Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamu İhale Mevzuatı YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİM BELGELERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamu İhale Mevzuatı YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİM BELGELERİ."— Sunum transkripti:

1 Kamu İhale Mevzuatı YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİM BELGELERİ

2 İş Deneyim Belgelerinde Yeterlik Kriterleri
İş deneyim belgelerindeki yeterlik kriteri yaklaşık maliyete göre belirlenir Yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katına kadar olan ihalelerde teklif edilen bedelin % 50’si ile % 100’ü arasında, Yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’si ile % 80’i arasında belirlenir.

3 İş Deneyim Belgelerinde Yeterlik Kriterleri
c) İş ortaklığında; Pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, Özel ortakların her birinin asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Pilot ortak iş deneyim tutarının tamamını sağlarsa diğer ortaklar, istenen iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere ve benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilir.

4 İş Deneyim Belgelerinde Yeterlik Kriterleri
Benzer İş Grupları listedeki işlerle ilgili; tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ilişkin benzer işler, yapılacak işin niteliği ile bu listedeki gruplar göz önüne alınarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce belirlenebilecektir. Örneğin; BII grubu bir idari binanın çatı örtüsü onarım işi ihalesinde, benzer işin sadece “BII grubu ile BII grubu işin onarım işi” olarak belirlenmesi, Kanunun 5 inci maddesinde rekabetin sağlanması ilkesine aykırı olacaktır.

5 ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla
İş Deneyim Belgelerinde Yeterlik Kriterleri (İş Ortaklığında Özel Durum) İhaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla ***daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde; pilot ortak ve diğer ortakların her birinin (%80-%20) oranlarına göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

6 Yapım İşlerinde İş Deneyim Belge Türleri
a) Geçici kabulü yapılmış işlerde, “yüklenici iş bitirme belgesi”, b) Devam eden işlerde; “yüklenici iş durum belgesi”, c) “alt yüklenici iş bitirme belgesi”, ç) mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”, d) Mimar ve mühendis diplomaları,

7 Belge Düzenleme Koşulları (Belge Çeşitleri)
1- İş bitirme belgesi: Geçici kabulü yapılan işlerde iş bitirme belgesi düzenlenebilecektir. 2- İş durum belgesi: Devam eden işlerde, işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde düzenlenebilecektir. (iş artışı olmadan iş durum belgesinin düzenlenmesi mümkün değildir.)

8 Belge Düzenleme Koşulları
Örnek 1: İhale Kanununa göre yapılan işlerde ilk sözleşme bedeli TL olan işte % 30 iş artışı yapıldığını kabul edersek, bu durumda toplam sözleşme bedeli olan liranın % 80 i olan TL ye ulaşılması durumunda iş durum belgesi düzenlenebilecektir. Zira hem ilk sözleşme bedeli olan lira tamamlanmış hem de toplam sözleşme bedelinin % 80’i tamamlanmış olmaktadır.

9 Belge Düzenleme Koşulları
İş durum belgeleri; İş durum belgeleri, düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. İş durum belgesi verilen işler için son kullanım tarihinden sonra kullanılmak üzere iş durum belgesi veya işin geçici kabulünün yapılması üzerine iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için iş durum belgesinin aslının idareye iadesi zorunludur.

10 İş Deneyim Belgesinin Değerlendirilmesi
Değerlendirme Oranları a) İş bitirme ve iş durum belgelerindeki belge tutarları tam olarak, b) İş denetleme belgesi tutarları: Gerçek kişilerin belgeye hak kazanma tarihinden itibaren ilk beş yıl 1/5 oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak, c) İş yönetme belgesi tutarları her zaman 1/5 oranında değerlendirilir.

11 İş Deneyim Belgesinin Değerlendirilmesi
İş denetleme belge tutarının değerlendirilmesinde altıncı fıkrada belirtilen belgeye hak kazanma tarihi olarak; a) Biten işlerde geçici kabul tarihi, b) Toplam sözleşme bedelinin % 80’inin ilk sözleşme bedelinden düşük olduğu devam eden işlerde; (100 tl -110 tl %80 i 88 tl ) 1) Belge sahibinin ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı tarihten önce sözleşme konusu işteki görevinden ayrılması halinde ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı tarih, 2) Belge sahibinin ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı tarih veya sonrasında sözleşme konusu işteki görevinden ayrılması halinde belge sahibinin denetim görevinden ayrıldığı tarih,

12 İş Deneyim Belgesinin Değerlendirilmesi
c) Toplam sözleşme bedelinin % 80’inin ilk sözleşme bedeline eşit veya üzerinde olduğu devam eden işlerde; (100 tl , 130 tl %80 i 104 tl ) 1) Belge sahibinin, işin toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaşıldığı tarihten önce sözleşme konusu işteki görevinden ayrılması halinde toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaşıldığı tarih, 2) Belge sahibinin, işin toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaşıldığı tarih veya sonrasında sözleşme konusu işteki görevinden ayrılması halinde belge sahibinin denetim görevinden ayrıldığı tarih esas alınır.

13 İş Deneyim Belgesinin Değerlendirilmesi (İş Ortaklığı)
İş ortaklığının edinmiş olduğu iş deneyim belgelerindeki tutarlar, aday veya isteklinin belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak değerlendirilir. Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarının tespitinde; diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla, işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme bedelinin % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır

14 Başkasına ait iş deneyim belgesinin kullanılması
Tüzel kişiler tarafından başkasına ait iş deneyim belgelerinin kullanılması mümkündür. Bunun için belgesi kullanılan kişinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağı olması şarttır.

15 İş Deneyim Belgesi İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;
a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak, b) Gerçek kişilerce denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları; belgeye hak kazanma tarihinden itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak, c) Gerçek kişilerce yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları; beşte bir oranında, ç) Tüzel kişiliğin, en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının,

16 İş Deneyim Belgesi 1) Yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten önce almaya hak kazandığı iş denetleme belgesi tutarı, belge sahibinin yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak, 2) Yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren almaya hak kazandığı iş denetleme belgesi tutarı, belgeye hak kazanma tarihinden itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak,

17 İş Deneyim Belgesi d) Tüzel kişiliğin, en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının iş yönetme belgesi ile ihaleye katılmasında; beşte bir oranında, e) Sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki işin bir kısmında denetleme, diğer kısmında yönetme görevinde bulunanların belge tutarları, denetledikleri ve yönettikleri iş tutarlarının üzerinden yukarıda belirtilen esaslar uyarınca, dikkate alınır.

18 Mezuniyet Belgesinin Kullanılması
Mezuniyet belgesi iş deneyimini tevsik için sunulabilir. Bu durumda; a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi 15 yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.

19 Mezuniyet Belgesinin Kullanılması
Tüzel kişilerin mezuniyet belg. kullanması Müh. veya mimarın tüzel kişiliğin en % 51 hissesine en az 5 yıldır sahip olması Her iki ortağın mühendis olması ve hisse oranının %50-%50 olması Gerçek kişilerin mezuniyet belgesi kullanması

20 Mezuniyet Belgesinin Kullanılması
Mezuniyet belgesi iş deneyimini tevsik için sunulabilir. Bu durumda; a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi 15 yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.

21 Mezuniyet Belgesinin Kullanılması (15 Yıldan Fazla Kullanabilme)
Mezuniyetten sonra geçen sürenin 15 yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait herhangi bir yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

22 Mezuniyet Belgesinin Kullanılması (Her iki ortağın da mühendis olması)
Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler, ortaklarından herhangi birine ait deneyimi, ilgilinin mezuniyet belgesini sunmak suretiyle, benzer iş deneyimi olarak kullanabilir. Bu durumda; her iki ortağın mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulması zorunludur.

23 Mezuniyet Belgesinin Kullanılması
Mezuniyet belgeleri, belge sahibi dışındaki kişiler tarafından kullanılamaz. Ancak; Tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 hissesine sahip olan ortağın mezuniyet belgesi tüzel kişi tarafından iş deneyimi olarak kullanılabilir. Bu durumda, bu ortağa ait mezuniyet belgesi ve iş deneyim belgeleri teminat süresi (kesin kabul) sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

24 yer alan iş gruplarından hangisine dâhil olduğunu tespit etmelidir.
İŞ DENEYİM BELGESİ İdareler, ihale edecekleri yapım işinin “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dâhil olduğunu tespit etmelidir.

25 Benzer İş Grupları Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde :
-- “altyapı işleri”, --“üstyapı (bina) işleri”, --“sıhhi tesisat ve mekanik tesisat işleri”, --“elektrik işleri”, --“elektronik ve iletişim işleri” Olmak üzere beş ana başlık ve bu başlıkların altında çeşitli yapım işlerinden oluşan gruplar düzenlenmiştir.

26 Benzer İşlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesinde
Ayrıştırma yapılmak suretiyle herhangi bir grupta sayılan işlerden bazıları seçilerek benzer iş tespit edilmemelidir. Örneğin; “Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AIV Grubundaki 2, 3 ve 4 nolu işler benzer iş sayılacaktır.” şeklinde bir belirleme yapılamamalıdır.

27 Benzer İşlerin Belirlenmesi (Birden Fazla Gruba Atıf Yapılması)
İhale konusu işin içinde bulunduğu gruba atıf yapılabileceği gibi işin niteliğine göre birden fazla gruba da atıf yapılabilecektir. Örneğin; “ Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AII Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde bir belirleme yapılabileceği gibi, “Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AIX veya AX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde belirleme de yapılabilecektir.

28 Birden Fazla Gruptan İşleri İçeren İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi
Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır. Örneğin; bir rekreasyon alanı yapım işinde, --iş kapsamında BIII grubuna giren bir bina inşasının da gerçekleştirilmesi durumunda; iş deneyim belgesi sahibi, BIII grubu işleri ayrıştırılmak suretiyle BIII grubu iş deneyimi istenen bir ihaleye katılabilecektir.

29 B -II Grubu Bina İşlerinde Alan
B II grubu bina işlerinde belirtilen yapı inşaat alanları; --Yapı kullanma izin belgesi alınan binalarda “yapı kullanma izin belgesi”nde belirtilen yapı inşaat alanı, --Henüz yapı kullanma izin belgesi alınmayan binalarda ise “yapı ruhsatı”nda belirtilen yapı inşaat alanıdır. (B II grubu) bina işleri listesinde belirtilen yapı inşaat alanlarından daha küçük bina işlerinin ihalelerinde, ---tek başına (B II grubu) işler, benzer iş olarak belirlenmemelidir.

30 B -II Grubu Bina İşlerinin Benzer İş Olarak Belirlenmesi
B II grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği ihalelerde, --Sunulacak iş deneyim belgesinden yapım işinin BII grubunda belirtilen fiziki kriterleri sağlayıp sağlamadığının anlaşılamaması durumunda, ****Bu hususa ilişkin tevsik edici belgenin teklif kapsamında sunulması zorunludur. Bu kapsamda yapı inşaat alanını tevsik etmek üzere, --yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatının başvuru veya teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.


"Kamu İhale Mevzuatı YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİM BELGELERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları