Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELECE Ğİ M İ Z İ N SINAVI SEV İ YE BEL İ RLEME SINAVI Ş ÜKRAN ÖZTÜRK REHBER Ö Ğ RETMEN ET İ HOLD İ NG İ LKÖ Ğ RET İ M OKULU KASIM 2007.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELECE Ğİ M İ Z İ N SINAVI SEV İ YE BEL İ RLEME SINAVI Ş ÜKRAN ÖZTÜRK REHBER Ö Ğ RETMEN ET İ HOLD İ NG İ LKÖ Ğ RET İ M OKULU KASIM 2007."— Sunum transkripti:

1 GELECE Ğİ M İ Z İ N SINAVI SEV İ YE BEL İ RLEME SINAVI Ş ÜKRAN ÖZTÜRK REHBER Ö Ğ RETMEN ET İ HOLD İ NG İ LKÖ Ğ RET İ M OKULU KASIM 2007

2 OKS N İ Ç İ N KALDIRILIYOR? Yenilenen ilkö ğ retim müfredatı do ğ rultusunda Millî E ğ itim Bakanlı ğ ı’nın ortaya koydu ğ umuz yeni e ğ itim vizyonuna uyum sa ğ layamamaktadır.

3 İ çerdi ğ i soruların a ğ ırlı ğ ı belirli dersleri kapsamaktadır. Belirli derslerle örne ğ in yabancı dil dersleriyle ilgili sorular yer almamaktadır. Ö ğ rencileri belirli derslere yöneltmesi sebebiyle di ğ er derslere ve sosyal aktivitelere ilgiyi azaltmaktadır.

4 Ö ğ renci ba ş arısını belli bir zaman diliminde ve tek sınavla ölçmesi sebebiyle telafisinin olmaması gibi birçok olumsuzlu ğ u da beraberinde getirmektedir. OKS, ilkö ğ retimi bitiren ö ğ rencilerimizin tek hedefi haline gelmi ş olması nedeniyle onların çok büyük boyutlarda kaygı ve stres ya ş amalarına yol açmaktadır.

5 OKS’de ö ğ renciler anlık performanslarıyla de ğ erlendirilmektedir.Oysa yeni ilkö ğ retim müfredatımız sonucu de ğ il süreci esas alan bir ölçme ve de ğ erlendirme yöntemini zaruri kılmaktadır.

6 Okul içi performansın önemini azaltmakta ve buna dayalı olarak da ö ğ retmenlerin otoritesini dü ş ürmekte, etki alanını daraltmakta ve okul disiplinini olumsuz yönde etkilemektedir. Aileleri dershanelere ve özel ö ğ retmenlere yöneltmekte ve bu yüzden özellikle dar gelirli aileleri mali açıdan zorlamaktadır. Ö ğ rencilerde oldu ğ u gibi ailelerin de psiko-sosyal açıdan yo ğ un bir ş ekilde gerilimler ya ş amalarına neden olmaktadır.

7 YEN İ MODEL İ N AMAÇLARI: 1. İ lkö ğ retim müfredatının ba ş arılı bir ş ekilde uygulanmasını ve yeni müfredatın temel felsefesinin yerle ş mesini sa ğ lamak. 2. Okulda sunulan e ğ itim ve ö ğ retimi güçlendirmek ve daha anlamlı kılmak. 3. Ortaö ğ retime geçi ş in, tek bir sınava ba ğ lamadan, sürece dayalı ve objektif bir yerle ş tirmeyle gerçekle ş tirilmesini sa ğ lamak. 4. İ lkö ğ retim okullarında, okulda gerçekle ş tirilen e ğ itim ve ö ğ retime odaklı bir de ğ erlendirme yapabilmenin zeminini hazırlamak. 5. E ğ itim ve ö ğ retimde kaliteyi artırmak ve okul dı ş ı e ğ itim ve ö ğ retim faaliyetlerini okul programlarıyla destekli ve uyumlu hâle getirmek.

8 6. Yeni modelle 6,7, ve 8. sınıflarda yapılacak Seviye Belirleme Sınavları ile ö ğ rencinin süreç içindeki geli ş imini de ğ erlendirmek. 7. Okullar arasındaki niteli ğ e ve niceli ğ e dayalı farklılıkları gidermeye yönelik veriler sa ğ lamak. 8. Ortaö ğ retim Yöneltme ve Davranı ş Puanı ile ö ğ rencilerin 3 yıl sonunda yapılan gözlemlere dayalı olarak yetenek, ilgi ve de ğ erlerine uygun alanlara yönelmelerini kolayla ş tırmak.

9 9. 6,7 ve 8.sınıflarda okutulan derslerle Seviye Belirleme Sınavlarındaki sorularla birebir örtü ş me sa ğ lanarak, Uluslararası (PISA, TIMMS-R, PIRLS) sınavlarda aynı ya ş grubundaki ö ğ rencilerin ula ş tı ğ ı seviyeyi yakalamak. 10. Okul ve il e ğ itim yöneticilerinin, ö ğ retmenlerin yıllık olarak performanslarını gözlemlemeye yönelik veriler sa ğ lamak. 11. Ö ğ rencilerin performans ve proje ödevlerini ortaö ğ retim kurumlarına yerle ş tirme sürecinde de ğ erlendirmek. 12. Ö ğ renciler üzerindeki sınav kaygısının azaltılarak, ö ğ rencinin sosyal ve ki ş isel geli ş imine zaman ayırmasını sa ğ lamaktır. * Modelde belirtilen yüzdelikler gelen öneriler paralelinde de ğ erlendirilecektir.

10 İ LK Ö Ğ RET İ M SEV İ YE BEL İ RLEME SINAVI (SBS) YILSONU BA Ş ARI PUANI (YBP) YÖNELTME VE DAVRANI Ş PUANI (YDP) SINIF DÜZEY İ 6. SINIF %70%25%5 6. SINIF OYP 7. SINIF %70%25%5 7. SINIF OYP 8. SINIF %70%25%5 8. SINIF OYP TOPLAMG- OYP *

11 KISALTMALAR VE TANIMLAR : SBS (Seviye Belirleme Sınavı): İlköğretimin 6, 7 ve 8. sınıfların sonunda MEB tarafından düzenlenen merkezi sınavlardır. Bu sınavların müfredat odaklı olması sağlanacaktır. YBP (Yılsonu Başarı Puanı): İlköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarda gösterilen ders başarısına dayalı olarak hesaplanan puandır. YDP (Yöneltme ve Davranış Puanı): Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıflarda sergilediği davranışlarla ilgili olarak Sınıf Öğretmenler Kurulunun yaptığı değerlendirmedir. OYP (Ortaöğretime Yerleştirme Puanı): Öğrencinin her sınıf seviyesinde SBS, YBP ve YDP sonuçlarının toplamından oluşan puandır. G-OYP (Genel Ortaöğretime Yerleştirme Puanı): Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıflardaki OYP’lerinin toplanması ile oluşan puandır.

12 Yönetmeli ğ in sınavlarla ilgili maddesine, “Yıl içinde yapılan sınavların dı ş ında, ortaö ğ retim kurumlarına ö ğ renci yerle ş tirmede de ğ erlendirilmek üzere ilkö ğ retim kurumlarının 6, 7 ve 8. sınıflarında Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden E ğ itimi dersleri dı ş ındaki zorunlu derslerin ö ğ retim programlarından ders yılı sonunda E ğ itim Teknolojileri Genel Müdürlü ğ ünce Seviye Belirleme Sınavı yapılır” fıkrası eklendi. Yönetmeli ğ in ödüllerle ilgili maddesi de daha önce yapılan de ğ i ş iklikle “not” sistemi yerine getirilen “puanlama” yöntemine uygun hale getirildi.

13 PUANLAMA : 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, di ğ er derslerin her birinden 45.00 puandan a ş a ğ ı olmamak ş artı ile tüm derslerin dönem a ğ ırlıklı puan ortalaması 70.00- 84.99 olanlar “Te ş ekkür”, 85.00 puan ve yukarı olanlar “Takdirname” alacaklar. Üç ö ğ retim yılının her döneminde üst üste Takdirname alanlar “Üstün Ba ş arı”, üst üste Te ş ekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, di ğ erlerinden te ş ekkür alanlar ise ilk kez getirilen bir uygulama ile “Ba ş arı” belgesi ile ödüllendirilecek.

14 S ı n ı f Puan ı Nas ı l Hesaplanacak? De ğ erlendirme, ilkö ğ retim 6. 7. ve 8. sınıf ö ğ rencileri için, "sınavın yüzde 70’i, yıl sonu ba ş arı puanının yüzde 25’i ve yöneltme ve davranı ş puanının yüzde 5’i" alınarak yapılacak. Bu ş ekilde hesaplanacak puanlardan ilkö ğ retim 6. sınıflar için yüzde 25’i, ilkö ğ retim 7. sınıflar için yüzde 35’i ve ilkö ğ retim 8. sınıflar için de yüzde 40’ı alınarak toplam bir puan ortaya çıkacak. "Sınıf puanı" olarak isimlendirilecek bu puan, Fen, Anadolu ve di ğ er liselere yerle ş tirmede esas alınacak.

15 SBS’ye ba ş vuru takvimi Nisan 2008'de duyurulacak. Para yatıran ö ğ renciler sınava ba ş vurmu ş sayılacak. SBS’ye isteyen ö ğ renciler katılacak, tüm ö ğ rencilere katılmaları tavsiye edilecek.

16


"GELECE Ğİ M İ Z İ N SINAVI SEV İ YE BEL İ RLEME SINAVI Ş ÜKRAN ÖZTÜRK REHBER Ö Ğ RETMEN ET İ HOLD İ NG İ LKÖ Ğ RET İ M OKULU KASIM 2007." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları