Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANAYASA KONU TEKRARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANAYASA KONU TEKRARI."— Sunum transkripti:

1 ANAYASA KONU TEKRARI

2 SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR
MANEVİ YAPTIRIMLAR MADDİ YAPTIRIMLAR Hukuk Kuralları (Müeyyide) Din Kuralları Dünyevi Din Kuralları Uhrevi Din Kuralları Ahlak Kuralları Sübjektif Ahlak Kuralları Objektif Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları Hukukun Temel Görevleri Toplumda barışı sağlama Toplumda adaleti sağlama Toplumun güvenliğini sağlama Yeniliklere açık olma

3 ÇIKMIŞ SORU “Sosyal hayatı düzenleyen kurallar, bir toplumda bireylerin hareketlerini düzenleyen kurallardır” Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan biri değildir? A) Ahlak kuralları B) Fizik Kuralları C) Hukuk Kuralları D) Din Kuralları E) Görgü Kuralları

4 HUKUK KURALLARI YAPTIRIMLARI
Uyarma Kınama (Yazıyla bildirilir) Aylıktan Kesme (1/30 ile 1/8)Brüt Kademe ilerlemesinin durdurulması 1-3 Yıl Devlet Memurluğundan Çıkartma Ceza : Suç Hapis Adli para Askeri Disiplin Cebri İcra : Devlet zoruyla Borcun yerine getirilmesi. Not : Alacaklının borçludan parasını istemesi borçlunun da ödemesi işlemine EDİM denir. Tazminat : Kusur ve Zarar olmalıdır. Maddi ve Manevi olabilir. İdari İşlemde İptal : Hukuka aykırı işlemin Yargı kararıyla kaldırılması. Hükümsüzlük Yokluk Resmi olmayan evlilik ( İmam Nikahı ) Butlan Tek Taraflı Bağlamazlık Ergin olmaya küçüğün sözleşme yapması. Mutlak Butlan : Akıl hastasının evlenmesi Nispi Butlan : Sarhoş birisinin evlenmesi

5 HUKUK TÜRLERİ Kanun Boşluğu Hukuk Boşluğu Örtülü Boşluk
Pozitif Hukuk (Yürürlükteki müspet ) Hukuk : Bir ülkede belirli bir dönemde yürürlükte olan Yazılı ve Yazısız hukuk kurallarının hepsine pozitif hukuk denir. Mevzu Hukuk : Bir Ülkedeki Yetkili makamca konulmuş ve Yazılı hukuk kurallarının bütününe mevzu hukuk denir. Tabi ( İdeal – Doğal )Hukuk : Olağan değil, Olması gereken hukuktur. Toplum ihtiyaçlarını temel almalı ve adaleti sağlamak için ulaşılabilecek hukuktur. Tarihi Hukuk : Yürürlükte olmayan, yürürlükten kalkmış olan hukuktur. Kanun Boşluğu Yazılı Hukuk Yok Hukuk Boşluğu Yazılı+Yazısız Hukuk Yok Örtülü Boşluk Kural var, Anayasaya aykırı. Kural içi Kural dışı Boşluk Bilerek, Bilmeden

6 ÇIKMIŞ SORU Bir somut olaya uygulanacak yazılı yada yazılı olmayan herhangi bir hukuk kuralının bulunmaması durumuna ne ad verilir? A) Hukuk boşluğu B) Kural içi boşluk C) Örtülü boşluk D) Kanun boşluğu E) Açık boşluk

7 ÇIKMIŞ SORU Bir ülkede, yetkili bir makam tarafından yapılan, yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir? A) Pozitif hukuk B) Tabii Hukuk C) İdeal hukuk D) Mevzu hukuk E) Objektif hukuk

8 HAKLAR Hukuki Olay : Hukuki Fiil : Hukuki İşlem : Meşru Müdafaa :
Mutlak Haklar : Geniş yetkileri olan ve herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Nispi Haklar : Sadece belirli kişilere karşı sürülebilen haklar. Haklar Devlet tarafından korunur. Örneğin ; Dava açma + Cebri icra olabilir. HAKLARIN KAZANILMASI Hukuki Olay : Kişinin iradesiyle gerçekleşip,gerçekleşmediğine bakılmadan hukuki sonuca bağlanmış olaylardır. Doğum ve Ölüm gibi… Hukuki Fiil : Kişinin kendi iradesiyle gerçekleşen, hukuki sonuç doğuran olaylardır. Hukuki İşlem : Bir veya birden çok kişinin irade beyanında bulunarak hukuki bir sonuç yaratmasıdır. İki kişi arasında alım satım sözleşmesi yapılması. HAKLARIN KİŞİLERCE KORUNMASI Meşru Müdafaa : Kişinin şahıs veya mal varlığına yapılan haksız ve devam etmekte olan bir saldırıyı defetmek için kullandığı kuvvettir. Zaruret Hali : Kişinin zor durumda kalması neticesinde başka bir kişinin malına zarar vermesidir. Kuvvet Kullanma : Bir hakkı elde etmek veya onu saldırılara karşı korumak için hak sahibinin güç kullanmasıdır.

9 ÇIKMIŞ SORU Bir kimsenin, kendi şahsına veya malına yapılan ve halen devam eden, hukuka aykırı bir saldırıyı önlemek için yaptığı karşı saldırı niteliğindeki eyleme ne ad verilir? A) Koruma B) Meşru müdafaa C) Zaruret hali D) Kuvvet kullanma E) Zorda kalma

10 ÇIKMIŞ SORU Hukukun kendisine hukuki sonuç bağladığı insan davranışı aşağıdakilerden hangisidir? A) İrade açıklaması B) İrade sakatlığı C) Hukuki fiil D) Haksız fiil E) Hukuki olay

11 KİŞİLİK » GERÇEK KİŞİLİK
Gerçek Kişilik sağ ve tam doğum ile başlar. Ölüm - Ölüm karinesi - Gaiplikle = Son bulur. TEHLİKE ÖLÜMÜ KESİNSE 1 YIL UZUN SÜRE HABERSİZ 5 YIL Hak Ehliyeti Haklara ve borçlara ehil olmak anlamına gelmektedir. Sağ ve tam doğmak koşuluyla ana rahmine düşüldüğü an kazanılır. Hak ehliyeti olduğu için 5 yaşındaki bir çocuğa dahi miras kalabilir. Fiil Ehliyeti Kişinin işlem ve eylemleriyle hak kazanabilmesi, borç altına girebilmesi anlamına gelmektedir. Ergin, Ayırt etme gücüne sahip olan, Kısıtlı olmayan Kişiler Fiil ehliyetine sahiplerdir.

12 B) Ayırt etme gücünü kazanmasıyla C) Yedi yaşına girmekle
ÇIKMIŞ SORU Türk medeni kanunu’na göre kişiliğin başlangıcı aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir? A) Sağ ve tam doğumla B) Ayırt etme gücünü kazanmasıyla C) Yedi yaşına girmekle D) Reşit olmakla E) Evlenmekle

13 Bağlı Bulunduğu Hukuka Göre
KİŞİLİK » TÜZEL KİŞİLİK Bağlı Bulunduğu Hukuka Göre Yapısına Göre Tüzel Kişiler ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ Vakıflar (Mal topluluğudur) Dernekler (Kişi topluluğudur) Kooparatifler Şirketler KAMU HUKUKU TÜZEL KİŞİLERİ Devlet Yerel Mali İdareler » Belediyeler » İl Özel İdareleri » Köyler Hizmet Kuruluşları » YÖK » TRT » Üniversiteler » Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar MAL TOPLULUĞU ŞEKLİNDE TÜZEL KİŞİLER Hizmet Kuruluşları + Vakıflar KİŞİ TOPLULUĞU ŞEKLİNDE TÜZEL KİŞİLER Devlet Yerel Mahalli İdareler Şirketler Dernekler1er Kooperatifler Tüzel Kişiliği sona erdiren nedenler İlk genel kurulu yapamaması. Üst üste iki olağan kurul yapamaması. Amacını tamamlaması veya gerçekleştirememesi. Süresinin bitmesi.

14 ÇIKMIŞ SORU Aşağıdaki tüzel kişilerden hangisi, kişi topluluğu değil mal topluluğu niteliğindedir? A) Kooperatifler B) Anonim şirketler C) Kolektif şirketler D) Vakıflar E) Dernekler

15 Fiil Ehliyeti Bakımından Kişilerin Sınıflandırılması
EHLİYET TÜRLERİ Fiil Ehliyeti Bakımından Kişilerin Sınıflandırılması TAM EHLİYETLİLER SINIRLI EHLİYETLİLER Fiil ehliyetine sahip kişiler: Ergin, Ayırt etme gücüne sahip, Kısıtlı olmayan kişilerdir. Evli kişiler, Kendisine yasal danışman atanan kişiler. SINIRSIZ EHLİYETLİLER TAM EHLİYETSİZLER Ayırt etme gücü olan küçükler, Ayırt etme gücü olan kısıtlılar Bağışlama, Vakıf kurma, Kefil olma YAPAMAZLAR Ayırt edemezler. Ergin olup olmamaları önemli değildir. Hiçbir sorumlukları Yoktur.

16 ----------------------------
HUKUKUN DALLARI DEVLET = DEVLET DEVLET = KİŞİ Anayasa İdare Ceza Vergi Devletler Genel Hukuku Yargılama Hukuku İcra - İflas KİŞİ = KİŞİ Medeni Hukuk Borçlar Hukuku Ticaret Hukuku Devlet Özel Hukuku

17 1921 ANAYASASI 1921 ANAYASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Yumuşak ve çerçeve anayasadır. Türkiye devletinin ilk anayasasıdır. Milli Egemenlik İlk kez benimsenmiştir. Egemenlik halktadır. Egemenliği kalk adına TBMM kullanır. Meclis hükümet sistemi benimsenmiştir. Kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir. Yasama-yürütme meclise aittir. Seçimler 2 yılda bir yapılır. Bakanlar meclis tarafından seçilir. 1921 ANAYASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Resmi dil Türkçe Devletin resmi dini islam Cumhurbaşkanını TBMM Seçer Aynı kişi tekrar Cumhurbaşkanı seçilebilir.

18 1924 ANAYASASI 1924 ANAYASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLER
Devlet şekli Cumhuriyet olarak tanımlanmıştır. Değiştirilmemesi için teklif dahi verilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Meclis hükümeti sistemi ve Parlamenter Sistem benimsenmiştir. Tabi Hak anlayışı kabul edilmiştir. Her Türk hür doğar, hür yaşar. Milli egemenlik ilkesine yer vermiştir deki. Temel hak ve hürriyetlere önem verilmiştir. Kuvvetler birliği görev ayrılığı uygulanmıştır. Yasama Yürütme yetkileri Mecliste toplanır. a) Yasama yetkisi =Meclis b) Yürütme yetkisi = CB ve BK Başkent Ankara dır. Seçimler 4 Yılda yapılır. Anayasanın üstünlüğü İlkesi ilk kez benimsenmiştir. 1924 ANAYASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLER 1928 de devletin dini İslam dır. Anayasadan çıkartılmıştır. 1934 de seçmen yaşı 18 den 22 ye çıkartıldı. 1934 de Kadınlara Seçme Seçilme 1937 de Laiklik ilkesi Anayasaya girmiştir. 1937 de Altı ok getirildi. 1946 da Tek dereceli seçim. 1950 de Gizli oy, açık sayım ve döküm uygulandı.

19 Laiklik ilkesi anayasaya Türkiye’de ne zaman girmiştir.
ÇIKMIŞ SORU Laiklik ilkesi anayasaya Türkiye’de ne zaman girmiştir. A) 1921 Anayasası’nda 29 Ekim 1923 tarihinde yapılan değişiklikle B) 1924 Anayasası’nın kabul edilmesiyle C) 1924 Anayasası’nda 1934 yılında yapılan değişiklikle D) 1924 Anayasası’nda 1937 yılında yapılan değişiklikle E) 1961 Anayasası’nda

20 1961 ANAYASASI 1961 ANAYASASI YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Halkçılık, Devletçilik, İnkılapçılık ilkelerine yer verilmedi. 1921 ve 1924 Anayasasında Egemenliği halk adına kullanan TBMM’dir.Fakat 1961 Anayasası’na göre Egemenlik yetkili organ tarafından kullanılır ibaresini getirmiştir. Anayasa Mahkemesi kuruldu. Anayasada ilk kez başlangıç kısmı yer almıştır. HSYK kuruldu. MGK düzenlenmiştir. Diyanet İşleri başkanlığı düzenlenmiştir. Serbest,eşit, gizli, genel oy, tek dereceli seçim ilkeleri benimsenmiştir. Seçmen yaşı belirtilmemiştir. Çift ikili Meclisli sistemi kabul etmiştir a- 450 Millet vekili = Genel Oyla seçilmiş. b- Cumhuriyet Senatosunun 150 Üyesini Halk seçmiştir.15 üyesini CB seçmiştir. 1961 ANAYASASI YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kurulmuştur. Devlet Güvenlik Mahkemesi kuruldu. Bakanlar kuruluna KHK Çıkartma yetkisi ilk kez verildi. TRT’nin özerkliği kaldırıldı. Memurların Sendika kurma hakkı yasaklandı. Yargı denetimine sınırlama getirildi.

21 B) 1961 Anayasası’nda 1971 yılındaki değişiklikle
ÇIKMIŞ SORU Kanunların anayasaya uygunluğunu denetleme amacı güden Anayasa Mahkemesi ilk kez hangi anayasal düzenlemede yer almıştır? A) 1982 Anayasası’nda B) 1961 Anayasası’nda 1971 yılındaki değişiklikle C) 1961 Anayasası’nda D) 1924 Anayasası’nda E) Anayasası’nda cumhuriyetin ilanı için yapılan değişiklikle birlikte

22 1982 ANAYASASI Temel özellikleri
* Kazuistik (Düzenleyici) Anayasadır. * Sert Katı Anayasadır. * 1924 ve 1961 Anayasası’nda sadece Cumhuriyetçilik değiştirilemezken; 1982 Anayasası’nda 3 madde değiştirilemez bu maddeler; Devletin Şekli » Cumhuriyettir. Cumhuriyetin Nitelikleri » Demokratik, Laik ve Sosyal bir devlettir. Devletin Bütünlüğü » Türkiye Devleti bölünemez bir bütündür. » Dili Türkçedir. » Bayrağı beyaz ay yıldızlı al bayraktır. » Milli marşı İstiklal Marşıdır. » Başkenti Ankara’dır. 4) Anayasanın ve 3. maddesinin hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Anayasa’nın değiştirilmesi usulüne CB onay safhası eklenmiştir. Anayasa değişikliklerinin CB > tarafından Halk oyuna sunulabilmesi usulü eklenmiştir. Cumhurbaşkanına TBMM seçimlerini yenileme yetkisi verilmiştir. 1961 Anayasası’nda 2 meclis yapısı terk edilmiş.Cumhuriyet senatosu kaldırılmıştır. Siyasi Parti gruplarının en az 20 üyeden oluşacağı hükmü getirilmiştir. Siyasi parti liderlerine 5 ve 10 yıllık siyaset yasağı getirilmiştir.1987 de Halk oylamasıyla kaldırılmıştır. 1995’te Seçme ve siyasi partilere üye olma yaşı 18 yaşa inmiştir.Sendikaların siyaset yapma yasağı kaldırılmıştır. Milletvekili sayısı 550’ye çıkartılmıştır. Kamu çalışanlarının sendika kurmasına izin verilmiştir 2001 ‘de MGK’ya başkan yardımcıları dahil edilmiştir.Kanuna aykırı elde edilmiş bulguların delil olarak kabul görmeyeceği belirtilmiştir.Dilekçe hakkı Türkiye de ki yabancılara da tanınmıştır. 2004’de Kadın Erkek eşit haklara sahiptir ve Devlet bu hakların yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.Ölüm cezası idam anayasadan çıkartılmıştır.

23 1982 Anayasası’na göre devletin şekli
ÇIKMIŞ SORU 1982 Anayasası’na göre devletin şekli İle ilgili olarak verilen aşağıdaki İfadelerden hangisi doğrudur? A) Türkiye Devleti totaliter bir devlettir. B) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. C) Türkiye Devleti konfederal bir devlettir. D) Türkiye Devleti federal bir devlettir. E) Türkiye Devleti monarşidir.

24 1921 1924 1961 www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com
Türkiye devletinin ilk anayasasıdır. Milli Egemenlik İlk kez benimsenmiş. Egemenlik halktadır. Egemenliği Halk adına TBMM kullanır. Meclis hükümet sistemi benimsenmiştir Yasama-Yürütme Meclise aittir. Seçimler 2 yılda bir yapılır. Bakanlar meclis tarafından seçilir. YARGI ve TEMEL HAKLAR İLE İLGİLİ HİÇ BİR DÜZENLEME OLMAMIŞTIR. 1921 DEĞİŞİKLİKLERİ Resmi Dil Türkçe Devletin Resmi Dini İslam CB >TBMM Seçer Devlet şeklini cumhuriyet olarak tanımlanmıştır ve değiştirilmemesi için teklif dahi verilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Meclis+Parlamenter sistem benimsenmiştir. Temel hak ve hürriyetlere önem verilmiştir. Başkent Ankara dır. Seçimler 4 Yılda yapılır. Anayasanın üstünlüğü İlkesi benimsenmiştir. 1924 DEĞİŞİKLERİ 1928 de devletin dini İslam dır. Anayasadan çıkartılmıştır. 1934 de seçmen yaşı 18 den 22 ye çıkartıldı. 1934 de Kadınlara Seçme Seçilme 1937 de 6 ok getirildi. Cumhuriyetçilik+Milliyetçilik Halkçılık+Devletçilik Laiklik+İnkılapçılık 1946’da tek dereceli seçim. Halkçılık, Devletçilik, İnkılapçılık ilkelerine yer verilmedi. Anayasa Mahkemesi kuruldu. HSYK kuruldu. MGK düzenlendi. Seçmen yaşı belirtilmemiştir. 2 Meclisli sistemi kabul etmiştir a) 450 Millet vekili = genel oyla seçilmiş. b) Cumhuriyet senatosu’nun 150 üyesini halk seçmiştir. 15 üyesini > CB seçmiştir. 1961 DEĞİŞİKLİKLERİ Diyanet İşleri düzenlendi. Bakanlar kuruluna KHK çıkartma yetkisi ilk kez verildi. TRT’nin özerkliği kaldırıldı Memurların Sendika kurma hakkı kaldırıldı. Asgari yüksek mahkemesi devlet güvenlik mahkemesi kuruldu. Yargı denetimine sınırlama getirildi.

25 ANAYASADA HAK VE ÖDEVLER
Kişinin hakları ödevleri (Koruyucu Haklar) Konut dokunulmazlığı. Mülkiyet hakkı. Zorla çalıştırma yasağı. Din vicdan hürriyeti Dernek kurma Kişi hürriyeti Özel hayatın gizliliği Haberleşme hürriyeti Kişinin hürriyeti güvenliği Düşünce ve kanaat Basın hakkı Sosyal ekonomik haklar (İsteme Hakları) Konut hakkı Ailenin korunması Çalışma hürriyeti Eğitim öğretim hakkı Sendika kurma hakkı Toplu iş sözleşmesi Grev ve Lokavt hakkı Kamulaştırma Tarım ve hayvancılıkta çalışanların korunması Toplantı ve gösteri yürüyüşü Grev lokavt Gençliğin korunması Sosyal güvenlik Siyasi haklar ve ödevler Türk vatandaşlığı Seçme seçilme siyasi bulunma Siyasi parti kurma partilere girme ayrılma Bilgi edinme kamu, denetçisine baş başvurma Mal bildirimi Vatan hizmeti Vergi ödevi Dilekçe hakkı

26 C) Eğitim ve öğretim hakkı D) Süreli ve süresiz yayın hakkı
ÇIKMIŞ SORU önemli Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızda sosyal ekonomik haklar ve ödevler arasında düzenlenmiştir? A) Mülkiyet hakkı B) Dilekçe hakkı C) Eğitim ve öğretim hakkı D) Süreli ve süresiz yayın hakkı E) Toplantı ve gösteri düzenleme hakkı

27 MİLLETVEKİLİ SEÇİLEBİLME KOŞULLARI
Türk vatandaşı olmak. 25 yaşı doldurmuş olmak. En az ilkokulu bitirmiş olmak. Kısıtlı olmamak. Askerlik hizmetini yapmış olmak. Kamu hizmetinden yasaklı olmamak. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemek. MECLİS BAŞKANI SEÇİLEBİLME KOŞULLARI En çok 4 oylama yeterli sayılmıştır. 1.Oylama : Üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunu alan. 2.Oylama : Üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunu alan. 3.Oylama : Üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan. 4.Oylama : En çok oy alan 2 aday dördüncü oylamaya katılır ve En çok oy alan Meclis Başkanı olur.

28 Seçimlerin YARGI denetimini YSK yapar. Kararlar kesindir.
GENEL SEÇİMLER Türkiye’de 4 yılda bir Yapılır. ( 2007 ) Değişikliği YEREL Belediye İl Özel İdaresi Muhtar 5 yılda bir yapılır. ERKEN SEÇİMLER Meclis süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebilir. 4 yıldan Önce yapılabilir. ARA TBMM üyelerinde bir eksilme olması Halinde yapılan Seçimdir. Belirli bir Bölge veya Belirli bir İlde Yapılan seçimdir SEÇİMLERDE OY KULLANAMAYANLAR 18. Yaşından küçükler TR vatandaşı olmayanlar Akıl Hastaları Silah altındaki er, erbaş Askeri öğrenciler Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç; Ceza evindeki hükümlüler. SEÇİM İLKELERİ Genel Oy Eşit Oy Seçimlerin serbestliği Tek dereceli seçim 1946 Gizli Oy 1950 Açık sayım döküm » Ara seçimler 1 seçim döneminde 1 kez yapılır. » Genel Seçimden 30 ay geçmedikçe yapılamaz. » Genel seçime 1 yıl kala yapılamaz. İstisna olarak Boşalan üye sayısı %5’e ulaştığında 3 Ay içinde ara seçime gidilir. TBMM üyesi kalmaması durumunda boşalmayı takip eden ilk 90 günden ilk Pazar günü.

29 ÇIKMIŞ SORU I. Tutuklular II. Askeri öğrenciler III. Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları IV. Silah altında bulunan er ve erbaşlar V. Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler 1982 Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangileri halk oylamasına katılamaz? A) I,II,V B) I,IV,V C) II,III,V D) II,IV,V E) III,IV,V

30 ÇIKMIŞ SORU Ülkemizdeki seçimlerde sıkça kullanılan Genel oy kavramı ne ne demektir. A) Milletvekili genel seçimlerinde ülke genelinde kullanılmış oyların tümü B) Bir siyasi partinin herhangi bir seçim çevresinde milletvekili çıkarabilmesi için ülke genelinde alması gereken asgari oy C) Bir siyasi partinin, milletvekili seçimlerinde ülke geneli aldığı oyların tümü D) Milletvekili veya yerel yönetim şekillerinde seçmen kütüğüne kayıtlı olan seçmenlerin tümü E) Her vatandaşın, milletvekili veya yerel yönetim seçimlerinde, yaş ve ergenlik dışında başka bir nitelik aranmadan oy hakkına sahip olmasıdır

31 TBMM’NİN GÖREVLERİ Onaylamaya yetkili Cumhurbaşkanı
Meclisin bilgi alma denetim yolları Soru Genel görüşme Meclis Araştırması Meclis Soruşturması Gensoru Yasa koymak, değiştirmek ve kaldırmak. Bakanlar kurulu ve Bakanları denetlemek Bakanlar Kuruluna Belli konularda KHK çıkartma yetkisi vermek (Yetki Yasası) Bütçe ve Kesin hesap yasa tasarılarını görüşmek ve kabul etmek Para basılmasına karar vermek Savaş ilanına karar vermek Genel ve Özel Af ilanına karar vermek.( Meclis üye tamsayısının 3/5 çoğunluğu) Uluslar arası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak ( Uygunluk Yasası) Savaş anında askerimizin Türkiye toprakları dışına çıkmasının yetkisi TBMM’dedir. TBMM tatilde veya ara vermiş durumdayken ülkenin aniden silahlı saldırıya uğraması durumunda TSK’nin kullanılmasına Cumhurbaşkanı karar verebilir. Onaylamaya yetkili Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı onaylamadan önce Meclis tarafından bir kanunla Onaylanmanın uygun bulunması gerekir.

32 A) Kanunları yorumlamak B) Hükümeti denetlemek
ÇIKMIŞ SORU Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin 1982 Anayasası’nda belirtilen görev ve yetkilerinden biri değildir? A) Kanunları yorumlamak B) Hükümeti denetlemek C) Savaş ilanına karar vermek D) Genel ve özel af ilanına karar vermek E) Kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek

33 A) Savaş ilanına karar vermek B) Para basılmasına karar vermek
ÇIKMIŞ SORU Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda 2004’te yapılan değişiklikle TBMM’nin yetkileri arasından çıkartılmıştır? A) Savaş ilanına karar vermek B) Para basılmasına karar vermek C) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek D) Meclis üye sayısının 3/5 çoğunluğuyla genel ve özel af ilanına karar vermek E) Mahkemeler tarafından verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek

34 CUMHURBAŞKANI YARGI İLE İLGİLİ GÖREVLERİ YASAMA İLE İLGİLİ GÖREVLERİ
Cumhurbaşkanı olabilme Şartları Türk vatandaşı olmak zorundadır. 40 Yaş dolmuş olmalıdır. Yüksek Öğrenim yapmış olmalıdır. Milletvekili değilse, milletvekili Seçilebilme yeterliliğine sahip olmalıdır. En fazla 2 kez seçilebilir. Görev süresi 5+5 Yıl CB olmak için TBMM içinden ve ya dışından aday Gösterilebilmesi için 20 milletvekilinin yazılı Teklifi gerekir. CB seçilen kişinin partisiyle ilişkisi kesilir TBMM üyeliği biter Halk tarafından seçilir. Seçim CB görev süresi dolmadan önceki 60 gün içinde olur. YARGI İLE İLGİLİ GÖREVLERİ Anayasa mahkemesine 14 üye seçmek / Danıştay üyelerinin ¼ seçmek Yargıtay cumhuriyet başsavcısını ve Yargıtay cumhuriyet başsavcısı vekilini seçmek Askeri Yargıtay üyelerini seçmek Askeri Yüksek idare Mahkemesi üyelerini seçmek HSYK ¼ üye seçmek YASAMA İLE İLGİLİ GÖREVLERİ TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırmak Kanunları tekrar görüşmek üzere TBMM’ye göndermek Kanunları yayımlamak Kanunların, KHK ve TBMM İçtüzüğünün Anayasaya Şekil ve Esas yönünden aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde İptal davası açmak. TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek. Anayasa değişikliklerinin seçim bakımından iptali için Anayasa Mahkemesine İptal davası açmak. YÜRÜTME İLE İLGİLİ GÖREVLERİ Başbakanı atmak, İstifasını kabul etmek. Gerekli gördüğü halde BK Bakanlık etmek. TR gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul Milletlerarası antlaşmaları onaylamak yayınlamak TSK’nin kullanılmasına karar vermek. Genelkurmay başkanını atamak. Yükseköğretim üyelerini seçmek. Üniversite Rektörlerini seçmek. DDK’nın Üye ve Başkanını atamak .

35 ÇIKMIŞ SORU 2007 değişiklikleri göz önüne alındığında 1982 Anayasası’na göre cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir? A) Anayasa Mahkemesi B) Bakanlar Kurulu C) Başbakan D) TBMM E) Halk

36 ÇIKMIŞ SORU 1982 Anayasası’na göre kanunları yayınlama görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) TBMM başkanı B) Başbakan C) Cumhurbaşkanı D) İçişleri bakanı E) Adalet bakanı

37 HSYK Önemli Kurulun başkanı Adalet Bakanıdır.
Adalet Bakanlığı müsteşarı kurulun tabii üyesidir. HSYK 22 Asıl ve 12 Yedek üyeden oluşur (2010 değişikliği ) CUMHURBAŞKANI YARGITAY GENEL KURULU DANIŞTAY GENEL KURULU TR ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULU ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCILARI İDARİ YARGI HAKİM VE SAYCILARI ÜYELER 4 YIL İÇİN SEÇİLİR SÜRESİ BİTEN ÜYELER YENİDEN SEÇİLEBİLİR. Önemli 2010 YILI KURULUN MESLEKTEN ÇIKARTMAYA İLİŞKİN KARARLARI DIŞINDAKİ KARARLARA KARŞI YARGI YOLU KAPALI

38 İDARİ TEŞKİLAT BAŞKENT TEŞKİLATI Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu
MERKEZDEN YÖNETİM YERİNDEN YÖNETİM BAŞKENT TEŞKİLATI Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu Başbakanlık Bakanlıklar YRD.KURULUŞLAR MGK SAYIŞTAY DANIŞTAY TAŞRA TEŞKİLATI İl Genel İdaresi Vali İl İdare Kurulu İl İdare Şub.Baş İlçe İdaresi Kaymakam İlçe İdare Kurulu İlçe İdare Şub.Baş Bucak İdaresi Bucak Müdürü Bucak Meclisi Bucak Komisyonu Bölge İdaresi HİZMET YERİNDEN YÖNETİM 1- YÖK 2- TRT 3- Üniversiteler 4- Kamu Kurumu Niteliğindeki Hiz.Kur. 5- Barolar 6- Tic Odaları 7- Tabipler Birliği 8- Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu MAHALİ YEREL İDARELER İl Özel İdaresi Vali İl Genel Meclisi İl Daimi Encümeni Belediyeler Belediye Başkanı Belediye Meclisi Belediye Encümeni Büyükşehir Belediyeleri B.Belediye Başkanı B.Belediye Meclisi B.Belediye Encümeni Köyler Muhtar İhtiyar Heyeti Köy Derneği


"ANAYASA KONU TEKRARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları