belgeler nakit sermaye aktarılmadan ve ortaklık nihai hale gelmeden önce Hazineye gönderilir. Hazine mevzuata göre bu belgeleri inceler. BKY incelemenin sonucunu beklemelidir. BKY ile girişimci şirketi kurar ya da mevcut şirkete BKY ortak olur.

14 BKY AĞLARININ ÖNEMİ 01/01/2014 tarihi itibariyle lisans ve yatırım başvuruları sadece Hazine Müsteşarlığı tarafından akredite edilmiş BKY Ağları üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca; Lisanslı melek yatırımcıların yaptıkları yatırımlarda vergi indirimlerinden faydalanabilmeleri için yatırımlarını Hazine Müsteşarlığı tarafından akredite edilmiş ağlar üzerinden yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde; lisanlı melek yatırımcılar Hazine Müsteşarlığının sağlamış olduğu vergi avantajlarından faydalanamazlar.

15 Hazine Müsteşarlığının akredite etmiş olduğu BKY ağlarından beklentisi aşağıda belirtildiği gibidir. BKY’lerin ve Girişimcilerin bir araya gelmesini sağlayacak imkanlara sahip olması. BKS sistemine ilişkin istatistiki bilgileri oluşturması. BKY yatırımlarını düzenli olarak izlemesi ve Müsteşarlığa aylık olarak raporlaması.

16 BKY VERGİ DESTEĞİ KAPSAMINDA EN FAZLA KAÇ YATIRIM YAPABİLİR?  BKY’ler, lisanslarının 5 yıllık geçerlilik döneminde bireysel olarak en fazla 20 farklı anonim şirkete yaptıkları yatırım için vergi desteği alabilir.  Bu sınırı aşan yatırımlar için vergi desteği sağlanmaz.  En az 2 lisanslı BKY tarafından ortak yatırım yapıldığında BKY’ler, lisanslarının 5 yıllık geçerlilik döneminde kendilerinin bireysel katılım yatırımları hariç, en fazla 20 farklı anonim şirkete yaptıkları ortak yatırım için devlet desteği alabilir.

17 ASGARİ VE AZAMİ YATIRIM TUTARI NEDİR? BKY’lerin bir şirkete yatırım yapacakları tutarın alt sınırı ¨20.000 üst sınırı ¨1.000.000’dir. Alt sınır BKY’lerin hem tek başlarına hem de ortak olarak gerçekleştirmek istedikleri yatırımlar için geçerlidir. BKY’lerin ortak yatırımı söz konusu olduğunda ise bir şirkete yapabilecekleri azami yatırım tutarı ¨2.000.000 ’dir.

18 ORTAKLIĞA İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR NELERDİR?  BKY’ler girişim şirketi hisselerinin %50’sinden fazlasına sahip olamaz.  BKY’ler ya da BKY ortaklıkları girişim şirketinde, doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte girişim şirketini kontrol edemez.  BKY’ler akrabalık ilişkisi içinde oldukları kişiler ile birlikte doğrudan veya dolaylı olarak sermayeyi temsil eden payların ve payların temsil ettiği toplam oy hakkının %50’sinden fazlasına sahip olamaz ve yönetim kurulu üyelerinin %50’sinden fazlasını atayamaz.  BKY ve girişimci, önem arz eden konular için BKY’ye girişim şirketinin yönetiminde veto hakkı veren imtiyazların ve girişimciye getirilebilecek kısıtlamaların kapsamını serbestçe belirleyebilir.

19 BKY’ LERİN GİRİŞİM ŞİRKETİNE KATILIMININ SINIRI NEDİR? BKY’ lerin girişim şirketi yönetimine katılımı yönetim kurulu üyeliği ile sınırlıdır. BKY girişim şirketinde yönetim kurulu dışında idari görev alamaz ve şirket personeli olarak çalışamaz. BKY girişim şirketinden herhangi bir şekilde ücret ya da maaş alamaz.

20 YATIRIM YAPILACAK GİRİŞİM ŞİRKETİNİN NİTELİKLERİ NE OLMALIDIR? Türk Ticaret Kanununa tabi bir anonim şirket olması Şirketin BKY’nin iştirakinden önceki son iki mali yıldaki net satışlarının yıllık ¨5.000.000’den fazla olmaması. En fazla elli çalışanı bulunması. Şirketin, BKY’nin kendisine, eşine, kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımlarına ve kayın hısımlarına idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunmaması ya da nüfuzu altında olmaması. Başka bir şirketin kontrolünde olmaması. Müsteşarlıkça belirlenen devlet desteği sağlanacak sektörlere ilişkin listedeki sektörlerde veya faaliyetlerde bulunması. Paylarının halka arz edilmemiş olması.

21


"MELEK YATIRIMCI KİMDİR? Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere aktaran gerçek kişilerdir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları