Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uygulama Yönetmelikleri Ortak Hükümleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uygulama Yönetmelikleri Ortak Hükümleri"— Sunum transkripti:

1 Uygulama Yönetmelikleri Ortak Hükümleri

2 Uygulama İlkeleri Yapım Yön 4.md;Mal Yön 4.md;Hizmet Yön 4.md
İdareler, ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamalıdır Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez

3 Uygulama İlkeleri Yapım Yön 4.md;Mal Yön 4.md;Hizmet Yön 4.md
Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri kısımlara bölünemez. Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ihale dokümanı, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ise ön yeterlik ve ihale dokümanı hazırlanmadan ihale veya ön yeterlik ilanı ya da davet yapılamaz.

4 Uygulama İlkeleri Yapım Yön 4.md;Mal Yön 4.md;Hizmet Yön 4.md
Temel usuller açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulüdür Kanunda belirtilen özel hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir ve doğrudan temin yoluyla ihtiyaçlar karşılanabilir

5 Uygulama İlkeleri Yapım Yön 4.md;Mal Yön 4.md;Hizmet Yön 4.md
Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. Ön ilan yapılacak hallerde işin yaklaşık maliyeti mali yılın başlangıcından itibaren mümkün olan en kısa sürede hesaplanır ve ihale onayı alınır

6 Yerli İstekli Belgesi Yapım Yön 6.md; Mal Yön 5.md; Hizmet Yön 5.md
Yerli istekli olunduğuna ilişkin istenen belgelerde değişiklik yapılmıştır. Gerçek kişilerin yerli istekli olduğunu tevsik için nüfus cüzdan suretini sunmaları gerekmemektedir. Yerli istekli oldukları başvuru veya teklif mektubunda yer alan TC Kimlik numarasından anlaşılacaktır.

7 Yerli İstekli Belgesi Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Türkiye cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş oldukları Tüzel kişiliğin ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösteren belge ve Ticaret merkezini gösterir ticaret sicil gazetesi Tüzel kişilerden yerli istekli olduklarına ilişkin ayrıca bir belge istenilmeyecektir. Türk hukukunda bir ortaklığın yabancılık vasfı, Türk Ticaret Kanunu’ nun genel hükümlerine göre tayin olunur. TTK m. 42/ de yabancı işletmelerin Türkiye de ki durumu düzenlenmiş ve “merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmeler” ifadesini kullanmıştır. Bu hükme göre, merkezi Türkiye dışında bulunan ortaklık yabancıdır.

8 Bildirim ve Tebligatlar (Kanun md. 65 Yapım Yön 7. md; Mal Yön 6
Bildirim ve Tebligatlar (Kanun md. 65 Yapım Yön 7. md; Mal Yön 6.md; Hizmet Yön 6.md;) Aday veya istekliler tarafından kabul edilmiş olması şartıyla elektronik posta veya faks yoluyla tebligat yapılabilecektir. Bu yolla yapılacak tebligatların kabul edileceği doküman satın alındığına ilişkin formda, başvuru veya teklif mektubunda taahhüt edilebilecektir.

9 Bildirim ve Tebligatlar (Kanun md. 65 Yapım Yön 7. md; Mal Yön 6
Bildirim ve Tebligatlar (Kanun md. 65 Yapım Yön 7. md; Mal Yön 6.md; Hizmet Yön 6.md;) Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işlemi: tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olmasını ifade eder.

10 Bildirim ve Tebligatlar
E- posta ve faksla yapılan bildirimler bildirim tarihini ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. E-posta ile yapılacak bildirimler İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılacaktır. Ortak girişimlerde bildirim pilot veya koordinatör ortağa yapılacaktır. İstekli olabilecekler ile aday ve istekliler tarafından idareyle yapılacak yazışmalarda (dokümanın posta yoluyla talebi faksla yapılabilir) elektronik posta ve faks kullanılamaz.

11 Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler Mal Yön 7. md; Hizmet Yön 7
Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler Mal Yön 7.md; Hizmet Yön 7.md; Yapım Yön 8.md Ön ilan yayımlanmadan önce tahmini alım miktarı/yapı tekniği ve fiziki miktarı esas alınarak hesaplanır. Yaklaşık maliyet, ihale veya ön yeterlik ilanı öncesi alım miktarı ve diğer hususlar göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanabilir. Kısmi teklife açık ihalelerde, yaklaşık maliyet işin tamamı dikkate alınarak her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere hesaplanır.

12 Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler Yaklaşık Maliyetin Açıklanması
Yaklaşık maliyet, teklif fiyatlarının açıklandığı oturumda teklif fiyatlarıyla birlikte bir tutanağa bağlanarak isteklilere açıklanır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede, son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanır. Teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda yaklaşık maliyet de bu kapsamda danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir.

13 İhale Dokümanının İçeriği Yapım 13.md;Mal 10.md;Hizmet 12.md
İdareler tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; 1. İsteklilere talimatları da içeren idari şartnameler, 2. Sözleşme tasarısı, 3. Teknik şartname (yapım işlerinde proje dahil) 4. Gerekli diğer belge ve bilgiler (standart formlar, birim fiyat tarifleri vs.) bulunur İhale dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz

14 İhale Dokümanının Hazırlanması Yapım 14.md;Mal 11.md;Hizmet 13.md
İhale dokümanının hazırlanmasında ilgili Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan tip şartnameler, standart formlar, tip sözleşme, (Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesi) ve Kurum tarafından yayımlanan diğer mevzuat esas alınır. Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi ihale dokümanının bir parçası olmakla birlikte doküman satın alanlara doküman kapsamında verilmeyecektir.

15 İhale Dokümanının Hazırlanması
İhale dokümanı ilan yapılacak hallerde ilk ilan tarihine davet yapılacak hallerde ise davet tarihine kadar hazırlanır. Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde, ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, ön yeterlik ilan tarihine kadar hazırlanır. İhale veya ön yeterlik dokümanının Türkçe hazırlanması zorunludur. Ancak, yabancı isteklilere açık olan ihalelerde, dokümanın tamamı veya bir kısmı Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanabilir Dokümanın anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

16 Teknik Şartname Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde teknik şartname hazırlanması zorunludur. Teknik şartnamede malın veya yaptırılacak işin teknik kriterleri ve özellikleri gösterilir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.

17 İhale Onayının Alınması Yapım 19.md;Mal 16.md;Hizmet 18.md
İhale süreci, ihale onayının alınmasıyla başlar. Yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve diğer doküman ihale onay belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin onayına sunulur.

18 İhale Onayının Alınması Yapım 19.md;Mal 16.md;Hizmet 18.md
Ön ilan yapılması durumunda bu ilandan önce ihale onay belgesi ihale yetkilisinin onayına sunulur. Bu belgeye sadece yaklaşık maliyet hesap cetvelinin eklenmesi yeterlidir. İhale ilanı yayımlanmadan önce, yeniden ihale onay belgesi hazırlanarak ihale yetkilisinin onayına sunulur.

19 İhale Onayının Alınması
Ön ilam, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı yayımlanmadan önce Kurumdan ihale kayıt numarası alınır. İlan yapılmaksızın gerçekleştirilen ihalelerde [21 (b), (c) ve (f)] ise davet yazısı gönderilmeden önce Kurumdan ihale kayıt numarası alınır. İhale kayıt numarası ön ilan yapılan haller dahil her ihale için bir kez alınacaktır

20 İhale Komisyonu Yapım 20.md;Mal 17.md;Hizmet 19.md
İhale yetkilisi ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu en az beş kişiden oluşur Üyelerden en az 2’si ihale konusu işin uzmanı olacaktır Bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. Asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir. İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamaz.

21 İhale Komisyonu İhale komisyonunun idarenin personelinden oluşturulması esastır. Ancak, ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. İhale komisyonunca alınan kararlar başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır.

22 İlan ve Ön Yeterlik İlanı Mal 19.md; Yapım 22.md; Hizmet 21.md
İhale ve ön yeterlik ilanı, Kanunun 13 üncü maddesindeki hükümlere göre ilgili Uygulama Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar kullanılarak yayımlanır. İlanlarda yer alan bilgiler ihale dokümanındaki düzenlemelere uygun olmalıdır. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.

23 İlan ve Ön Yeterlik İlanı Mal 19.md; Yapım 22.md; Hizmet 21.md
İhale dokümanı hazırlanmadan ilan yayımlanamaz. İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır ihale günü dikkate alınmaz. İlan yapılmasına kadar geçecek süre de göz önüne alınarak ilan yayımlanacak yerlere yeterli süre öncesinde ilan metinleri gönderilmelidir.

24 Ön İlan Mal 20.md; Yapım 23.md; Hizmet 22.md
İdare, yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihaleler için Kamu İhale Bülteninde ön ilan yapabilir Ön ilan yapılmış olması idareye ihale yapma yükümlülüğü getirmez Ön ilana ilişkin düzeltme ilanı yapılamaz.

25 Ön İlan Mal 20.md; Yapım 23.md; Hizmet 22.md
Ön ilan, yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmış işlere ilişkin olarak, mali yılın başlangıcını izleyen mümkün olan en kısa sürede yayımlanır. Bir ön ilana bağlı olarak sadece bir ihale gerçekleştirilebilir. Ön ilanlar, Kamu İhale Bülteninde ücretsiz yayımlanır.

26 Ön İlana Bağlı Süre İndirimi
Ön ilan yapılması halinde 40 günlük ilan ve davet süresi 24 güne kadar indirilebilir. Bu süre herhangi bir nedenle daha fazla kısaltılamaz. Süre indiriminden yararlanılabilmesi için; a) İhale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az kırk gün sonra yapılması, b) İhalenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle yapılması zorunludur. Mevzuat hükümlerine uygun olmayan ön ilanlar yenilenmedikçe süre indiriminden yararlanılamaz.

27 İlan ve Davet Sür. Kısaltılması Mal 21.md; Yapım 24.md; Hizmet 23.md
İlanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde açık ihale usulündeki 40 günlük ilan süresi 7 gün kısaltılabilir. İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi halinde, a) Açık ihale usulündeki 40 günlük ilan süresi b) Belli istekliler arasındaki ihale usulündeki 40 günlük davet süresi 5 gün kısaltılabilir.

28 Düzeltme İlanı Mal 22.md; Yapım 24.md; Hizmet 24.md
Düzeltme ilanı yapılmasına ilişkin süreler ilan süresi 40 gün (eşik değer üstü açık ihale) ve 25 gün (eşik değer üstü pazarlık) olan ihalelerde 10 günden 15 güne çıkartılmıştır Diğer ilanlarda 10 gün içinde düzeltme ilanı yapılabilir Düzeltme ilanı, düzeltme ilan formu kullanılarak hatalı ilanın yayımlandığı yayın organında aynı şekilde yayımlanır. İlandaki hatalar nedeniyle ihalelerin iptal edilme risklerinin azaltılması amacıyla düzeltme ilanı yapılabilecek sürede değişiklik yapılmıştır.

29 İhale Dok. Satın Alınması Mal 23.md; Yapım 26.md; Hizmet 25.md
İhale dokümanı idarenin ilanda belirtilen adresi ile yayımlanmışsa resmi internet sayfasında bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneğini satın almaları zorunludur. Dokümanın, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunludur. Dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir.

30 Posta Yoluyla Dok. Satışı Mal Yön 23.md;Yapım Yön 26.md;Hizmet Yön 23.md
İdarenin öngörmesi durumunda doküman satış bedelinin önceden idare hesabına havale edilmesi kaydıyla ihale dokümanı iadeli taahhütlü posta, acele posta veya kargo yoluyla satın alınabilecektir . Ön yeterlik ve ihale ilanında veya davet yazısında doküman bedelinin (posta veya kargo masrafları dahil) yatırılacağı banka hesap numarası belirtilecektir Dokümanın posta ve kargo yoluyla satın almak isteyenler doküman bedelini idarenin hesabına yatıracaktır.

31 Posta Yoluyla Dok. Satışı
İhale veya son başvuru tarihinden en az beş gün önce doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte idareye faksla veya posta yoluyla talebini iletir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı gönderir. (dokümanın satın alındığına ilişkin idare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek) Dokümanın satın alınma tarihi, dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarihtir. İdare, dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta yoluyla satın alınması durumunda e-posta ve faks ile bildirim yapılamayacaktır.

32 İhale Dok. Değişiklik Yapılması- Zeyilname Mal 24. md; Yapım 27
İhale Dok. Değişiklik Yapılması- Zeyilname Mal 24.md; Yapım 27.md; Hizmet 26.md İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi yada istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir Ör: Teknik şartnamede teknik kriterlerin yanlış belirlenmiş olması

33 İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması- Zeyilname
Zeyilnamenin ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına gönderilmesi şarttır. Aksi takdirde değişiklik yapılamaz. Doküman satın alan yoksa ihale tarihine kadar zeyilname ile değişiklik yapılabilir.

34 İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması- Zeyilname
Maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde düzeltme ilanı yapılmadan zeyilname yapılamaz. İhale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

35 Şikayet Üzerine Zeyilname Yapılması Yapım yön 27. md; Mal Yön 24
Şikayet Üzerine Zeyilname Yapılması Yapım yön 27.md; Mal Yön 24.md;Hizmet 26.md Şikayet üzerine yapılan incelemede; idarece dokümanda düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. (daha önce Kanun 29’a göre ertelenmişse) Başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı yapılamaması durumunda ihale iptal edilecektir

36 Şikayet Üzerine Zeyilname Yapılması
Şikayet üzerine zeyilname yapılıp ihale tarihi ertelendikten sonra Kanun 29’a göre tekrar zeyilname yapılması gerekirse bu durumda da ihale tarihi ikinci kez ertelenebilecek midir? İhale tarihinin ertelenmesine ilişkin 55 nci maddede yer alan düzenleme 29’uncu maddeden ayrı olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla önce 29 sonra 55’göre veya önce 55 sonra 29’a göre zeyilname yapılarak ihale tarihinin ertelenmesi mümkündür.

37 İhale Dok. Açıklama Yapılması Mal 24.md; Yapım 27.md; Hizmet 26.md
Aday ve istekliler ön yeterlik veya ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale ve son başvuru tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir Daha sonra yapılacak olan açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz İdare açıklama yapacak olursa bu açıklama, açıklama yapılan tarihe kadar doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

38 İhale Dok. Açıklama Yapılması
Açıklama ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün önce tüm istekli olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanı alanlara bu doküman ile birlikte verilir.

39 Yeterliğe İlişkin İlkeler (Belli İstekliler) Yapım 29. md; Mal 26
Yeterliğe İlişkin İlkeler (Belli İstekliler) Yapım 29.md; Mal 26.md;Hizmet 28.md 5812 sayılı yasa ile belli istekliler arasında ihale usulünde esaslı iki değişiklik gerçekleştirilmiştir: 1- İdarelere ön yeterlik ilanı ile dokümanda belirtilen yeterlik kriterlerini karşılayan adayların tamamını teklif vermeye davet etmek veya ilan ve dokümanda yeterlik kriterleri yanında sıralama kriterlerine de yer vererek sadece sıralama listesine giren adayları davet etmek hususunda bir tercih imkanı getirilmiştir Böylece, idare tarafından işin niteliğine göre sıralama listesi yapılarak 5 ten az olmamak üzere belli sayıdaki aday teklif vermeye davet edileceği gibi, yeterliği tespit edilen bütün adaylar da teklif vermeye davet edilebilecektir.

40 Yeterliğe İlişkin İlkeler Belli İstekliler
2- Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işlerinin ihalesinin bu usule göre yapılmasında herhangi bir şarta bağlı olmaksızın idarelerin takdir hakkı bulunmaktadır. Ancak yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına eşit ve bu değerin altında kalan yapım işleri ile her türlü mal ve hizmet işlerinde ihalenin bu usule göre yapılabilmesi için maddenin mevcut halinde yer aldığı gibi işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığının idarelerce objektif olarak ortaya konulması gerekmektedir

41 Yeterliğe İlişkin İlkeler Belli İstekliler Mal yön 26 md; Hizmet Yön md.28; Yapım Yön md.29
B.İ.A.İ.U ile yapılan ihalede, belli sayıda isteklinin davet edilmesinin öngörüldüğü durumlarda teklif vermeye davet edilecek aday sayısı ve sıralama kriterleri ile puanlama yöntemi ön yeterlik şartnamesinde belirtilir. Puanlama ve değerlendirme yüz tam puan üzerinden yapılır. Ekonomik ve mali yeterlik kriterlerine ilişkin puanların toplamı; asgari 10, azami 40 puan olabilir. Mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin puanların toplamı; asgari 60, azami 90 puan olabilir. Yeterlik kriterlerinden her birine en fazla 25 puan verilebilir. Yapım işleri ihaleleri için asgari ve azami sınırlar belirlenmemiştir.

42 Yeterliğe İlişkin İlkeler (Belli İstekliler)
Puanlama yapılması durumunda adaylar en yüksek puan alandan başlanarak listeye alınacaktır. Puanların eşit olması durumunda eşit puana sahip adayların tamamı listeye alınacaktır. Yeterliği belirlenen aday sayısının, teklif vermeye davet edilecek aday sayısından daha az olması durumunda, yeterliği tespit edilen tüm adaylar teklif vermeye davet edilecektir (en az 5) İhalenin iptal edilerek belli istekliler arasında ihale usulü ile yeniden ihaleye çıkılması durumunda, ön yeterlik dokümanında yeterlikleri tespit edilenler arasından davet edilmesi öngörülecek aday sayısı, iptal edilen ihalede öngörülen sayıdan az olamaz. Ör: İlk ihalede davet edilecek aday sayısı 7 kişi ise ikinci ihalede bu sayı yine en az 7 olacaktır.

43 Yeterliğe İlişkin İlkeler (Belli İstekliler)
Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde, ihaleye davet edilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması durumunda ihale iptal edilir. Ancak teklif veren istekli sayısının üçten az olması durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilenlerin tamamı tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

44 Yeterliğe İlişkin İlkeler (Belli İstekliler)
Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik aşamasında istenen ve değerlendirilen bilgi ve belgelerdeki yeterlik kriterlerinin devam edip etmediğinin tespiti için ikinci aşamada güncelleştirme amacıyla bilgi ve belge istenilebilmesi uygulamasından pratikte herhangi bir yararı bulunmadığı için, vazgeçilmiştir.

45 Yeterliğe İlişkin İlkeler Parasal tutar
Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde; Bankalardan temin edilecek belgeler, iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyimini gösteren belgelerde aranılacak yeterlik kriterleri yaklaşık maliyet esas alınarak parasal tutar olarak belirlenecektir.

46 Yeterliğe İlişkin İlkeler Kısmi Teklif Yapım Yön 29. md; Mal Yön 27
Yeterliğe İlişkin İlkeler Kısmi Teklif Yapım Yön 29.md; Mal Yön 27.md; Hizmet Yön 28.md Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde; 1- Her kısmın yaklaşık maliyeti ayrı ayrı belirlenecek, ancak istenecek belgeler işin tamamının yaklaşık maliyeti dikkate alınarak belirlenecektir. 2- Aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. Ör: Üç kısım var. İdare benzer iş tanımını bütün kısımlar için geçerli olacak şekilde belirleyecektir. İsteklilerden %50 oranında iş deneyim belgesi istenildi. Sunulan iş deneyim belgesi o kısım için verilen teklif tutarının %50 sinden az olamayacaktır. Her kısım için benzer iş tanımı ayrı ayrı yapılabilir. Benzer iş tanımı kısımlar için ortak da olabilir.

47 Yeterliğe İlişkin İlkeler Kısmi Teklif
3- İlanda ve dokümanda işin başvuruda bulunulabilecek veya teklif verilebilecek her bir kısmı ve bu kısımlar için tespit edilen yeterlik kriterleri ayrı ayrı gösterilecektir. Yeterlik kriteri: İş hacmini gösteren belgeler için aranılacak oran İş deneyim belgesi için istenilen oran Bankalardan temin edilecek belgeler için aranılan oran vs. Not: Kamu İhale Genel Tebliğinde ayrıntılı açıklamalar yapılacaktır.

48 İhalede İstenecek Belgeler Mal Yön 27. md; Hizmet Yön 29
İhalede İstenecek Belgeler Mal Yön 27.md; Hizmet Yön 29.md; Yapım Yön 30.md Yönetmeliklerin tamamında ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak taahhütname istenemeyeceği hüküm altına alınmıştır Bu kapsamda - 10 uncu madde taahhütnamesi (bu duruma ilişkin taahhüt teklif mektubuna taşınmıştır) - Ortaklık hisse beyanı - İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname -Yapı araçları taahhütnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.

49 Belgelerin Sunuluş Şekli Yapım Yön 31.md; Hizmet Yön29.md; Mal Yön 29.md
Yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işleminin ne şekilde gerçekleştirileceği, Başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işleminin ne şekilde gerçekleştirileceği, Kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi, Yönetmeliklerde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

50 Ortak Girişim (İş Ortaklığı) Yapım 32.md; Hizmet 32.md; Mal Yön 30.md
Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle her türlü ihaleye katılabilir. İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar. İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır.

51 Ortak Girişimler (İş ortaklığı)
Bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenecektir. Ör: a) %40, b) %40, c)%20 hisseye sahip bir iş ortaklığında (a) veya (b) den birisi pilot ortak olacaktır. Ortakların hisse oranları ile pilot ortak iş ortaklığı beyannamesinde gösterilecektir Sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu açıkça belirtilir.

52 Ortak Girişimler(Konsorsiyum) Yapım 33.md; Hizmet 33.md; Mal Yön 31.md
İdare işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda konsorsiyumların ihaleye katılmasını öngörebilir. İşin uzmanlık gerektiren kısımlarının ilan ve dokümanda belirtilmesi zorunludur. Konsorsiyumlar tarafından yeterlik belgelerinin nasıl sunulacağı idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ayrıca belirtilir. Konsorsiyumların katılabileceği ihalelerde konsorsiyum ortağı tarafından birden fazla kısma teklif verilebilir.

53 Ortak Girişimler (Konsorsiyum)
Konsorsiyum, başvuru veya teklifiyle birlikte koordinatör ortağın belirlendiği Konsorsiyum Beyannamesini vermek zorundadır. Konsorsiyum tarafından sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı konsorsiyum sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Sözleşmede, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve işin yerine getirilmesinde, koordinatör ortak aracılığıyla aralarında koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

54 İhale Dışı Bırakılma Nedenleri Yapım 52. md; Hizmet 51. md; Mal Yön 52
İhale Dışı Bırakılma Nedenleri Yapım 52.md; Hizmet 51.md; Mal Yön 52.md Kanunun 10 uncu maddesine uygun olarak Uygulama Yönetmeliklerinde ihale dışı bırakılma nedenlerine yer verilmiştir. İhale dışı bırakılacak olanlar; a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar

55 İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olanlar ç) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olanlar d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilenler

56 İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar g) Bu Yönetmelik hükümlerine göre idareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler ğ) Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanlar h) Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler

57 İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
Türkiye’de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarı ile Türkiye’de kesinleşmiş vergi borcu” nun kapsamına girecek vergilerin tür ve tutarı Kamu İhale Genel Tebliğinde belirlenir.

58 İhaleye Katılamayacak Olanlar Yapım 53.md; Hizmet 52.md; Mal Yön 53.md
Kanunun 11 inci maddesine uygun olarak Uygulama Yönetmeliklerinde ihale dışı bırakılma nedenlerine yer verilmiştir. İhaleye katılamayacak olanlar; a) Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

59 İhaleye Katılamayacak Olanlar
c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. ç) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri

60 İhaleye Katılamayacak Olanlar
e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç) f) Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı ülkelerin isteklileri.

61 İhaleye Katılamayacak Olanlar
İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar ve alt yüklenicisi olamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

62 İhaleye Katılamayacak Olanlar
İhaleye katılamayacak olduğu halde ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İhaleye katılamayacak olanların ihaleye katılması yasak fiil ve davranışlar arasında yer aldığından bu kişilerin yasaklanması da gerekmektedir.

63 Başvuru ve Teklif Mektupları Yapım 54.md; Hizmet 53.md; Mal Yön 52.md
Başvuru ve teklif mektupları ilgili Uygulama Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur: a) Yazılı olması b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması. d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması

64 Başvuru ve Teklif Mektupları
Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir. Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

65 Başvuru ve Teklif Mektupları
Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

66 Tekliflerin Geçerlik Süresi Yapım 55.md; Hizmet 54.md; Mal Yön 53.md
Tekliflerin geçerlilik süresi; tekliflerin tahmini değerlendirme süresi, şikayete ilişkin süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir ve bu süre ihale dokümanında belirtilir. (idari şartnamede) İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

67 TEMİNATLAR Yapım 56.md; Hizmet 55.md; Mal Yön 54.md
İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6 sı oranında kesin teminat alınır. Not: Yapım işlerinde ihalenin sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılması halinde kesin teminat sınır değerin yüzde altısı oranında alınır. Teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, ilgili Uygulama Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

68 TEMİNATLAR Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir. Ortak girişimde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir

69 Tekliflerin Sunulması
Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. (aslı veya noter onaylı örnekleri veya aslı idarece görülmüştür diye şerh düşülen suretleri) Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

70 Tekliflerin Sunulması
Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

71 Tekliflerin Alınması ve Açılması Yapım 57. md; Hizmet 56
Tekliflerin Alınması ve Açılması Yapım 57.md; Hizmet 56.md; Mal Yön 55.md İhale komisyonu ihale saatinde ihaleye başlar ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğunu bir tutanakla tespit ederek hazır bulunanlara duyurur. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

72 Tekliflerin Alınması ve Açılması
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri ile işin yaklaşık maliyeti açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Zarf açma ve belge kontrol tutanağı ile teklif fiyatlara ilişkin tutanak.

73 Tekliflerin Alınması ve Açılması
Tekliflerin açılması aşamasında, hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

74 Tekliflerin Değerlendirilmesi Yapım 59.md; Hizmet 58.md; Mal Yön 57.md
Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Belge eksikliği tamamlatılmayacaktır. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde bilgi eksikliklerinin giderilmesi için iki iş gününden az olmamak üzere süre verilecektir.

75 Tekliflerin Değerlendirilmesi
Verilen sürede bilgi eksikliğini tamamlamayanların başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bırakılıp geçici teminatı gelir kaydedilecektir İlk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilecektir.

76 Tekliflerin Değerlendirilmesi
İsteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenecektir Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

77 Teklife Açıklama Getirilmesinin İstenilmesi
İdare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. İdarenin yazılı açıklama talebine istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

78 Aşırı Düşük Teklifler Yapım 60.md; Hizmet 59.md; Mal Yön 58.md
İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

79 Ek. Açıdan En Avantajlı Tek. Yapım 61.md; Hizmet 60.md; Mal 59.md
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. İhale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer, süre gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. Fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belgeler idari şartnamede açıkça belirtilecektir

80 Fiyat Dışı Unsurlar Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti ortadan kaldırıcı bir şekilde belirlenemez. Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır.

81 Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı
Yapım ve hizmet alımlarında yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, % 15 oranına kadar idari şartnamede belirtilen fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanır.

82 Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı
Örnek: (a) ve (b) iki istekli de 100 lira teklif etti. - (a) yabancı (b) yerli istekli - %10 fiyat avantajı uygulandığı varsayılırsa - Yabancı istekli (a) nın teklif fiyatı 110 lira olarak değerlendirilecek.

83 Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı
Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, öncelikle fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli bulunur daha sonra ise yerli istekliler lehine fiyat avantajı dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

84 Tekliflerin Eşit Olması Yapım 64.md; Hizmet 63.md; Mal 62.md
Yapım ve hizmet işlerinde; Fiyatların eşit olması durumunda EAEAT isteklilerin tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belge tutarları dikkate alınmak suretiyle belirlenir. İş ortaklığında, pilot ortağın hisse oranına bakılmaksızın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belge tutarı, konsorsiyumda ise koordinatör ortağın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belge tutarı dikkate alınır.

85 Tekliflerin Eşit Olması
Mal alımlarında; Fiyatların eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Bu değerlendirmenin gerçekleştirilebilmesi için fiyat dışı unsurlar idari şartnamede belirtilir.

86 Tekliflerin Eşit Olması
Mal, hizmet ve yapımda; EAEAT’in fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

87 Bütün Tek. Reddi ve İhalenin İptal Edilmesi Yapım 65. md; Hizmet 64
Bütün Tek. Reddi ve İhalenin İptal Edilmesi Yapım 65.md; Hizmet 64.md; Mal 63.md İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilecektir.

88 İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması Yapım 66. md; Hizmet 65
İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması Yapım 66.md; Hizmet 65.md; Mal 64.md Yapılan değerlendirmeler sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisinin onayından önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

89 İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması
Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

90 Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Yapım 67. md; Hizmet 66
Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Yapım 67.md; Hizmet 66.md; Mal 65.md İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

91 Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi
İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün, diğer hallerde ise 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

92 Sözleşmeye Davet Yapım 68.md; Hizmet 67.md; Mal 66.md
İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçtikten sonra, Ön mali kontrolün yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren Üç gün içinde içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

93 Sözleşmeye Davet Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

94 Sözleşmenin İmzalanmaması Hizmet Yön 68. md;Mal Yön 67
Sözleşmenin İmzalanmaması Hizmet Yön 68.md;Mal Yön 67.md;Hizmet Yön 68.md Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamaz ise geçici teminatı gelir kaydedilir. Ayrıca sözleşme imzalamayan istekli ihalelere katılmaktan da yasaklanacaktır. Ancak diğer yasla yükümlülükler yerine getirildiği halde Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt edilen durumu tevsik amacıyla sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi durumunda İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmayacaktır

95 EAEA İkinci Teklif Sahibinin Sözleşmeye Davet Edilmesi
İhale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. EAEA ikinci teklif sahibi istekli Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen 10 günlük sürenin bitimini izleyen 3 gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir

96 EAEA İkinci Teklif Sahibinin Sözleşmeye Davet Edilmesi
Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. İkinci istekli de sözleşmenin imzalanması koşullarını yerine getirmediği taktirde ihale iptal edilir.

97 Sözleşme Yapılmasında İdarenin Sorumluluğu
İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, Kanunun sözleşmeye davet maddesinde yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu idareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminatı geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

98 İhale Sonucunun İlanı İhale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra Kamu İhale Bülteninde yayımlanır. İdare, ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonucunu, yurt içinde ve yurt dışında çıkan gazetelerde veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile de ayrıca ilan edebilir.

99 TEŞEKKÜRLER


"Uygulama Yönetmelikleri Ortak Hükümleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları