Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI"— Sunum transkripti:

1 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI
T.C. SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI EĞİTİM SEMİNERİ 2013

2 YAZININ İCADI: İnsanlık tarihi yazının icadı ile başlar ve bu araç ile bilgi “toplanabilir, iletilebilir, saklanabilir” hale gelir. Beş bin yıl sonra matbaanın icadı ile, biriken bilginin “yayılması” gerçekleşir. Bilginin “işlenmesi” için ise beş yüzyıl daha beklenecek, bilgisayarın icadı gerekecektir. Yazı ve matbaa’dan sonraki dünyalar, bir öncesine hiçbir şekilde benzemez ve bu süreçte toplumdaki değer ölçüleri, sosyal ve politik yapı, sanat, edebiyat, mimarlık vb. bütün temel kurumlar, geri dönülmeyecek şekilde değişir. Tıpkı, bilgisayar’ın icadından sonraki dünyanın, bir önceki dünyaya benzemeyeceği gibi. Bilindiği gibi yazıyı Güney (Aşağı) Mezopotamya’da yaşayan Sümer’ler icat etmiştir.

3 TAKDİM PLANI RESMÎ YAZIŞMALAR DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

4 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve mevzuatın uygulanmasında; süratli, etkin ve verimli bir çalışma düzeninin sağlanması, lüzumsuz ve hatalı yazışma ile kırtasiyeciliğin önlenmesi, ancak buna olanak verecek bir düzenleme ile mümkün olacaktır. RESMÎ YAZIŞMALAR

5 Bu itibarla; daha ekonomik, verimli, süratli ve modern bir kamu yönetimi için; teknolojik gelişmelerin ışığında; zamandan, insan gücünden ve paradan tasarruf etmek ve yazışmalarda tek tipliliği sağlamak amacıyla 2 Aralık tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Resmî Yazışma Kurallarını Belirleyen Usul ve Esaslar” belirlenmiştir.

6 Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. AMACI

7 Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.
KAPSAMI

8 a) Resmî yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belgeyi, b) Resmî belge: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgeleri, TANIMLAR-1

9 c) Resmî bilgi: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasında metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgileri, d) Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini, TANIMLAR-2

10 e) Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi,
f) Dosya planı: Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi, g) Yazı alanı: Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı, h) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı ifade eder. TANIMLAR-3

11 RESMÎ YAZIŞMA ORTAMLARI VE GÜVENLİK
Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim, kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır. Kâğıtla yapılan resmî yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır. Bu tür yazışmalar, yazının içeriğine ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilir. Faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak bunların beş gün içerisinde resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir. RESMÎ YAZIŞMA ORTAMLARI VE GÜVENLİK

12 RESMÎ YAZIŞMA ORTAMLARI VE GÜVENLİK
Elektronik ortamdaki yazışmalar ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerine uyularak yapılır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalar bu ortamın özellikleri dikkate alınarak kaydedilir, dosyalanır ve ilgili yere iletilir. Gerekli durumlarda, gelen yazı kağıda dökülerek de işleme alınır. Bu durumda yazının çıktısını alan yetkilendirilmiş memur “Elektronik imzalı aslı ile aynıdır” damgasını vurarak imzalar. RESMÎ YAZIŞMA ORTAMLARI VE GÜVENLİK

13 RESMÎ YAZIŞMA ORTAMLARI VE GÜVENLİK
Her kurum kendisi ve gerektiğinde kurum içindeki birimler adına resmî elektronik posta (e-posta) adresi belirler. Bu adreslerin belirlenmesinde koordinasyon Başbakanlık tarafından yapılır. Elektronik ortamdaki resmî yazışmalar bu adresler arasında yapılır. Kamu kurum ve kuruluşları elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla gerekli düzenlemeleri yapabilir. RESMÎ YAZIŞMA ORTAMLARI VE GÜVENLİK

14 NÜSHA SAYISI VE BELGE BOYUTU
Kağıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir ve paraflı nüshalar biriminde saklanır. Resmî yazışmalarda A4 (210x297mm) ve A5 (210x148mm) boyutunda kağıt kullanılır. Resmî yazıların çoğaltılmasında; kural olarak fotokopi makinesi kullanılır. NÜSHA SAYISI VE BELGE BOYUTU

15 YAZI TİPİ VE KARAKTER BOYUTU
Bilgisayarla yazılan yazılarda "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir. YAZI TİPİ VE KARAKTER BOYUTU

16 RESMÎ YAZILARIN BÖLÜMLERİ

17 Resmî Yazıların Bölümleri
Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde amblem de yer alabilir. Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. Başlık(1) Resmî Yazıların Bölümleri

18 Resmî Yazıların Bölümleri
İlk satıra "T.C." kısaltması, ikinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluşun ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez. Başlık(2) Resmî Yazıların Bölümleri

19 Resmî Yazıların Bölümleri
Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilatlarında kullanılan başlıklar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Bölge müdürlüklerinde ise bakanlığın adının altına hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır (Örnek:1-2’ye bakınız). Resmî Yazıların Bölümleri

20 İdareyi Geliştirme Başkanlığı
T.C. BAŞBAKANLIK İdareyi Geliştirme Başkanlığı Resmî Yazıların Bölümleri ANKARA VALİLİĞİ Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü ÖRNEK-1

21 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Resmî Yazıların Bölümleri SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ÖRNEK-2

22 Resmî Yazıların Bölümleri
Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir, başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yazı alanının en solundaki "Sayı:" yan başlığından sonra yazılır. Bu ifadeden sonra “Birim Kimlik Kodu” yazılır. Kod numarasından sonra kısa çizgi (-) işareti konularak dosya numarası yazılır, Sayı ve Kayıt Numarası: Resmî Yazıların Bölümleri

23 Resmî Yazıların Bölümleri
dosya numarasından sonra (-) işareti konularak giden evrak kayıt numarası yazılır. Evrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır. (Örnek: 2’ye bakınız). Sayı ve Kayıt Numarası: Resmî Yazıların Bölümleri

24 Konu: Bordro ve Tahakkuk İşleri
Sayı : Konu: Naklen Atamalar, Sayı : Konu: Bordro ve Tahakkuk İşleri Resmî Yazıların Bölümleri ÖRNEK-2 İdari Birim Kimlik Kodu Standart Dosya Numarası Giden Evrak Kayıt Numarası

25 Resmî Yazıların Bölümleri
Resmî yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve Standart Dosya Planına uyulması zorunludur. Kayıt numarası, yazının evrak kayıt defterinde veya elektronik ortamda aldığı numaradır. Sayı ve Kayıt Numarası: Resmî Yazıların Bölümleri

26 Resmî Yazıların Bölümleri
Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır. Tarih: Resmî Yazıların Bölümleri

27 Resmî Yazıların Bölümleri
Konu, sayının bir aralık altına "Konu:" yan başlığından sonra, başlık bölümündeki "T.C." kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir. Konu: Resmî Yazıların Bölümleri

28 Resmî Yazıların Bölümleri
Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre 2 veya 4 aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır. Gönderilen Makam Resmî Yazıların Bölümleri

29 Resmî Yazıların Bölümleri
Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir. Kişilere yazılan yazılarda; "Sayın" kelimesinden sonra ad küçük, SOYADI büyük, unvan ise küçük harflerle yazılır (Örnek: 3’e bakınız). Gönderilen Makam Resmî Yazıların Bölümleri

30 SERDİVAN KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü)
Resmî Yazıların Bölümleri ÖRNEK-3 Sayın; Prf.Dr. Recep YILMAZ Selanik Caddesi, 19/1 06100 Yenişehir/ANKARA

31 Resmî Yazıların Bölümleri
İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. "İlgi:" yan başlığı, gönderilen makam bölümünün 2 aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır. İlgi: Resmî Yazıların Bölümleri

32 Resmî Yazıların Bölümleri
İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, "İlgi" kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır. İlginin birden fazla olması durumunda, a), b), c) gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti “ ) " konularak kullanılır. İlgide, " tarihli ve sayılı" ibaresi kullanılır. İlgi: Resmî Yazıların Bölümleri

33 Resmî Yazıların Bölümleri
İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir (Örnek: 4’e bakınız). İlgi: Resmî Yazıların Bölümleri

34 Resmî Yazıların Bölümleri
İlgi : a) 28/11/2012 tarihli ve sayılı yazı. b) 21/12/2012 tarihli ve sayılı yazı. c) 21/05/2007 tarih ve 2007/02 nolu Başbakanlık Genelgesi İlgi Yukarıdaki örneğe benzer biçimde yazılır. Resmî Yazıların Bölümleri ÖRNEK-4

35 Resmî Yazıların Bölümleri
Metin, "İlgi"den sonra başlayıp "İmza“ ya kadar süren kısımdır. Metne, "İlgi"nin son satırından itibaren 2 aralık, "İlgi" yoksa gönderilen yerden sonra 3 aralık bırakılarak başlanır. Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılır. Metin(1) Resmî Yazıların Bölümleri

36 Resmî Yazıların Bölümleri
Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır. (Örnek: 5-A, B). Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir. Metin(2) Resmî Yazıların Bölümleri

37 Resmî Yazıların Bölümleri
Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta ( ), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33 -yirmi beş tam yüzde otuz üç) kullanılır. Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır. Metin(3) Resmî Yazıların Bölümleri

38 Resmî Yazıların Bölümleri
Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu‘nda bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir. Metin(4) Resmî Yazıların Bölümleri

39 Resmî Yazıların Bölümleri
Alt makama yazılan yazılar "Rica ederim.", üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "Arz ederim.", üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "Arz ve rica ederim." biçiminde bitirilir. Metin(5) Resmî Yazıların Bölümleri

40 Resmî Yazıların Bölümleri
Örnekler: Bilgilerinize arz ederim. Bilgilerinize rica ederim. Bilgi ve gereğini arz ederim. Bilgi ve gereğini rica ederim. Bilgilerinize arz ve rica ederim. (dağıtımlı yazılarda) Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. (dağıtımlı yazılarda) şeklinde yazılır. Metin(6) Resmî Yazıların Bölümleri

41 Resmî Yazıların Bölümleri
Metnin bitiminden itibaren 2-4 aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır. İmza(1) Resmî Yazıların Bölümleri

42 Resmî Yazıların Bölümleri
Elektronik ortamda yapılacak yazışma-larda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalar. Güvenli elektronik imza ile imzalanarak üretilmiş bir belgeden çıktı alınıp gönderilmesi halinde idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından, “Belgenin Aslı Elektronik İmzalıdır” ibaresi konulur. Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun "imza yetkileri yönergesi"ne veya yetkili makamlarca verilen imza yetkisine uyularak seçilir. İmza(2) Resmî Yazıların Bölümleri

43 Resmî Yazıların Bölümleri
Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzala-yanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı "Başbakan a.", "Vali a." ve "Rektör a.", biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır. İmza(3) Resmî Yazıların Bölümleri

44 Resmî Yazıların Bölümleri
Yazı vekaleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet bırakanın makamı "Başbakan V.", "Vali V." ve "Rektör V." biçiminde ikinci satıra yazılır. (Örnek: 6’ya bakınız). İmza(4) Resmî Yazıların Bölümleri

45 Resmî Yazıların Bölümleri
İmza Emin ÇOLAK Vali a. Vali Yardımcısı M. Nazmi SEZGİN Kaymakam V. Erenler Kaymakamı Resmî Yazıların Bölümleri ÖRNEK- 6

46 Resmî Yazıların Bölümleri
Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır. Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle "OLUR" yazılır. "OLUR"un altında onay tarihi yer alır. Onay (1) Resmî Yazıların Bölümleri

47 Resmî Yazıların Bölümleri
Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır. (Örnek: 7-A’ya bakınız). Elektronik ortamda hazırlanan yazıya onay verecek yetkili kişi resmî yazıyı güvenli elektronik imzası ile imzalar. Onay (2) Resmî Yazıların Bölümleri

48 Resmî Yazıların Bölümleri
Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili "Uygun görüşle arz ederim." ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır. (Örnek:7-B’ye bakınız). Onay (3) Resmî Yazıların Bölümleri

49 Resmî Yazıların Bölümleri
KAYMAKAMLIK MAKAMINA SERDİVAN Olur’larınıza arz ederim. ( İmza ) Mustafa UZUNER Yazı İşleri Müdürü O L U R. 15/ 04 /2013 (İmza) Boşluğu Ramazan ŞAHİN Kaymakam ÖRNEK:7-A Resmî Yazıların Bölümleri

50 Resmî Yazıların Bölümleri
MAKAMINA    (İmza) M. Tevfik İNCE Genel Müdür Uygun Görüşle Arz Ederim. / /2013 Prof.Dr.İsmail BİRCAN Müsteşar OLUR (İmza) Boşluğu Prof. Dr. Nabi AVCI Millî Eğitim Bakanı Resmî Yazıların Bölümleri ÖRNEK: 7-B

51 Resmî Yazıların Bölümleri
Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan "EK / EKLER:" ifadesinin altına yazılır. Ek adedi birden fazla ise numaralan-dırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada gösterilir. Ekler(1) Resmî Yazıların Bölümleri

52 Resmî Yazıların Bölümleri
Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, "Ek konulmadı" ya da "Ek-.... konulmadı", bazı eklerin konulması durumunda ise, "Ek-.... Konuldu" ifadesi yazılır. Yazı ekinde gönderilen çizelge ve tablolar tasdik edilir.(Örnek: 8’e bakınız). Ekler(2) Resmî Yazıların Bölümleri

53 Resmî Yazıların Bölümleri
EK: Rapor ( 1 adet, 5 sayfa ) Resmî Yazıların Bölümleri ÖRNEK-8 EKLER: 1- Rapor (1 adet, 5 sayfa) 2- Yazı Fotokopisi ( 1 adet, 3 sayfa) 3- Liste (1 adet)

54 Resmî Yazıların Bölümleri
Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. "EKLER"den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna altı çizilmeden "DAĞITIM:" yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER'in yerine yazılır. Dağıtım(1) Resmî Yazıların Bölümleri

55 Resmî Yazıların Bölümleri
Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, "Gereği" kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise "Bilgi" kısmına protokol sırasıyla yazılır. "Gereği" kısmı dağıtım başlığının altına, "Bilgi" kısmı ise "Gereği" kısmı ile aynı satıra yazılır. Dağıtım(2) Resmî Yazıların Bölümleri

56 Resmî Yazıların Bölümleri
Eğer yazıda "Bilgi" kısmı yoksa, kurum ve kuruluş adları doğrudan "DAĞITIM" başlığının altına sıra ile yazılır. (Örnek: 9-A, B) Dağıtım(3) Resmî Yazıların Bölümleri

57 Resmî Yazıların Bölümleri
DAĞITIM: Gereği: Bilgi: Sakarya Valiliğine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) (Ek konulmadı) Resmî Yazıların Bölümleri ÖRNEK 9/A-B İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne

58 Resmî Yazıların Bölümleri
Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınır. Paraf(1) Resmî Yazıların Bölümleri

59 Resmî Yazıların Bölümleri
Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır. (Örnek: 10’a bakınız) Paraf(2) Resmî Yazıların Bölümleri

60 Resmî Yazıların Bölümleri
Paraf : ../15/04/2013 V.H.K.İ. : K. KÜÇÜK ../15/04/2013 Şef : N. AYTAÇ ../15/04/2013 Şb. Md. : Z. KALYONCU ../15/04/2013 D. Bşk : C. YAVUZ ../15/04/2013 Gnl. Md.Yard.: K. BÜYÜK Resmî Yazıların Bölümleri ÖRNEK-10

61 Resmî Yazıların Bölümleri
Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak "Koordinasyon:" yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir. (Örnek: 10’a bakınız) Koordinasyon: Resmî Yazıların Bölümleri

62 Resmî Yazıların Bölümleri
Paraf : VH.K.İ. : Şef : Şb. Md : Müdür : Koordinasyon: Dai.Bşk. : Resmî Yazıların Bölümleri ÖRNEK-11

63 Resmî Yazıların Bölümleri
Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır. Adres(1) Resmî Yazıların Bölümleri

64 Resmî Yazıların Bölümleri
Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır. (Örnek: 12’ye bakınız) Adres(2) Resmî Yazıların Bölümleri

65 Resmî Yazıların Bölümleri
. Adres: K.Paşa Mah. Okul Sok. No: Serdivan / SAKARYA Tel: 0 (264) Faks: Ayrıntılı Bilgi için: C.DEMİR Elektronik Ağ: e-posta: Resmî Yazıların Bölümleri ÖRNEK-12

66 Resmî Yazıların Bölümleri
Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok gizli, GİZLİ, özel, hizmete özel şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir. (Örnek: 5-A, B’ye bakınız) Gizlilik Derecesi: Resmî Yazıların Bölümleri

67 İdareyi Geliştirme Başkanlığı İki- dört satır aralığı
ÖRNEK: 5/A-B SAYFA DÜZENİ GİZLİ T.C. BAŞBAKANLIK İdareyi Geliştirme Başkanlığı İki satır aralığı GÜNLÜ Sayı : /04/2013 Konu : İki- dört satır aralığı BAKANLIĞINA İlgi : a b) (satır aralığı yok)

68 İki- dört satır aralığı
(İmza) Adı Soyadı Başbakan a. Müsteşar Uygun satır aralığı EKLER : 1- Yazı örneği (....sayfa) 2- Yönetmelik (....sayfa) DAĞITIM: Gereği: Bilgi: GİZLİ Meşrutiyet Cad. 24/5-6 Yenişehir ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: H. KARA Telefon: (0 312) Faks: (0 312) e-posta: Elektronik Ağ:

69 Resmî Yazıların Bölümleri
Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve GÜNLÜ olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür. (Örnek: 5-A, B’ye bakınız) İvedi ve günlü yazılar Resmî Yazıların Bölümleri

70 Resmî Yazıların Bölümleri
Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır. Tekit Yazısı: Resmî Yazıların Bölümleri

71 Resmî Yazıların Bölümleri
Sayı : Konu: Tekit / / 2013 Tekit Edilen Yazını: Tarihi : Sayısı : Konusu :    Yukarıda tarih, sayı ve konusu belirtilen yazımızın cevabının çabuklaştırılmasını defa tekiden ederim. Resmî Yazıların Bölümleri ÖRNEK

72 Resmî Yazıların Bölümleri
Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir. (Örnek: 1/9, 2/7, 5/32) Sayfa Numarasını Word de otomatik olarak da ekleyebilirsiniz. Örnek: /34 Sayfa Numarası: Resmî Yazıların Bölümleri

73 Resmî Yazıların Bölümleri
Bir yazıdan örnek çıkartılması veya fotokopisinin tasdik edilmesi gerekiyorsa örneğinin alt boşluğuna, yer yoksa uygun bir yerine "ASLININ AYNIDIR" ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir. Kurum ve kuruluşlar elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır. Aslına Uygunluk Onayı: Resmî Yazıların Bölümleri

74 Resmî Yazıların Bölümleri
... ASLININ AYNIDIR. ..... / ...../2013 (İmza) Mühür Mustafa GÜLSEVER Nüfus Müdürü Resmî Yazıların Bölümleri ÖRNEK

75 Resmî Yazıların Bölümleri
Gelen evrak, Örnek 13'te yer alan kayıt kaşesi kullanılarak kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluşları Örnek 13'te yer alan kaşeyi örnek alarak kendilerine uygun bir kaşe hazırlar ve kullanırlar. Bu kaşeler evrakın arka yüzüne basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı yazılır, ünite içinde hangi bölümü ilgilendiriyorsa o bölümün karşısına gereği yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla (x) işareti konulur. Ek olduğunda bunların adedi en alt sütunda rakamla belirtilir. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda, doğrulama yapıldıktan sonra yazı ilgili birime gönderilir. (Bu örnek konulmadı) Kayıt Kaşesi : Resmî Yazıların Bölümleri

76 Resmî Yazıların Bölümleri
Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde, yazının gideceği yerin iletişim bilgileri ise zarfın ortasında yer alır. Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına, ivedilik derecesi ise sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir. Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir. İç zarfa yazı konulur, zarfın kapanma yerlerine hazırlayanın parafları atılır ve saydam bant ile paraflar örtülecek şekilde zarf kapatılır. İç zarfın üzerine de iletişim bilgileri yazılarak, yazının çok gizli olduğu zarfın üst ve alt ortasına, varsa ivedilik derecesi sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir. Yazıların gönderilmesi (1) Resmî Yazıların Bölümleri

77 Resmî Yazıların Bölümleri
İç zarf, dış zarfın içine konularak, gizlilik derecesi olmayan yazılar gibi kapatılıp, üzerine gideceği yer ve evrak sayısı yazılır. Dış zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunmaz, varsa ivedilik derecesi kırmızı renkli olarak belirtilir. Elektronik ortamdaki yazışmalar kurum ve kuruluşların e-posta adresi üzerinden yapılır. Elektronik ortamda yapılan yazışmaların ve gönderilen belgelerin gizli olması durumunda bunlar bir iletinin ekinde gönderilir ve iletinin konu kısmına gizlilik derecesi yazılır Yazıların gönderilmesi (2) Resmî Yazıların Bölümleri

78 Resmî Yazıların Bölümleri
"Çok gizli" gizlilik dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan "çok gizli" ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunar. Bu görevli dış zarfın içinde yer alan evrak senedini imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade eder. Gizlilik dereceli yazıların alınması : Resmî Yazıların Bölümleri

79 Resmî Yazıların Bölümleri
Bazen evrakın gittiği yer hatalı yazılıyor. Arz ve rica durumları bazen yanlış yazılıyor. Dağıtımlı evraklar yanlış yazılıyor. Gizli evrakların yazılması, zarflanmasında gönderilmesinde eksiklikler yapılıyor. GÜNLÜDÜR ibareli evraklara zamanında cevap verilmiyor. Bir yazıya cevap verilirken ilgileri tutulmuyor. Sayfa alanlarındaki ilgi, metin, imza boşluklarına dikkat edilmelidir. Yazışmalarda görülen eksiklikler:1 Resmî Yazıların Bölümleri

80 Resmî Yazıların Bölümleri
Bir çizelge gönderiliyorsa mutlaka kurum yetkilisi tarafından tasdik edilmelidir. (Tasdikler İmzalanıp mühürlenir.) Bir yazının aslından hariç fotokopi veya sureti gönderilecekse “ASLININ AYNIDIR” ibaresi ile tasdik edilmelidir. Dosya Göndermelerde dizi pusulası tasdik edilerek gönderilir. Metinde gereksiz tekrarlardan kaçınmalıdır. İmla ve yazım kurallarına uyulmalıdır. Yazışmalarda görülen eksiklikler:2 Resmî Yazıların Bölümleri

81 The End Mustafa UZUNER İlçe Yazı İşleri Müdürü
“Katıldığınız için hepinize teşekkür eder başarılar dilerim.” Mustafa UZUNER İlçe Yazı İşleri Müdürü The End Resmî Yazışma Kuralları Semineri


"SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları