Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ"— Sunum transkripti:

1 YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ
(Tebliğ No: 2009/5)

2 Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ YARDIMIN AMACI Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması ile Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması suretiyle ihracatımızın desteklenmesidir.

3 YARDIMIN KAPSAMI Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren
Yardımı (2009/5)‏ YARDIMIN KAPSAMI Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren Organizatörler ve Söz konusu fuar organizasyonlarına iştirak eden firma ve kuruluşlar ile Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar tarafından yapılan harcamaların, bu Tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını kapsamaktadır.

4 Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏

5 Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ MİLLİ KATILIM: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikli uluslararası fuarlara Türk firmalarının Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplu katılımlarını ifade eder. Türk İhraç Ürünleri Fuarı :Sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yurt dışında düzenlenen genel nitelikli fuarları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı :Sadece sektörel Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yurt dışında düzenlenen fuarları, BİREYSEL KATILIM: Müsteşarlık tarafından belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların kendi girişimleri neticesinde doğrudan katılımlarını ifade eder.

6 Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Düzeyde Katılımın Desteklenmesi: Müsteşarlıkça belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Bireysel Katılım gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının %50’si, ABD Doları’nı aşmamak üzere ödenir. Katılımcının; Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ), Gen mühendisliği / biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapan ve Üretici / İmalatçı organizasyonlar olması durumunda Destek oranı % 75 olarak uygulanır.

7 Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuarda Müracaat Şekli ve Belgeleri ÖN MÜRACAAT Katılımcı, Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Müsteşarlıkça destek kapsamına alınmış bulunan sektörel nitelikteki uluslararası fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen, boş stand ve/veya standart donanımlı stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder.

8 Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ FUAR SONRASI MÜRACAAT Bireysel düzeyde uluslararası sektörel fuar katılımlarında, katılımcı tarafından fuar destekleriyle ilgili müracaat, aşağıda belirtilen gerekli tüm bilgi ve belgelerle fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde, katılımcının üretim konusuyla ilgili üye olduğu İhracatçı Birliklerine intikal ettirilir. Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunulmaması durumunda, ilgili fuar destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz. a- Fuarın ana organizatörü tarafından katılımcı adına düzenlenmiş boş stand kirasına ilişkin fatura/faturalar (aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti ile yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi), b- Nakliye firması tarafından düzenlenmiş nakliye ve gümrükleme faturaları c- Boş stand kirası, nakliye ve gümrüklemeye ilişkin tüm faturaların bedellerinin doğrudan katılımcı firma tarafından ödendiğini tevsik eden bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri (Bankacılık sisteminin henüz yerleşmediği ülkelerde ödemenin ne şekilde yapılacağı Müsteşarlık tarafından ayrıca belirlenir), d- Nakliye desteğinden yararlanan katılımcının bu durumu tevsiken nakliyeci firma tarafından adına düzenlenmiş Gümrük Beyannamesi veya Ata Karnesi ile ürünün yurda giriş veya çıkışını tevsik eden belgenin aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,

9 e- Son tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin aslı yada sureti
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ e- Son tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin aslı yada sureti f- Kapasite Raporu (SDŞ ve DTSŞ’lerden statülerini belirtir belge ibrazı yeterlidir) g- Kapasite raporu ibraz edememe özelliği olan sektörler için, bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından alınan faaliyet belgeleri h- Fuara katılımını tevsiken ilgili fuar kataloğu,   ı- İmza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,   i- Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerce imzalanmış Banka talep mektubu ve taahhütname (EK-1), j- Katılımcıyı fuardaki temsilcileriyle, çevre standlarla, stand alınlığıyla ve teşhir edilen ürünleriyle net bir şekilde gösteren farklı yönlerden çekilmiş fotoğraflar, j- Stand alınlığı ve/veya stand alanında kullanılan marka/logolara ilişkin Marka Tescil Belgesinin bir sureti, k- Katılımcının müracaat yılına ait, üyesi olduğu üretim konusuyla ilgili İhracatçı Birliği yıllık aidat makbuzu (üretici/imalatçı organizasyonları hariç), l- Katılımcıya ait en yakın tarihli vergi levhasının bir örneği.

10 BİREYSEL FUAR KATILIMLARINDA DESTEĞİN UYGULANMASI
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ BİREYSEL FUAR KATILIMLARINDA DESTEĞİN UYGULANMASI KATILIMCI FİRMA İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÖN MÜRAACAT FUAR SONRASI MÜRACAAT HAKEDİŞİN FİRMA BANKA HESABINA AKTARILMASI ÖDEME TALİMATI (İNCELEME FİŞİ) FUARA GİDİŞ – FUARDAN DÖNÜŞ STAND TALEBİ STAND KONFİR. FUAR STAND ORGANİZATÖR T.C.MERKEZ BANKASI

11 Katılımcı Firmanın Yükümlülükleri
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ Katılımcı Firmanın Yükümlülükleri Katılımcı firma, gerek milli gerek bireysel düzeyde fuar katılımlarında, sadece Türkiye’deki merkezinden iştirak edecek elemanları veya bahsekonu firmanın iştirakiyle yurtdışında kurulu şube, temsilcilik v.b. bağlı şirketlerinde görevli personeli vasıtasıyla tanıtım ve pazarlama işlevini yerine getirebilir. Katılımcı firmanın, fuar alanındaki standında kendi personeli olmaksızın hostes, tercüman gibi firmada görev yapmayan şahıslar ile temsil edilmesi durumunda destek müracaatı kabul edilmez.

12 Ticari ünvanı ve / veya tescilli markası,
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ Yurt dışında düzenlenen fuarlara bireysel ve/veya milli düzeyde iştirak eden katılımcının stand alınlığı ve / veya stand alanında; Ticari ünvanı ve / veya tescilli markası, Logosu (ticari ünvanı ve / veya tescilli markası ile birlikte kullanılmak şartıyla), Ve / veya katılımcı ile aralarında organik bağ bulunan firmanın ticari ünvanı ve / veya fuarın konusu ile ilgili olmak kaydıyla tescilli markası veya logosu (ticari ünvanı ve / veya tescilli markası ile birlikte kullanılmak şartıyla), yer almalıdır.

13 Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ Katılımcının kendisine veya aralarında organik bağ bulunan bir firmaya (marka tescilleri firma tüzel kişiliği adına olabildiği gibi firmanın ortağı konumundaki gerçek kişi (ler) adına da olabilir) ait marka veya logonun tek başına bulunması durumunda; marka/logo tescil belgesinin destek müracaatı sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir. Söz konusu markanın tescil başvurusu, Türk Patent Enstitüsünce olumlu görülerek işleme alınmış ise, ancak ilgili firma ünvanı ile birlikte alınlıkta kullanılabilir. Katılımcı, stand alınlığında kendi ticari ünvanı veya tescilli markası /logosu ile beraber ekte (EK-4) yer alan sözleşme veya buna uygun olarak hazırlanmış bir pazarlama sözleşmesi yaptığı firmanın ticari ünvanına / tescilli markasına / logosuna da yer verebilir.

14 tespiti durumunda destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ Katılımcı firmanın; Stand alınlığında ve/veya stand alanı içinde katılımcının kendisine ve/veya aralarında organik bağ bulunan firmaya ve/veya ekte (EK-4) yer alan veya buna uygun olarak hazırlanmış bir pazarlama sözleşmesi yaptığı firmaya ait olmayan ünvan, logo veya markanın yer almasının, kendi ürünleri veya pazarlamasını yaptığı Türkiye’de üretilen ürünler dışında farklı firmalara ait ürünleri sergilemesinin, fuar süresince gösterdiği pazarlama yaklaşımının ticari imajımızı ve ülkemiz itibarını zedelediğinin, fuar sona ermeden ürünlerini toplamak suretiyle standını boşalttığının ve/veya görevli personelini çektiğinin, tespiti durumunda destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.

15 Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ İlave Navlun Desteği Yurt dışı fuarlara gerek Milli ve gerekse Bireysel düzeyde iştirak eden firmalardan; komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların, fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ABD Dolarını geçmemek üzere % 50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise ABD Dolarını geçmemek üzere % 50’si katılım bedeline ilaveten desteklenir.

16 Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ Nakliye desteği sadece fuarda sergilenecek ve yurt dışına bedelsiz veya geçici çıkış yoluyla gönderilecek ürünler için geçerli olup, malın ilk çıkış yeri ile ilk katılınan fuar yeri arasındaki gidiş veya gidiş-dönüş harcamaları esas alınır. Detaylı olarak düzenlenecek nakliye faturalarında sigorta, vergi, resim, harçlar, gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu ve gümrük teminat bedeli hariç tutulur. ATA karnesi, Gümrük beyannameleri ile nakliyeye ilişkin tüm belgelerde, fuarda sergilenecek ürünlerin yurt dışına çıkışını tevsik eden belgeler olduğuna dair bir ibarenin (fuar malı, fuar adı, fuar idaresi adresi veya alıcının fuar idaresinin anlaşmalı nakliyecisi olması v.b.) yer alması ve söz konusu ürünlerin 4458 sayılı Gümrük Kanununa istinaden çıkarılan Gümrük Tebliğine göre “bedelsiz” veya “Geçici Çıkış” yoluyla yurt dışına sevk edilmesi zorunludur.

17 Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ HEDEF ÜLKE BAZINDA İLAVE FUAR DESTEĞİ Müsteşarlıkça yürütülen ihracat stratejisi çerçevesinde, ihracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır. Müsteşarlık tarafından ihracat stratejisi çerçevesinde, ülkemiz bakımından yeni pazar olarak belirlenen ülkelere ilişkin liste, her takvim yılı için bir önceki yıl içinde ilan edilir. Ancak, ihracat stratejisi çerçevesinde ilgili takvim yılı içinde de anılan listede değişiklikler yapılabilir.

18 Hedef Ülkeler  1.   A.B.D. 2.   BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 3.   BREZİLYA 4.   ÇİN HALK CUMHURİYETİ 5.   ENDONEZYA 6.   GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 7.   G. KORE 8.   HİNDİSTAN 9.   KANADA 10. VİETNAM 11. NİJERYA 12. MEKSİKA 13. POLONYA 14. MALEZYA 15. ŞİLİ

19 PAZARLAMACI FİRMALARIN DESTEKLENMESİ
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ PAZARLAMACI FİRMALARIN DESTEKLENMESİ Pazarlamacı Katılımcılar;  İmalatçının kapasite raporunu veya yazılım (software), el dokuması halı, el sanatları, çiçekçilik, yaş meyve-sebze gibi özelliği olan sektörler için alınan faaliyet belgelerini veya bu belgelerin noter/İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı suretini, İmalatçı ile yaptığı, imalatçının ürünlerinin tanıtımından/ promosyonundan sorumlu olduğunu belirten sözleşmenin (EK-4) veya buna uygun olarak hazırlanmış bir pazarlama sözleşmesinin aslını/İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı suretini fuar tarihinden önce destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ibraz eder.  Sözleşmenin fuar öncesinde noter aracılığıyla yapılmış olması durumunda, ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine, destek müracaatı sırasında ibraz edilmesi yeterlidir.


"YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları