Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NEONATAL NEKROTİZAN ENTEROKOLİT (NEK)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NEONATAL NEKROTİZAN ENTEROKOLİT (NEK)"— Sunum transkripti:

1 NEONATAL NEKROTİZAN ENTEROKOLİT (NEK)

2 Olguların % 65-95’ prematüre
NEK; Yenidoğanın (prematür) en sık rastlanan, GİS acilidir. İnsidans; % 1-5 (NICU) Olguların % 65-95’ prematüre NICU NEC Sıklığı (%)

3 PATOLOJİ Distal ileum / proksimal kolonda SIKTIR
(İnf. ve Sup. mezenter arter) Submukozal ödem Konjesyon – Hemoraji Ülserasyon Mukozal – transmural Nekroz Pnömatozis İntestinalis (%30-50 Hidrojen + CO2 gazı)

4 PATOLOJİ Bakteriyal invazyon İskemik nekroz İnflamasyon

5 Hipoksik-İskemik Hasar GİS Fonks. / Konak Direnci İmmatürite
PATOGENEZ Kompleks / İyi bilinmeyen bir SENDROM Hipoksik-İskemik Hasar GİS Fonks. / Konak Direnci İmmatürite Enteral Beslenme İnfeksiyon / İnflamasyon

6 PATOGENEZ Hipoksik-İskemik Hasar GİS Fonks. / Konak Direnci İmmatürite Enteral Beslenme İnfeksiyon / İnflamasyon

7 Hipoksik-İskemik Hasar
Diving Refleks (sempatik refleks) (Akut asfiksi, polisitemi,RDS, umb. Katater v.s) Reoksijenasyon / Reperfüzyon !! Serbest Oksijen Radikalleri

8 Serbest Radikal Oluşturan Kaynaklar
Hipoksantin-ksantin oksidaz (İskemi/Reperfüz.) PLA2 Araşidonik A Lipo-siklooksijenaz Aktive lökosit (respiratuar burst; İskemi/Reperfüz.) Fe+2 (Fenton reaksiyonu) Fe+2 + H2O Fe+3 + OH- + OH

9 NEK ve Serbest Oksijen Radikalleri
XO aktivitesi en yüksek GİS’ dedir ve NEK modellerinde aktivitesi artar. Hammerman J Pediatr Gastr; 1999 Deneysel SOD uygulaması GİS’ de hasarlanmayı belirgin önler Miller et al;Am J Physiol 1988 Deneysel SOD ve CAT verilmesi; PAF--NEK zararlanmasını azaltır. Cueva et al; Gut 1988

10 PATOGENEZ Hipoksik-İskemik Hasar GİS Fonks. / Konak Direnci İmmatürite Enteral Beslenme İnfeksiyon / İnflamasyon

11 İmmatür İntestinal Mukoza
yüksek mide pH azalmış motilite = Baktr. Proliferasyon immatür epitelyal yapı (translokasyon) İmmatür İntestinal Enzimler Antioksidan enzim (SOD, CAT, GPX) Laktaz (>32 hafta aktif) intestinal C-H (substrat) düşük pH (mukoza hasarı) aşırı gaz oluşumu

12 İmmatür İntestinal İmmünite
yetersiz mukozal B- lenfosit eser düzeyde sIgA (addezyon – koloni.) NEK sıklıkla Peyer plaklarında (+) ! sayı/ fonksiyonel yetersiz T-Lenfosit

13 PATOGENEZ Hipoksik-İskemik Hasar GİS Fonks. / Konak Direnci İmmatürite Enteral Beslenme İnfeksiyon / İnflamasyon

14 Sekonder etmendir... (formula !)
NEK’li olguların %90-95 inde Enteral Beslenme Sekonder etmendir... (formula !) artmış oksijen talebi dismotilite / staz laktoz malabsorbsiyon / mukoza hasarı Anne sütü ile trofik beslenme! (minimal enteral beslenme) Hızlı volüm artışlarından KAÇIN

15 Minimal Volüm Artan volüm 20 ml/kg/10gün 20..20...140 ml/kg
Ges.Yaş (h) Doğ. Ağ Ant. Steroid 63 (%) 51 (%) Anne sütü 25 (%) (%) Ful enteral (g) NEK (%) ÖLÜM Berseth et al Pediatrics 2003

16 PATOGENEZ Hipoksik-İskemik Hasar GİS Fonks. / Konak Direnci İmmatürite Enteral Beslenme İnfeksiyon / İnflamasyon

17 Sekonder etmendir... Primer faktör ?
SEPSİS NEK Sekonder etmendir... Primer faktör ? Endemi / Epidemi ile seyredebilir.... Clostridia E. Coli Klebsiella Koa.(-) staphylococcus Rota virus Bakteri. translokasyon Endotoksin Ekzotoksin Sitokinler** İnf. Mediatörler**

18 İnflamatuar Mediatörler PAF: İntestinal iskemi (+) / nekroz (NEK)
Nötrofil kemotaksi ve agregasyon Trombosit aggr. ve degranulasyon Kapiller kaçış – şok TNF-a: İntestinal yaygın inflamasyon PAF sentezinde artma LTB4: Nötrofil kemotaksi ve agregasyon LTC4: İntestinal iskemi IL-6: İntestinal inflamasyon

19 Risk faktörleri Prematürite Perinatal asfiksi /hipoksi
Formula beslenme (çok hızlı, çok fazla) Sepsis / Bakteriyel kolonizasyon RDS Umbilikal kataterizasyon PDA / İndometazin Polisitemi / anemi

20 Prematürede tek başına enteral beslenme dolaşımdaki PAF düzeyini
anlamlı olarak arttırır. MacKendrick et al Biol Neonate 1993 ng/g meconium ** Enteral beslenme Meconyumdaki PAF düzeyini arttırır. Amer et al Biol Neonate 2004 *

21 PAF Hipoksi/Asfiksi Prematürite Sepsis + Baktr. Enteral beslenme
kolonizasyon Enteral beslenme

22 APOPTOZİS İntestinal hasarlanmada etkin rol oynar İskemi/reperfüzyon
Serbest oksijen radikalleri PAF, TNF-a Growth faktör eksiklikleri Hipoksi/reoksijenasyon

23 NEK Sepsis Hipoksi-İskemi Formula / Volüm (++) PAF ( - )
Oks. Radikalleri Nitrik oksid (NO) TNF PAF-AH LTB4, C4 Aktv. Lökosit İntestinal Mukoza Hasarı APOPTOZİS NEK

24 KLİNİK Ani-Hızlı Sinsi * Çoğu term y.d. hemen daima prematür
H/İ etiyoloji (P.Asfiksi) İnfeks./entr. Bes./ v.s İlk s. (ilk hafta) >7-10 gün Hızlı klinik bozulma 1-2 gün evvel bulgu (+) Predispozan faktör (+) Olmayabilir... Enteral beslenme (-) Enteral beslenme(+) Bakteri Koloni. (-) Bakteri Koloni. (+)

25 KLİNİK- Bulgular Sistemik GİS** Letarji Abd. distansiyon
Apne / Resp. Distres Beslenme intoleransı Hipo-hipertermi Gastrik rezidü Asidoz (metabolik-miks) Kusma (safralı) Hipo-hiperglisemi Gaita gizli/aşikar kan Dolaşım boz / Şok Karın cildinde eritem DİK / Kan kültürü (+) Karında palpabl kitle

26 TANI Sepsis Bulguları: Lökositoz/nötropeni; >CRP; Trombositopeni;
Kan gazı boz.; elektrolit dengesizliği... RADYOLOJİ** Abdominal X-Ray Abdominal MRI; USG

27

28

29

30

31 +abd. duyarlılık sellülit + Assit
Sınflama/ Evre Sistemik bulgular GİS bulguları Radyoloji Şüpheli NEK I A I B Apne, bradikardi, letarji, ısı düzensizliği Rezidü, kusma, hafif distansiyon, GGK (+) Rektal taze kan Normal veya hafif dilatasyon hafif ileus Kanıtlanmış NEK II A II B  + metabolik asidoz trombositopeni + barsak sesleri (-) +abd. duyarlılık sellülit Dilatasyon, ileus, pnömotosis İnt. + Assit İleri NEK IIIA (barsak intakt) IIIB (perfore) +hipotansiyon, dirençli apne, miks asidoz, Şok, DİK +jener. peritonit, aşırı abd. duyarlılık, kitle Çok ileri asit    + pnömoperitonem

32 TEDAVİ Evre-1: Enteral bes. kesilir (3 gün)
Mide dekompresyonu / TPN I.V. antibiotik (3 gün; Kan KAB ?) Evre-2: + Anaerob etkili antb. (10-14 gün) Hct >%40 Ert. Susp / TDP / Dopamin I.V sıvı (200cc/kg) / Mekanik ventilasyon Evre-3: + DİK / alb. / TDP / Tromb. / Heparin? Cerrahi

33 Cerrahi Kesin Endikasyon Pnömoperitoneum
(+) parasentez (renk; gram boya) Göreceli Endikasyon Portal vende gaz Karında sabit kitle / eritem - sellülit X-ray dilate persistan lup Klinik hızlı kötüleşme

34 PROGNOZ NEK, en sık ölüm nedenlerinden biridir..
Genel mortalite: %30-40 Cerrahi uygulamada: %60-80 Geç Komplikasyonlar Striktür * Kısa barsak sendromu * Apse / Fistül / Kolestaz

35 KORUNMA ANNE SÜTÜ ile beslenme ! NEK sıklığı
<32 hafta; 6 KAT ! >30 hafta; 20 KAT azalır (Lucas et al 1990) Düşük osmolar yük sIgA / Lizozim / Laktoferrin / PNL, lenfosit.. Laktobasillus florası (Pre-Probiotik) LCPUFA; Glutamin; Arjinin..... ANNE SÜTÜ ile beslenme !

36 IgA n-3/n-6 EFA IGF-I ve II Arjinin Laktoferrin EPO Glutamin Karnitin Prebiotikler EGF PAF-AH G-CSF

37 Antenatal Steroid Uygulaması
OR (%95 CI) RDS 15 I.V.H 4 N.E.K 3 Anormal Nörolojik 3 Maternal İnfeks. 9 Fetal/Neontal İnf.10 Fetal/Neontal İnf.5 NS NS

38 Betametazon: 7/205 (%3.4); Kontrol: 17/118 (%14.4) Halac et al J Pediatr 1990 Antioksidan enzim aktv. PLA2 inhibisyonu (PAF, LT ve PG) PAF-AH aktivasyonu PDA sıklığında İndometazin

39 KORUNMA – SON SÖZ Sıkı enfeksiyon kontrol önlemleri...
Perinatal asfiksi / infeksiyondan sakınma... RDS tedavisi / PDA’ nın erken kapatılması Beslenmede ANNE SÜTÜ ve az volüm seçimi !.. Antenatal steroid uygulamasının arttırılması

40 YENİDOĞANDA GASTROÖZEFAGEAL REFLÜ (GÖR)
Prof. Dr. Mete AKISU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı - İzmir

41 Gastroözofageal reflü (GÖR)
GÖR: mide içeriğinin retrograd ve istemsiz olarak özofagusa geçişi GÖRH:klinik bulgu ve komplikasyonların eşlik ettiği GÖR Sıklık: % 22 (34 hafta )

42 Yenidoğanda GÖR’nün fizyopatolojisi iyi tanımlanamamıştır
Yenidoğanda GÖR’nün fizyopatolojisi iyi tanımlanamamıştır. Özefagusun motilite bozukluğu ana neden olarak görülmektedir. Pretermlerdeki GÖR’ün çoğu asidik reflü değildir (gerçek insidans?)

43 Alt özofagus sfinkteri- AÖS
AÖS: Yüksek basınç bölgesi. Bu segment 1 cm uzunluğunda. AÖS basıncı normalde: mmHg AÖS basıncı : < 5 mmHg ise reflü ++ AÖS fonksiyonel gelişimi doğumdan 45 gün sonra

44 RİSK FAKTÖRLERİ Prematürite, Asfiksi, sepsis, BPD
Nörolojik gelişmede gecikme, Konjenital ve edinsel GIS anomalileri (herni, fistül, omfalosel, orogastrik sondalar) İlaçlar (ksantin, dopamin, Beta-adrenerjikler)

45 FİZYOLOJİK Tartı alımı iyi, Oral ve iyi beslenme,
Yutma koordinasyonu iyi, Normal aktivite, Apne ve bradikardi yok, Anemi yok, Gastrik boşalma normal.

46 PATOLOJİK (GÖRH) Kusma ve az tartı alımı,
Beslenme güçlüğü, gavaj gereksinimi, Aspirasyon / Pnömoni Yutma koordinasyonu zayıf, Gelişimde gecikme, Apne ve bradikardi, (??) Demir eksikliği anemisi, Midede besin artıkları.

47 Apne ve GÖR Genel inanış apnenin GÖR bulgusu olduğu yönünde (idi).
Apne epizodları ile beslenme ilişkisi Pekçok çalışmada asit/nonasit GÖR ile apne arasında ilişki gösterilememiştir. GÖR için uygulanan farmakolojik tedavi ile apne sıklığı azalmamıştır.

48 TANI Özefageal pH monitorizasyonu Sintigrafi Empedans Özefageal manometri (sfinkter dinamiğini ölçer), Baryum pasajı (anomaliler) Endoskopi (özefajit)

49 Özofagus pH monitorizasyonu:
GÖR tanısı için altın standart ? Uygulaması zor, kullanımı sınırlı Reflü ataklarının çoğu asidik değil Test zamanı uzun Pretermlerde kullanımı sınırlıdır.

50 Teknesyum sintigrafisi

51 Multipl intraluminal empedans tekniği:
pH ’dan bağımsız olarak GÖR varlığını saptar. Reflü varlığı ve reflünün seviyesi anlaşılabilir. Uygulama süresi uzun ve probun sabitlenmesi sorun.

52 Tanı, klinik olarak semptomlar ve kuşkulanarak konur
Tanı, klinik olarak semptomlar ve kuşkulanarak konur. Test yöntemlerinin hiçbiri tek başına GÖR değerlendirmesinde yeterli değildir.

53 TEDAVİ İlaç dışı tedavi İlaç tedavisi Cerrahi tedavi

54 Konservatif tedavi Pozisyon: Yüzüstü ve sol yan yatarken daha az reflü Sol-yan yatırmak tercih edilmektedir. 30 derecelik yüzüstü pozisyonda yatırmak: Beslenme Düzeni: SIK ARALARLA AZ AZ BESLENMELİDİR. Anne sütü Hidrolize mama (inek sütü duyarlılığı)

55 Eritromisin; Motilin reseptörlerine agonistik etki.
Prokinetik tedavi: Eritromisin; Motilin reseptörlerine agonistik etki. Doz: mg/kg/gün, 3 dozda oral yolla Metoklopramid; 0.1mg/kg /doz, günde 4 doz öğünlerden önce verilir. Bazal AÖS basıncını artırır. Özofagus temizlenmesini hızlandırır. Mide boşalmasını kolaylaştırır.

56 Eritromisinin motilite üzerine etkisi
Eritromisin öncesi Eritromisin sonrası

57 Mukoza koruyucular: Özofajit gelişmesini ve buna bağlı semptomları önlemek için. Gaviscon Infant (Sodyum-arjinat); öğün sonrası verilir. Hem reflüyü önleyici hem de mukozayı koruyucu etkisi vardır. H2-antagonisti (Ranitidin) özofajitlerde uygulanabilir

58 Sintigrafi, pH monitörü, Ba-ÖMD, Endoskopi
Ciddi Hafif semptomlar semptom 1.Faz tedavi: Konservatif; pozisyon, antasid (arjinik a.) 1-2 hafta 2.Faz tedavi: Prokinetik tedavi 2-3 hafta 3.Faz tedavi: H-2 Blokörü GÖR tanısını tekrar değerlendir tetkik Sintigrafi, pH monitörü, Ba-ÖMD, Endoskopi

59 Cerrahi tedavi: Ciddi reflü semptomları Pnömoni, ciddi apneler, özefageal kanama,ülser kilo alım yetersizliği ve inatçı kusmalar, SSS morbiditesi 6 ay medikal konservatif ted. CERRAHİ TEDAVİ DÜZELME YOK

60 Sonsöz GÖR hastalığı için güvenilir tanı yöntemi yoktur.
GÖR hastalığı için güvenilir ve etkin “tek” bir tedavi yoktur. Preterm bebeklerde çoklu ilaç tedavilerinden önce “koruyucu” yöntemler etkin olarak uygulanmalıdır. Komplike olgular multidisipliner olarak izlenmelidir.


"NEONATAL NEKROTİZAN ENTEROKOLİT (NEK)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları