Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BRONKOSKOPİ ve BRONKOSKOPİK İŞLEMLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BRONKOSKOPİ ve BRONKOSKOPİK İŞLEMLER"— Sunum transkripti:

1 BRONKOSKOPİ ve BRONKOSKOPİK İŞLEMLER
Doç Dr Erdoğan Çetinkaya Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kış Okulu 2010

2 2

3

4 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Narrow band SuperDimension EBUS Otofloresan Magnetic board Bronkoloji Merkezi 4

5 Sunum planı Bronkoskopiye hastanın hazırlanması, premedikasyon ve anestezi Bronkoskopi endikasyonları, rijid ve fiberoptik bronkoskopi Bronkoskopik anatomi, havayolu fonksiyonun değerlendirilmesi, mukozasındaki değişikler, havayolu lezyonları Otofloresan bronkoskopi ve endobronşiyal US Bronkoskopik enstrümanlar , tanı yöntemleri Bronkoskopi kontrendikasyonları ve komplikasyonları 5

6 Bronkoskopi işlemi öncesi
Dikkatli bir anamnez ve fizik muayeneyle potansiyel risk faktörlerinin varlığının saptanması, dikkatli bir kardiyopulmoner muayene ve akciğer grafisi çekilmesi bronkoskopi öncesi en gerekli 3 incelemedir. İşlemden 4 saat öncesine kadar katı gıda alımı, 2 saat öncesine kadar da sıvı alımı yasaklanmalı Transbronşiyal akciğer biyopsisi planlanmıyorsa ve özel bir durum yoksa( Üremi,Karaciğer fonksiyon testlerinde ↑,Trombosit sayısında ↓ ) işlem öncesi kan testlerinin rutin yapılmasına gerek yok 6

7 Profilaktik antibiyotikler
Bronkoskopi işlemi öncesi Profilaktik antibiyotikler Asplenik, Kalp kapak protezli ve Geçirilmiş endokardit öyküsü olan hastalara bronkoskopi öncesi verilmeli. Astımlı hastalarda nebülize bronkodilatör bronkoskopi öncesi verilmeli. 7

8 Kan grubunun rutin olarak bakılması gereksizdir.
Bronkoskopi işlemi öncesi Bronkoskopi öncesi arteryel kan gazlarının ve solunum fonksiyon testlerinin rutin olarak yapılması önerilmemektedir. Kan grubunun rutin olarak bakılması gereksizdir. En sık istenilmesi gereken HbS antijenidir. Bilgisayarlı Toraks tomografisinin rutin olarak istenilmesi de önerilmemektedir. Ancak başka nedenlerle tomografi planlanmışsa bronkoskopiden önce yapılması biyopsi işlemine yardımcı olabilir. 8

9 Biyopsi yapılacak hasta
Bronkoskopi işlemi öncesi hasta hazırlığı Biyopsi yapılacak hasta Plavix (clopidogel) kullanıyorsa işlemden 5 gün önce, Coumadin (warfarin) kullanıyorsa 3 gün öncesinde kesilir, heparine geçilir ve INR <1,3 olana kadar beklenir. TBB, mekanik ventilasyondaki hastalarda mutlaka gerekli ise toraks tüpü hazırlığı ile yapılır. 9

10 Bronkoskopide lokal anestezi
Lokal anestezi ve bronkoskopik işlem süresince kullanılan maksimum lidocain dozu ne olmalı ? A. 4 mg/kg B. 6 mg/kg C. 8 mg/kg D. 10 mg/kg E. 12 mg/kg 10

11 Bronkoskopi işleminde lokal anestezi
Lokal anestezi ve bronkoskopik işlem süresince kullanılan maksimum lidocain dozu ne olmalı ? A. 4 mg/kg B. 6 mg/kg C. 8 mg/kg D. 10 mg/kg E. 12 mg/kg 11

12 Maksimum lidocain dozu 8mg/kg dır.
Bronkoskopi işleminde lokal anestezi Maksimum lidocain dozu 8mg/kg dır. (=70 kg lık hastada %2 lik solüsyondan 29ml). Karaciğer ve kardiak yetmezlik varsa 5mg/kg. Toksik etkiler Konvülziyon Aritmi 12

13 Bronkoskopi işleminde premedikasyon
Hafif sedasyon, anksiyoliz, anksiyolizis ve geçici amnezi yapan ilaçlarla premedikasyon yapılabilir. DORMİCUM(Midazolam) 5 mg ve 15 mg amp IV Kısa etkili benzodiazepin Doz: erişkin mg/kg yaşlı : mg/kg Başlangıç dozu 2.5 mg Başlangıç dozu mg Total doz 5 mg Total doz 2-3 mg Antidotu ANEXATE (Flumazenil) 0.5 mg amp IV Doz: 0.2 mg 15 sn’de uygulanır. 1 dakika içinde sonuç alınmazsa, 0.1 mg’lık dozlar halinde 1mg’ı aşmamak kaydıyla uygulanabilir. Her 1 mg midazolama karşılık 0.2 mg Midazolam bazı hastaları ajite edebilir 13

14 Bronkoskopi işlemi esnasında
İşlem süresince hastaların kardiyopulmoner monitorizasyonu ve oksijen desteği için gerekli donanım (pulse oksimetre, O2 tüpü veya merkezi oksijen, tansiyon aleti, resüsitasyon ekipmanı) hazır bulunmalıdır 14

15 Bronkoskopi endikasyonları
I. Tanısal Semptomların değerlendirilmesi -hemoptizi, -lokalize “wheeze”, -açıklanamayan 3 haftadan uzun süren öksürük Bronş içi hastalığın değerlendirilmesi -Tümör, -yabancı cisim, -Striktür, -fistül, -mukus tıkaç, -termal hasar Göğüs grafisindeki anormalliklerin değerlendirilmesi -kitle, -infiltrasyon, -atelektazi, -plevral efüzyon Hiler ve mediastinal lenf nodlarının endobronşiyal ultrason ile değerlendirilmesi II. Hastalık seyrinin izlenmesi amacıyla Akciğer transplantasyonu Akciğer kanserinin evrelenmesi

16 Bronkoskopi endikasyonları
III.Tedavi amaçlı/girişimsel Yabancı cisim çıkarılması Obstrüktif endobronşiyal dokunun alınması( brakiterapi, laser, fotodinamik tedavi, kryoterapi, elektrokoter) Endobronşiyal stent uygulaması IV. Araştırma amaçlı Difüz akciğer hastalıklarında bronkoalveoler lavaj uygulaması Astımda endobronşiyal biyopsi

17 Bronkoskop Rijid Bronkoskop lokal veya genel anestezi altında yapılır ve segmental incelemeye ve segmental biyopsiye olanak vermez. 17

18 Rijid bronkoskopi uygulaması
Entübasyon tekniği

19 Rijid bronkoskopi endikasyonları
Daha büyük biyopsi gerektiğinde Masif kanama Yabancı cisim çıkarılması Strüktür/stenoz dilatasyonu Stent yerleştirilmesi Tümör rezeksiyonu( mekanik, elektrokoter, lazer, kriyoterapi, argon plazma) 19

20 Fiberoptik bronkoskop
Erişkinlerde tanı amaçlı kullanılan FOB'lar, bükülebilme özellikleri ile bronş ağacının 5-6 dallanmasına kadar olan bölümünü görüntülemeye elverişlidirler. Genelde 58 cm uzunluğunda olan gövdenin distal ucunun dış çapı mm arasında değişmektedir. Aksesuarların geçişine izin veren çalışma kanalı ( mm çaplı) bulunmaktadır. Bronkoskopun kontrol ünitesindeki bir manivela yardımıyla distal uç öne (180°) ve arkaya (130° ) doğru hareket ettirilebilir.  Tedavi amaçlı kullanılan FOB'ların hem dış, hem iç çapı, hem de çalışma kanalı çapı daha geniştir. 

21 Fiberoptik bronkoskop

22 Havayolu anatomisi

23 Havayolu anatomisi

24 Havayolu anatomisi

25 Vokal kord anormalikleri
Havayolu fonksiyonun değerlendirilmesi Vokal kord anormalikleri Paralize Sağ vokal kord Sağ tarafta kalınlaşma Paralize Sol vokal kord Konuşma ile hareket etmiyor

26 Dinamik havayolu kollapsı
Havayolu fonksiyonun değerlendirilmesi Dinamik havayolu kollapsı Anterior duvar intakt izlenirken, posterior duvar ekspiryumda içeri doğru yerdeğiştiriyor. *Courtesy H. Dutau, France

27 Trakeobronkomalazi Havayolu fonksiyonun değerlendirilmesi
Hilal görünümü. Ekspiryumda düzleşen anterior duvar Kılıç kını şeklinde Lateral duvarların ekspiryumda kollabe olduğu izlenmekte

28 Enflamasyon/Hiperemi/ Ödem/ Eritem
Trakeobronşiyal mukozanın değerlendirilmesi Enflamasyon/Hiperemi/ Ödem/ Eritem Mukozal solukluk, mukozal kıvrımlarda kalınlaşma veya kaybolma, Kartilajın silinmesi – Dış bası Ülserasyon Endobronşiyal kitle-nodül Mukozal düzensizllik, mukozal kalınlaşma-atrofi Bronş lümeninde kan, sekresyon, taş ve yabancı cisim gibi anormal yapılar Mukus bez orifislerinin genişlemesi 28

29 Mukozal değişiklikler
Trakeobronşiyal mukozanın değerlendirilmesi Mukozal değişiklikler Nodülarite, nedeni bilinmeyen benign lezyon Eritem

30 Trakeobronşiyal mukozanın değerlendirilmesi
Mukozal ödem İnflamatuvar durumlara sıklıkla eşlik eder Karinada ve kartilaj halkalarda görülebilir Hava yollarında daralmaya neden olabilir Kronik alt lob pnömonisine bağlı ödem ve sekresyon

31 Trakeobronşiyal mukozanın değerlendirilmesi
Hiperemi-ödem-raylanma artışı

32 Trakeobronşiyal mukozanın değerlendirilmesi
Mukozal infiltrasyon

33 Trakeobronşiyal mukozanın değerlendirilmesi
Ülserasyon                       

34 Mukozada solukluk, kabartılar ve düzensizlik
Bu patoloji nedir? Mukozada solukluk, kabartılar ve düzensizlik Mukozada kabalaşma ve eritem Dış bası bulgusu

35 Mukozada solukluk, kabartılar ve düzensizlik
Bu patoloji Nedir? Mukozada solukluk, kabartılar ve düzensizlik Mukozada kabalaşma ve eritem Dış bası bulgusu Cevap A

36 Mukozada ödem ve eritem B) Mukoza soluk ve granüler görünümde
Bu bronş mukozasında, Mukozada ödem ve eritem B) Mukoza soluk ve granüler görünümde C) Dış bası bulgusu

37 Mukozada ödem ve eritem B) Mukoaz soluk ve granüler görünümde
Bu bronş mukozasında, Mukozada ödem ve eritem B) Mukoaz soluk ve granüler görünümde C) Dış bası bulgusu Cevap A

38 Bu bulgular en iyi hangi şıkta açıklanmıştır
Kartilagenöz halkaların üzerinde hipervasküler mukoza ve distal hava yollarında yoğun sarı sekresyon. B) Dış bası ve neovaskülerizasyon. C) Havayolu invazyonu ve volüm kaybı.

39 Bu bulgular en iyi hangi şıkta açıklanmıştır
Kartilagenöz halkaların üzerinde hipervasküler mukoza ve distal hava yollarında yoğun sarı sekresyon. B) Dış bası ve neovaskülerizasyon. C) Havayolu invazyonu ve volüm kaybı. Cevap: A

40 Bronşiyal Mukozal Anormallikler
Trakeobronşiyal mukozanın değerlendirilmesi Bronşiyal Mukozal Anormallikler Hiperemi Aspirasyon travması

41 Bronşiyal Mukozal Anormallikler
Trakeobronşiyal mukozanın değerlendirilmesi Bronşiyal Mukozal Anormallikler Hiperemi ve neovaskülerizasyon Solukluk, eritem, antrakoz

42 Bronşiyal Mukozal Anormallikler
Trakeobronşiyal mukozanın değerlendirilmesi Bronşiyal Mukozal Anormallikler Peteşi Belirgin posterior raylanma (muskularis)

43 Mukus bez orifislerinin genişlemesi
Trakeobronşiyal mukozanın değerlendirilmesi Mukus bez orifislerinin genişlemesi                                        

44 Bronşit ve havayolu sekresyonları
Bronşiyal çukurlar Taba renkli köpüklü Pürülan-yeşil

45 İntraluminal, eksofitik İntraluminal, infiltratif
Havayolu lezyonları Lezyonların tipi İntraluminal, eksofitik İntraluminal, infiltratif Intraluminal, granülasyon Dış bası Fibrotik striktür Malazi Dinamik kollaps

46 İntraluminal eksofitik lezyon
Hava yolu lezyonları İntraluminal eksofitik lezyon Nekrotik squamöz hücreli ca Nodüler squamöz hücreli ca Nodüler adenokarsinom

47 İntraluminal, eksofitik kitle
Havayolu lezyonları İntraluminal, eksofitik kitle Eksofitik, kitle-nodül Lipomatöz hamartom

48 Küçük hücreli akciğer kanseri Adenokarsinom
Havayolu lezyonları İnfiltratif tümörler Küçük hücreli akciğer kanseri Adenokarsinom

49 Küçük hücreli akciğer kanseri
Havayolu lezyonları İnfiltratif tümörler Küçük hücreli akciğer kanseri

50 İntraluminal granülasyon
Havayolu lezyonları İntraluminal granülasyon Trakeostomi tüpünün diastalinde granülasyon dokusu

51 Havayolu lezyonları Dış bası Trakea distali kısmen
sağ ana bronş lümeni tamamen dış basıyla oblitere Trakea proksimalinde dış basıyla lümende %70 oranında oblitere

52 Obstrüksiyonun derecesi Minimal Orta derecede < 50% obstrüksiyon
Havayolu obstrüksiyonun derecesi Obstrüksiyonun derecesi Minimal Orta derecede < 50% obstrüksiyon Ciddi > 50 % obstrüksiyon Sınıflandırma Parsiyel obstrüksiyon Distal havayolları görülüyor Komplet obstrüksiyon Distal havayolları görülmüyor

53 Havayolu obstrüksiyonun derecesi
Parsiyel obstrüksiyon Total obstrüksiyon

54 Web-like subglottik striktür
Havayolu benign patolojileri Trakeal stenoz Web-like subglottik striktür Kompleks stenoz

55 Kılıç kını trakea (TI<0.6)
Havayolu benign patolojileri At nalı trakea Kılıç kını trakea (TI<0.6) Trakeobronkomegali

56 Trakeobronkopati Osteokondroplastika
Havayolu benign patolojileri Trakeobronkopati Osteokondroplastika * Sert intraluminal kartilajenöz nodüller

57 Mekanik ventilasyonda iken hastada gelişmiş.
Havayolu benign patolojileri Nekrotizan trakeit Mekanik ventilasyonda iken hastada gelişmiş.

58 İnfiltratif trakeal anormallikler
Havayolu benign patolojileri İnfiltratif trakeal anormallikler Larenks, trakea ve karinayı tutan amiloidoz

59 Kronik enfeksiyon(TBC) Konjenital
Havayolu benign patolojileri Sağ Orta Lob Sendromu Nedenleri Ekstrinsek bası Tümör Volüm kaybı Kronik enfeksiyon(TBC) Konjenital Kapalı orta lob bronşu

60 Mukus tıkacına bağlı tama yakın obstrüksiyon
Havayolu benign patolojileri Mukus tıkacına bağlı tama yakın obstrüksiyon Mantar boyamaları pozitif Aspergillus için kültür pozitif

61 Sol alt lobektomi, bronşiyal güdük
Havayolu benign patolojileri Sol alt lobektomi, bronşiyal güdük Rezeksiyon alanı

62 Havayolu benign patolojileri
Antrakoz

63 Wegener Granülomatozisi
Havayolu benign patolojileri Wegener Granülomatozisi Bronşiyal striktür Klasik görünüm

64 Sarkoidoz Havayolu benign patolojiler
Karinal-subkarinal genişleme, paratrakeal dışbası Mukozada pürtüklü kırmızı renkli granüller Mukozada kızarıklık Sekresyon artışı Mukozal kabartılar, granülarite

65 Endobronşiyal Tüberkülozda Bronkoskopik Bulgular
Havayolu benign patolojiler Endobronşiyal Tüberkülozda Bronkoskopik Bulgular Ülseröz granülom Fibrostenoz Submukozal infiltrasyon Hiperemi-ödem Polipoid kitle

66 Bronşiyal lenf nodları
Havayolunun benign patolojileri Bronşiyal lenf nodları Sağ alt lob bronşu posterobazal segment komşuluğunda

67 1.Tümör a) Kitle b)Kitle-nekroz 2.İnfiltrasyon a) Mukoza düzensizliği
Hava yolu tümörleri A.Direkt Bulgular 1.Tümör a) Kitle b)Kitle-nekroz 2.İnfiltrasyon a) Mukoza düzensizliği b) Eritem, damarlanma artışı c) Kıkırdak halkalarında silinme B.İndirekt Bulgular 1.Stenoz (Bronşta darlık) 2.Kompresyon (dıştan bası) 3.Ödem, mukozada kalınlaşma 67 67

68 Havayolunun tümörleri
Trakea proksimali Tiroid ca ya bağlı dış bası Squamöz hücreli karsinom

69 Trakea duvarında tiroid kanseri invazyonu
Hava yolu tümörleri Trakea duvarında tiroid kanseri invazyonu

70 Havayolunun tümörleri
Karina patolojileri Trakea distali, sağ ve sol ana bronş proksimalinde obstrüksiyona neden squamöz hücreli kaarsinom

71 Sol Üst Lob Adenokarsinomu
Havayolunun tümörleri Sol Üst Lob Adenokarsinomu Sekonder karina genişlemiş, ödemli, mukoza soluk üst lob bronş girişi infiltre

72 Nodüler skuamöz hücreli karsinom
Hava yolu tümörleri Nodüler skuamöz hücreli karsinom Sağ ana bronş anterolateral duvar Sağ ana bronşun kısmi obstrüksiyonu

73 Nodüler karsinoid tümor
Hava yolu tümörleri Nodüler karsinoid tümor Geniş tabanlı infiltrasyon

74 İnfiltratif ve nodüler küçük hücreli karsinom
Hava yolu tümörleri İnfiltratif ve nodüler küçük hücreli karsinom Nodüler küçük hücreli nadir görülür, Sağ ana bronşun medial duvarında İnfiltre tümör ve volüm kaybı düşündüren Kalın, deforme, posterior longitudinal çizgiler

75 Polip Hamartom Karsinoid Tm
Hava yolu tümörleri Polip Hamartom Karsinoid Tm

76 Endobronşiyal Tümörler
Hava yolu tümörleri Endobronşiyal Tümörler leimyosarkom Renal hücreli kanser Squamöz hücreli kanser

77 Alt lob broş infiltrasyonu
Hava yolu tümörleri Lenfoma Alt lob broş infiltrasyonu

78 Kiraz kırmızı renginde Yuvarlak, oval Düzgün sınırlı
Hava yolu tümörleri Karsinoid tümör Kiraz kırmızı renginde Yuvarlak, oval Düzgün sınırlı Vaskülarize, kolay kanayan ENDOBRONŞİYAL KİTLE

79 Tedavi genelde küratif cerrahidir
Hava yolu tümörleri Tipik Karsinoid Tedavi genelde küratif cerrahidir Bronkoskopik cerrahi küratif olabilir Metastazlar <%10 Tedavi Elektrokoter snare

80 Atipik Karsinoid Tümör
Hava yolu tümörleri Atipik Karsinoid Tümör Cerrahi tedavi edici olabilir Tipik karsinoide göre metastazlar daha sık Hastanın opere olması için bir engel yoksa bronkoskopik tedavi tercih edilmez. Sağ intermedier bronş tamamen oblitere

81 Hava yolu tümörleri Hamartom Sol alt lob bronş girişi tamamen oblitere

82 Hava yolu tümörleri Fibromiyom Courtesy R. Berenger

83 Trakeal Papillomatozis
Hava yolu tümörleri Trakeal Papillomatozis Tek veya çok sayıda olabilir Genelde rekürrendir Tedavi Nd: YAG lazer rezeksiyon

84 Hava yolu tümörleri NHL infiltrasyonu

85 Endobronşiyal Metastaz
Hava yolu tümörleri Endobronşiyal Metastaz Renal hücreli karcsinom Diğer Meme kanseri Melanom Kolon kanseri Akciğer kanseri Lenfoma Mesane kanseri

86 Bronkoalveolar Karsinom
Hava yolu tümörleri Bronkoalveolar Karsinom Sulu, köpüklü bronkore Courtesy of Patricia Vujacich

87 Erken akciğer kanseri ve karsinoma insutu
Hava yolu tümörleri Erken akciğer kanseri ve karsinoma insutu Sağ orta lob bronşunda belirgin granülarite Komşuluğunda eritem, hafif mukzal kabartı

88 Otofloresan bronkoskopi endikasyonları
Balgam sitolojisi (+) olan PA Akciğer grafisi(-) olan hastalarda Senkron kanser mevcudiyetinin araştırılması Preoperatif endobronşiyal yayılımın belirlenmesi Kemoprovansiyon çalışmalarında takip kolaylığı sağlaması

89 Otofloresan bronkoskopi

90 Otofloresan bronkoskopi
Anormal floresanslı alanlardan alınan biyopsiler, trakeobronşial ağaçtaki displazilerin ve karsinoma in-situların yakalanma oranını arttırır.

91 Otofloresan bronkoskopi

92 Otofloresan bronkoskopi

93 Endobronşiyal Ultrasonografi
EBUS bronş duvarını ve bronşa komşu 4cm lik mediastinal yapıların görüntülenmesine olanak sağlar. Lenf nodunun görüntülenmesiyle transbronşiyal/transtrakeal iğne aspirasyonun yerinin kolaylıkla lokalize edilmesine olanak sağlar. Vasküler anormallikleri, mediastinal kitleleri, komşu organların patolojilerini ve pulmoner lezyonları doğru şekilde ayırımını sağlar.

94 EBUS Radyal prob -2.8 mm iç kanal çaplı bronkoskop -Balon uçlu kateter
-Minyatürize 20 Mhz 360 derece dönen US radial prob -Penetrasyon derinliği 4 cm

95 EBUS Konveks prob Ultrason kontrollu iğne 7,5-10 MHz lineer tarama

96 Tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir olabilirler
Bronkoskopi tanısal araçları Biyopsi forsepleri Ortası iğneli cup forseps Tırtıklı ve cup forseps Tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir olabilirler BI 96 96 96

97 Bronkoskopi tanısal araçları
Yabancı cisim pensleri, Fırçalar Aspirasyon iğneleri

98 Kullandığınız tanı yöntemleri
Bronkoskopik tanı yöntemleri Kullandığınız tanı yöntemleri A. Bronş biyopsisi, lavajı B. Bronş biyopsisi, lavajı, fırçalama C. Bronş biyopsisi, lavajı, fırçalama, BAL D. Bronş biyopsisi, lavaj, fırçalama, BAL,TBB E. Bronş biyopsisi, lavaj, fırçalama, BAL,TBB, TBİA

99 UK’da 328 hekimin sonuçları Eur Respir J 2002; 19: 458-63
Bronkoskopik tanı yöntemleri UK’da 328 hekimin sonuçları Eur Respir J 2002; 19: BB % 4.1 BL % 26.5 BF % 3.1 BB ve BL % 3.7 BF ve BL % 50.9 BB BL ve BF % 11.7

100 Bronkoskopik tanı yöntemleri Bronş lavajı
Bronkoskopun ucu uygun segment içine yerleştirilir. Her defasında 5-10 ml serum fizyolojik uygulanır. Verilen miktarın genellikle %25-50 si geri aspire edilir. Bronkoskop hareket ettirilirken ve aspirasyon esnasında hareketler yumuşak olmalı Aşırı aspirasyon basıncı ve mukozada peteşial kanamalar ile periferik havayollarında kollapsa yol açabilir

101 Bronkoskopik tanı yöntemleri Bronşiyal fırçalama
Kabı olan fırça bir bronş segmentine ilerletilir, kabından çıkartılır, bronş duvarı fırçalanır tekrar kapla kaplanır ve lam üzerine sürülür. Özellikle infiltrasyon varlığında ve stenozlarda stenozun distalinden örnekleme yapmada tercih edilir

102 Mümkün olan en iyi örneği alabilmek için
Bronkoskopik tanı yöntemleri Endobronşiyal biyopsi Mümkün olan en iyi örneği alabilmek için “Open forceps” Özellikle lezyon trakea veya bronşun lateral duvarı boyunca uzanıyorsa, ortası iğneli forsepsler kullanın Küçük hücreli karsinoma, amiloidozis, sarkoidoz ve diğer infiltratif durumlar için derin submukozal biyopsi alın. Bronkoskop ile hedef dokuya yakın durun Optimal sonucu elde etmek için 5-7 adet biyopsi alınmalıdır 102

103 Bronkoskopik tanı yöntemleri Transbronşiyal İğne Aspirasyonu
Hilus yada mediastende yerleşik lenfadenopatilerin tanısında (Wang haritası, EBUS, Superdimension bronkoskopi rehberliğinde) Periferik nodül yada kitlelerin tanısında(Fluoroskopi, EBUS, Superdimension bronkoskopi rehberliğinde ) Tanısı konmuş bronş karsinomlu olguların evrelemesinde (Wang haritası, EBUS, Superdimension bronkoskopi rehberliğinde) sitolojik, histolojik, yada mikrobiyolojik örnek alma tekniğidir.

104 Transbronşiyal aspirasyon iğneleri Wang, BardTM
Bronkoskopik tanı yöntemleri Transbronşiyal İğne aspirasyonları Transbronşiyal aspirasyon iğneleri Wang, BardTM 19 G Histoloji 22 G Sitoloji 21 G Sitoloji 20 G Sitoloji

105 Endobronşiyal İA hangi durumda tercih edilir
A. Submukozal lezyonlarda B. Kanamaya meyilli kitlelerde C. Nekrotik kitlelerde D. Hepsi

106 Endobronşiyal İA hangi durumlarda tercih edilir
A. Submukozal lezyonlarda B. Kanamaya meyilli kitlelerde C. Nekrotik kitlelerde D. Hepsi

107 Akciğer parankiminden örnek alma yöntemidir.
Bronkoskopik tanı yöntemleri Transbronşiyal biyopsi Akciğer parankiminden örnek alma yöntemidir. Lokalize lezyonlarda floroskopi, BT, EBUS yada Superdimension bronkoskopi rehberliğinde, diffüz lezyonlarda körlemesine yapılır.

108 Bronkoskopik tanı yöntemleri Transbronşiyal biyopsi
Difffüz lezyonlarda segmentlerden, lokalize lezyonlarda ilgili bölgeden 4-8 biyopsi örneği alınmalıdır. Plevranın anatomik yerleşimi, px riski yüksekliği nedeniyle orta lobdan ve linguladan alınmaması önerilmektedir.

109 Bronkoskopik tanı yöntemleri Bronkoalveoler lavaj
-Diffüz hastalıklarda orta lob yada lingula, lokalize lezyonlarda lezyon yerinden -Wedge pozisyon ml porsiyonlar halinde -İdeali inspirasyon esnasında sıvıyı ver ve saniye sıvının dağılımına izin vererek ekspirasyon esnasında da enjektöre aspire etmek veya bir kaba toplamaktır. -Toplam ml

110 Bronkoskopik tanı yöntemleri Bronkoalveoler lavaj
Bronkoalveoler lavajın tanısal olduğu hastalıklar Pulmoner alveoler proteinozis Bronkoalveoler karsinom İnfeksiyonlar( P Carini, TBC, gibi) Alveoler hemoraji Hisitiositozis X

111 Bronkoskopik tanı yöntemleri
İşlem Uygulama Tanı Değeri Bronş biyopsisi Görünen endobronşiyal lezyonlarda % 55-97 Bronş lavajı 1.Sitolojik materyal almak için 2.Şüpheli tüberküloz ve mantar eksiyonlarında kültür ve mikroskopik muayene için % 29-61 Bronşiyal fırçalama 1.Görünen fakat rahat biyopsi alınamayan endobronşiyal lezyonlar 2.Tüberküloz veya mantar enfeksiyonu şüphesi % 39-65 Videogörüntüsü 111

112 Bronkoskopik tanı yöntemleri İşlem Uygulama Tanı Değeri
Transbronşiyal biyopsi Yaygın interstisyel hastalıkların tanısı % 30-80 Transbronşiyal iğne aspirasyonu 1.Akciğer karsinomun evrelendirilmesi 2.Mediastinal lenfadenopati veya kitleden materyal almak için 3.Submukozal ve peribronşiyal yerleşimli tümörlerin tanısında % 30-90 Korunmuş fırça-katater Alt solunum yollarından patojen izolasyonu Bronkoalveoler lavaj 1.İnterstisyel hastalıkların tanısı ve takibi 2.Alt solunum yolu enfeksiyonlarında patojen izolasyonu Videogörüntüsü 112

113 Bronkoskopi kontrendikasyonları
Kardiyovasküler Yeni geçirilmiş MI( <6 hafta) Anstabil kardiyak aritmiler Kardiyovasküler instabilite Ciddi hipertansiyon(> 180/120 mmHg) Ciddi serebrovasküler/karotis hastalık Pulmoner Oksijen tedavisine refrakter hipoksemi(PaO2<60 mmHg) Hiperkarbi ile birlikte hipoventilasyon(PCO2>50 mmHg) Ciddi bronkospazm ve anstabil astım Pulmoner hipertansiyon (>50 mmHg, TBB için)) 113

114 Bronkoskopi kontrendikasyonları
Nörolojik Ciddi ajitasyon Aktif konvülziyon Artmış kafa içi basıncı Diğerleri Deneyimsiz/eğitimsiz bronkoskopi ekibi Kooperasyon kurulamayan hasta Trombositopeni (TBB yapılacak hastalarda < /mm3 BAL için < mm3’ün olanlarda trombosit süspansiyonları ve taze dondurulmuş plazma verilerek yapılabilir.) Üremi(BUN>30; kreatinin>3 mg/dl) Ciddi anemi Portal hipertansiyonla birlikte siroz 114

115 Geçici ateş, infiltrasyon(BAL’da)
Bronkoskopi komplikasyonları Kanama Pnömotoraks(TBB’de) Bronkospazm Hipoksemi Geçici ateş, infiltrasyon(BAL’da) 115


"BRONKOSKOPİ ve BRONKOSKOPİK İŞLEMLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları