Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

- LAKTAM ANTİBİYOTİKLER = - Laktinler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "- LAKTAM ANTİBİYOTİKLER = - Laktinler"— Sunum transkripti:

1 - LAKTAM ANTİBİYOTİKLER = - Laktinler

2 - Laktinlerin alt grupları
1. Penamlar : Penisilinler 2. Sefemler : Sefalosporinler 3. Karbapenemler : İmipenem / Meropenem 4. Monobaktamlar : Aztreonam 5. Klavamlar : Klavulanik asid, Sulbaktam, Tozabaktam

3 Sefalosporinler

4 Kimyasal yapıları 7- ASA= 7- Amino Sefalosporinik Asid ( Laktam + Dihidrotiazin halkaları) Cephalosporium acremonium

5 Bazı önemli özellikleri
Penisilinler gibi kan- beyin engelini normalde aşamazlar, ancak kemiğe iyi geçerler. Büyük oranda böbreklerden glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyonla atılırlar. Etkilerini bakteri hücre duvar sentezini inhibe ederek ve otolitik enzimleri aktive ederek yaparlar. Özellikle staf.. Aureus’un salgıladığı beta- laktamaza dirençli olduklarından stafilokok ve gonokok infeksiyonlarında tercih edilirler.

6 Direnç gelişimi Bakteri hücre membran permeabilitesinin azalması
Sitoplazmik membranda yer alan penisilin bağlayan proteinlerin sefalosporinlere afinitesinin azalması Gram-negatif bakterilerde tanımlanmış pompa sistemleri Bakterilerin salgıladığı beta-laktamazlara karşı ialacın dayanıksız olması

7 Sınıflandırılmaları

8 1. Kuşak Sefalosporinler
Oral Parenteral Sefaleksin Sefaloglisin Sefodroksil Sefalotin Sefazolin Sefasetril Sefradin (oral + parenteral)

9 2. Kuşak Sefalosporinler
Oral Parenteral Sefaklor Seftibuten Sefamandol Sefoksitin Sefotetan Sefonisid Sefmetazol Sefuroksim (oral + parenteral) Sefetamet (oral + parenteral)

10 3. Kuşak Sefalosporinler (pe)
Antipsödomonal Diğerleri Sefoperazon Seftazidim Sefsulodin Sefotaksim Seftizoksim Seftriakson Moksalaktam Sefmenoksim Sefixim (oral + parenteral) Sefpodoksim, sefprozil (oral)

11 4. Kuşak Sefalosporinler
Sefepim Sefpirom (ülkemizde yok)

12 Spektrumları

13 1. Kuşak Sefalosporinler:
Dar spektrumludurlar. Gram (+) ve gram (-) koklara: Staf. Aureus Strep pyogenes Strep. pnömonia Az sayıda gram (-) aerob basiller: E. Coli Klebsiella Proteus mirabilis Neisserialar (gonore, menengitidis)

14 2. Kuşak Sefalosporinler:
Beta laktamazlara daha dayanıklı olduklarından spektrumları daha geniştir. 1. kuşaktakilere ilaveten, H. Influenza, enterobakter ve Neisseria’lara da etkilidir. Anaeroblara da etkilidirler. B. Fragilise en etkin beta laktam antibiyotik sefoksitin’dir

15 3. Kuşak Sefalosporinler:
Beta laktamazlara en dayanıklı SS grubudur. İlk iki kuşaktakilere ilaveten, Esas olarak P. Aeruginosa gibi gram (-) basillere etkilidirler. Gram (+)’lere etkinlikleri daha az iken gram (-)’lere daha fazladır. Bu gruptaki SS’ler beta- laktamazları belirgin olarak indüklerler.

16 4. Kuşak Sefalosporinler:
Beta laktamazlara çok dayanıklıdırlar. 3. kuşaktan farkları gram (+) etkinlikleri artmıştır. BOS’a geçişleri iyi olduklarından menenjit tedavisinde kullanılabilirler.

17 Sefalosporinlere ait bazı EN’ler-1
Sefadroksil : Oral en uzun etkili sefalosporin, Sefazolin : En uzun etkili 1. kuşak sefalosporin, Sefoksitin : B. Fragilis’e en etkin beta- laktam, Sefazolin : Cerrahi profilakside ilk tercih antb. Sefalotin : En nefrotoksik sefalosporin, Sefoksitin : Batın içi ve pelvik infeksiyonlarda ilk tercih, Seftazidim : Psödomonas’a en etkili SS,

18 Sefalosporinlere ait bazı EN’ler-2
Sefaperazon : Safraya en fazla geçen SS, Sefsulodin : En dar spektrumlu 3. kuşak SS, Seftriakson : En uzun etkili SS, Sefotaksim, Moksalaktam : SSS’e ve BOS’a en fazla geçen , Sefepim : Beta laktamazlara en dayanıklı SS. Seftriakson : En sık diyare yapan SS’dir, Seftriakson : Safra kesesinde çökelti (safra çamuru) yapar,

19 Kullanıldıkları yerler-1
Penisilinlerle aynı endikasyonlarda ve duyarlı bakterilerin neden oldukları infeksiyonlarda kullanılırlar.

20 Kullanıldıkları yerler-2
ÜSYE Alt solunum yolları infeksiyonları Kulak infeksiyonları Cilt ve yumuşak doku infeksiyonları SSS infeksiyonları 6. İnfektif endokardit 7. Barsak ve safra yolları infeksiyonları 8. İdrar yolu infeksiyonları 9. Kemik ve eklem infeksiyonları 10. Cerrahi profilaksi

21 Yan etkileri- 1 En sık alerjik reaksiyonlar : Makülopapüler döküntüler, ürtiker, eozinofili, ve nadiren anafilaksi, 3. kuşaktakilerde nefrotoksik etki potansiyeli, Süperinfeksiyon, Bütün 3. kuşaktakiler barsak florasını bozarak nispi K vitamini eksikliği yapıp protrombin zamanını uzatırlar,

22 Yan etkileri- 2 Moksalaktam ve bazı 3. kuşak SS’ler trombosit disfonksiyonu yaparlar, Moksalaktam ve sefaperazon, alkol ile alındıklarında disülfiram reaksiyonu yaparlar, Seftriakson sık diyare yapar Aminoglikozidlerle kimyasal olarak geçimsiz olduklarından aynı solüsyon içinde verilmemelidirler.

23 Sorular Sefalosporinlerin antibakteriyel etki mekanizması hangisidir?
Beta-laktamazların inhibisyonu Sitoplazmik reseptörlere bağlanırlar Peptidoglikan öncüllerininsentezinin inhibisyonu Transpeptidaz enzimlerinin inhibisyonu Protein kinazların aktivasyonu

24 Sorular Sefalosporinlerin antibakteriyel etki mekanizması hangisidir?
Beta-laktamazların inhibisyonu Sitoplazmik reseptörlere bağlanırlar Peptidoglikan öncüllerininsentezinin inhibisyonu Transpeptidaz enzimlerinin inhibisyonu Protein kinazların aktivasyonu

25 Sinüzit ve otitis media tedavisinde kullanılan ikinci kuşak sefalosporin hangisidir?
a.Sefolitin b.Seftriakson c.Sefaklor d.Moksalaktam e.Sefaleksin

26 Sinüzit ve otitis media tedavisinde kullanılan ikinci kuşak sefalosporin hangisidir?
a.Sefolitin b.Seftriakson c.Sefaklor d.Moksalaktam e.Sefaleksin

27 Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak sefalosporin değildir?
a.Sefaklor b.Sefanosid c.Sefuroksim d.Sefaleksin e.sefotetan

28 Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak sefalosporin değildir?
a.Sefaklor b.Sefanosid c.Sefuroksim d.Sefaleksin e.sefotetan

29 Aşağıdaki ilaçlardan hangisi H. İnfluenza enfeksiyonunda etkindir?
a.Metisilin b.Sefotaksim c.Interferon d.Sefaleksin e.Sefalotin

30 Aşağıdaki ilaçlardan hangisi H. İnfluenza enfeksiyonunda etkindir?
a.Metisilin b.Sefotaksim c.Interferon d.Sefaleksin e.Sefalotin

31 Aşağıdaki ilaçlardan hangisi gram negatif mikroorganizmalara karşı en etkilidir?
a.Sefaleksin b.Sefaklor c.Sefonisid d.Sefazolin e.Seftizoksim

32 Aşağıdaki ilaçlardan hangisi gram negatif mikroorganizmalara karşı en etkilidir?
a.Sefaleksin b.Sefaklor c.Sefonisid d.Sefazolin e.Seftizoksim

33 Aşağıdakilerden hangisi apendektomi öncesi proflaktik olarak kullanılır?
Seftazidim + Amikasin Sefoksitin Tek başına Sefalotin Tetrasiklin + Aminoglikozit Hiçbiri

34 Aşağıdakilerden hangisi apendektomi öncesi proflaktik olarak kullanılır?
Seftazidim + Amikasin Sefoksitin Tek başına Sefalotin Tetrasiklin + Aminoglikozit Hiçbiri

35 Yarılanma ömrü en uzun olan sefalosporin hangisidir?
a.Sefaperazon b.Seftriakson c.Sefuroksim d.Sefaklor e.Moksolaktam

36 Yarılanma ömrü en uzun olan sefalosporin hangisidir?
a.Sefaperazon b.Seftriakson c.Sefuroksim d.Sefaklor e.Moksolaktam

37 Aşağıdaki ilaçlardan hangisi böbrek yetmazliğnde doz ayarlanması olmadan kullanılabilir?
a.Sefaperazon b.Seftriakson c.Sefuroksim d.Sefaklor e.Moksalaktam

38 Aşağıdaki ilaçlardan hangisi böbrek yetmazliğnde doz ayarlanması olmadan kullanılabilir?
a.Sefaperazon b.Seftriakson c.Sefuroksim d.Sefaklor e.Moksalaktam

39 Beta laktam antibiyotikler içinde baktero- ideslere karşı en etkili ilaç hangisidir?
a.Sefoksitin b.Sefuroksim c.Sefaperazon d.Seftriakson e.Sefsulodin

40 Beta laktam antibiyotikler içinde baktero- ideslere karşı en etkili ilaç hangisidir?
a.Sefoksitin b.Sefuroksim c.Sefaperazon d.Seftriakson e.Sefsulodin

41 Safra yolu enfeksiyonlarında en tercih edilen sefalosporin hangisidir?
a.Sefaperazon b.Seftriakson c.Sefuroksim d.Sefaklor e.Moksalaktam

42 Safra yolu enfeksiyonlarında en tercih edilen sefalosporin hangisidir?
a.Sefaperazon b.Seftriakson c.Sefuroksim d.Sefaklor e.Moksalaktam


"- LAKTAM ANTİBİYOTİKLER = - Laktinler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları