Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI

2 ERASMUS Desiderius Erasmus yıllarında yaşamış Hollandalı bir felsefecidir. Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biridir. Erasmus, Avrupa'nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesine yaptığı katkıları nedeniyle bu programa uygun bir isim olarak düşünülmüştür.

3 Programın amacı ;Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Avrupa'nın değişik ülkelerindeki iyi ve yararlı uygulamaları Avrupa'nın bütününün yararına sunmaktır.

4 Erasmus programı; üniversiteler arasında işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

5 Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yüksek öğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğüne başvurarak Erasmus Üniversite Beyannamesi - EÜB (Erasmus University Charter - EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci ve akademik personeli Erasmus programından faydalanabilir.

6 Öğrenci ve öğretim elemanlarının değişimi yüksek öğretim kurumu bünyesinde organize edilmekte, kurumların Erasmus Koordinatörlükleri (Uluslararası İlişkiler Ofisleri / AB Ofisleri / Dış İlişkiler Ofisleri) eliyle yürütülmektedir

7 1999 Bologna Bildirisi ile deklare edilen yüksek öğretimde ulaşılması istenilen 6 hedefe 2001 yılı Prag Bildirisi ile 3 hedef alanı daha eklenmiştir ve sürecin temel öncelikleri olarak şöyle sıralanmaktadır: * Derecelerin kolay anlaşılabildiği ve karşılaştırılabildiği bir sistem oluşturulması, * Lisans ve Lisansüstü olarak kademelendirilmiş bir sistem oluşturulması, * AKTS'de olduğu gibi kredili bir sistem kurulması,

8 * Öğrenci, öğretim elemanları, araştırmacı ve idari personelin serbest dolaşımını kısıtlayan unsurları ortadan kaldırarak hareketliliğin arttırılması, * Kalite güvencesi (Quality Assurance) alanında Avrupa'da işbirliğinin artırılması, * Yüksek öğretimde bulunması gereken Avrupalılık bilincinin artırılması, * Hayat boyu öğrenim, * Avrupa Yüksek Öğretim Alanının oluşturulması.

9 Avrupa Komisyonu 2004 yılında aldığı kararla, ülke merkezli faaliyet gösteren Erasmus programları vasıtasıyla, ülkelerin yüksek öğretim kurumlarının Bologna süreci çerçevesinde Socrates programı ile doğrudan işbirliği içinde çalışmasını öngörerek ulusal ajanslara bu süreçte sorumluluk yüklemiştir.

10 2006/2007 Öğrenci Seçim Kriter ve Öncelikleri
* Lisans öğrencileri için 2/4 (70/100) * Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için 2,5 (75/100) akademik not ortalaması * Her ikili anlaşma için başvuran öğrencilerin %45 akademik not ortalaması, %45 yabancı dil düzeyi ve %10 mülakat sonuçlarının etkilediği ağırlıklı ortalamaya göre en yüksek puanı alan öğrencinin seçimi

11 ıı * Gidilen ülkelerin çeşitlilik göstermesi, daha önce gidilmemiş/az gidilmiş bir ülke için seçilen öğrenciye öncelik * Öğrenci gönderen bölümlerin çeşitlilik göstermesi, daha önce öğrenci göndermeyen/az gönderen bölüm öğrencisine öncelik

12 Erasmus Öğrencisi Olma Şartları
* Örgün eğitim veren, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci olmak. * Önlisans / lisans / yüksek lisans / doktora düzeyinde öğrenci olmak.

13 ıı * Önlisans ve lisans öğrencileri için 1. yılın tamamlanması (hazırlık sınıfları hariç). * Öğrencisi olunan bölüme ait ikili anlaşma(lar) bulunması. * Merkez'in her yıl akademik yıl başlamadan önce belirlediği ulusal öncelikler ve kriterlere uygun olmak.

14 Akademik Durum * Öğrencinin Türkiye'deki üniversitesinde alması gereken derslere karşılık, gideceği yüksek öğretim kurumunda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. * Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. * Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir.

15 * Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3'ü oranında kredi toplaması başarı hedefi olarak gözetilir. * Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılır. * Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edeceklerdir, ancak başarılı oldukları derslerin karşılığı derslerden muaf olabilirler.

16 Kayıt ve Ücretler * Erasmus öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar. * Yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. * Kayıt ve harç ücretlerini kendi üniversitelerine yatırırlar.

17 ıı * Gidilecek üniversiteye herhangi bir kayıt ve harç ücreti ödenmez.
* Gidilecek üniversite, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir ( örnek ; spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti …gibi).

18 Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
1-Erasmus programı "yabancı dil öğrenme” programı değildir. 2-Erasmus program tam anlamıyla bir "burs" programı değildir. 3-Erasmus programı bir "diploma" programı değildir.

19 2006/2007 Öğretim Elemanı Seçim Kriter ve Öncelikleri
* Meslek alanında daha önce yurt dışına çıkmamış öğretim elemanlarına öncelik, * Gidilen ülkelerin çeşitlilik göstermesi, daha önce gidilmemiş/az gidilmiş bir ülkeye öncelik

20 ıı * Öğretim elemanı gönderen bölümlerin çeşitlilik göstermesi, daha önce öğretim elemanı göndermeyen/az gönderen bölüm öğretim elemanına öncelik , * Giden öğretim elemanı ve ders alanının diğer işbirliği alanlarında kuruma sağlayacağı katkının daha çok görüldüğü değişime öncelik

21 Hibeler * Öğretim elemanına verilecek Erasmus hibesi 800 Avro’dan az Avro’dan fazla olamaz. * Öğretim elemanına verilecek miktar gidilen süreye göre Erasmus koordinatörlüğünce belirlenmekle birlikte, Merkez hafta bazında verilecek hibe miktarları için öneride bulunabilir. * Öğretim elemanlarına hibeleri 2 taksitte ödenir.

22 ıı * İlk taksit oranı toplam hibenin %80'ini geçmeyecek şekilde belirlenir. * İlk ödeme öğretim elemanı gitmeden önce yapılır. İkinci taksit ödeme öğretim elemanı döndükten ve faaliyet raporunu teslim ettikten sonra yapılır. * Verilecek tutar her türlü harcamayı kapsayan bir toptan tutar şeklindedir. * Hibeler öğretim elemanlarına üniversiteleri tarafından verilmektedir.

23 Maaş ve Yükümlülükler * Yurtdışında misafir öğretim elemanı olarak geçirilen süre boyunca öğretim elemanı Türkiye'deki maaşını almaya devam eder. * Öğretim elemanının yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dahilindedir ve öğretim elemanına ek hizmet yükümlülüğü getiremez.

24 Erasmus Öğretim Elemanı Olma Koşulları
* Örgün eğitim veren, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir üniversitede öğretim elemanı olmak. * Herhangi bir akademik ünvana gerek olunmaksızın, üniversite tarafından en az yarı zamanlı iş akdiyle istihdam edilmiş olmak. * Öğretim elemanı olunan bölüme ait ikili anlaşma(lar)ın bulunması. * En az 8 saat ders verme zorunluluğu

25 Erasmus’ta Yeni Dönem : 2007-2013
HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI (Lifelong Learning Programme) (LLP)

26 LLP-1 AB ANLAŞMASI Madde 149
“Üye ülkeler arasında işbirliğini teşvik ederek eğitimin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak” Madde 150 “Üye ülkelerin bu alandaki faaliyetlerini destekleyecek mesleki eğitim politikalarını uygulamak”

27 Ortak Konulu Programlar
LLP-2 Sektörel Programlar COMENIUS (Okul Eğitimi) ERASMUS (Yüksek Öğretim) LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim) GRUNDTVIG (Yetişkin Eğitimi) Ortak Konulu Programlar 4 Temel Faaliyet: Politika Geliştirme Diller Bilgi İletişim Teknolojileri Sonuçların Yaygınlaştırılması ve Kullanımı Jean Monnet Programı 3 Temel Faaliyet: Jean Monnet Eylemi Avrupa Kurumları Avrupa Kuruluşları

28 COMENIUS: LLP-3 1-Çok Taraflı İşbirliği Projeleri
2-Comenius Okul Ortaklıkları 3-Bireysel Hareketlilik (Hizmet İçi Eğitim Kursları Comenius Asistanlığı) 4-Comenius Ağları 5-E-Twinning 6-Destekleyici Faaliyetler

29 Erasmus: LLP-4 *Kalite”nin yanısıra;
Öğrenci ve Öğretim elemanı değişimlerinin, *Yüksek öğretim kurumları arasında çok taraflı işbirliğinin, *Yüksek öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğinin artırılmasını amaçlar.

30 Öğretim Elemanı Değişimi
LLP-5 Erasmus Ülke Merkezli Faaliyetler: Öğrenci Değişimi Ders alma Staj Öğretim Elemanı Değişimi Eğitim ve Öğretim Yoğun Programlar (IP) Değişim Destekleri Değişimin Organizasyonu Erasmus Yoğun Dil Kursları

31 Destekleyici Faaliyetler
LLP-6 Erasmus Merkezi Faaliyetler: Çok Taraflı Projeler Müfredat Geliştirme Projeleri Yüksek öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğine odaklanan projeler Sanal Kampüsler Konulu Ağlar Destekleyici Faaliyetler

32 Leonardo da Vinci: LLP-7 1-Hareketlilik
2-Yenilikçilik Transferi için Çok Taraflı Projeler 3-Ağlar 4-Destekleyici Faaliyetler

33 Grundtvig: LLP-8 2-Öğrenme Ortaklıkları
1-Çok Taraflı İşbirliği Projeleri 2-Öğrenme Ortaklıkları 3-Bireysel Hareketlilik (Hizmet İçi Eğitim Kursları) 4-Ağlar, 5-Destekleyici Faaliyetler

34 Ortak konulu programlar * 4 Anahtar Faaliyet
LLP-9 Ortak konulu programlar * 4 Anahtar Faaliyet 1-Politika Geliştirme 2-Diller 3-Bilgi İletişim Teknolojileri 4-Sonuçların Yaygınlaştırılması ve Kullanımı *Her anahtar faaliyet için Çok Taraflı Projeler ve Ağlar

35 Öğrenci hareketliliği - Öğrenim
* Bir veya 2 dönemi kapsar * Üniversitelerarası Anlaşma * Kriterler.. * 1, 2 ve 3. Sınıf Öğrencileri * Öğrenim anlaşması * Transkript * Akademik Tanınma

36 Öğrenci hareketliliği- Yerleştirme (staj)
* ay : (Yük ok. için en az 2 hafta) * Kriterler.. * Zorunlu Stajlar * Eğitim Anlaşması * Yerleştirme kontratı * Transkript * Tanınma

37 ıı * Yerleştirme misafir olunan kurumun gözetimi altında olacaktır.
* Faaliyet dönemleri birbirini izleyecektir. (boşluk olmayacak) * Toplam süre ay arası 1 ay staj + 2 ay öğrenim

38 Öğrenci hareketliliği
* Bütün kurallar Hibesiz öğrenciler için de geçerli * Anavatanına giden öğrenciler önceliksiz * Planlanan değişim süresinin uzatılması halinde bütün düzeltmeler, planlanan değişim tamamlanmadan önce, yapılacak * “Hareketlilik” başlamadan önce öğrencilerle anlaşma imzalanacak * Öğrenciler “Hareketlilik” sonunda rapor dolduracak

39 PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
* Akademik görevlendirme (Teaching assignment ) * Personel eğitimi (Staff training )

40 Personel hareketliliği
* Programlara katılan ülke vatandaşları + bu ülkelerde mülteci, vatansız, daimi ikamet sahipleri * EÜB sahibi kurumun akademik veya idari personeli * İşletmeler

41 Personel hareketliliği - Öğretim
* 5 saat - 6 hafta * Günlük / Haftalık Hibe + Seyahat * Üniversitelerarası Anlaşma * Öğretim Programı * İlk Defa Gidecek Akademisyenlere Öncelik

42 Öğretim Programı (Teaching Programme )
* Öğretim Programı Kapsamı: Değişimin amacı ve katma değeri Öğretim programının içeriği Elde edilmesi beklenen sonuçlar 2 tarafça da onaylanması gerekli

43 Personel hareketliliği - Eğitim
* EÜB Sahibi Üniversiteler ve “Eligible” İşletme * İdari ve Akademik Personel * İşletmelerde: seminer, “workshop”, kurs vermek * İşletmelerden seminer vb eğitim almak * Akademik personelin eğitim almak için ortak kuruma gönderilmesi

44 ıı * 1 hafta - 6 hafta * Günlük / Haftalık Hibe + Seyahat
* Üniversitelerarası ise Anlaşma * Üniversite-İşletme Arasında ise Anlaşma Yok * İşletmeden Üniversiteye “hareketlilik” Durumunda Üniversitenin Daveti * Working Programme * Yurtdışına İlk Çıkışlara Öncelik

45 ııı * Üniversite - Personel arasında anlaşma yapılmıyor
* Dönüşte temel çıktıları, sonuçları bildiren kısa bir rapor isteniyor

46 DEĞİŞİM ORGANİZASYONU
Hangi faaliyetler için verilir ; * Giden Değişim Öğrencileri + Giden Akademik ve İdari Personel + İşletmelerden Gelen Eğiticiler * Giden Yerleştirme Öğrencileri

47 DEĞİŞİM ORGANİZASYONU
Hangi faaliyetler için kullanılır : * Öğrenci ve personel hareketliliğini (gelen+giden) destekleyecek her türlü çalışma için: * Dil hazırlığı * Bilgilendirme * Akademik tanınırlık çalışmaları * Kırtasiye * öğrenci işleri

48 IP – Intensive Programmes YP – Yoğun Programlar
* hafta aralığında * En az 3 değişik ülke kurumu * Tanınma * Ayrı başvuru * Ayrı sözleşme

49 IP projesi nedir? Erasmus bünyesinde yer alan, proje bazlı başvuru gerektiren bir alt programdır! Farklı katılımcı ülkelerden EÜB sahibi üniversitelerin işbirliği ile özel olarak seçilmiş konularda (genellikle müfredatta bulunmayan, üzerine eğitim verilmeyen) öğrenci ve öğretim elemanlarının bir araya gelerek kısa süreli ve Avrupa boyutu olan dersleri organize etmesini öngören projelerdir.

50 IP projesinin amaçları nelerdir?
Yeni alanların ya da müfredatta olmamasına rağmen gerekli görülen konuların yaygınlaşmasını sağlamak, Öğrenci ve öğretim elamanlarının çok kültürlü ortamlarda çalışmasına olanak sağlayarak, kendi üniversitelerinde bulunmayan farklı öğretim yöntemleriyle tanışmaları ve yeni bakış açıları edinmelerini sağlamak, Öğrenci ve öğretim elemanlarının bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak. *

51 IP proje başvuruları nereye ve nasıl yapılır?
Yeni dönemde IP proje başvuruları Ulusal Ajans’a yapılacaktır! Başvurular proje bazlı! (IP başvuru formu) (Dersi tanımlayan-Koordinatör ve ortakları tanıtan-Derse neden ihtiyaç duyulduğunu anlatan-Dersin gün bazında programını veren-Bütçe detaylarını açıklayan bir başvuru formu) Ayrı bir teklif çağrısı ile bildirilecek!

52 IP projesi kapsamında gerçekleştirilecek dersin süresi...
En az 2 hafta (kesintisiz 10 iş günü) En fazla 6 hafta ÖNEMLİ ; Öğrenci ve öğretim elemanlarının seyahat ettiği günler Dersin konusu ile ilgili olmayan kültürel gezilerin yapıldığı günler bahsedilen 10 gün içerisinde sayılmamalıdır. Belirtilen 10 gün IP proje başvurusunda belirtilen konu ile ilgili öğretimin yapıldığı gün sayısıdır.

53 Ne tür projelere destek verilebilir?
Avrupa Yüksek Öğrenim alanının ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış projeler Güçlü disiplinlerarası yaklaşım gösteren projeler Daha önce yapılmamış, yenilikçi projeler Ortaklığı güçlü ve güvenilir projeler Bütçesi açık ve makul projeler Dersin tanınabilirliği üzerine çalışma yapılmış olan projeler

54 IP projesinin kabul edilebilmesi için:
İhtiyaç analizinin yapılmış, derse olan ihtiyacın gerekçelendirilmiş olması gerekir. En az 3 farklı ülkeden EÜB sahibi üniversitenin projeye dahil olması gerekir. En az 1 ortağın AB üye ülkesi olması gerekir. En az 10 öğrencinin farklı ülkelerden gelecek/gelmiş olması gerekir.

55 IP projelerinde uygun giderler nelerdir?
* Organizasyon giderleri * Seyahat giderleri * Harcırahlar Önemli nokta: Proje dönemi (1 Eylül 2007 – 30 Ağustos 2008) içerisinde, uygun ortaklar tarafından yapılan harcamalar uygun gider olarak kabul edilebilir. -hibe koordinatör üniversiteye verilir. -dağıtımı koordinatör üniversite yapar.

56 Organizasyon giderleri neler olabilir?
Dersin gerçekleşeceği mekanın kiralanması, Eğitim materyallerinin ve dokümanlarının hazırlanması, Eğer gerekliyse derse ilişkin malzemelerin kira ve kurulum masrafları, Ders ile ilgili arazi gezileri, organizasyon vs’nin karşılanması, -hibe koordinatör üniversiteye verilir. -dağıtımı koordinatör üniversite yapar.

57 ıı *Ders ile ilgili promosyon ve bilgilendirme aktivitelerinin masrafları, *Çeviri masrafları, *Posta-telefon-fax, fotokopi gibi ofis giderleri, *IP’nin hazırlık aşamasında seyahat etmek durumunda kalan öğretim elemanlarının seyahat-harcırahları.

58 Seyahat giderleri... Öngörülere göre tahsisat yapılır ancak gerçekleşmeye göre nihai hibe hesaplanır. En fazla 60 öğrenci ile 20 öğretim elemanının seyahat giderleri karşılanabilir. IP projesinin gerçekleştiği kurumdan projeye katılanlara verilmez.

59 Ancak ders, koordinatör kurumdan farklı bir mekanda gerçekleşiyorsa, koordinatör kurumdan katılanlar da seyahat gideri alabilir. 400 km’nin altı için kara yolu, üstü için ise ekonomik hava yolu seçenekleri kullanılmalıdır. Seyahat sigortası uygun bir gider olarak gösterilebilir. -hibe koordinatör üniversiteye verilir. -dağıtımı koordinatör üniversite yapar.

60 IP projesinin gerçekleştiği kurumdan projeye katılanlara verilmez.
Harcırahlar Komisyon tarafından tüm LLP programları için ortak olarak belirlenen üst limitler aşılmamalıdır. En fazla 60 öğrenci ile 20 öğretim elemanının harcırahı karşılanabilir. IP projesinin gerçekleştiği kurumdan projeye katılanlara verilmez. Ancak ders koordinatör kurumdan farklı bir mekanda gerçekleşiyorsa, koordinatör kurumdan katılanlar da harcırah alabilirler. -hibe koordinatör üniversiteye verilir. -dağıtımı koordinatör üniversite yapar.

61 Son başvuru tarihi 30 Mart 2007

62 LEONARDO DA VİNCİ Hayat boyu Öğrenme Programı (LLP)(2007- 2013)
* Temel mesleki eğitim görmekte olan öğrenci ve çıraklar (IVT) * ERASMUS –Öğrenci Yerleştirme * Çalışma hayatındaki kişiler,işsizler ve yeni mezunlar (PLM) * Mesleki Eğitim ve Öğretim Uzmanları (VETPRO)

63 ıı * Leonardo çok taraflı faaliyetler-Yenilik transferi
* Leonardo çok taraflı faaliyetler-Yenilik geliştirme * Ağ Geliştirme

64 LdV Hedef Kitlesi * Mesleki Eğitim Kuruluşları * KOBİ’ler
* Yerel Yönetimler * Sivil Toplum Örgütleri * Kamu Kuruluşları

65 LdV Projelerine Başvuru
LdV Projelerine bireysel başvuru yapılamaz; Tüzel Kişilikler başvurabilir.

66 Hareketlilik Projeleri Türleri
Temel Mesleki Eğitim Alanlar (IVT) * İş Hayatındaki Kişiler; yeni mezunlar, işe yeni başlayanlar, iş arayanlar (PLM) * Mesleki Eğitim ve Öğretim Uzmanları (VETPRO)

67 İş Hayatındaki Kişiler (PLM)-1
Proje yararlanıcılarının seçilen mesleki konularla ilgili olarak, AB’ye üye bir ülkede yer alan kurum/kuruluş ya da işletmede aldığı eğitim/staj ya da katıldığı çalışma tecrübesidir.

68 İş Hayatındaki Kişiler (PLM)-2
* Kimler yararlanabilir ? Çalışma hayatındaki kişiler (yeni mezunlar, çalışanlar, işsizler vb.) * Kimler başvurabilir ? Mesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş, okullar ve işletmeler özellikle KOBİ’ler.

69 İş Hayatındaki Kişiler (PLM)-3
* Süre: hafta * Ortaklık: AB’ye tam üye en az 1 ülke * Mali katkı: * Kabul edilebilir harcamalar: Yol, sigorta, iaşe-ibate, dil ve kültürel hazırlık, yönetim-izleme.

70 Mesleki Eğitim ve Öğretim Uzmanları (VETPRO)- 1
Mesleki eğitim uzmanlarının kendi ülkesi dışında, AB üyesi bir ülkenin ev sahibi kuruluşu bünyesinde aldığı eğitim ya da katıldığı çalışma faaliyetleridir.

71 Mesleki Eğitim ve Öğretim Uzmanları (VETPRO)- 2
* Kimler yararlanabilir ? Eğitimden sorumlu kişiler, İnsan kaynakları uzmanları, Meslekî eğitim planlayıcıları ve yöneticileri, Öğretmenler, Meslekî rehberlik uzmanları… * Kimler Başvurabilir ? Mesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş, okul ve işletmeler (özellikle KOBİ’ler)…

72 Mesleki Eğitim ve Öğretim Uzmanları (VETPRO)- 3
* Süre: hafta * Ortaklık: AB’ye tam üye en az 1 ülke. * Mali katkı: * Kabul edilebilir harcamalar: Yol, sigorta, iaşe-ibate, yönetim-izleme.

73 kaynaklar *Selen Tokgöz ,Yogun *Commission,Action Programme in the field of lifelong Learning, *Hayatboyu Öğrenme Programına genel bakış,Rana *Finansman boyut ve yeni uygulamalar,Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı * * *Özlem Yücel,Hayat Boyu öğrenme


"HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları