Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OAB BAŞKANLARI ORYANTASYON PROGRAMI 09 ARALIK 2010

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OAB BAŞKANLARI ORYANTASYON PROGRAMI 09 ARALIK 2010"— Sunum transkripti:

1 OAB BAŞKANLARI ORYANTASYON PROGRAMI 09 ARALIK 2010

2 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Marmara Eğitimciler Platformu
PROJE TARAFLARI İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Marmara Eğitimciler Platformu

3 OTURUM –1 09 ARALIK 2010 OAB BAŞKANLARI ORYANTASYON PROGRAMI
İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ & MARMARA EĞİTİMCİLER PLATFORMU OAB BAŞKANLARI ORYANTASYON PROGRAMI 09 ARALIK 2010

4 İSTANBUL’DA OKUL AİLE BİRLİKLERİ HAREKETİ BAŞLIYOR…

5 BU KAPSAMDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR
VARAN-1 OAB İYİ ÖRNEKLER KALİTE ÖDÜLÜ YARIŞMASI (04-08 TEMMUZ 2011) Eğitim-Öğretim yılında Okul Aile Birliklerinin yapmış oldukları bir çalışmayı paylaşmaları istenecek ve orijinal çalışmalar ödüllendirilecektir.

6 BU KAPSAMDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR
VARAN-2 OAB BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (28 EYLÜL 2011 ÇARŞAMBA) Eğitim-Öğretim yılında OAB seçimlerinde aday olmayı düşünen velilere yönelik

7 BU KAPSAMDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR
VARAN-3 OAB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ORYANTASYON PROGRAMI (03 KASIM 2011 PERŞEMBE) Eğitim-Öğretim yılında OAB Yönetim Kuruluna yeni seçilmiş üyeler

8 BU KAPSAMDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR
VARAN-4 ÖĞRENCİ VELİSİ EĞİTİMLERİ ( EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOYUNCA)

9 NEDEN OKUL AİLE BİRLİĞİ PROJESİ!!!

10 Çünkü… Okul Aile Birliği Yönetim Kurullarında görev almanın, gönüllü eğitim neferliği olduğu bilincinin oluşturulmasını istiyoruz…

11 Çünkü… Okul Aile Birliği kurullarında görev alacak gönüllü veli sayımızın artmasını istiyoruz…

12 OAB seçimlerinin daha demokratik olmasını istiyoruz…
Çünkü… OAB seçimlerinin daha demokratik olmasını istiyoruz…

13 Çünkü… Okul Aile Birliği organlarında görev alacak üyelerin daha bilinçli ve daha aktif görev yapmalarını temenni ediyoruz…

14 Çünkü… Sadece para toplamalarını değil ayrıca okullarına prestij katmalarını istiyoruz…

15 OKUL AİLE BİRLİĞİ İDARİ YAPISI

16 görevleriniz… Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek,

17 görevleriniz… Öğrenci Velisi ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak,

18 görevleriniz… Eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek,

19 görevleriniz… Maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak,

20 Okula maddî katkı sağlamak.
görevleriniz… Okula maddî katkı sağlamak.

21 GÖREV ve yetkİlerİNİZ

22 GÖREV ve YETKİLERİNİZ Öğrencileri,
Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel ilkeleri ile Atatürk İnkılâp ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere; okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.

23 GÖREV ve YETKİLERİNİZ » Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesine, stratejik gelişimine, fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak.

24 GÖREV ve YETKİLERİNİZ ∆Kurs ve sınavlar, ∆ Seminer, ∆ Müzik,
∆ Tiyatro, ∆ Spor, ∆ Sanat, ∆ Gezi, ∆ Kermes ve benzeri etkinliklerde Okul Yönetimi ile iş birliği yapmak

25 GÖREV ve YETKİLERİNİZ »Teknolojik donanımlarının yenilenmesine, geliştirilmesine, ilâve tesis yaptırılmasına, »Eğitim-öğretime destek sağlayacak araç-gereç ve yayınların alımına katkıda bulunmak, »Okulun bina, tesis, derslik, laboratuvar, atölye, teknoloji sınıfı, salon ve odaları ile bahçe ve eklentilerinin bakım ve onarımlarının yapılmasına,

26 GÖREV ve YETKİLERİNİZ » Eğitim-öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının, kamu yararı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak, » Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve desteklenmesini sağlamak,

27 GÖREV ve YETKİLERİNİZ » Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak, (Okulun temizlik hizmetini yapacak kişi ve firmalarla anlaşma yapmak, dersliklerin ihtiyacı olan bilgisayar, projeksiyon, akıllı tahta, kırtasiye malzemesi vb.) »Okulda uyulması gereken kurallar hakkında velileri bilgilendirmek ve onlarla iş birliği yaparak, zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önlenmesi için okul yönetimine yardımcı olmak,

28 GÖREV ve YETKİLERİNİZ » Milli bayramlar, anma, kutlama günleri, belirli gün ve haftalar ile düzenlenecek tören ve toplantıların giderlerine katkıda bulunmak, » Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada alınacak ortak tedbirler için katkı sağlamak,

29 GÖREV ve YETKİLERİNİZ » Ailede, okulda ve çevrede, öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimine yardımcı olmak, » Okula yapılan aynî (para değeri olan malzemeler) ve nakdî (nakit para) bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak; sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek; kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek,

30 GÖREV ve YETKİLERİNİZ » Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, okula ve imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddî-manevî destek sağlamak. Belirlenen kardeş okullara katkıda bulunmak, » Okul servis araçlarının temini için ihale açmak, ihale şartlarına ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uyup uymadıklarını denetlemek,

31 GÖREV ve YETKİLERİNİZ » Eğitim-öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak, » Eğitim-öğretimi geliştirmek amacıyla çalışma komisyonları oluşturmak, » Eğitim-öğretimi geliştirici diğer etkinliklere katkı sağlamak,

32 BİRLİĞE ÜYE OLMA OKUL AİLE BİRLİĞİNİN DOĞAL ÜYELERİDİR…
BİRLİĞE ÜYE OLMA OKUL YÖNETİCİSİ OKUL ÖĞRETMENLERİ ÖĞRENCİ VELİLERİ OKUL AİLE BİRLİĞİNİN DOĞAL ÜYELERİDİR… NOT:Öğrenci velisinin üyeliği öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi hâlinde sona erer. İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

33 GENEL KURUL YÖNETİM KURULU DENETİM KURULU
BİRLİĞİNİN ORGANLARI GENEL KURUL YÖNETİM KURULU DENETİM KURULU

34 GENEL KURUL

35 GENEL KURUL √ Okulun öğretime başladığı ilk iki ay içinde;
önceden belirlenen gündemle bir araya gelmesi ile oluşur. OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR YARDIMCISI ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİ VELİLERİ

36 YÖNETİM KURULU

37 YÖNETİM KURULU OKUL MÜDÜRÜ MD. YARDIMCISI ÖĞRETMEN
GENEL KURULCA SEÇİLMİŞ 4 VELİ

38 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Yönetim kurulu aile birliği adına görev yapar; aile birliğinin görevlerini ve genel kurulda alınan kararları bir plan dahilinde yürütür. Eğitim-öğretimin kalitesinin yükseltilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine katkı sağlamak üzere okul yönetimi ve öğrenci velileriyle iş birliği yapar.

39 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Okul aile birliğini temsil eden Başkan, yönetim kuruluna başkanlık eder. Başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet eder. Muhasip, birliğin gelir-gider işlemlerini, Sekreter de yazışmalarını yürütür. Yazışmalar okul müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır.

40 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Yönetim kurulu kararları, karar defterine yazılarak imzalanır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, istifa etmiş sayılır. Bu şekilde ayrılan üyeler ile istifa, öğrencinin okuldan ayrılması veya öğrenciliğin sona ermesi nedenleriyle yönetim kurulu üyeliği sona erenlerin yerine yedek üyeler, aldıkları oy sırasına göre asil üye olarak görev yaparlar.

41 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Ders yılı içinde en az ayda bir toplanır. Toplantılar, gerektiğinde okulun açık olmadığı zamanlarda da yapılabilir. Toplantılar en az 5 üyenin, öğrenci mevcudu 100’ün altında olan okullarda ise 3 üyenin katılımı ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

42 DENETİM KURULU

43 DENETİM KURULU Denetim kurulu, genel kurulca seçilen ikisi veli olmak üzere üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler genel kuruldan sonraki ilk hafta içinde toplanır ve aralarında görev bölümü yapar. Denetim kurulunun görev süresi bir yıldır. Çeşitli nedenlerle boşalan asil üyeliklere, yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre alınır.

44 DENETİM KURULU Altışar aylık periyotlar halinde yılda en az iki defa yönetim kurulunun faaliyetlerini inceler ve sonuçlarını bir rapor hâlinde yönetim kuruluna verir. Ayrıca, yönetim kurulunun faaliyetlerini ayrıntıları ile inceleyerek hazırladığı raporu, faaliyet dönemi sonunda genel kurula sunar. Denetim kurulu başkanı, kesintisiz en fazla dört defa seçilebilir.

45 DENETİM KURULU Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılmış olanlar denetim kurulunda görev alamazlar.

46 OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİRLERİ
Hayırseverlerin ve okul velilerinin para ve okulun ihtiyacı olan eşya (bilgisayar, projeksiyon, akıllı tahta, boya, musluk, fotokopi kağıdı, temizlik malzemesi, vb.) yardımları,

47 OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİRLERİ
Okulların bünyesindeki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işletme gelirleri, Kampanya, kermes, proje ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirler,

48 GELİRLERİN KABULÜ İhale edilen kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin kiralanmasından sağlanan gelirlerin işletmeci tarafından her ay okul aile birliği banka hesabına yatırılması,

49 GELİRLERİN KABULÜ Hayırseverlerin ve öğrenci velilerinin bağışladıkları paraların okul aile birliği banka hesabına yatırılması ya da “nakdi bağış alındı belgesi” (EK-1) karşılığı okul aile birliğine teslim edilmesi.

50 BAĞIŞ YAPTIKTAN SONRA BU MAKBUZU İSTEYİNİZ…

51 GELİRLERİN KABULÜ Kampanya, kermes, proje ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirlerin okul aile birliği banka hesabına açıklamalı şekilde yatırılması Aynî yardımların, belge karşılığında okul müdürlüğüne teslim edilmesi.

52 GELİRLERİN HARCANMASI
Birliğin gelirlerinin, okulun bütçe disiplini çerçevesinde, eğitim-öğretim giderleri ile maddî imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçları için harcanması esastır. Harcamalar, yönetim kurulu kararıyla belgeye dayalı olarak yapılır. Mal ve hizmet alımları, usulüne göre oluşturulacak komisyonlarca yapılır.

53 GELİRLERİN HARCANMASI
Banka hesabındaki paralar, okul müdürü, birlik başkanı ve muhasip üyenin müşterek imzalarıyla çekilir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı yetkilidir. Alınan demirbaşlar okulun demirbaş defterine kaydedilir ve TİF makbuzunun bir örneği harcama belgesine eklenir.

54 GELİRLERİN HARCANMASI
Yönetim kurulu, yıllık tahminî bütçeyi ve yıl sonu malî raporunu okul ilân panosu ile diğer iletişim araçlarından yararlanarak duyurur. İlgili mevzuatına göre tutulan gelir-gider kayıtları üçer aylık aralıklarla velilerin görebileceği şekilde ilân panosunda ya da diğer iletişim araçları ile duyurulur.

55 BİRLİĞİN SINIRLILIKLARI
Millî Eğitim Mevzuatına aykırı çalışmalar ile siyasî faaliyet ve kişilere çıkar sağlayıcı iş ve işlemler yapamaz.

56 BİRLİĞİN DENETİMİ Okul Aile Birliği, en az iki yılda bir olmak üzere Bakanlık/valilik veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince millî eğitim mevzuatına ve Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre denetlenir.

57 TAHMİNİ BÜTÇE ……………………………….….. İLKÖĞRETİM OKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ TAHMİNİ BÜTÇESİ S.NO GELİRLER TOPLAM GİDERLER 1 Bina Bakım ve Onarım Giderleri A) Şartlı Bağışlar 2 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri B) Kira Gelirleri 3 Kırtasiye Giderleri Kantin Gelirleri 4 Öğrenci Sağlık ve Sosyal Yard.Giderleri Salon Gelirleri 5 Temizlik Malzemesi Giderleri Açık Alan vb. Yerlerin Gelirleri 6 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Giderleri C)  Nakdi Bağış Gelirleri 7 Ücretli Personel Maaşları Kermes Gelirleri 8 Demirbaş Alım ve Bakım Giderleri Kurs Gelirleri 9 Diğer Giderler Proje, Kampanya vb. Etkinliklerin Gelirleri TOPLAM GİDER Diğer Gelirler BAKİYE TOPLAM GELİR GENEL TOPLAM

58 OAB BAŞKANLARIORYANTASYON PROGRAMI
ÇAY KAHVE ARASI ARALIK


"OAB BAŞKANLARI ORYANTASYON PROGRAMI 09 ARALIK 2010" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları