Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FOTOSENTEZ ENERJİNİN BAĞLANMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FOTOSENTEZ ENERJİNİN BAĞLANMASI."— Sunum transkripti:

1 FOTOSENTEZ ENERJİNİN BAĞLANMASI

2 FOTOSENTEZ Yeryüzündeki enerjilerin ilk kaynağı güneştir. Hiçbir canlı bu enerjiyi doğrudan kullanamaz ve depolayamaz. Enerjinin kullanılabilir hale gelmesi farklı bir enerji türüne dönüşmesi ile gerçekleşir. Fotosentez bu dönüşümü sağlayan bir olaydır. E.ÖNAL

3 FOTOSENTEZ FOTOSENTEZ Bitkilerin CO2 ve H2O gibi inorganik maddelerden güneş enerjisi ve klorofil yardımı ile organik besin üretmeleridir. Bu sırada atmosfere O2 verilir. Genel Denklemi: 6CO2 +12H2O C6H12O6+6 O2+6H2O Eşitlik sadece net su tüketimini gösterecek şekilde sadeleştirilirse: 6CO2 + 6H2O C6H12O6+6 O2 Eşitliği 6 ile sadeleştirelim: CO2+H2O (CH2O)n+O2 ışık enerjisi klorofil ışık enerjisi klorofil ışık enerjisi klorofil E.ÖNAL E.ÖNAL

4 FOTOSENTEZ Fotosentezde kullanılan ve oluşan maddelerdeki C, H ve O atomlarının dağılımı şöyledir:(Robert Hill tarafından gösterilmiştir) Tepkimeye girenler: CO H2O Ürünler: C6H12O H2O O2 E.ÖNAL

5 Bütün canlıların enerji kaynağı güneştir.
FOTOSENTEZ Güneş ışığı Bütün canlıların enerji kaynağı güneştir. Hücrelerimizin kullandığı enerjinin temeli, bitkiler aracılığı ile bize taşınan güneş enerjisidir. Dalgalar halinde yayılan ışığın oluşturduğu iki ardışık tepe noktası arasındaki mesafeye ışığın dalga boyu denir. Işığın dalga boyu nm (nanometre)’den küçük olabileceği gibi km’den büyük olabilir. Örneğin gama ve x-ışınlarının dalga boyu nm’den küçük radyo dalgalarınınki km’den büyüktür. Işığın dalga boylarına göre sıralanmasına elektromanyetik spektrum denir. Spektrumda yer alan yaklaşık 380 nm ile 750 nm arasındaki ışığın dalga boyları insan gözüyle görülebildiğinden görünür ışık olarak isimlendirilir. E.ÖNAL

6 Dalga boyu en uzun olan kırmızı ışık, en kısa olan ise mor ışıktır.
FOTOSENTEZ Güneş ışığı Tüm renklerin karışımı olan beyaz ışık, prizmadan geçirildiğinde mor-mavi-yeşil-sarı-turuncu-kırmızı renkli ışık bantları oluşur. Dalga boyu en uzun olan kırmızı ışık, en kısa olan ise mor ışıktır. Enerji miktarı ile dalga boyu arasında ters orantı vardır. Bitkiler fotosentez yaparken spektrumdaki görünür ışığı kullanır. Görünmeyen ışık ise klorofil tarafından tutulamadığı için fotosentezde kullanılmaz. E.ÖNAL

7 FOTOSENTEZ KLOROFİL Çeşitli dalga boylarındaki ışınları emerek bitkide fotosentez olayının gerçekleşmesini sağlayan yeşil renkli bir pigmettir. Prokaryot hücrelerin hücre zar kıvrımlarında, ökaryot hücrelerin kloroplastın tilakoit denilen yapılarında bulunur. Klorofil C,H,O ve N atomlarından oluşur. Merkezinde ise Mg atomu bulunan halkasal bir bölüm ile C ve H atomlarından oluşmuş bir kuyruktan meydana gelir. Kuyruk kısmı tilakoit zara tutunmayı sağlar. Klorofil, yapı bakımından hayvanlardaki hemoglobine benzer. Hemoglobinden farklı olarak merkezde demir yerine magnezyum atomunun bulunmasıdır. Klorofil; Yapraklarda üretilir. Işığı emerek fotosentezi başlatır. Bitkiye yeşil rengi verir. Işıksız bir ortamda klorofil bozulur ve bitki beyaz (Albino) renk alır.  Fe klorofil sentezi için katalizör görevi görür. Mg klorofilin yeşil renkli olmasını sağlar. E.ÖNAL

8 FOTOSENTEZ KLOROFİL ÇEŞİTLERİ 20 çeşit olup Klorofil a, b, c, d ve e şeklinde adlandırılır. Bunlar içinde en yaygın olanı Klorofil a ve b dir. Klorofil a Klorofil b Tüm yeşil bitkilerde bulunur. Bazı yeşil bitkilerde ve bazı alglerde bulunur. Belirli bir karbonuna metil (CH3) grubu bağlanır Aynı karbonuna aldehit (CHO) grubu bağlanır Kapalı formülü: C55 H72 O5 N4 Mg Kapalı formülü: C55 H70 O6 N4 Mg Bir O atomu eksik, iki H atomu fazladır. Bir O atomu fazla, iki H atomu eksiktir. Petrol eterinde çözünür Alkolde çözünür. Dalga boyu 662 nm olan ışığı soğurur. Dalga boyu 654 nm olan ışığı soğurur. Bazı bitkilerde karoten (turuncu), ksantofil (sarı), fikoeritrin=likopin (kırmızı), fikosiyanin (mavi) pigmentleri fotosentezde etkilidir. Bunlara karotenoitler denir. Soğurdukları enerjiyi klorofile aktararak fotosentezde kullanılmasını sağlarlar. Ayrıca klorofile zarar verecek aşırı ışığı da emerek yayarlar. Bunlar çiçek ve meyveye renk verir. E.ÖNAL

9 Amaç: Işığın dalga boyunun fotosentez hızına etkisini bulmak.
Engelman Deneyi Amaç: Işığın dalga boyunun fotosentez hızına etkisini bulmak. Sonuç : Mor –mavi daha sonra da kırmızı ışıkta fotosentez en hızlıdır. Yeşil ışık yansıtıldığı için fotosentezde en az kullanılan ışıktır. E.ÖNAL

10 Klorofilin ışık tarafından etkinleştirilmesi
FOTOSENTEZ Klorofilin ışık tarafından etkinleştirilmesi Işığın emildiği ve kimyasal enerjiye dönüştürüldüğü birimlere fotosistem denir. Tilakoit zarda bulunur. Her fotosistemde anten kompleksi ve tepkime merkezi bulunur. Anten kompleksi, çok sayıda klorofil ve karotenit pigmentleri içerir. Bu kompleksteki pigmentler ışığı toplayıp tepkime merkezine iletir. Tekime merkezinde ise klorofil a ve elektron alıcı molekül vardır. Tilakoit zarda fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde iş gören iki tip fotosistem bulunur. Bunlar fotosistem I (FS I) ve fotosistem II (FS II) olarak isimlendirilir. Her ikisinde de klorofil a bulunur. Ancak klorofil a farklı proteinlerle birleştiği için ışık emme özelliklerinde farklılık vardır. FS I’in tepkime merkezindeki klorofil, P700 olarak isimlendirilir. Çünkü bu pigment 700 nm dalga boyundaki ışığı en iyi soğurur. FS II’nin tepkime merkezindeki klorofil ise 680 nm dalga boyundaki ışığı en iyi soğurduğu için P680 olarak isimlendirilir. E.ÖNAL

11 Elektron aktarımı enerji dönüşümlerinin başlangıcıdır.
Şekil: Işığın bir fotosistem tarafından toplanması Tepkime merkezi Işığın yapısında yüksek hızla hareket eden ve enerji yüklü olan taneciklere foton denir. Bir foton (enerji yüklü tanecik) bir pigment molekülüne çarptığı zaman enerji tepkime merkezine ulaşıncaya kadar bir molekülden diğerine geçer. Tepkime merkezindeki klorofilden ayrılan uyarılmış bir elektron, özelleşmiş bir molekül tarafından yakalanır. Bu molekül ilk elektron alıcısı olarak adlandırılır. Elektron aktarımı enerji dönüşümlerinin başlangıcıdır. E.ÖNAL

12 Fotosentezde görev yapan ETS elemanları
Kloroplastların granumları oluşturan tilakoit zarda klorofilden ayrılan elektronu tutan bir sistem vardır. Bu sisteme Elektron Taşıma Sistemi (ETS) denir. Bu ETS elemanları; ferrodoksin (fd), sitokrom b ve sitokrom c’den oluşan sitokrom kompleksi (stk), plostokinon (pq), ve plastosiyanin (pc)’dir. Bu sistemde klorofilden ayrılan elektronlar, yükseltgenme-indirgenme kurallarına göre hareket ederek bir molekülden diğerine aktarılır. Bu sırada elektronların yüksek enerjisi ile ATP sentezlenir. Buna fotofosforilasyon denir. E.ÖNAL

13 FOTOSENTEZ TEPKİMELERİ
Fotosentez İki ana basamakta gerçekleşir. Bunlar; -Işığa bağımlı tepkimeler -Işıktan bağımsız tepkimeler *Şimdi bu basamaklarda kullanılan ve oluşturulan maddeleri bir tabloda görelim: IŞIĞA BAĞIMLI TEPKİMELER BASAMAĞI (Tilakoit zarda) IŞIKTAN BAĞIMSIZ TEPKİMELER (Stromada) 18 ATP 12 NADPH 12 NADP 18 ADP 18 P 6 H2O IŞIK 6O2 6CO2 C6H12O6 i i E.ÖNAL

14 Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimeleri: Genel özellikleri:
1. Kloroplastın granumların tilakoit zarında gerçekleşir. (Granumların lameller şeklinde olması fazla ışığın absorbe edilmesini sağlar.) 2. Reaksiyonların başlaması için ışık enerjisi ve klorofile ihtiyaç vardır. 3. Yapılan en önemli iş suyun parçalanmasıdır. 4. Amaç;karanlık devre için gerekli ATP ve NADPH2 üretmektir. 5. Enzimler görevli değildir. 6. Olay indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları şeklindedir. 7. ETS elemanları görev alır. 8. Sıcaklıktan çok ışık şiddeti önemlidir.(Kullanılan enzimler koenzim olduğu için ) Işıklı devre reaksiyonları devirli ve devirsiz fotofosforilasyon olmak üzere 2'ye ayrılır. Bunun temel sebebi klorofilden ayrılan elektronların akış yönüdür. E.ÖNAL

15 Devirsiz Fotofosforilasyon:
FOTOSENTEZ Devirsiz Fotofosforilasyon: H2O kullanılarak ATP ve NADPH üretilir. Atmosfere O2 verilir. Bu evrede suyun işlevi: Fotosistem II için elektron kaynağıdır. NADPH için H+ kaynağıdır. Atmosfer için O2 kaynağıdır. e - H2O H+ + O2 Fotosistem I P700 ışık İlk alıcı Enzim NADP Fd Fotosistem II P680 H+ Atmosfere verilir. Elektron Taşıma Sistemi (ETS) ETS ATP sentaz ADP+P ATP i Pq Stk Pc + NADPH - e - e E.ÖNAL

16 FOTOSENTEZ -FS I tepkime merkezinde klorofilin uyarılan elektronu
b. Devirli fotofosforilasyon: Hiçbir madde harcanmadan fotofosforilasyon ile ATP sentezlenir. -FS I tepkime merkezinde klorofilin uyarılan elektronu ilk alıcı tarafından tutulur. -ETS’ye aktarılan elektronlar önce ferrodoksin, Sonra sitokrom, ondan da plastosiyanin üzerinden tekrar klorofile döner. Klorofil kaybettiği elektronu kazandığı için olaya devirli fotofosforilasyon denir. Stk - e i P700 ışık FS I İlk alıcı Fd Pc ETS ATP sentaz ADP+P ATP *Işığa bağımlı tepkimelerin genel sonucu : Işıktan bağımsız tepkimelerinde 1 molekül CO2 ‘in kullanılması için ışığa bağımlı tepkimelerinde 3ATP ve 2NADPH üretilir. O2 ise yan ürün olarak açığa çıkar. Kimyasal denklemi: 2H2O + 3DP+3Pİ+NADP NADPH+3ATP+O2+2H+ E.ÖNAL

17 Etkinlik_Model oluşturma
Amaç: Fotosentezin tepkimelerini karşılaştırma Karşılaştırılan özellikler Işığa bağımlı tepkimeler Işıktan bağımsız tepkimeler Gerçekleştiği yer Garanumların tilakoit zarında Stromada (Kloroplast iç sıvısı) Kullanılanlar Işık, Su CO2 ATP, NADPH Üretilenler ATP, O2 Organik maddeler Fosforilasyon çeşidi Fotofosrolasyon Yok Enzim kullanımı Kullanılmaz Kullanılır E.ÖNAL

18 Işıktan bağımsız tepkimeler: Genel özellikleri:
FOTOSENTEZ Işıktan bağımsız tepkimeler: Genel özellikleri: 1.Kloroplastın stromasında gerçekleşir. 2.Reaksiyonun başlaması için CO2 'in ortamda yeterli miktarda bulunması gerekir. 3.Reaksiyonlar enzimatiktir.Yani sıcaklık değişimlerine karşı hassastır. 4.Yapılan en önemli iş CO2 'in yakalanmasıdır. 5. Gerekli enerji ışıklı devrenin ATP'sinden, gerekli H2'lerde ışıklı devrenin NADPH'sından sağlanır. 6.Amaç;organik besin üretmektir. 7. Bu devreye karbon devri yada kelvin çemberi de denir. E.ÖNAL

19 Işıktan bağımsız tepkimeler:
FOTOSENTEZ Işıktan bağımsız tepkimeler: - Ortamdan alınan CO2 ‘in enzimlerin yardımı ile 5C’lu ribulaz difosfat (RDP) tarafından tutulması ile başlar. -6C’lu iki fosfatlı kararsız bir bileşik oluşur. -Bu bileşik suyun tpkimeye girmesi ile parçalanarak 3C’lu ve bir fosfatlı iki molkül PGA (fosfogliserik asit) oluşur. (ilk kararlı bileşik) -PGA’lara ATP’den birer fosfat katılınca DPGA (difosfoglilesirik asit) oluşur. -DPGA’lara NADPH’lerden gelen hidrojenler aktarılınca PGAL (fosfogliseraldedhit)’ler oluşur. Bu sırada inorganik fosfat çıkışı olur. -Oluşan PGAL’lerin bir kısmı 5C’lu bir fosfatlı ribulaz mono fosfat (RMP) oluşumuna katılır. -RMP’ye ATP’den bir fosfot aktatılarak tekrar RDP oluşur. Ve devam eder. -Geriye kalan PGAL’lerden ise glikoz, amino asit, yağ asidi vitamin gibi organik besinler sentezlenir. - 1 molekül CO2 için 3ATP ve 2NADPH harcanır. Dolayısı ile 1 glikoz sentezi için 6CO2,12NADPH2 ve 18ATP harcanmış olur. E.ÖNAL

20 Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimeleri
(Atmosferden) 6 CO H2O 5C 6C P P P P 6(RDP) 6(6 C’lu kararsız arabileşik) 6 ADP 6 ATP 3C Işıktan bağımsız olarak gerçekleşen tepkimeler P 12 (PGA) 12 ATP 12 ADP + 5C P 6(RMP) p 3C p 12 (DPGA) 12 NADPH 12 NADP + 3C P 3C P 12P İ 10 PGAL 12(PGAL) 3C P 2 (PGAL) P İ 6C Glikoz diğer organik bileşiklerin sentezi E.ÖNAL

21 PGAL’den organik moleküllerin sentez basamakları :
FOTOSENTEZ PGAL’den organik moleküllerin sentez basamakları : PGAL Yağ asidi Gliserol RMP Amino asit Vitamin Organik baz C C C Topraktan azotlu bileşikler GLİKOZ Selüloz Nişasta Disakkritler (Fruktoz, sükroz, maltoz) C C C C C C E.ÖNAL

22 Fotosentezi Etkileyen Etmenler:
Klorofil taşıyan bir hücrenin birim zamanda kullandığı CO2 veya ürettiği O2 miktarı fotosentez hızını gösterir. Fotosentez hızına etki eden faktörlerden birin in eksik olması fotosentezin yavaşlamasına veya durmasına neden olurken normalin üzerinde olması ise fotosentez hızına etki etmez. Çünkü fotosentezin hızı, fotosenteze etki eden faktörlerden miktarı en düşük olana göre belirlenir. Buna ‘minimum yasası’ denir. Fotosentezi etkileyen etmenler çevresel ve genetik(kalıtsal)faktörler olmak üzere ikiye ayrılır. E.ÖNAL

23 . Fotosentezi etkileyen çevresel faktörler:
%0,34 CO2 miktarı (%) Fotosentez hızı 1. CO2 miktarı: Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinin başlaması için gereklidir. Arttığında fotosentez hızı belirli birseviyeye kadar artar. Sonra da sabit kalır. CO2 ve ışık şiddeti bir arada düşünülürse CO2 miktarı arttkça ışığın şiddetine bağlı olarak fotosentezin hızında değişiklikler gözlenir. Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı da artar. CO2 miktarı artsa bile fotosentezin hızını ışık şiddeti belirler. (Minimum yasası) Grafik: CO2 miktarının fotosentez hızına etkisi , , ,15 CO2 miktarı Düşük şiddette ışık Orta şiddette ışık Yüksek şiddette ışık Fotosetez hızı Not:Ortama Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH)2 ) veya Potasyum Hidroksit (KOH) gibi CO2 tutucular eklenirse ortamdaki CO2 miktarı azalır ve fotosentez hızı düşer. Grafik: CO2 miktarına bağlı olarak farklı ışık şiddetlerinde fotosentez hızının değişim grafiği E.ÖNAL

24 FOTOSENTEZ 2. Işık şiddeti : Bitkiler ışıksız ortamda yapamaz. Işık, fotosentezin ışığa bağımlı tepmelerinde ATP ve NADPH’nin sentezlenmesinde kullanılır. Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı artar. Ancak belirli bir sınırı geçtikten sonra sabit kalır, değişmez. Fotosentez hızı Işık şiddeti Grafik: Işık şiddetinin fotosentez hızına etkisi E.ÖNAL

25 FOTOSENTEZ 3.Işığın dalga boyu: Bitkiler fotosentez yaparken elektro manyetik spektrumdaki görünür ışığı kullanır. Fotosentez mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renklerdeki ışıkta gerçekleşir. Ancak fotosentez mor ve kırmızı ışıkta en yüksek iken yeşil ışıkta en düşüktür. (Engelman Deneyini hatırlayınız !) Fotosentezin gerçekleşebilmesi için ışığın klorofil pigmenti tarafından soğurulması gerekir. Klorofil pigmentinin mor ışığı diğer ışıklara daha fazla soğurması fotosentez hızını arttırır. Fotosentez hızı Işığın dalga boyu (nm) 380 nm nm Grafik: Işığın dalga boyunun fotosentez hızına etkisi E.ÖNAL

26 FOTOSENTEZ FOTOSENTEZ 4. Sıcaklık: Fotosentezin en çok ışıktan bağımsız tepkimelerini etkiler. Çünkü ışıktan bağımsız tepkimelerde bir çok enzim görev yapmaktadır. Sıcaklık artışı tepkimelerin hızını arttırır: belirli bir noktadan sonra ise bu artış tepkimeleri durdurabilir. Fotosentezin ideal sıcaklık derecesi C arasındadır. 35 C ‘un üstüne çıktığında genellikle enzim yapısı bozulacağından fotosentez hızı düşer ve durur. Fotosentez hızı Sıcaklık( C) Düşük ışık şiddeti Yüksek ışık Grafik: Sıcaklığın fotosentez hızına etkisi E.ÖNAL E.ÖNAL

27 FOTOSENTEZ 5. Su: Fotosentezin gerçekleşebilmesi için su mutlaka gereklidir. Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde su iyonlarına ayrılarak FS II için elektron, NADP için hidrojen ve atmosfefr için oksijen kaynağı olur. Ortamdaki suyun artışı fotosentez hızını arttırır. Fakat belli bir değerin üzerine çıkan su fotosentez hızını etkilemez. Bazı durumlarda (tohumda) su miktarı %15’in altına inerse enzimler inaktif olacağından fotosentez durur. Fotosentez hızı + Su miktarı (%) Grafik: Sıyun fotosentez hızına etkisi E.ÖNAL

28 FOTOSENTEZ 6. Mineraller: Fe, Mg, Ca, K, N, S gibi mineraller fotosentezde etkilidir. Örneğin Fe, ferrodoksinin yapısına girer. P, ATP’nin ve nükleik asitlerin; N, aminoasitler, nükleik asitler ve vitamin gibi organik moleküllerin yapısına katılır. Mn, K, Ca gibi bazı mineraller de enzim yapısında kofaktör olarak bulunur. Bitkilerin fotosentez hızı dolayısı ile büyüme hızı, bitkinin bulunduğu topraktaki minerallerden miktarı en az olana (minimum yasası) göre belirlenir. Ca P K Mg Grafik: Topraktaki farklı minerallerin miktarının bitkilerin büyüme hızına etkisi E.ÖNAL

29 FOTOSENTEZ 7. Ortam pH‘si: Fotosentezdeki biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşebilmesi için bitkinin pH‘sinin belirli bir düzeyde tutulması gerekir. Asitler ve bazlar arasındaki denge bitkinin büyümesi için oldukça önemlidir. Işıktan bağımsız tepkimelerde enzimler görev aldığından pH fotosentez hızını etkiler. E.ÖNAL

30 Fotosentezi etkileyen çevresel faktörler:
1. Kloroplast sayısı : Bitkide kloroplast sayısı az ise fotosentez yavaş, kloroplast sayısı fazla ise fotosentez hızlı gerçekleşir. Yapraktaki palizat parankimasının kloroplast sayısı sünger parankimasından fazla olduğu için palizat parankimasında fotosentez daha fazla oranda gerçekleşir. 2. Yaprak yapısı ve sayısı: Bitkilerde yaprak genişliği arttıkça yaprakta bulunan kloroplast sayısı arttığından fotosentez hızı da artar. Yaprak konumu da fotosentez hızını etkiler. Örneğin aynı bitkinin doğrudan ışık gören yaprakları ile alt kısımda ışığı tam olarak alamayan yaprakları aynı hızda fotosentez yapamaz. E.ÖNAL

31 FOTOSENTEZ 3. Stoma sayısı: Stomalar yapraktaki gaz alışverişini sağlayan yapılardır. Açılıp kapanabilirler. Bu nedenle yaprakta sayıları ne kadar fazla olursa bitkinin karbondioksitten yararlanma oranı o kadar artacağından stoma sayısı fotosentez hızını etkileyecektir. 4. Kutikula kalınlığı: Kutikula yaprak yüzeyinde bulunan koruyucu tabakadır. Bitkilerde su kaybı bu tabakanın kalınlığına bağlı olarak önlenir. Su bitkilerinde kutikula ince, kurak bölge bitkilerinde ise kalındır. Yapraktaki kutikula kalınlığının fazla olması su kaybını önleyen bir adaptasyondur. Bitkilerde kutikula kalınlaştıkça güneş ışığı bitki hücreleri tarafından yeterince kullanılamaz. Böylece fotosentez tepkimeleri yavaşlar. 5. Enzim miktarı: Fotosentez enzimleri ne kadar fazla ise fotosentez o kadar fazla olacaktır. E.ÖNAL

32 Fotosentez ve Solunum İlşkisi
Işık enerjisi Kloroplasttaki fotosentez Mitokondrideki hücre solunumu CO2 + H2O Organik moleküller +O2 ATP Hücrede metabolik faaliyetlerde kullanılır. Isı enerjisi E.ÖNAL

33 Bitki ve Bakteriyel fotosentezin farklı ve benzer yönleri:
Bitki fotosentezi Bakteri fotosentezi Ortak yönleri Genel denklemi: 6CO2+6H2O C6H12O6+6O2 Fotosentetik bakterilerin fotosentezi: CO2+2H2S (CH2O)n+2S+H2O CO2+2H (CH2O)n + H2O Bitkiler ve siyano bakterilerin fotosentezi: 6CO2+6H2O C6H12O6+6O2 1. Klorofilin görev yapası. 2. Enzimlerin görev yapması 3. Organik maddelerin sentezlenmesi 4.Reaksiyonların ışık varlığında gerçekleşmesi. Yan ürün olarak O2 açığa çıkar. H2S kullanılırsa kükürt (S) oluşur. H2O kullanırlarsa O2 oluşur. e (hidrojen) kaynağı; H2O’dur. e (hidrojen) kaynakları; H2O, H2S veya H2 ‘dir. Klorofi molekülü kloroplast içerisinde bulunur. Kloroplast bulunmaz. Klorofil molekülü sitoplazma içinde bulunur. Işık Klorofil Işık Klorofil Işık Klorofil Işık Klorofil E.ÖNAL

34 KONU SONU DEĞERLENDİRME
FOTOSENTEZ KONU SONU DEĞERLENDİRME A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. I. Selüloz II.Nişasta III. Disakkritler (Fruktoz, sükroz, maltoz) 2. I.Işık enerjisi II. Klorofil III. (CH O) IV. 2S 3. I. Organik moleküller +O II. CO2 + H2O 4. Azot (N) elementi sınırlandırır. Azot; aminoasitler, nükleik asitler ve vitamin gibi organik moleküllerin yapısına katılır. 5. 1 molekül glikoz için 18 ATP gerekirse, 5 molekül glikoz için; 5x18= 90 ATP gerekir. 1 molekül glikoz için 12 NADPH gerekirse, 5 molekül glikoz için 5X12= 60 NADPH gerekir. 6. Işığa bağımlı tepkimelerinde oluşanlar: ATP, NADPH, oksijen, Işıktan bağımsız tepkimelerinde oluşanlar: Organik maddeler 2 n E.ÖNAL

35 KONU SONU DEĞERLENDİRME
FOTOSENTEZ KONU SONU DEĞERLENDİRME 7. Üretilen organik maddelerde ve suda rastlanılır. 8. 1 glikoz için 18 ATP harcanırsa, 180/18= 10 glikoz için 180 ATP harcanır. 1 glikoz için 12 NADPH harcanırsa, 120/12=10 glikoz için 120 NADPH harcanır. 9. Fotosentez hızı düşer. Çünkü fotosentezi düzenleyen enzimlerin yapısı 35 C’den sonra bozulmaya başlar. 10. Yakaladıkları böcekleri salgıladıkları enzimlerle hücre dışında sindirerek yapılarındaki proteinlerden azot ihtiyaçlarını karşılarlar. E.ÖNAL

36 HAZIRLAYAN Biyoloji öğretmeni: Ergün ÖNAL Kaynaklar: Biyoloji 10 (MEB)
FOTOSENTEZ HAZIRLAYAN Biyoloji öğretmeni: Ergün ÖNAL Kaynaklar: Biyoloji 10 (MEB) Biyoloji 12 (Zambak)


"FOTOSENTEZ ENERJİNİN BAĞLANMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları