Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE DENETLEME VE DEĞERLENDİRME Yrd. Doç

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE DENETLEME VE DEĞERLENDİRME Yrd. Doç"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE DENETLEME VE DEĞERLENDİRME Yrd. Doç
EĞİTİMDE DENETLEME VE DEĞERLENDİRME Yrd.Doç. Zehra KILIÇ ÖZMEN KONU:KURUM \DERS DENETİMİ HAZIRLAYANLAR ŞADIMAN ESKİBAĞ ZEYNEP BİRİNCİ ALİ İHSAN ESKİBAĞ İDRİS UZUN

2 KURUM DENETİMİ Toplumda örgütlenmenin oluşumu ile ortaya çıkan teftiş günden güne önem kazanmıştır. Türk eğitim sisteminde teftiş görevi de yine Milli Eğitim Bakanlığına yasalarla verilmiştir sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda eğitim ve öğretim hizmetlerinin bu kanun hükümlerine göre yürütülmesinden gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu tutulmuştur.

3 Milli Eğitim Bakanlığında teftiş görevini yerine getirmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığı kurulmuş, örgüt yapısı, görev ve yetkileri ile işleyiş şekli Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde saptanmıştır. Genel teftişler, bir müfettiş grubunca yapılır. Bu teftişlerde Bakanlığın kontrol alanı içine giren kurumların, kuruluşların ve bakanlık merkez örgütündeki dairelerin, kanunları, tüzükleri, yönetmelikleri, öğretim ve çalışma programlarını, kararları, genelgeleri ve emirleri uygulayışları ; yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer görevlilerin çalışmaları, başarıları ve verimleri, kurum ve kuruluşun çevre ile ilişkileri ve çevredeki etkileri incelenip değerlendirilir.

4 KURUM TEFTİŞİNİN ÖZELLİĞİ
Kurum teftişi, teftiş türlerinin en kapsamlı ve etkili olanıdır. Kurum teftişinin bir özelliği de süreklilik ilkesine uyulmasıdır. Aynı kurumda birbirini izleyen teftişler arasında bağlantı kurarak, önceki teftişlerde saptanan eksikliklerin giderilme, önerilen önlemlerin uygulanma durumunun gözlenmesi teftişte süreklilik sağlar. Kurum teftişi yapılırken, kurumun tüm etkinlikleri incelenir, karşılaşılan sorunlar ve bunların çözüm yolları birlikte saptanır, alınabilecek önlemler hakkında ilgililere gerekli rehberlik yapılır. Böylece kurumun amaçlarına ulaşmasını sağlayacak şekilde çalışması, sürekli olarak yenilenmesi ve gelişmesine yardımcı olunur.

5 KURUM TEFTİŞİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Eğitim sisteminde kurum teftişinin grupça yapılması ilke olarak benimsenmiştir. Gruptaki müfettiş sayısı il sınırları içinde bulunan eğitim kurumlarının türü, sayısı, büyüklükleri ve ulaşım durumuna göre değişmektedir. Ayrıca her grupta ders teftişini yapacak branş öğretmenlerinin bulundurulmasına özen gösterilir.

6 Kurum teftişinin yapılmasında aşağıdaki sorunlarla karşılaşılır
Kurum teftişinin yapılmasında aşağıdaki sorunlarla karşılaşılır.(Alıntaş. 1980, s.26) 1. Teftiş programının yüklü oluşu yanında müfettiş sayısının azlığı ve teftiş süresinin yetersiz olması Turne süresi içinde teftiş raporunu yazmak için yeterli zaman ve ortam bulunamaması. 3. İki turne arasındaki sürenin az oluşu ve müfettişlerin yeterince hazırlanamamaları Gruplarda görevlendirilen müfettişlerin yaşlarında, yetişmelerinde ve deneyimlerinde farklılık olması Grupta görevlendirilen müfettişlerin teftiş tekniklerini uygulamaları, davranış ve değerlendirmelerinin farklı olması Kurum teftişinde görevlendirilen müfettişlerin aynı zamanda branş öğretmenlerini de denetlemeleri.

7 7. Kurum teftişinde denetlenecek hususların iş analizine göre saptanmamış olması 8. Kurum teftişi için geliştirilmiş yeterli bir değerlendirme formu ve ölçeği bulunmaması. 9. Kurumlarda görevli personelin teftişin amacı ve işleyişi hakkında gerekli bilgiye sahip olmaması. 10. Diğer sistem ve politikalardaki değişmelerin kurum personelini etkilemesi, yönetime saygınlık ve güvenin azalması.

8 11.Teftiş ve yönetim ile ilgili yönetmelik ve genelgelerin sık değişmesi, bilgilendirmenin yetersiz olması. 12.Başkanlığa sunulan kurum teftişi raporlarının kısa zamanda değerlendirilerek gereğinin yapılmaması.

9 KURUM TEFTİŞİNİN YAPILIŞI
Bakanlık müfettişleri Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki bütün birimlerin, orta dereceli eğitim kurumlarının, ilköğretim müfettişleri il sınırları içinde resmi ve özel ilköğretim okulları ile Bakanlığa bağlı kurumların ve valiliğin uygun göreceği birimlerin kurum teftişini yaparlar. Kurum teftişi ilke olarak kurumun yapısına göre sayıları değişen ve en az iki müfettişten oluşan bir grup tarafından yapılır.

10 Gözlenecek faktörlerin saptanması Görev bölümü yapılması
Kurum teftişinde dikkat edilecek hususlar, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarına göre üç ana grupta toplanabilir. Planlama Aşamasında : Amaçların saptanması Kurumun tanınması Gözlenecek faktörlerin saptanması Görev bölümü yapılması

11 2. Planın Uygulanması Aşamasında
İşbirliğinin sağlanması Gözlem ve incelemenin yapılması Kurum denetim raporunun hazırlanması Önlemlerin uygulanması ve izlenmesi

12 3.Değerlendirme ve Raporlama Aşamasında
Değerlendirme ve raporlamada aşağıdaki işlemler kurallara uygu olarak yapılır: Toplantı düzenlenmesi Teftiş raporunun düzenlenmesi Teftiş defterine işlenmesi

13 KURUM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Teftiş sonunda kurum çalışmalarının değerlendirilmesinde aşağıdaki üç temel ölçüt kullanılır. Birincisi, kurumun amaçlarını belirleyip çalışmalara yön veren planda belli aşamalar için öngörülen nitelik veya nicelik olarak belirlenen hedeflere ulaşma dereceleridir. İkincisi, çalışmaların başlangıcı ile bitişi arasında veya belirli bir sürede verimlilik, ürün veya kazanç gibi göstergelerde elde edilen somut gelişmelerdir. Üçüncüsü, kurumun sağladığı gelişme seviyesinin, olanaklar göz önünde tutulduğunda, eldeki kaynaklara veya benzeri örgütlere göre durumudur. (Fişek, 1975, 1.240).

14 Kurumlarda yapılan genel teftişler sonunda, sağlanan veriler kıyaslanır, yorumlanır ve değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları kurumun teftiş defterine yazılır ve imzalanır. Teftiş sırasında saptanan ve giderilmesi öngörülen hata ve eksikliklerde bu deftere yazılır. Müfettiş bunlardan giderilmesinin izlenmesini zorunlu görüyorsa durumu Teftiş Kurulu Başkanlığına ve Başkanlık kurumunun bağlı bulunduğu daireye bildirilir. Müfettişler genel teftiş için gittiği kurumda ilk defa bu defteri incelerler, daha önce teftiş eden müfettişlerin değerlendirme sonuçları hakkında bilgi edinilir.

15 MİLLİ EĞİTİMDE KURUM TEFTİŞİ
Milli Eğitim Müdürlüklerinin teftişi, genel denetim turneleri kapsamında yapılır. Turne grup başkanı olan baş müfettiş Milli Eğitim Müdürü ile birlikte Valiyi ziyaret ederek yapılacak çalışmalar açıklanır ve temsil görevi yerine getirilir.

16 Yönetmelikte İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin görevleri aşağıdaki başlıklar altında alanlara ayrılmıştır. A. Yönetim Hizmetleri B. Personel Hizmetleri C. Eğitim - Öğretim Hizmetleri D. Bütçe - Yatırım Hizmetleri E. Araştırma - Planlama, İstatistik Hizmetleri F. Teftiş - Rehberlik - Soruşturma Hizmetleri Yukarıda sıralanan alanlardaki hizmetleri yürütecek bölümler il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Şube Müdürü kadro sayısına göre düzenlenir.

17 Milli Eğitim Müdürlüklerinde aşağıda sıralanan kurul ve komisyonlar kurulur.
Kurullar A. İl Milli Eğitim Danışma Kurulu B. İlköğretim Müfettişleri Kurulu C. İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu Komisyonlar A. İl Milli Eğitim Komisyonu B. İlçe Milli Eğitim Komisyonu

18 İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin kurum teftişleri Bakanlık müfettişleri tarafından yapılır. Genel teftişler sırasında yapılacak Milli Eğitim Müdürlüklerinin teftişinde, müfettişler arasında görev bölümü yapılır, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler incelenir, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlköğretim Müfettişler Kurulu Başkan ve Yardımcıları ile bir toplantı düzenlenir. Genelde teftişe ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden başlanır.

19 TEFTİŞ KURULUNA GÖRE İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN DENETİMİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK ESASLAR 1. Maddi Durum 2. Yazı, arşiv ve idari işler 3. Personel işleri, bölümlerin işleri 4. Eğitim ve öğretim işleri bölümlerin işlevi 5. Bütçe-yatırım işleri 6. Araştırma, Planlama-İstatistik işlevi 7. Teftiş, rehberlik ve soruşturma işleri 8. Sivil savunma işleri 9. Basın ve halkla ilişkiler 10. Müdürlüğünün çalışmaları Müdürlüğün ihtiyaçları Genel teftişin değerlendirilmesi Personelin değerlendirilmesi

20 Kurum Teftişi tamamladıktan sonra ilk toplantıya katılanlarla ikinci bir toplantıda teftiş sonuçları değerlendirilir. Bu teftişin sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan aşağıdaki formlar usulüne uygun olarak doldurur. (Teftiş Kurulu Başkanlığı, Yayın 110: 36) A. İl Milli Eğitim Müdür Hakkında Kanaat Formu B. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürleri Hakkında Kanaat Formu C. İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanı Hakkında Kanaat Formu D. İlköğretim Müfettişi Hakkında Kanaat Formu Denetim sonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilköğretim müfettişleriyle ayrı ayrı toplantılar düzenlenir ve açıklamalar yapılır. Ayrıca İlin Valisi ziyaret edilerek gerekli bilgiler verilir.

21 Denetim değerlendirmesi yapılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilköğretim müfettişleri başkanlığı denetimi ile ilgili formlardaki ana başlıklar esas alınarak Milli Eğitim Bakanlığına hitaben üçer nüsha rapor hazırlanır. Ayrıca Bakanlığın bir birimine bağlı kurum denetimi de yapılmışsa rapor dört nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası ilgili birime gönderilir. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin teftişinden sonra her biri ile ilgili teftiş tebliğleri hazırlanarak teftiş defterine yapıştırılır.

22 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü için hazırlanan tebliğin bir özeti grup başkanı tarafından il Milli Eğitim Müdürlüğüne verilir. Genel teftiş sırasında teftiş edilen kurumlar için hazırlanan tebliğlerin birer örnekleri İl ve ilgili ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine verilir ve bir örneği rapora eklenir.

23 OKULLARDA KURUM TEFTİŞİ
1. Bina durumu 2. Yangın söndürme düzeni 3. Yazı işleri 4. Büro işleri 5. Öğrenim durumu 6. Eğitim durumu 7. Öğretmenler kurulu toplantıları 8. Teftişin değerlendirilmesi 9. Okulun ihtiyaçları 10. İdare elemanları

24 Diğer bakanlıklara veya kurumlara bağlı olanlarla aşağıdaki konularda denetim yapılır ve sonuçları açıklanır. 1. Maddi durum 2. Büro işleri a. Öğrenci işleri b. Öğretmenlerle ilgili işler 3.Öğretim durumu a. Zümre öğretmenler toplantısı b. Planlar c. Diğer faaliyetler 4.Eğitim çalışmaları a. Disiplin ve onur kurulu çalışmaları b. Rehberlik ve eğitici çalışmalar c. Diğer faaliyetler 5. Öğretmenler kurulu çalışmaları 6. Okulun ihtiyaçları

25 Aynı dokümanda okullardaki kurum teftişi ile ilgili açıklamalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 1) Kurum teftişinin ekip çalışması şeklinde yürütülmesi 2) Teftişte sürekliliğin sağlanması, bunun için bir önceki teftiş sonuçlarına ait rapor özetlerinin kurumda bulunan teftiş defterinden incelenmesi, belirlenmiş olan eksikliklerin tamamlanma durumunun belirlenmesi, 3) Kurumun maddi durumunun, eğitim öğretim çalışmaları ile her türlü kayıt ve işlemlerin bir bütün olarak ele alınması, 4) Kurum teftişinde görevli müfettişlerin her birinin, kurumun yalnız bir alanında yapılan çalışmaları incelemekle yetinmeyip, bütün yönleri ile tanımaları,

26 5) Alınan kararların uygulamaya nasıl dönüştürüldüğü, 6) Öğretmenlerin ders teftişini yapan müfettişlerle, eğitici kol ve sınıf öğretmenliği çalışmalarını, zümre öğretmenler toplantı tutanaklarını, ders dağılım çizelgelerini inceleyen müfettişler arasında iyi bir işbirliği kurulması, 7) Kurum teftişinde durumun saptanması ile yetinilmemesi, aksayan yönlerin, görülen hata ve eksikliklerin nedenleri üzerinde durulması, bunların tamamlanması için yapılacak işler ve alınacak önlemler hakkında ilgililerin uyarılması,

27 8) Teftiş esnasında saptanan hususların yapılan değerlendirmelerin ve varılan sonuçların düzenlenen teftiş raporuna tam ve objektif olarak yansıtılması, 9) Bunun sağlanması için raporun grup tarafından hazırlanması, 10) Kurum teftiş raporlarının dört nüsha olarak düzenlenmesi, kuruma verilen nüshadan yönetici ve öğretmen teftiş formlarının çıkartılması ve bu formların özlük dosyalarına konulmak üzere sicile gönderilmesi şeklinde özetlenebilir.

28 OKULDA KURUM TEFTİŞİNİN KAPSAMI
A. Ortaöğretimde eğitim-öğretim ilkeleri ve temel değerler B. Mevcut Durum 1. Eğitim ortamları Binaların durumu Yönetim odaları, derslikler, özel derslikler Kütüphane ve okuma salonu Atatürk köşesi Bahçe tören alanı ve spor tesisleri Hizmet araçları ve haberleşme durumu Lojmanlar, sosyal tesisler, kantin ve çay ocağı

29 2.Yönetim çalışmaları Yazı, evrak kayıt, dosyalama ve arşivleme işleri Öğrenci işleri Personel işleri Hesap işleri Ayniyat işleri Pansiyon işleri Döner sermaye işleri 3. Eğitim-Öğretim Etkinlikleri Genel planlama Kurullar Eğitici kol etkinlikleri Rehberlik çalışmaları Toplam kalite yönetimi ve okulun kuruluş amacı ile okul gelişim modeline yönelik çalışmalar Yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve çözüm önerileri

30 Diğer hususlar C.Sorunlar ve çözüm önerileri Eğitim ortamları ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri Yönetim çalışmaları ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri Eğitim-öğretim etkinlikleri ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri Diğer (varsa) sorunlar ve çözüm önerileri D.Genel Değerlendirme E.Yöneticilerin Değerlendirilmesi

31 Kurumlarda görevli yöneticilerin teftişinde kurumların özelliğine göre “Yönetici Teftiş Formu” kullanılır. Kurumun başarı, kurumda görevli ve değerlendirmeye alınan bütün yönetici ve öğretmenlerin almış oldukları puanların toplamının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

32 KURUM TEFTİŞ RAPORUNUN HAZIRLANMASI
Teftiş edilen eğitim kurumlarının amaçları, yapılan, türleri ve etkinlikleri ayrı olmasına karşın düzenlenen “Genel Denetim” raporları aşağıdaki kısımlardan oluşturulur (Cengiz, 1992, s.24-25). 1.Kurumu tanıtıcı bilgiler ile genel denetim raporu olduğunu gösterir başlık. 2.Giriş, görev emri: Denetim onayı, denetlemenin yapıldığı tarih. 3.Maddi durum: Kurumun fiziksel durumu ve var olan kaynakların kullanılması. 4.Büro işleri: Bürokratik işlemlerin usulüne uygun olarak yapılma durumu. 5.Hesap ve ayniyat işleri: Kurumda yapılan harcamalar, gelir ve giderler, ayniyat ile ilgili işlemler.

33 6.Öğrenci işleri: Öğrenci hizmetleri ile ilgili işlemler ve kurallara uygunluğu. 7.Öğretim işleri: Kurumda yürütülen öğretimle ilgili hizmetlerin durumu. 8.Eğitim çalışmaları: Kurumda yapılan eğitim etkinliklerinin durumu. 9.Öğretmenler kurulu çalışmaları: Okuldaki genel sınıf ve zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanakları alınan kararlar ve uygulama durumu. 10.Döner sermaye çalışmaları: Kurumda döner sermayesi varsa işletilme durumu. 11.Pansiyon hizmetleri: Kurumda pansiyon varsa iaşe ve ibate işlemleri.

34 12.Genel denetimin değerlendirilmesi: Denetim sırasında ve sonunda yapılan toplantılarda görüşülen hususlar ile yapılan öneriler, alınan önlemler. 13.Personelin değerlendirilmesi: Öğretmenlerin dışında kalan yönetici, uzman ve diğer personelin değerlendirme sonuçlarının özetleri. 14.Kurumun ihtiyaçları, teklifler: Denetleme sonunda varılan kanaatler doğrultusunda, gerekçeli olarak bütçe, malzeme ve personel ihtiyaçları ile karşılaşılan sorunların çözümü için gerekli teklifler.

35 İlköğretim kurumlarında kurum teftişi yapıldıktan sonra yönetici ve öğretmenler için düzenlenen teftiş formlarındaki bilgiler dikkate alınarak Kurum Teftiş Raporu üç nüsha olarak düzenlenir. Teftişe katılan müfettiş yardımcıları tarafından imzalanır ve bir hafta içinde Başkanlığa sunulur. Başkanlıkça incelenen raporların bir nüshası sicil dosyasına saklanmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, bir nüshası da ilgili kuruma gönderilir.Üçüncü nüsha başkanlıkça saklanır.Kurum teftiş tebliği hazırlanır ve müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından imzalanarak teftiş defterine yapıştırılır.

36 İMTİHAN TEFTİŞİ İmtihan teftişleri sırasında okulda eğitim ve öğretim ile ilgili yönetim işleri incelenir. İmtihan denetimi raporunda denetim sonucu özet halinde sunulur ve okulun durumu ile ihtiyaçlarına ilişkin teklifler sıralanır. İlköğretim kurumlarında yapılan imtihan teftişi sonunda hazırlanmış form teftiş yapan müfettişler tarafından doldurulur ve sunulur.

37 MEB teşkilat kanunu değişti/ 652 sayılı KHK Resmi Gazetede
14 Eylül 2011 ÇARŞAMBA Resmî GazeteSayı : 28054

38 Teftiş Kurulu Başkanlığı , Rehberlik ve Denetim Başkanlığı şekline dönüştürülmüştür. MADDE 17 – (1) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek. b) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek.

39 c) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle işbirliği içinde yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmek. ç) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla, Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve soruşturmalar yapmak.

40 d) Bakanlık teşkilatı ile personelinin idarî, malî ve hukukî işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapmak. e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. (2) Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. Millî Eğitim Denetçileri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

41 MADDE 30 – (1) Bakanlık, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. (3) İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde, millî eğitim müdürüne bağlı olarak Eğitim Denetmenleri Başkanlığı oluşturulur. MADDE 40 – (1) Bakanlık merkez teşkilatında; Millî Eğitim Uzmanları ve Uzman Yardımcıları ile Millî Eğitim Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları istihdam edilir.

42 (3) Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları tezin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

43 Yeterlik sınavında başarılı olanların Millî Eğitim Uzmanı ve Millî Eğitim Denetçisi kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.

44 MADDE 41 – (1) İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Eğitim Denetmenleri Başkanlığında İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları istihdam edilir. İl eğitim denetmen yardımcıları, en az dört yıllık yüksek öğrenimi ve öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunan öğretmenler arasından yarışma sınavı ile mesleğe alınırlar. Bu görevde üç yıllık yetişme dönemini takiben yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar il eğitim denetmeni kadrolarına atanır.

45 (3) İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcıları, ildeki her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütür.

46 (5) Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. İl eğitim denetmenleri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

47 18 Kasım 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28471
Eğitim Denetmenleri Başkanlığı MADDE 7 – (1) Eğitim denetmenleri başkanlığının görevleri şunlardır: f) İl millî eğitim müdürü hariç yönetici, öğretmen ve diğer memurların denetim ve rehberlik hizmetlerini yürütmek.


"EĞİTİMDE DENETLEME VE DEĞERLENDİRME Yrd. Doç" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları