Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI"— Sunum transkripti:

1 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

2 İÇ KONTROL 5018 sayılı Kamu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 55. maddesinde; İç Kontrol: idarenin amaçlarına , belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan her türlü organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi de kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmıştır.

3 İÇ KONTROL Kanunun 56. maddesine göre iç kontrolün amacı;
– Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, – Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, – Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, – Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, – Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.

4 İÇ KONTROL SİSTEMİNDEKİ GÖREVLİLER VE SORUMLULUKLARI
Üst Yönetici: İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve gözetilmesinden sorumludurlar. Yönetimin bu sorumluluğu hem iç kontrolün oluşturulup uygulanmasını hem de gözden geçirilip değerlendirilmesi ve geliştirilmesini kapsamaktadır. Bu amaçla iç kontrolün yönetim tarafından sürekli izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Harcama Yetkilileri: Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olup, görev ve yetki alanları çerçevesinde idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur.

5 İÇ KONTROL SİSTEMİNDEKİ GÖREVLİLER VE SORUMLULUKLARI
Gerçekleştirme Görevlileri: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütenler gerçekleştirme görevlisidir. Bu görevliler de 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden ve bunlara ilişkin olarak belirlenmiş süreç kontrolünden sorumludurlar. Kurum personeli: Kurumda çalışan herkes, iç kontrolün işletilmesinden sorumludur. İç kontrolün herkesin sorumluluğunda olması nedeniyle, her bir çalışan görev tanımı çerçevesinde kendisine verilen iş/işlemleri etkin ve verimli bir şekilde mevzuata uygun olarak yürütmek durumundadır. Ayrıca, kurumun etik değerlerine uygun davranışlar sergilemeli, hata ve usulsüzlükleri üst yönetime bildirmelidir.

6 İÇ KONTROL SİSTEMİNDEKİ GÖREVLİLER VE SORUMLULUKLARI
Mali Hizmetler Birimi: İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetini yürütmektir. Muhasebe Yetkilileri: Ödemelerde kontrol, muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir tutulmasından sorumludur. İç Denetçiler: İç kontrol sisteminin etkinlik ve etkililiğini değerlendirir ve zayıflıkları tespit eder, süreç ve prosedürlerinin kurulması ve geliştirilmesi hakkında üst yöneticiye öneriler getirirler. Sayıştay: Dış denetim organıdır.

7 İÇ KONTROL SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ
Kamu İç Kontrol Standartları tebliği, uluslar arası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün bileşenleri; - Kontrol ortamı - Risk değerlendirmesi - Kontrol faaliyetleri - Bilgi ve iletişim - İzleme olarak belirlenmiştir.

8 İÇ KONTROL STANDARTLARI
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla genel nitelikte 18 standart ve bu standartlar için 79 genel şart belirlenmiştir.

9 İÇ KONTROL STANDARTLARI ŞEMASI
Bilgi ve İletişim Standartları İzleme Standartları Kontrol Ortamı Standartları Risk Değerlendirme Standartları Kontrol Faaliyetleri Standartları İç kontrollerin değerlendirilmesi Bilgi ve İletişim Etik değerler ve dürüstlük Planlama ve Programlama Kontrol Strateji ve Yöntemleri Bilgi sistemleri kontrolleri İzleme Raporlama Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi Kayıt ve dosyalama sistemi Personelin Yeterliliği ve Performansı Görevler Ayrılığı Hata yolsuzluk ve usulsüzlüklerin belirlenmesi Yetki Devri Hiyerarşik Kontroller Faaliyetlerin sürekliliği

10 İÇ KONTROL STANDARTLARI
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55’nci maddesinde ‘İç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemlerin belirleneceği, geliştirileceği uyumlaştırılacağı’ hüküm altına alınmış ve bu doğrultuda hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 26/12/2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.

11 İÇ KONTROL STANDARTLARI
1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları ile yönetim felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin hususları kapsar. Standart 1: Etik Değerler Ve Dürüstlük Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

12 İÇ KONTROL STANDARTLARI
Standart 2: Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. Standart3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. Standart 4: Yetki Devri İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.

13 İÇ KONTROL STANDARTLARI
2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir. Standart 5: Planlama ve Programlama İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. Standart 6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.

14 İÇ KONTROL STANDARTLARI
3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir. Standart 7: Kontrol stratejileri ve yöntemleri İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.

15 İÇ KONTROL STANDARTLARI
Standart 8 : Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır. Standart 9 : Görevler ayrılığı Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.

16 İÇ KONTROL STANDARTLARI
Standart 10 : Hiyerarşik kontroller Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir. Standart 11 : Faaliyetlerin sürekliliği İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. Standart 12 : Bilgi sistemleri kontrolleri İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.

17 İÇ KONTROL STANDARTLARI
4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar. Standart 13: Bilgi ve iletişim İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.

18 İÇ KONTROL STANDARTLARI
Standart 14: Raporlama İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. Standart 15: Kayıt ve dosyalama sistemi İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır. Standart 16: Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.

19 İÇ KONTROL STANDARTLARI
5. İZLEME STANDARTLARI İzleme, iç kontrol sisteminin kalitesine değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme faaliyetlerini kapsar. Standart 17: İç kontrolün değerlendirilmesi İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. Standart 18: İç denetim İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.

20 İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURUMLARA FAYDALARI
Kurumun yapısı ve faaliyetlerini yazılı hale getirir Yönetici ve çalışanların görev, yetki ve sorumluklarını bilmesi ve etik değerleri benimsemesi faaliyetlerin yerine getirilmesini kolaylaştırır, Kurumun imajını artırır Risk değerlendirmesi ve riskin yönetilmesi ile hedeflere ulaşmadaki engeller asgari seviyeye indirilir.

21 İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURUMLARA FAYDALARI
Faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin prosedürlerinin yazılı olarak belirlenmesi, yönetici ve çalışanların tüm faaliyetleri bilmelerini sağlar, faaliyetlerin sürekliliği kişi odaklı olmaktan kurtulur, Kurumsallaşır. Bilgi ve iletişim sisteminin kurulması ile yönetici ve çalışanların görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli bilgiye zamanında ulaşması ve sağlıklı karar alabilmesi sağlanır Yöneticiler hedeflerine ulaşmada daha iyi izleme ve değerlendirme yaparlar

22 İÇ KONROL STANDARTLARININ İDAREMİZDEKİ GELİŞİM SÜRECİ VE YAPILMASI GEREKENLER
İdaremizde, İç Kontrol Standartları Tebliğince hazırlanması gereken Eylem Planına yönelik çalışmalara, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından başlanılmış bu kapsamda 06/01/2014 tarih ve 98 sayılı Valilik Olur’u ile Genel Sekreter Başkanlığında birim müdürlerinden oluşan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Eylem Planı hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere İdaremiz harcama birimleri bünyesinde Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grupları oluşturulmuş, her bir harcama birimi bünyesinde gerekli görevlendirmeler yapılmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan eylem planı uyum hazırlık raporu ve iç kontrol eylem planı taslağı görüş ve önerileri alınmak üzere harcama birimlerine gönderilecektir.

23 İÇ KONROL STANDARTLARININ İDAREMİZDEKİ GELİŞİM SÜRECİ VE YAPILMASI GEREKENLER
Çalışma gruplarının görüş ve önerileri doğrultusunda revize edilen taslak eylem planı Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce son şekli verilmek üzere İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulacaktır. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunca nihai şekli verilerek kabul edilen taslak eylem planı, Valilik Makam oluru ile en kısa zamanda yürürlüğe girecektir.

24 İÇ KONROL STANDARTLARININ İDAREMİZDEKİ GELİŞİM SÜRECİ VE YAPILMASI GEREKENLER
Eylem planı gereği yapılması gereken faaliyetlerle ilgili olarak harcama birimleri ile gerekli yazışmalar yapılarak eylem planında yer alan eylemlerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır. İdaremiz eylem planı sürekli olarak gözden geçirilerek Çalışma grupları tarafından hazırlanan taslak düzenlemeler, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun görüşüne sunularak, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun değerlendirmeleriyle son şekli verilen taslak düzenlemelerden üst yönetici tarafından uygun bulunanlar onaylanarak yürürlüğe girecek ve uygulamaya konulmaktadır.


"KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları