Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Termodinamik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Termodinamik."— Sunum transkripti:

1 Termodinamik

2 İçindekiler 1 İstemlilik: Kendiliğinden Olan Değişmenin Anlamı
2 Entropi Kavramı 3 Entropi ve Entropi Değişiminin Belirlenmesi 4 İstemli Değişme Ölçütleri: Termodinamiğin 2. Yasası 5 Standart Serbest Enerji Değişimi, ΔG° Serbest Enerji Değişimi ve Denge ΔG° ve K nin Sıcaklıkla Değişimi Termodinamik

3 1. İstemlilik: Kendiliğinden Olma Eğilimi
Termodinamik

4 Kendiliğinden Olan(İstemli) İşlemler
Kendiliğinden gerçekleşmeyen değişimlere istemsiz değişim denir. Kendiliğinden gerçekleşen değişimlere istemli değişim denir. 4 Fe(k) + 3 O2(g) → 2 Fe2O3(k) H2O(k) → H2O(s) Termodinamik

5 Kendiliğinden gerçekleşen prosesler
Kendiliğinden gerçekleşen bir reaksiyonun tersi istemsiz bir reaksiyondur GERÇEKTEN DOĞRU MU ACABA??? Termodinamik

6 Suyun Erimesi İSTEMLİ ise
Peki bunun tersi reaksiyon İSTEMSİZ MİDİR???????????? Termodinamik

7 İstemli Prosesler Bir sıcaklık değerinde istemli olan prosesler başka bir sıcaklıkta istemsiz olabilir. HAYDAAA!!!! 0C üzerinde buzun erimesi istemli bir reaksiyondur (O halde bunun tersi reaksiyon istemsiz olmalı) Ama 0 C altında suyun donması (yani yukarıdakinin zıt reaksiyonu) da İSTEMLİ dir. Termodinamik

8 Tersinir Prosesler Tersinir proseste sistem ve çevre kendi içinde orijinal hallerine dönebilirler. Termodinamik

9 Tersinmez Prosesler Tersinmez prosesler
İstemli reaksiyonlar tersinmezdir. Termodinamik

10 Entropi Entropi (S) Rudolf Clausius tarafından 19 yüzyılda ortaya atılmıştır. Clausius bir reaksiyon sonucu açığa çıkan ısının salınan sıcaklık değerine oranı dikkatini çekmişti. q T Termodinamik

11 Entropi Entropi bir sistemin düzensizliğinin veya gelişigüzelliğinin bir ölçümüdür. Entropi moleküllerdeki birçok atomal hareketlerle ilişkisi olduğu düşünülür. Termodinamik

12 Termodinamik

13 Entropi Toplam iç enerji gibi, E, entropide bir hal fonksiyonudur.
Bu yüzden, S = Sfinal  Sinitial Termodinamik

14 Entropi İzotermal bir proseste, entropideki değişim eğer proses tersinirse transfer edilen ısının sıcaklığa bölümüyle bulunabilir. S = qter T Termodinamik

15 Termodinamiğin İkinci Yasası
Evrenin entropisi istemli prosesler (tersinmez) için artarken, tersinir prosesler için evrenin entropisi değişmez. Termodinamik

16 Termodinamiğin ikinci yasası
Bir başka deyişle; Tersinir bir proses için: Suniv = Ssystem + Ssurroundings = 0 Tersinmez proses için: Suniv = Ssystem + Ssurroundings > 0 Termodinamik

17 Termodinamiğin ikinci yasası
TÜM İSTEMLİ PROSESLER EVRENİN ENTROPİSİNİ ARTTIRIR. Termodinamiğin ikinci yasası Termodinamiğin ikinci yasası Termodinamik

18 4. İstemli Değişme Ölçütleri: Termodinamiğin 2. Yasası
ΔStoplam = ΔSevren = ΔSsistem + ΔSçevre Termodinamiğin 2. Yasası: ΔSevren = ΔSsistem + ΔSçevre > 0 İstemli değişmeler için tek ölçüt olarak entropi artışını ele alırsak hemen çeşitli zorluklarla karşılaşırız. Örneğin suyun -10 C de kendiliğinden donmasını nasıl açıklayacağız ? Çünkü kristal buz sıvı sudan daha düzenli bir yapı arzeder. Su donunca entropi azalır. O halde bu durumu sadece sistemin entropisine bakarak karar vermek doğru değildir. Sistem ve çevrenin entropisini ele almamız gerekir. Eğer bir değişme de hem sistemin hem de çevrenin entropi artışı pozitifse, değişme kesinlikle istemlidir. Eğer iki entropi değişimi negatifse değişmenin istemsiz olduğu kesindir. Sıcaklık O 0C nin altında olduğu sürece çevrenin entropisindeki artış, sistemin entropisindeki azalıştan daha fazla olur. Sonuçta toplam entropi pozitif olacağından olay istemlidir (yani buzun donması istemlidir). BÜTÜN İSTEMLİ OLAYLAR EVRENİN ENTROPİSİNDE ARTMAYA NEDEN OLURLAR Termodinamik

19 Moleküler Düzeyde Entropi
Ludwig Boltzmann described the concept of entropy on the molecular level. Temperature is a measure of the average kinetic energy of the molecules in a sample. Termodinamik

20 Entropy on the Molecular Scale
Molecules exhibit several types of motion: Translational: Movement of the entire molecule from one place to another. Vibrational: Periodic motion of atoms within a molecule. Rotational: Rotation of the molecule on about an axis or rotation about  bonds. Termodinamik

21 Entropy on the Molecular Scale
Each thermodynamic state has a specific number of microstates, W, associated with it. Entropy is S = k lnW where k is the Boltzmann constant, 1.38  1023 J/K. Termodinamik

22 Entropy on the Molecular Scale
The change in entropy for a process, then, is S = k lnWfinal  k lnWinitial lnWfinal lnWinitial S = k ln Entropy increases with the number of microstates in the system. Termodinamik

23 Entropy on the Molecular Scale
The number of microstates and, therefore, the entropy tends to increase with increases in Temperature. Volume. The number of independently moving molecules. Termodinamik

24 Entropy and Physical States
Entropy increases with the freedom of motion of molecules. Therefore, S(g) > S(l) > S(s) Termodinamik

25 Solutions Generally, when a solid is dissolved in a solvent, entropy increases. Termodinamik

26 Entropy Changes In general, entropy increases when
Gases are formed from liquids and solids. Liquids or solutions are formed from solids. The number of gas molecules increases. The number of moles increases. Termodinamik

27 Termodinamiğin 3.Yasası
Saf bir kristalin mutlak sıcaklıktaki entropisi 0 dır Termodinamik

28 Standart Entropi Değerleri
Standart hallerdeki molar entropi değerleri. Standart entropi değerleri moleküler kütle arttıkça artma eğilimindedir. Termodinamik

29 Standart Entropi Daha büyük ve daha kompleks moleküller daha yüksek entropiye sahiptirler. Termodinamik

30 S° = nS°(products) - mS°(reactants)
Entropi Değişimleri S° = nS°(products) - mS°(reactants) m ve n denkleştirilmiş reaksiyondaki katsayılardır. Termodinamik

31 Çevredeki Entropi Değişimi
Sisteme giren veya sistemden çıkan ısı çevrenin entropisini değiştirir. İzotermal bir proses için Sçev = qsis T Sabit basınçta q sistem H eşittir. Termodinamik

32 Evrende Entropi Değişimleri
Evren sistem ve çevreden oluşur. Bu yüzden, Sevren = Ssistem + Sçevre İstemli bir reaksiyon için Sevren > 0 Termodinamik

33 Serbest Enerji ve Serbest Enerji Değişimi
Evren için: ΔSevren = ΔSsis + ΔSçevre > 0 ΔSçevre= - ΔHsistem/T (bu ifadeyi üstte yerine koyup her iki tarafı T ile çarparsak; TΔSevren = TΔSsis – ΔHsis = -(ΔHsis – TΔSsis) -TΔSevren = ΔHsis – TΔSsis İfadenin sol tarafı tamamen sisteme ait olup sağ tarafı ise evrenle ilgilidir, ΔSevren >0 ise olay istemlidir. Sistem için: G = H - TS ΔG = ΔH - TΔS ΔGsis = - TΔSevren Termodinamik

34 Gibbs Serbest Enerjisi
TDSevren Gibbs serbest enerjisi olarak ifade edilir. G. Sevren positifse, G negatiftir. Dolayısıyla G negatif olduğunda, proses istemlidir. Termodinamik

35 İstemli Değişme Ölçütleri
ΔGsis < 0 (negatif), süreç istemlidir. ΔGsis = 0 (sıfır), süreç dengededir. ΔGsis > 0 (pozitif), süreç istemli değildir. Termodinamik

36 Standart Serbest Enerji Değişimleri
DG = SnDG(products)  SmG(reactants) f where n and m are the stoichiometric coefficients. Termodinamik

37 Free Energy Changes At temperatures other than 25°C, DG° = DH  TS
How does G change with temperature? Termodinamik

38 Serbest Enerji ve Sıcaklık
Serbest enerji eşitliğinde iki kısım vardır: H— entalpi terimi TS — entropi terimi Serbest enerji teriminin sıcaklık bağımlılığı entropi teriminden kaynaklanmaktadır. Termodinamik

39 Serbest Enerji ve Sıcaklık
Termodinamik

40 Serbest Enerji ve Denge
Herhangi bir koşulda (standart veya standart olmayan) serbest enerji aşağıdaki formülden hesaplanabilir: G = G + RT lnQ (Under standard conditions, all concentrations are 1 M, so Q = 1 and lnQ = 0; the last term drops out.) Termodinamik

41 Serbest Enerji ve Denge
Dengede, Q = K, and G = 0. Eşitlik 0 = G + RT lnK Eşitliğin tekrar düzenlenmesiyle G = RT lnK veya, K = eG/RT Termodinamik

42 Trouton Kuralı Pek çok sıvının normal kaynama noktasında standart molar buharlaşma entropisinin yaklaşık 87 Jmol-1K-1 değerine sahip olduğunu belirtir. ΔS = ΔHbuh Tk.n ≈ 87 kJ mol-1 K-1 Failures of this rule are understandable: Water and hydrogen bonding. Sliquid is lower than expected so ΔS is larger than 87. Termodinamik

43 ΔG ve Denge Sabiti K ΔG = ΔG° + RT ln Q
ΔG = ΔG° + RT ln K= 0 Eğer tepkime dengede ise:Q=Kp ya da Q=Kc olur. ΔG° = -RT ln K Termodinamik

44 ΔGo , Büyüklüğü ve Anlamı
∆Go K Anlamı Termodinamik

45 ΔG° ve K ‘nın Sıcaklıkla Değişimi
ΔG° = ΔH° -TΔS° ΔG° = -RT ln K ln K = -ΔG° RT = -ΔH° TΔS° + ln K= -ΔH° RT ΔS° R + ln = -ΔH° RT2 ΔS° R + RT1 - = 1 T2 T1 K1 K2 Termodinamik

46 2SO2(g) + O2(g)↔2SO3(g) Tepkimesinin Değişik Sıcaklıklardaki Denge Sabitleri, Kp
T, K 1/T, K-1 Kp ln Kp 800 12,5 x 10-4 9,1 x 102 6,81 850 11,8 x 10-4 1,7 x 102 5,14 900 11,1 x 10-4 4,2 x 101 3,74 950 10,5 x 10-4 1,0 x 101 2,30 1000 10,0 x 10-4 3,2 x 100 1,16 1050 9,52 x 10-4 1,0 x 100 0,00 1100 9,09 x 10-4 3,9 x 10-1 -0,94 1170 8,55 x 10-4 1,2 x 10-1 -2,12 Termodinamik

47 K’nın Sıcaklığa Bağlılığı
ln K = -ΔH° RT ΔS° R + Eğim = -ΔH° R -ΔH° = R x eğim = -8,3145 J mol-1 K-1 x 2,2 x104 K = -1,8 x 102 kJ mol-1 Termodinamik

48 Standart serbest enerji değişikliklerinin toplanabilme özelliği, termodinamik olarak elverişsiz (Goı pozitif, endergonik) bir reaksiyonun yüksek olarak ekzergonik bir reaksiyona ortak bir ara madde vasıtasıyla bağlanarak ileri yönde yürüyebilmesini açıklar. Termodinamik

49 Toplam reaksiyon ekzergoniktir.
Glukoz + Pi Glukoz-6-fosfat + H2O Goı= 13, 8 kJ/mol ATP + H2O  ADP + Pi Goı= 30, 5 kJ/mol  Glukoz + ATP Glukoz-6-fosfat + ADP Goı= 16, 7 kJ/mol Toplam reaksiyon ekzergoniktir. ATP’nin bağlarında depolanmış olan enerji, glukoz ve fosfattan oluşumu endergonik olan Glukoz-6-fosfatın sentezini sürdürmek için kullanılabilmektedir. Termodinamik

50 Glukozdan glukoz-6-fosfatın oluşmasındaki gibi bir strateji, bütün canlı hücreler tarafından, metabolik ara ürünler ve hücresel komponentlerin sentezinde kullanılır. Termodinamik

51 Termodinamik


"Termodinamik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları