Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Sağlanan Ar-Ge Destekleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Sağlanan Ar-Ge Destekleri"— Sunum transkripti:

1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Sağlanan Ar-Ge Destekleri
Recep UZUNGİL Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Politika ve Strateji Daire Başkanı v.

2 Sunum Planı 1-Ar-Ge ve İnovasyon, 2-Bakanlığımız Ar-Ge Destekleri, 3-Desteklediğimiz Başarılı Örnek Projeler

3 Ar-Ge ve Yenilikçilik(İnovasyon)
21. yüzyılda sosyolojik ve ekonomik değişimlerin temelinde, teknolojik değişimler önemli bir yer tutmaktadır. Gelişmiş ülkeler teknolojiyi üretmekte, diğer ülkeler ise, teknolojiyi satın almakta yada tüketmektedir. Gelişmiş ülkeler sanayilerini yenilikçi ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmuş ve bu gün dünyada ekonomik anlamda söz sahibi olmuşlardır. Kırıklale Üniversitesi 6-7 Aralık 2011

4 Teknoloji Temin Seçeneklerinin Kârlılığı
80 60 40 20 Türk Lirası Teknoloji Üretimi Teknoloji Transferi Mevcut Teknoloji Yıl

5 AR-GE Harcamalarının GSYİH (%) ye Oranı
0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 1 ABD 10 Almanya Japonya Ulusal Rekabet Gücü 20 İspanya 30 G. Kore 40 Yunanistan Macaristan 50 Rusya Türkiye 60

6 Türkiye’nin Hedefi Türkiye’nin gelişmiş ilk 10 ekonomi arasında girerek 2023 yılına kadar yıllık ihracatın 500 Milyar Dolara ulaşması, İşletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşması, ileri teknoloji ürünleri geliştirerek yurtiçi ve yurt dışındaki pazarlarda söz sahibi olması, GSYİH içinde Ar-Ge'ye ayrılan payın %2'ye çıkarılması ve bu payın en az %1'inin özel sektör tarafından karşılanması, hedeflenmektedir. Kırıklale Üniversitesi 6-7 Aralık 2011

7 Bakanlığımızın Ar-Ge’ye yönelik Hedefleri
Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliğinin Kurumsallaştırılması, Akademik Bilginin Ticarileşmesi, Sanayiye yönelik Ar-Ge Personeli Sayısının Artırılması, Yeni ve Yenilikçi Şirketlerin Yaratılması Sanayimizin Rekabet Gücünün Yükseltilmesi, Kırıklale Üniversitesi 6-7 Aralık 2011

8 Bilim, Sanayi & Teknoloji Bakanlığı
Temel Bilimler TÜBİTAK Akademik Ar-Ge Destekleri DPT Araştırma Altyapıları Bilim, Sanayi & Teknoloji Bakanlığı İşbirlikleri Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Sanayi Tezleri Programı (San-Tez) Teknogirişim 5746 Ar-Ge Sayılı Kanunu Patent, Tanıtım ve Pazarlama, Yatırım DTM TÜBİTAK TEYDEB TTGV KOSGEB Ticari Ar-Ge 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İç/Dış Ticaret Hazine Müsteşarlığı Yatırım Teşvik 50 60 70 80 1990 1995 2001 2006 2008 2009 2012

9 4691 Sayılı Kanun Kapsamında «Teknoloji Geliştirme Bölgeleri»
Yasal Mevzuat 4691 Sayılı Kanun Kapsamında «Teknoloji Geliştirme Bölgeleri» 635 Sayılı K.H.K Kapsamında «San-Tez Programı» 5746 Sayılı «Ar-Ge Kanunu» Yönetici Şirketlere Girişimci Firmalara Akademisyenlere Üniversite-Sanayi İşbirliği İle yürütülen Ar-Ge Projelerine Ar-Ge Merkezlerine Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerine Teknogirişim Sermayesi Desteği ile Girişimcilere Destek Sağlanmaktadır.

10 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde
4691 sayılı Kanun Kapsamında; Teknopark Yönetici Şirketine, Teknoparkta yer alan firmalara(girişimcilere), Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerine, vergisel destekler ve muafiyetler sağlanmaktadır.

11 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde altyapılar ile ilgili destek sağlanmaktadır, Bölgede faaliyet gösteren firmaların ürettikleri sitem yönetimi, veri yönetimi, sektörel internet, mobil ve askeri uygulama yazılımları için KDV muafiyeti vardır. Bölgelerde yer alan firmalarda çalışan araştırmacı, yazılımcı ve ar-ge personelinin ücretleri 2023’e kadar vergiden muaftır. Destek personelinin için %10’u için vergi muafiyeti vardır. Kırıklale Üniversitesi 6-7 Aralık 2011

12 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sayısı: 45 Adet Faaliyette Olan Bölge Sayısı: 32 adet Faaliyet Gösteren Firma Sayısı:1800 Adet Bölgelerde İstihdam: Kişi Proje Sayısı : 4897 Kişi İhracat : 540 Milyon TL Patent Sayısı: 301 Adet Kırıklale Üniversitesi 6-7 Aralık 2011

13 İTÜ Teknokent Örneği 85 Ar-Ge Firması 1950 AR-GE Çalışanı
Mevcut Hizmet Alanları: ARI BUÇUK ARI 1 Binası ARI 2 Binası ARI 4 Binası İTÜ KOSGEB TEKMER Motorlu Taşıtlar Binası (OTAM) TOPLAM: 39,675 m2 85 Ar-Ge Firması 1950 AR-GE Çalışanı 2700 Personel (Toplam) 1500 Ar-Ge Projesi

14 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu Ar-Ge Kanunu; Maliye Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Kanun Kapsamında; Ar-Ge merkezlerine, Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerine, Teknogirişim Sermayesi Desteğine, Ar-Ge ve Yenilik Projelerine, KOSGEB tarafından yönetilen TEKMER’lere yönelik, İndirim, istisna ve teşvikleri kapsamaktadır. Ar-Ge İndirimi Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Damga Vergisi Muafiyeti Sigorta Primi Desteği

15 Ar-Ge Merkezleri Bakanlığımızca; Ülkemizde faaliyet gösteren, Ar-Ge alt yapısını oluşturmuş, en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştıran ve 5746 Sayılı Kanunda istenen şartları sağlayan işletmelere Bakanlığımızca Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmektedir. Ar-Ge Belgesi verilen işletmelere; Vergi İndirimi (Ar-Ge harcamalarının tamamı) Sigorta Primi Desteği ( Doktoralı olanlar için %90, diğerleri için %80) Gelir vergisi stopajı desteği Damga vergisi istisnası Sağlanmaktadır.

16 Ar-Ge Merkezleri 131 Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiştir,
126 Adet Ar-Ge Merkezi faal durumdadır, Ar-Ge Merkezi Belgesi verilen işletmeler 16 Ayrı sektörde faaliyet göstermektedir, Ar-Ge Merkezlerinde Ar-Ge Personeli İstihdam edilmektedir.

17 Ar-Ge Merkezi Belgesi Verilen İşletmelerden Bazıları
Kırıklale Üniversitesi 6-7 Aralık 2011

18 Sektör Bazında Ar-Ge Merkezi Dağılımı

19 Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri
5746 Sayılı Kanun kapsamında; Birden fazla işletmenin ortak bir parça veya platform geliştirmek amacıyla bir araya gelerek yürütecekleri Ar-Ge ve Yenilik projeleri için Kanunla sağlanan tüm teşviklerden yararlanma imkanı bulunmaktadır. Programla 50 Ar-Ge personel istihdam edemeyen işletmeler için 5746 Sayılı Kanunla sağlanan teşviklerden istifade etme imkanı bulunmaktadır.

20 Sanayi Tezlerini Destekleme Programı
Program kapsamında Üniversite-Sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenmektedir. Program ile üniversitelerdeki akademik bilginin sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak ticari bir ürüne dönüşmesi hedeflenmektedir. Kırıklale Üniversitesi 6-7 Aralık 2011

21 San-Tez Programına Kimler
Müracaat Edebilir Anonim Şirketler Limited Şirketler Komandit Şirketler Firma Büyüklüğüne Bakılmaksızın Tüm İşletmeler, Üniversitelerle Beraberce Yürütecekleri Ar-Ge ve Yenilik Projeleri İçin Müracaat Edebilirler.

22 San-Tez Programı

23 San-Tez Proje Katkıları
Firma Katkısı min % 25 Nakti Üniversite Katkısı Ayni (laboratuar v.b.) Bakanlık Katkısı max % 75 Hibe

24 San-Tez Programında Mevcut Durum
Program 2006 yılında başlatılmış olup; Bu güne kadar 1453 adet proje başvurusu yapılmış ve 509 adet Projenin desteklemesi uygun görülmüştür. Desteklenen Projeler farklı 64 üniversitede, 35 farklı şehirde yürütülmektedir. Yürütülen Projelerden 110 tanesi ticari bir ürün yada üretim yöntemi ile sonuçlanmıştır.

25 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı
Program ile; Yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için destek sağlanmaktadır, Desteklenen girişimcilere bir defaya mahsus TL hibe desteği sağlanmaktadır, Programa her yıl ayrılan bütçe 50 milyon TL, Program kapsamında her yıl 500 girişimciyi destekleme imkan bulunmaktadır.

26 Teknogirişim Sermayesi Desteği Verileri

27

28 Tamamlanan Başarılı Projeler

29 San-Tez Projesi Proje Adı: Çok Katlı İplik Büküm Makinesi
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Sedat BAYSEÇ Proje Ortakları: Gaziantep Üniversitesi-Hemaks Halı ve Tekstil Makinaları Sanayi Ticaret A.Ş. Proje Bütçesi: TL Proje Kapsamında; Triko, el örgü, dokuma ve halı ipliklerini işlemek üzere 16 kata kadar tek seferde katlama ve büküm işlemini gerçekleştiren bir makine yapılmıştır. Yurt içi 6 makine ve yurt dışı 4 ülkeye 17 makine olmak üzere toplam $ satış gerçekleştirilmiştir.

30 Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Proje Adı: Trafik sinyalizasyonu sistemleri için lens üretimi Firma Adı: Kuantumek Teknoloji Biyomedikal Cız. Dijital Ve Optik Sis. Nanoteknoloji Araş. Gel. İml. İhr. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Proje Bütçesi: TL Proje kapsamında tümüyle yurtdışından ithal edilen trafik sinyalizasyon sistemlerinde yerli olarak odaklayıcı tipi lens ile dizi mercek imalatı gerçekleşecektir. Türkiye’nin ilk yerli lens üretimi olacak proje Tekno-girişimciler Yenilikçi Ankara Proje Pazarında “En Yüksek Ticari Potansiyel Vaat Eden Proje Ödülünü” almıştır.

31 İTÜ Teknokent’te Yürütülen Bir Örnek Projeler
Görme engellilerinin web surf yapabilmelerini sağlayan dünyanın ilk Türkçe konuşan yazılım , Dünyadaki çoğu LCD televizyon ekranın ‘pixellence’larını artırarak daha kaliteli görüntü sağlayan çipler, Dünyada simülasyon sistemlerinin altyapısında özellikle kritik haberleşmede verilerin gerçek zamanlı/yakın gerçek zamanlı aktarılmasını sağlayan telsiz sistemleri, Metro ve hafif raylı tren sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilen merkez operatör tren durum kontrol ve haberleşme on board sistemi

32 Teknogirişim Sermayesi Desteği
İş Fikri Adı İş Makinaları Operatör Eğitim Simülatörü İşletme Unvanı SANLAB Yazılım Ar-Ge Enj. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Gebze/Kocaeli Bütçesi (TL) Verilen Destek Miktarı TL Proje İle; iş makinaları operatörlerinin temel güvenlik ve maliyet karlılık esasında simülatörler ile eğitimi ve simülasyon uygulamaları, gerçek zamanlı hareketli platformlar, anahtar teslim robotik uygulamalar yapılmaktadır. Firma bu güne kadar, TL satış gerçekleştirilmiştir.

33 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri
Destek Konusu Destek türü Proje Süresi Destek miktarı Destek Sağlanan Kesim Mevzuat San-Tez Proje Bütçesinin % 75 hibe 36 ay+6 ay Bütçe İmkanları ölçüsünde Üniversite-Firma 5593 Sayılı Kanun Teknogirişim Sermaye Desteği %100 hibe desteği 12 ay TL Girişimci 5746 Sayılı Kanun Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Vergisel teşvik indirim ve istisnalar - Birden Fazla İşletmenin Ortaklığı Ar-Ge ve yenilik Projeleri Kamu Tarafından desteklenen tüm Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Ar-Ge Merkezleri En az 50 tam zamanlı Ar-Ge Personeli çalıştıran ve şartları sağlayan işletmeler Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Vergisel teşvik, Alt yapı desteği v.b. Bölge içindeki şirketler, öğretim görevlileri, yönetici şirket, Ar-Ge personeli 4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK

34 Teşekkürler İletişim: Recep UZUNGİL Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
Tel : 0 (312) e-posta: Kırıklale Üniversitesi 6-7 Aralık 2011


"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Sağlanan Ar-Ge Destekleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları