Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yapılan araştırmalar sonucunda tarih öncesi dönemde insan gereksinimlerinin birbirine benzediği ortaya çıkarılmıştır. Bu yargıyı, I. farklı bölgelerde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yapılan araştırmalar sonucunda tarih öncesi dönemde insan gereksinimlerinin birbirine benzediği ortaya çıkarılmıştır. Bu yargıyı, I. farklı bölgelerde."— Sunum transkripti:

1 Yapılan araştırmalar sonucunda tarih öncesi dönemde insan gereksinimlerinin birbirine benzediği ortaya çıkarılmıştır. Bu yargıyı, I. farklı bölgelerde yapılan kazılarda benzer eşyaların ortaya çıkması, II. toplumlararası etkileşimin çok yoğun yaşanmış olması, III. insanların hep birlikte yaşam sürmüş olması Hangileri kanıtlar nitelikte olamaz? A) I ve III B) Yalnız I C) II ve III D) Yalnız II E) I, II ve III

2 İslamiyet öncesi Türk devlet geleneğine göre, ülkeyi yönetme yetkisi Gök tanrı tarafından hükümdar ve ailesine verilmişti. Kut adı verilen bu yetki babadan oğula geçerdi. Bu kanıyı taşıyan herkes devleti yönetme yetkisine sahipti. Bu duruma göre, I. Türklerin ırkçı politikalar takip etmesi II. Türk hukukunun gelişememesi, III. Türk devletlerinde çok sık taht kavgalarının yaşanması Sonuçlarından hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

3 Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç edip yerleşmesinden sonra Hz
Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç edip yerleşmesinden sonra Hz. Peygamber yeni bir devletin temellerini atmıştır. Bu durumun göstergesi olarak, I. Müslüman olsun olmasın Medine’de yaşayan herkesin eşit haklara sahip olmasının ifade edilmesi, II. Savaşlara kimlerin katılacağına karar verme yetkisinin Hz. Peygamber’in kendisine ait olduğunu duyurması, III. Göç eden Müslümanların mallarını Mekke’de bırakmış olması Hangileri gösterilemez? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) I ve III E) Yalnız III

4 Fatih Sultan Mehmet dönemi gelişmelerinden bazıları şunlardır:
I. Anadolu siyasi birliği için Amasra, Sinop, Konya ve Karaman alınmıştır. II. İstanbul’un fethinden sonra Ortodoks Kilisesi’nin varlığı korunmuştur. III. Batı Anadolu’nun güvenliği için Ege Adaları’na seferler düzenlenmiştir. Gelişmelerinden hangileri Fatih’in Balkanlar’da yapılacak savaşlarda Rumların desteğini sağlamak amacına yöneliktir? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) I ve III E) Yalnız III

5 İçeride ve dışarıda gerçekleşen bir takım gelişmeler Osmanlı Devleti’nde duraklamaya yol açmıştır.
Bu duruma neden olarak, I. devlet işlerinde rüşvet ve haksızlığın yaygınlaşması, II. devlet yönetiminde yeteneksiz kişilerin söz sahibi olması, III. yeni ticaret yollarının keşfinin Osmanlı ekonomisine olumsuz etkisi, IV. Osmanlılara karşı Avrupa Hıristiyanlarının birlik oluşturması Gelişmelerinden hangileri dış sorun olarak nitelendirilebilir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve IV D) III ve IV E) II ve III

6 Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı’nın ilan
edilmesiyle “Kanun Üstünlüğü” ilkesi benimsenmeye çalışılmıştır. Bu durumun göstergesi olarak, I. Batının etkisiyle hazırlanmış olması, II. halka açıklanmış ve okunmuş olması, III. padişahın da fermana uyacağını beyan etmesi Hangileri gösterilebilir? Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) II ve III E) Yalnız III

7 Osmanlı Devleti, XIX. Yüzyılda yapılan savaşlarda kaybedilen yerlerden göç almaktaydı.
Bu duruma göre, I. Sınırlar genişlerken,nüfus azalmıştır. II.Sınırlar daralırken,nüfus artmıştır. III.Sınırlar daralırken,nüfus da azalmıştır. IV.Sınırlar genişlerken,nüfus da artmıştır. yargılarından hangilerine varılabilir? A)I B)II C)III D)IV E)I ve IV

8 Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu yer yer işgal edilmeye başlanmıştır.
Bu durum, I. Anadolu’da düzenli ordunun kurulması II. Anadolu’da iç isyanların sona ermesi III. Anadolu’da Kuvay-ı Milliye’nin kurulması Gelişmelerinin hangilerinde doğrudan etkili olmuştur? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) I ve III E) Yalnız III

9 İtilaf Devletleri, son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin Misak-ı Milli doğrultusunda kararlar almasına kadar Anadolu Hareketi’nin önemini anlamaktan uzak kalmışlardır. Bu durumun göstergesi olarak, I. Türk milletinin padişahın etrafında kenetlenmesini sağlamışlar. II. Erzurum ve Sivas kongrelerine karşı önlem almamışlar. III. Padişahın milli egemenlik ilkesine taraftar olmasına çalışmışlar. Hangileri gösterilebilir? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) I ve III E) Yalnız III

10 Halkın dinini serbestçe seçebilmesi ve vicdan özgürlüğünün olması,
I. Devletçilik II. Milliyetçilik III. İnkılapçılık IV. Laiklik Bir toplumda ilkelerinden hangisine uyulmasının sonucudur? A) I B) II C) III D) IV E) I, II, III ve IV

11 Mustafa Kemal Paşa’nın temel hedeflerinden birisi ulusal bağımsızlığın gerçekleştirilmesinden sonra ulusal iradeyi hakim kılarak demokratik nitelikte yeni bir devlet kurmaktır. Bu duruma göre, I. İlk TBMM’nin kurulması, II. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması, III. Cumhuriyetin ilan edilmesi Hangileri bu amaca gerçekleştirmek yönünde atılan adımlar içinde gösterilemez? A) I B) II C) III D) IV E) I, II, III ve IV

12 Cumhuriyet döneminde eğitim ve kültür alanında önemli inkılaplar gerçekleştirilmiştir.
Bu durumun göstergesi olarak, I. Türk Dil Kurumu’nun kurulması, II. kadınlara siyasal hakların tanınması, III. yeni Türk Alfabesi’nin kabul edilmesi, IV. öğretimin birleştirilmesi V. çok partili hayata geçiş denemesi Hangileri gösterilemez? I ve III B) II ve IV C) II ve V D) I ve V E) III ve V

13 Bir ordunun; propaganda ile düşmanın moralini bozması,
düşman hatlarına sabotajlar düzenlenmesi ve düşman hatlarına taarruzda bulunması dikkate alınırsa, I. Düşmanı güç duruma düşürmek II. Savaş ortamını ortadan kaldırmak III. Zaferle sonuçlanacak bir savaş ortamı hazırlamak Amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik bir çalışma içinde olduğu söylenemez? Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) I ve III E) Yalnız III

14 Yapılan araştırmalar sonucunda tarih öncesi dönemde insan gereksinimlerinin birbirine benzediği ortaya çıkarılmıştır. Bu yargıyı, I. farklı bölgelerde yapılan kazılarda benzer eşyaların ortaya çıkması, II. toplumlararası etkileşimin çok yoğun yaşanmış olması, III. insanların hep birlikte yaşam sürmüş olması Hangileri kanıtlar nitelikte olamaz? A) I ve III B) Yalnız I C) II ve III D) Yalnız II E) I, II ve III

15 İslamiyet öncesi Türk devlet geleneğine göre, ülkeyi yönetme yetkisi Gök tanrı tarafından hükümdar ve ailesine verilmişti. Kut adı verilen bu yetki babadan oğula geçerdi. Bu kanıyı taşıyan herkes devleti yönetme yetkisine sahipti. Bu duruma göre, I. Türklerin ırkçı politikalar takip etmesi II. Türk hukukunun gelişememesi, III. Türk devletlerinde çok sık taht kavgalarının yaşanması Sonuçlarından hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

16 Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç edip yerleşmesinden sonra Hz
Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç edip yerleşmesinden sonra Hz. Peygamber yeni bir devletin temellerini atmıştır. Bu durumun göstergesi olarak, I. Müslüman olsun olmasın Medine’de yaşayan herkesin eşit haklara sahip olmasının ifade edilmesi, II. Savaşlara kimlerin katılacağına karar verme yetkisinin Hz. Peygamber’in kendisine ait olduğunu duyurması, III. Göç eden Müslümanların mallarını Mekke’de bırakmış olması Hangileri gösterilemez? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) I ve III E) Yalnız III

17 Fatih Sultan Mehmet dönemi gelişmelerinden bazıları şunlardır:
I. Anadolu siyasi birliği için Amasra, Sinop, Konya ve Karaman alınmıştır. II. İstanbul’un fethinden sonra Ortodoks Kilisesi’nin varlığı korunmuştur. III. Batı Anadolu’nun güvenliği için Ege Adaları’na seferler düzenlenmiştir. Gelişmelerinden hangileri Fatih’in Balkanlar’da yapılacak savaşlarda Rumların desteğini sağlamak amacına yöneliktir? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) I ve III E) Yalnız III

18 İçeride ve dışarıda gerçekleşen bir takım gelişmeler Osmanlı Devleti’nde duraklamaya yol açmıştır.
Bu duruma neden olarak, I. devlet işlerinde rüşvet ve haksızlığın yaygınlaşması, II. devlet yönetiminde yeteneksiz kişilerin söz sahibi olması, III. yeni ticaret yollarının keşfinin Osmanlı ekonomisine olumsuz etkisi, IV. Osmanlılara karşı Avrupa Hıristiyanlarının birlik oluşturması Gelişmelerinden hangileri dış sorun olarak nitelendirilebilir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve IV D) III ve IV E) II ve III

19 Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı’nın ilan
edilmesiyle “Kanun Üstünlüğü” ilkesi benimsenmeye çalışılmıştır. Bu durumun göstergesi olarak, I. Batının etkisiyle hazırlanmış olması, II. halka açıklanmış ve okunmuş olması, III. padişahın da fermana uyacağını beyan etmesi Hangileri gösterilebilir? Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) II ve III E) Yalnız III

20 Osmanlı Devleti, XIX. Yüzyılda yapılan savaşlarda kaybedilen yerlerden göç almaktaydı.
Bu duruma göre, I. Sınırlar genişlerken,nüfus azalmıştır. II.Sınırlar daralırken,nüfus artmıştır. III.Sınırlar daralırken,nüfus da azalmıştır. IV.Sınırlar genişlerken,nüfus da artmıştır. yargılarından hangilerine varılabilir? A)I B)II C)III D)IV E)I ve IV

21 Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu yer yer işgal edilmeye başlanmıştır.
Bu durum, I. Anadolu’da düzenli ordunun kurulması II. Anadolu’da iç isyanların sona ermesi III. Anadolu’da Kuvay-ı Milliye’nin kurulması Gelişmelerinin hangilerinde doğrudan etkili olmuştur? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) I ve III E) Yalnız III

22 İtilaf Devletleri, son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin Misak-ı Milli doğrultusunda kararlar almasına kadar Anadolu Hareketi’nin önemini anlamaktan uzak kalmışlardır. Bu durumun göstergesi olarak, I. Türk milletinin padişahın etrafında kenetlenmesini sağlamışlar. II. Erzurum ve Sivas kongrelerine karşı önlem almamışlar. III. Padişahın milli egemenlik ilkesine taraftar olmasına çalışmışlar. Hangileri gösterilebilir? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) I ve III E) Yalnız III

23 Halkın dinini serbestçe seçebilmesi ve vicdan özgürlüğünün olması,
I. Devletçilik II. Milliyetçilik III. İnkılapçılık IV. Laiklik Bir toplumda ilkelerinden hangisine uyulmasının sonucudur? A) I B) II C) III D) IV E) I, II, III ve IV

24 Mustafa Kemal Paşa’nın temel hedeflerinden birisi ulusal bağımsızlığın gerçekleştirilmesinden sonra ulusal iradeyi hakim kılarak demokratik nitelikte yeni bir devlet kurmaktır. Bu duruma göre, I. İlk TBMM’nin kurulması, II. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması, III. Cumhuriyetin ilan edilmesi Hangileri bu amaca gerçekleştirmek yönünde atılan adımlar içinde gösterilemez? A) I B) II C) III D) IV E) I, II, III ve IV

25 Cumhuriyet döneminde eğitim ve kültür alanında önemli inkılaplar
gerçekleştirilmiştir. Bu durumun göstergesi olarak, I. Türk Dil Kurumu’nun kurulması, II. kadınlara siyasal hakların tanınması, III. yeni Türk Alfabesi’nin kabul edilmesi, IV. öğretimin birleştirilmesi V. çok partili hayata geçiş denemesi Hangileri gösterilemez? I ve III B) II ve IV C) II ve V D) I ve V E) III ve V

26 Bir ordunun; propaganda ile düşmanın moralini bozması,
düşman hatlarına sabotajlar düzenlenmesi ve düşman hatlarına taarruzda bulunması dikkate alınırsa, I. Düşmanı güç duruma düşürmek II. Savaş ortamını ortadan kaldırmak III. Zaferle sonuçlanacak bir savaş ortamı hazırlamak Amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik bir çalışma içinde olduğu söylenemez? Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) I ve III E) Yalnız III


"Yapılan araştırmalar sonucunda tarih öncesi dönemde insan gereksinimlerinin birbirine benzediği ortaya çıkarılmıştır. Bu yargıyı, I. farklı bölgelerde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları