Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Destekleri Tanıtım Toplantıları 14 Ocak 2013, AYDIN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Destekleri Tanıtım Toplantıları 14 Ocak 2013, AYDIN"— Sunum transkripti:

1 Proje Destekleri Tanıtım Toplantıları 14 Ocak 2013, AYDIN
HOŞGELDİNİZ Aydın İl Yenilik Platformu Proje Destekleri Tanıtım Toplantıları 14 Ocak 2013, AYDIN

2 SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ (PYE II)
HİBE PROGRAMI

3 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

4

5

6 1. TEKLİF ÇAĞRISININ GENEL HEDEFİ
“Genç istihdamını destekleyerek ve genç işsizlik oranını azaltarak daha çok kişinin istihdam edilmesi ve istihdamda kalmalarının sağlanmasıdır”.

7 1.1. Teklif Çağrısının Özel Hedefleri:
Gençlerin istihdam edilebilirliliğini ve girişimcilik becerilerini arttırma, İş gücü talep ve arz tarafları arasında işbirliğini geliştirme, Okuldan işe geçişi kolaylaştırmak, Üniversite-Sanayi iş birliğini güçlendirmek, Genç istihdamını destekleyici profil çıkarma, oryantasyon, eğitim, danışmanlık, iş deneyimi ve eşleştirme hizmetlerini içeren bütüncül hizmetler sağlamaktır.

8 2. TEKLİF ÇAĞRISININ TEMEL HEDEF GRUPLARI
Üniversite mezunu işsiz gençler, Lise mezunu işsiz gençler, Daha düşük öğrenim düzeyine sahip işsiz gençler, Okulu terk edenler, Eğitime devam eden gençler, Engelli gençler vb.

9 Önemli nokta! Temel hedef grubu 15–29 yaşları arasındaki gençlerden olmalıdır. Dolayısıyla projenin faaliyetleri bu grubu temel alarak planlanmalıdır.

10 3.HİBE MİKTARLARI Program Toplam Bütçesi: 24.000.000 Avro
12 NUTS II Bölgesine ayrılan bütçe: Avro 14 NUTS II Bölgesine ayrılan bütçe: Avro Projelere dağıtılacak hibe miktarı: Asgari tutar: Avro (projenin tahmin edilen toplam uygun maliyetlerin %80’i) Azami tutar: Avro (projenin toplam uygun maliyetlerinin %90’ı) 3.1. Planlanan proje süresi: 12 ay

11 Önemli Nokta! Kalan tutar, başvuru sahibinin veya ortaklarının kendi kaynaklarından veya Avrupa Birliği bütçesi ile Avrupa Kalkınma Fonu dışında kalan başka kaynaklardan finanse edilmelidir.

12 AYDIN: 14 NUTS II Bölgesini oluşturan 38 il arasında yer almaktadır. Bu bölge için ayrılmış fon miktarı indikatif olarak Avro’yu göstermektedir. (Toplam fonun %30’u)

13 4. KİME PARA VERİYOR? Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler,
MYO, Fakülteler, SEM, halk eğitim merkezleri, meslek okulları, teknik okullar, Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (sanayi veya ticaret odaları), kamu çalışan/işveren/işçi sendikaları&konfederasyonları, OSB’ler, KOBİ temsilcisi kuruluşlar, Yerel yönetimler (belediye, özel idare, köy hizmetleri, bölgesel kalkınma ajansları), Kar amacı gütmeyen kooperatifler veya Avrupa Komisyonu Mali Tüzüğü Uygulama Kurallarının 43’uncü maddesi ile tanımlanan Uluslar arası kuruluşlar.

14 Özetle; STK’lar, Üniversiteler, MYO ve SEM’leri, Belediyeler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kalkınma Ajansları, KOBİ ve OSB’ler fon alabilecek kuruluş türleri arasındadır.

15 5. KİMLERLE ÇALIŞACAĞIZ? (ORTAKLAR)
Bölüm 4.’te belirtilen, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, yerel yönetimler, STK’lar, sektör temsilcisi kuruluşlar, işveren ve işçi temsilcisi kuruluşlar vb. tüm uygun kuruluşlar arasında ortaklık zorunludur.

16 12 NUTS II Bölgesi ve Türkiye’nin diğer bölgeleri arasında işbirliği ve bilgi paylaşımı teşvik edilmektedir. Bu nedenle, bu bölgeler arasında ortaklık artı değer olarak değerlendirilecektir. Ortak sayısı en az 1, en çok 3 olmalıdır. Proje kapsamında her bir ortağın rolü açıkça tamamlanacak şekilde ortaklık tanımı yapılmasına dikkat edilmelidir.

17 Ortaklar proje tasarımı ve uygulamasına katılırlar
Ortaklar proje tasarımı ve uygulamasına katılırlar. Ortakların giderleri de hibe yararlanıcısının giderleri gibi uygun gider olarak değerlendirilir. Dolayısıyla, ortaklar başvuru sahibi ile aynı uygunluk koşullarını taşımalıdır. Diğer kuruluşlar projede iştirakçi olarak yer alabilir. Projede gerçek bir rol üstlenirler ancak günlük harcırahlar ve seyahat giderleri haricinde hibeden yararlanamazlar.

18 Önemli Nokta! Teklif edilen projenin etkinliğini arttırmak ve projenin işgücü talep tarafını güçlendirmek amacıyla, iştirakçi olarak ilgili alanda bir özel sektör ile teklif çağrısına başvuruda bulunmak zorunludur.

19 6. SEKTÖRLER ve KONULAR Teklifler aşağıda belirtilen sektörlerden en az biri üzerine odaklanmak zorundadır. Turizm (otel ve rezervasyon hizmetleri, restoran hizmetleri vb.) İnşaat (Mimarlık, restorasyon vb.) Çevre (Geri dönüşüm, atık arıtımı vb.) Enerji /yenilenebilir enerji Telekominikasyon

20 Ulaşım ve Lojistik (Tren yolu, Karayolu, kentsel ulaşım vb.)
Bilgi ve iletişim teknolojileri Otomotiv (Üretim, onarım ve bakım vb.) Tekstil Sivil Havacılık

21 Endüstriyel Tasarım Orman ürünleri endüstrisi (Mobilya, ahşap ürünler vb.) Temel metal endüstrisi Kimyasal endüstri (Temel eczacılık, kauçuk ve plastik üretimleri vb.) Seracılık (Bitki üretimi hariç)

22 Depoculuk Denizcilik (Gemicilik, denizcilik eğitimleri vb.) Sağlık Onarım ve bakım (Taşıt, bilgisayar bakımı vb.)

23 Önemli nokta! Fonlar projenin uygulama yeri esas alınarak dağıtılacaktır. Başvuru formunda uygulama yeri belirtilmelidir. Projeler Türkiye’de belirtilen 12 NUTS II ve 14 NUTS II bölgelerinden birinde ya da daha fazlasında gerçekleştirilebilir.

24 7. DİKKATE ALINMASI GEREKEN KİLİT KONULAR
Bütünsel yaklaşım: Temel amaç genç istihdamını teşvik etmek olduğu için mesleki eğitimlere ilave olarak, rehberlik hizmetleri ve genel beceri eğitimleri de verilmelidir. Girişimcilik: Girişimciliğe odaklanan projelerin uygulama faaliyetlerinin KOSGEB tarafından yönetilen girişimcilik destek programına paralel şekilde yürütülmelidir.

25 İştirakçilik ve Ortaklık:
Eğitimlerin staj/işbaşı eğitimleriyle desteklenmesi tavsiye edildiği için, özel sektör kuruluşlarının “iştirakçi” olarak katılımı proje başvurularında zorunlu olacaktır. Başarı Göstergeleri: Her bir başvuruda, hibe rehberinde tanımlanan hedef gruplarda kapasite oluşturma ve hedef grupların istihdamına ilişkin çıktı ve sonuç göstergelerini içeren “SMART” göstergelere sahip olmalı, faaliyetlerle desteklenmelidir.

26 “SMART” Gösterge: Sürdürülebilir, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, süresi belli olan göstergeler.

27 Hedef Grubu Belirleme:
Hedef gruba ulaşma, hedef grubu belirleme süreci ve eğitimlerin arkasındaki ihtiyaç açıkça belirtilmeli. Proje gençlerin ihtiyacına özel çözüm sağlamalı. Gerekirse eğitim ve desteğin etkisini en üst düzeye çıkarmak adına hedef grup alt gruplara bölünmeli. (örn: gençlerin eğitim düzeyine göre.)

28 Hedef gruplar faaliyetlere katılmaya istekli olmalı.
Yöntem ve desteklenen grupların nitelikleri arasında net bir bağlantı olmalı. Hedef grubu oluşturacak gençleri belirlerken İŞKUR yerel birimleri, belediyeler, valilikler ve/veya okullarla çalışmak şiddetle tavsiye edilmektedir. Cinsiyet eşitliği göz önünde bulundurulmalıdır.

29 Belirlenen bireyler aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır:
İŞKUR’a kayıtlı olmak (değillerse kayıt olmaya yön.) Tercihen uzun süreli işsiz olmak Tercihen yoksulluk riski altında olmak İstihdam edilme potansiyeline sahip olmak

30 7. BAŞVURU ŞEKLİ ve YAPILACAK İŞLEMLER
7.1. Proje Ön Teklif İçeriği: Başvurular Hibe Başvuru Formu’nun Proje Ön Teklifinde yer alan talimatlar doğrultusunda hazırlanarak teslim edilmelidir. (Başvuru Rehberi, Ek:A) Başvuru sahipleri yalnızca Sözleşme Makamı’ndan talep edilen tahmini katkı miktarını belirtmek zorundadır. İkinci aşamada başvuru formunu sunmaya davet edilen başvuru sahiplerinden ayrıntılı bir bütçe sunmaları istenecektir.

31 El yazısı ile hazırlanmış başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru sahipleri başvurularını İngilizce veya Türkçe sunmalıdır. Başvuru sahibi bu teklif çağrısı kapsamında birden fazla teklif sunabilir. (farklı dosyalarda olmalı) Proje Ön Teklifi’nde istenilen belgelerden başka bir ek gönderilmemelidir.

32 7.2. Proje Ön Teklifi Nereye ve Nasıl Gönderilecektir?
Kontrol Listesi ile beraber Proje Ön Teklifi (Hibe Başvuru Formu Kısım A, Bölüm 2) ve Proje Ön Teklifi için Proje Başvuru sahibinin Beyanı (Hibe Başvuru Formu Kısım A, Bölüm 3) her biri A4 boyutunda, bir orijinal ve iki kopya olarak sunulmalıdır. Proje Ön Teklifi elektronik formatta da (CD-ROM) sunulmalıdır. Başvuru sahibi birden fazla Proje Ön Teklifi sunacaksa, her bir teklif ayrı ayrı teslim edilmelidir.

33 Dış zarfın üzerinde Teklif Çağrısının;
Referans numarası, “Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi” başlığı il öncelik bölgesi numarası, Proje teklifinin adı, Proje sahibi kurum/kuruluşun tam adı ve adresi, “Not to be opened before the openning session” (açılış oturumundan önce açmayınız) ibareleri yer almalıdır.

34 Proje Ön Teklifleri kapalı zarf içinde iadeli taahhütlü posta, özel kargo şirketi veya elden (elden teslim eden kişiye imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilecektir) aşağıdaki adrese gönderilmelidir. Posta Adresi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı- Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Yıldız Evler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 713. Sokak No:4, 06550, Çankaya, Ankara, Türkiye

35 7.3 Proje Ön Tekliflerinin Son Teslim Tarihi:
Son başvuru: (Son başvuru tarihinin teyidi için yollama tarihi, damga pulu ve tediye tarihi esas alınır.) Elden yapılan başvurular yerel saat ile 16:00’ya kadar kabul edilecektir.

36 Önemli Nokta! Proje Ön Teklifinin değerlendirilmesini takiben başvuru formunu sunmak üzere davet edilen başvuru sahipleri hibe rehberinin eki olan başvuru formunun (Ek A) B bölümünü doldurmalıdır. Başvuru formunun son teslim tarihi ön elemeyi geçen başvuru sahiplerine gönderilecek mektupta belirtilecektir.

37 8. ÖRNEK FAALİYET TÜRLERİ
Faaliyet Başlığı “okuldan iş hayatına geçiş”: Üniversitelerde kariyer merkezleri oluşturulması İş arama/kariye hedefleri konusunda rehberlik hizmetleri, Staj/İş başı eğitim, Pilot üniversite-sanayi işbirliği mekanizmaları kurulması, Mezunları izleme sistemlerinin oluşturulması. Faaliyet Başlığı “rehberlik ve danışmanlık”: İŞKUR hizmetleri hakkında bilgi, Birebir danışmanlık hizmetleri, Finansal kuruluşlarla ortaklık geliştirme vb.

38 En Önemli 2 Nokta! Hibe Rehberini mutlaka okuyunuz…
Hibe Ek’lerini mutlaka inceleyiniz ve eksiksiz doldurunuz…

39 PLATFORM YÖNETİMİ VE EKİBİ ADINA


"Proje Destekleri Tanıtım Toplantıları 14 Ocak 2013, AYDIN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları