Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplam Talep- Toplam Arz [AD-AS] Modeli

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplam Talep- Toplam Arz [AD-AS] Modeli"— Sunum transkripti:

1 Toplam Talep- Toplam Arz [AD-AS] Modeli

2 Birinci dersteki konumuzda makroekonomide en önemli ve en temel kavramların milli gelir kavramı olduğunu ve bunun çeşitli yöntemlerle ölçülmesini incelemekle başlamıştık. Bugünkü dersimizin konusu olan toplam talep-toplam arz [AD-AS] modelinin amacı ekonomide bu milli gelir ile fiyat düzeyinin nasıl belirlendiğini ve milli gelir ile fiyat düzeyindeki dalgalanmaların nelerden kaynaklandığını anlamktır [Burada milli gelir için reel GSYİH değişkeni kullanacağız]. Bu amaçla ilk önce toplam talep, toplam arz eğrisi kavramları ele alınacak, bu eğrilerin şekilleri açıklanacak ve eğrilerde kaymaya neden olan etkenler incelenecektir. Ondan sonra, toplam talep ve toplam arz eğrileri yardımıyla genel fiyat ve reel üretim [GSYİH] düzeyleri açıklanacak, en son olarak da toplam talep ve toplam arz eğrilerindeki bir kaymanın denge fiyat düzeyi ve üretimdeki [GSYİH’daki] etkileri araştırılacaktır.

3 Toplam talep [AD(Aggregate Demande), her fiyat düzeyinde yapılması planlanan harcamalar toplamıdır. Yalınız, ekonomide talep edilen değişik mal ve hizmetlerin miktarları doğrudan toplanamıyacağı için, bu mal ve hizmetlerin miktarlarının parasal değerleri hesaplanarak toplama yapılır. Bunun için İngilizce de kullanılan teknik terim genellikle “total demand” [“toplam talep”] değil “aggregate demand” [“toplulaştırılmış talep”] dır. Fakat, kolaylık olsun ve kulağa hoş gelsin diye “aggregate demand” için, Türkçe de “toplam talep” terimi kullanılmaktadır. Aynı durum toplam arz için de söz konusudur. Toplam arz [AS(Aggregate Supply)], değişik fiyat düzeylerinde, ekonomideki bütün firmaların arz etmeyi planladıkları mal ve hizmetlerin hasıla miktarlarını gösterir.

4 Toplam arz zaman çerçevesine göre ikiye ayrılır: Uzun dönem toplam arz [long-run aggregate supply = LRAS] ve kısa dönem toplam arz [short-un aggregate supply = SRAS]. Kısa dönem, gerçekleşen reel GSYİH nın tam istihdam düzeyindeki [potansiyel] reel GSYİH'dan sapmalar gösterebileceği bir dönemdir. Ekonomide arzu edilen tam istihdam düzeyinde üretim yapılmasıdır, başka bir ifadeyle emek başta olmak üzere tüm kaynakların tam istihdamıdır. Uzun dönem ise tam istihdamın sağlanamadığı, ekonomideki bazı güçlerin ekonomiyi tekrar tam istihdam düzeyine getireceği bir dönemdir. Toplam talep eğrisinin toplam arz eğrisi ile kesiştiği noktada, ekonomide dengeyi sağlayan fiyat ve üretim düzeyi belirlenir. Bu iki eğrideki değişmelere bağlı olarak fiyat ve üretim düzeyi değişir.

5 1. TOPLAM TALEP Birinci dersimizde de görmüş olduğumuz gibi, toplam talep, belirli bir zaman dönemi boyunca ekonomideki tüm nihai mal ve hizmetler için yapılan harcamaların toplamıdır. Toplam talep AD açık bir ekonomideki tüm harcamaların formülü,, basitçe şöyledir: AD=C+I+G+NX AD=C+I+G+X-M C: Özel Kesim Tüketim Harcamaları I: Özel Kesim Yatırım Harcamaları G: Kamu (Devlet) Harcamaları Yani, Toplam talebi oluşturan harcama bileşenleri tüketim, yatırım, kamu ve net ihracat harcamalarıdır.

6 O halde, toplam Talep Eğrisi, her fiyat seviyesinden hanehalkları, firmalar ve hükûmetin satın almak istediği mal ve hizmetlerin miktarlarını gösterecektir. Yani, toplam talep eğrisi yukarıda sayılan tüketim, yatırım, net ihracat ve kamu harcamalarının tümünü temsil eder. Aşağıdaki şekil’de Toplam Talep (AD) eğrisi verilmiştir. Görülüleceği gibi, eğri fiyatlar genel seviyesi (P) ve milli gelir düzeyi (Reel GSYH) arasında sol yukarıdan sağ aşağıya doğru yani negatif eğimlidir.

7

8 1.1. Toplam Talepte Deyişiklikler
AD eğrisinde kaymaya sebep olabilecek faktörler 3 ana başlik altında toplanabilir. Bunlar: - Beklentiler, - Yabancıların milli gelir ve fiyat düzeyleri, - Hükümetin izleyeceği politikalardır. Beklentiler : Hanehalkları gelecekteki gelirinde artış bekliyorsa daha az tasarruf edip daha çok tüketim yapacaktır. Bu da toplam talebin artmasına yol açacaktır. Bu hareket kendisini toplam talep eğrisinin sağa kayması şeklinde gösterir. Tam tersi olarak, eğer hanehalkları gelecekteki gelirinde azalış bekliyorsa, toplam talep azalacak ve toplam talep eğrisi sola kayacaktır.

9 Hanehalklarının beklentileri yanında firmalara ait beklentiler de harcamaları arttırabilir. Firmalar gelecekte ekonomide canlılık ve büyüme dolayısıyla da talep ve kârlarda artış bekliyorlarsa bugüne ait yatırım harcamalarını artırırlar. Yatırım harcamalarında artış toplam talebi arttırır. Bu artış AD eğrisinde sağa doğru kayma ile kendini gösterir. Tersi biçimde, firmalar gelecekte ekonomide daralma dolayısıyla da talep ve kârlarda düşüş bekliyorlarsa bugünkü yatırım harcamalarını azaltırlar. Bu toplam talebin azalmasına ve AD eğrisinin sola kaymasına neden olur. Yabancı gelirleri ve döviz kuru: Ulusal para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısında değer yitirmesi durumunda döviz kuru yükseldi diye kabul edilir. Yükselen döviz kuru, yerli ürünlerin diğer ülkeler için daha ucuz olduğu anlamını taşır. Bu durumda yabancılar yerli ürünlere olan taleplerini arttıracaklardır. Bu da ilgili ülke için ihracatın artması demektir. Artan ihracat, artan toplam talebi işaret eder. Bu durumda AD eğrisi sağa doğru kayar.

10 Döviz kuru düştüğünde ise yabancılar için yerli mallar daha pahalı anlamı çıkar. Bu durumda da yabancıların yerli mallara olan talebi yani ihracat azalır. Böylece toplam talep düşer ve AD eğrisi sola doğru kayar. Dış dünyanın reel gelirlerindeki artış ta ihracat için artan talebi beraberinde getirecektir. Dış dünyanın yerli mallara olan talebinin artması toplam talebi arttıracak ve toplam talep eğrisini sağa doğru kaydıracaktır. Yabancı ülkelerin ekonomik durgunluk ya da daralma dönemlerinde milli gelirleri azalacaktır. Bu yerli mallara olan talebi azaltır. Yani ihracat dış ülkelerin zayıf gelir potansiyellerinden ötürü düşecektir. Bu ülkenin toplam talebinin azalmasına yol açar.

11 1.1.3. Hükümetin izleyeceği politikalar
A-Vergiler ve transfer harcamaları: Devlet iktisadi hayata maliye politikaları yolu ile karışabilir. Maliye politikalarının en bilinen araçları vergiler ve transfer harcamalarıdır. Kamu harcamalarının artırılması toplam talebi artıracaktır. Bu durumda toplam talep eğrisi sağa kayar. Vergiler de yine devletin kontrolü altındaki başka bir toplumsal yaşamı düzenleme aracıdır. Devlet vergi oranlarını azaltmaya karar verirse, hanehalklarının harcanabilir geliri artacaktır. Bu reel gelir artışı talep artışına yol açar. Toplam talep artar ve AD eğrisi sağa kayar.

12 Devletin transfer harcamalarını arttırması da benzer sonucu doğurur
Devletin transfer harcamalarını arttırması da benzer sonucu doğurur. Transfer harcamalar için en akılda kalıcı örnek emeklilere ödenen aylık ücretlerdir. Bu ücretlerde bir artış, toplam talebi arttıracaktır. Vergilerde bir artış ya da transfer harcamalarının kısılması ise toplam talepte tam ters bir sonuç doğuracak ve azalma gerçekleflecektir. Bu durumda da AD eğrisi sola kayacaktır. B- Faiz oranı: Devletin izleyeceği iktisadi politikalardan bir başkası parasal politikadır. Merkez bankaları ülkelerin devlet politikaları ile uyumlu çalışan özerk yapılardır. Merkez bankalarının ekonomideki para miktarını arttırmaları, faiz oranlarını düşürecektir. Faiz oranlarındaki düşüş borçlanma maliyetlerinde bir hafifleme anlamına gelir. Borçlanarak yatırım harcamasında bulunacak

13 girişimciler için faiz oranlarındaki düşüş bir fırsat olur
girişimciler için faiz oranlarındaki düşüş bir fırsat olur. Böylece bol para, düşük faize, düşük faiz de daha çok yatırım harcamasına sebebiyet verir. Yatırımlardaki bu artış toplam talebi arttırır ve AD eğrisi sağa kayar. Ekonomide sıkı para politikası takip edilerek para arzı azaltıldığında yukarıdaki sonuçların tam tersi açığa çıkar.

14 2. TOPLAM ARZ Toplam Arz Eğrisi her fiyat seviyesinden firmaların üretip satmak istediği mal ve hizmetlerin miktarlarını gösterir. Toplam arz incelenirken dönem farklılığı önemlidir. Kısa toplam arz eğrisi SRAS pozitif bir eğime sahiptir. Uzun dönemli toplam arz eğrisi LRAS dikey kabul edilir. Tekrarlayacak olursak, kısa dönem, gerçekleşen reel GSYH’nın tam istihdam düzeyindeki reel GSYH’dan (potansiyel GSYH) sapmalar gösterebileceği bir dönemdir. 2.1. Genel Olarak Toplam Arz Belirleyicileri Toplam Arz ilişkisinin temel faktörleri 3 başlık altında toplanabilir. Bunlar, Kaynak fiyatları, Teknoloji ve Beklentiler

15 ) Kaynak Fiyatları: Üretimin gerçekleşmesi için girdi kullanımı olmazsa olmaz bir şarttır. Bu durumda son çıktıyı üretecek firmalar maliyet hesabını yaparken kullanacakları girdilerin fiyatlarını kontrol ederler. Girdi fiyatlarında bir artış, firmalar için maliyet artışı anlamını taşıyacağı için üretim miktarı ve dolayısıyla makroekonomideki toplam arz miktarı azalacaktır. 2.1.2-) Teknoloji: Günümüz dünyasında teknolojik değişimin ivmesinin de her geçen gün arttığı düşünülürse teknolojinin toplam arzı belirlemede ne derece önemli olduğu daha iyi anlaşılabilir. Gelişen teknoloji ile üretimin verimi hızlı şekilde artar, daha fazla çıktı üretme imkânı elde edilir. Bu daha fazla üretim ve dolaysı ile de daha fazla toplam arz anlamını taşır.

16 2.1.3-) Beklentiler: Firmalar hem girdi piyasası hem de çıktı piyasası ile ilgilenmek durumundadırlar. Eğer ekonomide çıktı fiyatlarının gelecekte artmasına yönelik beklenti oluşmuşsa hem firmalar gelecekte arz edebilmek için bugünkü arz imkânlarını kısarlar; hem de gelecekte fiyat artışları beklentisi ücret ve diğer girdi fiyatlarını artmasına yol açacağı için bugün artan maliyetler firmaların bugünkü toplam arzı kısmalarına yol açar. Her iki durum da toplam arzın azalmasına yol açar. 2.2. Kısa Dönem Kısa dönemde fiyat düzeyi arttıkça firmalar daha fazla mal ve hizmet üretip arz edeceklerdir. Artan fiyatları kendileri için daha fazla kar potansiyeli olarak algılar ve arzlarını arttıracaklardır. Bu da ekonominin tamamında toplam arz miktarı artışına neden olur. Dolayısıyla kısa dönem toplam arz eğrisi yukarı doğru eğimli olacaktır.

17 İktisat literatüründe toplam arz eğrisinin gösteriminde bir de tamamen yatay olan bir bölüm vardır. Bu bölüm “anlık toplam arz eğrisi” olarak adlandırılır. Anlık ifadesinden kasıt piyasada fiyatların olan bitene yanıt veremeyeceği kadar kısa dönemdir. Bu anlık toplam arzda fiyatlar sabit kabul edildiğinden, firmaların bu değişmeyen fiyattan piyasanın istediği kadar arzı yapmaya hazır oldukları varsayılır.

18 P1 fiyatı anlık olarak piyasa fiyatı kabul edildiğinde ISRAS doğrusu bize bu fiyattan toplam arz eğrisini verir. Çok kısa ya da anlık dönem firmaların bulundukları sektör ve yapılarına bağlı olarak birkaç gün ya da birkaç ay olabilir. Önemli olan bu süre boyunca hem girdi hem de çıktı fiyatlarında değişikliğin olmamasıdır.

19 a- ücret oranları, b- emek dışı girdi fiyatlarında değişiklik,
Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisinde Kayma Nedenleri Kısa dönemli toplam arzın artmasına ya da azalmasına yol açan faktörler 4 ana başlık altında toplanabilir. Bunlar, a- ücret oranları, b- emek dışı girdi fiyatlarında değişiklik, c- verimlilikteki volatalite ve d- arz şoklarıdır. a- Kısa dönemde firmalar üretim yaparken sermaye miktarlarını değiştiremedikleri varsayılır. Bu durumda çıktı miktarını arttırmanın tek yolu olarak kullanılan emek miktarında artış dikkati çekmektedir. Bu anlamda emeğe ödenen ücret oranı maliyetlerini kontrol altında tutmak isteyen firmalar için önemli bir kriter haline gelir. Ücretlerde bir artış maliyet artışına bu da toplam arzda düşüşe yol açacaktır. Sonuçta SRAS eğrisi sola doğru kayar.

20 b-Her ne kadar kısa dönem üretim sürecinde emek hariç diğer girdiler sabit kabul edilse de bu girdilerin fiyatlarında meydana gelecek bir değişiklik toplam arzı etkileyecektir. Örneğin, artan petrol fiyatları artan maliyet anlamına gelecektir. Bu durumda ülkedeki toplam arz daralacak ve reel çıktı miktarı azalacaktır. Yani SRAS eğrisi sola doğru kayacaktır. c- Üretim sürecinde toplam arzı değiştirecek bir diğer faktör ise verimliliktir. Emek ve ya diğer girdilerin verimlilik artışı sağlamaları durumunda ülke aynı miktar kaynağı kullanarak daha fazla çıktı miktarı elde etmeyi başaracaktır. Bu durumda toplam arz artacak ve SRAS eğrisi sağa doğru kayacaktır. d- Arz şokları SRAS kaymalarının en son nedenidir. Bu şoklar olumlu ya da olumsuz ekonomik sonuç doğurmalarına göre yararlı ve ters arz şokları diye iki gruba ayrılmıştır. İklim koşullarında hiç beklenmedik ani bir aşırı durum söz konusu olduğunda ya da dünyada bir çok ülkenin dahil olacağı bir

21 savaş durumunda ters arz şoklarından bahsetmek mümkün olacaktır
savaş durumunda ters arz şoklarından bahsetmek mümkün olacaktır. Ters arz şokları SRAS eğrisinin sola kaymasına neden olacaktır. Kısa dönemli arz eğrisi başlangıçta SRAS1 pozisyonundadır. Varsayalım ki ücretlerde bir artış söz konusu olmuştur. Bu durumda reel çıktı miktarı azalacak ve toplam arz eğrisi sola, SRAS2 gibi bir pozisyona kayacaktır. Şayet girdi fiyatlarında bir

22 düşüş olmuşsa, bu durumda üretim maliyetleri azalmış ve firmaların çıktı miktarları artmıştır. Yaşanan bu süreçte toplam arz artmış ve kısa dönem toplam az eğrisi SRAS3 pozisyonuna, yani sağa doğru kaymıştır. 2.3. Uzun Dönem Makroekonomi için uzun dönemde üretim açısından hem girdi hem de çıktı fiyatlarının tamamen esnek olduğu süre anlaşılır. Uzun dönem firma ve sektöre bağlı olarak birkaç hafta ya da birkaç yıl olabilir. Uzun dönemli toplam arz eğrisi tam istihdam üretim düzeyinde sabittir. Ülkede fiyatlar genel seviyesi ne olursa olsun bütün kaynakların tam istihdam edildiği durumdaki çıktı miktarı uzun dönemli toplam arz miktarını belirler. AS eğrisi ‘doğal çıktı oranı’ seviyesinde dikey bir hal alır. LRAS eğrisinin dikey konumda işaret ettiği çıktı miktarı, ‘potansiyel üretim (çıktı)’ ve ya ‘tam istihdam üretimi (çıktısı)’ olarak adlandırılır. Aşağıdaki şekil’de uzun dönemli toplam arz eğrisini izleyebilirsiniz.

23 Grafikte LRAS eğrisi GSYHf düzeyinde fiyatlar genel seviyesini (P) gösteren dikey eksene paralel bir haldedir. Ülke ekonomisi mevcut teknoloji ile eldeki tüm kaynakları tam olarak kullanmakta ve bu yüzden tam istihdam çıktı düzeyi kadar toplam arz elde edilmektedir.

24 LRAS eğrisinin dikey olması akla bu eğride hareket olamayacağı düşüncesini getirmemelidir. Aşağıdaki şekil’de uzun dönemli toplam arz eğrisini nasıl kayabileceği ğösterilmiştir. LRAS eğrisinin sağa doğru kayması daha önce öğrendiğimiz Üretim Olanakları Eğrisi’nin yukarı doğru kayması ile benzer anlamı taşır.

25 Teknolojik ilerleme ya da üretim faktörlerinin miktarlarındaki reel artıştan dolayı önceleri GSYHf1 düzeyinde olan uzun dönemli toplam arz, LRAS1’den sağa doğru LRAS2’e kaymıştır. Yaşanan teknolojik ilerleme ekonominin bütününün potansiyelini arttırmış ve GSYHf2 düzeyi artık yeni tam istihdam çıktı düzeyi olmuştur. 2.4. AD-AS Modelinin İşleyişi ve Makroekonomik Denge Çoğu yıllarda ülke ekonomileri reel üretimlerini arttırırlar. Türkiye ekonomisi son 30 yılında ortalama yıllık %4 kadar bir büyüme yakalamıştır. Bazı yıllarda durgunluk oluşur ve ekonomik büyüme gerçekleşmez. Durgunluk, makroekonomide kendini reel GSYH’da düşüş, gelirlerde azalma ve artan işsizlik ile gösterir. Durgunluk, makroekonomide kendini reel GSYH’da düşüş, gelirlerde azalma ve artan işsizlik ile gösterir.

26 Ekonomik daralma ise durgunluğun daha ciddi olduğu yıllarda açığa çıkar. AD-AS Modeli çoğunlukla iktisadi dalgalanmaları açıklayabilmekte kullanılır. İktisadi dalgalanmalar düzensiz ve öngörülemezdir. Ekonomik dalgalanmalar iktisat literatüründe “iş döngüsü” olarak adlandırılır. Her ne kadar çoğu makroekonomik değişken birlikte dalgalansa da dalgalanmadaki artış ya da azalış miktarları birbirinden oldukça farklıdır. Durgunluk dönemlerinde ekonominin çıktı miktarı azalır ve bu azalma işsizlikte artış anlamını taşır. Bir başka ifadeyle GSYH’da meydana gelen değişimlerin, işsizlik oranında meydana gelenlerle ters ilişkili olduğu söylenebilir. Durgunluk dönemleri işsizliğin ciddi boyutlarda yukarı yönlü ivme kazandığı dönemlerdir. İktisatçılar ekonominin uzun dönemli eğiliminin etrafında oluşan kısa dönemli dalgalanmaları açıklamak için AD-AS modelini temel olarak kullanırlar. rılır.

27 Makroekonomik Denge Makroekonomik denge kısa dönem ve uzun dönem dengelerinin çakışması halinde açığa çıkar. Aşağıdaki sağ şekilde bu durum izlenebilir. Ancak kısa dönemli dengenin uzun dönemli dengeye göre enflasyonist ya da deflasyonist bir açıkla gerçekleşmesi hâlinde tam istihdam düzeyinde dengenin sağlanabilmesi için yeni makroekonomi politikalarına ihtiyaç duyulacaktır.

28 Deflasyonist açık durumunda dengenin tam istihdam düzeyine getirilmesi için ekonomik büyümeyi teşvik edici politikalara ihtiyaç vardır. Enflasyonist açık durumunda ise dengenin tam istihdam düzeyine getirilmesi için ekonomideki aşırı talebi daraltıcı politikalara ihtiyaç vardır. Asşağıdaki şekil’de deflasyonist bir açığın ekonomideki hangi durumda oluştuğunu görebiliriz.

29 Fiili milli gelir düzeyi diye kabul edilen kısa dönemli makroekonomik denge çıktı miktarı GSYHe düzeyindedir. Oysa potansiyel çıktımiktarı ki uzun dönemli toplam arz eğrisi ile belirlenmiştir, GSYHf düzeyindedir. Fiili denge milli geliri potansiyel denge milli gelirinin altında gerçekleşmiştir. Yani, kısa dönemde makroekonomik denge tam istihdam düzeyinin altında gerçekleflmiştir. Bu iki düzey arasındaki açıklık deflasyonist açık olarak adlandırılır. Deflasyonist açık durumunda potansiyel milli gelir kısa dönemli denge milli gelirinden daha fazladır. Eğer potansiyel milli gelir kısa dönemli denge milli gelirden daha az ise enflasyonist açıktan sözedilir.

30 Enflasyonist açık, ekonomideki aşırı talebin sonucunda kaynakların üretim için aşırı şekilde kullanıldığını gösterir. İşsizlik açısından olayı ele aldığım›zda pozitif bulgulara ulaşırız. Konjonktürel işsizlik olmadığı gibi doğal işsizlik de düşmüştür. Ancak kaynakların aşırı kullanımı, kaynaklara olan talebi ciddi anlamda arttırır ve bu da kaynak fiyatlarını yukarı doğru baskılar. Kaynak fiyatlarındaki bu artış çıktı fiyatlarına yansır ve enflasyona sebep olur.

31 Durgunluk ve Daralma Ekonomik dalgalanmalardan bahsettiğimizde uzun dönemli eğilimin etrafında oluşan kısa dönem dengelerinin sapmaları olduğunu söylemiştik. Bu sapmalar ekonomik durgunluğa yol açtığında daha ciddi bir problem ufukta görülebilir: Ekonomik Daralma. Bu dönemlerin giderilmesi için ya piyasanın olan bitene yanıt vermesini beklemek ve ummak gerekir ya da devlet bir şekilde bu kötü gidişe müdahale eder. Ekonomik daralma durumunda fiili milli gelir düzeyi, uzun dönemli denge düzeyinin altında gerçekleşiyor demektir. Daralma ya toplam talepten ötürü (talep şoku) ya da toplam arzın doğru yerde olmamasından (arz şoku) dolayı açığa çıkabilir. Bu iki durum farklı sonuçlara götürebilir.

32 Aşağıdaki şekil’de toplam talep kaynaklı daralma ve bunun çözümünün nasl olabileceğ ini izleyebiliriz. Ekonomi bafllangıçta A noktasında hem uzun hem de kısa dönemli dengesini yakalamıştır. Dolayısıyla bu noktadan hareket etmek için bir neden yoktur. Şimdi varsayalIm ki toplam talebi daraltan bir neden açığa çıktı. Örneğin, ülkede siyasi otoriteye olan güven sarsıldı ve hanehalkları ile yatırımcılar karamsarlığa kapıldı.

33 Bu durumda toplam talep eğrisi AD1’den AD2’ye yani sola doğru kayacaktır. Kısa dönemli toplam arz eğrisinde henüz bir hareket yoktur. Talep yönlü gelen bu şoka henüz bir yanıt verilemez. Yani SRAS1 eğrisi geçerli olan kısa dönem toplam arz eğrisidir. Ekonominin yeni kısa dönem dengesi B noktasında oluşmuştur. Ülkede fiyatlar genel düzeyi P1’den P2’e düşmüş ve denge milli gelir düzeyi de GSYHf’den GSYHr’e kadar gerilemiştir. Talep yönlü gerçekleşen bu şoka hükümetin müdahale etmediğini varsayalım. Ekonominin kendi dinamikleri bir süre sonra devreye girecektir. Ekonomik daralma işsizliği arttıracak bu da ücretlerin düşmesine yol açacaktır. Düşen ücretler üreticiler için düşen maliyetler anlamına gelecek. Bu durumda üreticiler kısa dönemli toplam arz eğrisini sağa kaydıracak şekilde çıktı miktarlarını arttıracaklardır. Kısa dönemli toplam arz eski tam istihdam çıktı düzeyi yakalanana kadar artacak ve C noktasında yeniden kısa ve uzun dönem dengeleri birlikte elde edilecektir.

34 Bu durumda ekonomik daralmanın milli gelir üzerindeki olumsuz etkisi ortadan kalkacaktır. Ancak fiyatlar genel seviyesi daha da düşecektir. Talep şokuna toplam arz cevap vererek milli gelir düzeyini eski seviyesine getirmiştir. Ancak fiyatlar genel seviyesi artık daha düşüktür. Ekonomik durgunluk ve hatta daralmaya yol açabilecek bir diğer neden de ters arz şokudur. Toplam arz eğrisinin sola kaymasına yol açacak herhangi bir neden ters arz şokunu makroekonomik işleyişe eklemiş olacaktır. Varsayalım ki dünya enerji kaynakları üzerine doğan bir şüphe yüzünden enerji fiyatları hızla yükselmeye başladı. Bu enerji fiyat artışı üretim maliyetlerini önemli ölçüde arttıracaktır. Bu da toplam arzı daraltacak ve toplam arz eğrisi sola kayacaktır. Bu hikâyenin ve sonucunun ne olabileceğini aşağıdaki şekil yardımıyla açıklamaya çalışalım.

35 Başlangıçta ekonomi A noktasında hem kısa dönemli hem de uzun dönemli dengesindedir. Dünyadaki enerji fiyatlarında yaşanan gelişmeler sonucu SRAS1 eğrisi SRAS2 eğrisine doğru kaymıştır. Böylece kısa dönemli yeni bir dengeye ulaşılmış ve bu denge uzun dönemli denge ile örtüşmemifltir. Ekonomi B nokta

36 sındadır. Artık milli gelir düzeyi GSYHr kadardır
sındadır. Artık milli gelir düzeyi GSYHr kadardır. Ülke ekonomisi küçülmüştür. Aynı zamanda fiyatlar genel seviyesi de P1’den P2’e çıkmıştır. Yani enflasyon oluşmuştur. Ülke iki problemle eş anlı yüz yüzedir. Hem ekonomik daralma hem de enflasyon aynı anda problem olarak ortaya çıkmıştır. Bu iki olgunun eş anlı ortaya çıkmasına iktisatta “stagflasyon” adı verilmektedir. Stagflasyondan kurtulmak için devlet arz şokunun sönmesini beklemek yerine sisteme müdahale etmeye karar verir. Kamu harcamalarını arttırır. Bu durumda AD1 eğrisi sağa doğru kayar ve AD2 eğrisi halini alır. Kamu harcamalarındaki artış toplam talebi arttırmıştır. Bu kamu harcamaları artışı ülke tam istihdam çıktı düzeyinde dengeyi yakalayıncaya kadar devam eder. Tam da bu noktada durur. Ülke ekonomisi C noktas›nda yeniden kısa ve uzun dönemli dengeyi yakalamıştır.

37 Ekonomik gerileme ortadan kalkmış ve milli gelir yeniden GSYHf düzeyine gelmiştir. Ancak arz şokuna talep yönlü müdahale, geriye bir problem bırakmıştır. Fiyatlar genel seviyesi son toplam talep müdahalesi ile P3 düzeyine kadar artmıştır. Yani ekonomik daralma problemi çözülmüş ama enflasyon problemi yaratılmıştır.

38 SORULAR 1. Toplam talep eğrisi için aflağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Bir ekonominin tüm fiyat seviyelerinden talep ettiği ara malların toplam miktarıdır. B. Bir ekonominin tek fiyat seviyesinden talep ettiği ara malların toplam miktarıdır. C. Bir ekonominin belirli bir fiyat düzeyinden talep ettiği nihai mal ve hizmetlerin toplam miktarıdır. D. Bir ekonominin farklı fiyat düzeylerinden talep ettiği nihai mal ve hizmetlerin toplam miktarıdır. E. Bir ekonominin farklı fiyat düzeylerinden arz ettiği nihai mal ve hizmetlerin toplam miktarıdır.

39 2. Aflağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin aşağı doğru eğimli olma nedenidir?
A. Artan fiyatlar faiz oranını artırır ve borçlanma maliyetleri artar. Bu da daha az yatırım ve tüketim harcaması anlamına gelir. B. Düşen fiyatlar faiz oranını artırır ve borçlanma maliyetleri artar. Bu da daha az yatırım ve tüketim harcaması anlamına gelir. C. Fiyat seviyesi arttığı için hanehalklarının parasal zenginliği artar ve bu da toplam talebi arttırır. D. Türkiye’de fiyatlar dış dünyaya göre göreceli düşer. Bu ihracatı azaltır. Böylece toplam talep azalır. E. Türkiye’de fiyatlar dış dünyaya göre göreceli artar. Bu ihracatı arttırır. Böylece toplam talep artar.

40 3. Aflağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini sağa kaydırır?
A. Vergiler azaltıldığında. B. Hükümet harcamaları azaldığında. C. Yatırıma talep azaldığında. D. İhracat azaldığında. E. İthalat arttığında. 4. Aflağıdakilerden hangi durumda toplam talep azalmaz? A. Hükümet harcamaları azaldığında. B. Net ihracatın azalması. C. Vergiler azalmıştır. D. A, B, C şıklarının üçü de doğrudur. E. Hem (A) hem de (B) doğrudur.

41 5. Belirli bir toplam arz eğrisi boyunca fiyat seviyesinde bir artış neden toplam çıktı seviyesini arttırır? A. Firmalar yüksek kar olasılığı gördüğü için. B. Reel ücretlerdeki artışla işçiler daha fazla çalıştığı için. C. Reel ücretlerdeki artışla işçiler daha az çalıştığı için. D. Firmaların bir beklentileri kalmadığı için. E. B ve C şıklarının ikisi de doğrudur. 6. Aflağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisini sağa doğru kaydırır? Ham petrol fiyatlarında bir artış B. Ücretlerde bir artış C. Gelecekteki fiyatlar genel seviyesinin artacağına yönelik beklentiler D. Teknolojik gelişme E. A ve B şıkları doğrudur

42 7. Aynı anda hem artan fiyatlar genel düzeyi hem de azalan toplam çıktı miktarı varsa, bu duruma ne ad verilir? A. Stagflasyon B. Hiperenflasyon C. Deflasyon D. Enflasyon E. Hızlanan enflasyon 8. Diğer etkenler sabitken, Türkiye’nin önemli ticaret ortaklarının ulusal gelirlerinin artması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. AD eğrisi sağa kayar. B. AD eğrisi sola kayar. C. AS eğrisi sağa kayar. D. AS eğrisi sola kayar. E. Hem AD eğrisi, hem de AS eğrisi sola kayar.

43 9. Aşağıdakilerden hangisi faiz oranlarındaki bir azalma sonucu artan tüketimin etkisini gösterir?
A. Sadece fiyat düzeyinin artması B. Sadece reel gelirin artması C. Hem fiyat düzeyinin hem de reel gelirin artması D. Reel gelir düzeyinin azalması E. Fiyat düzeyinin azalması 10. Olumlu bir arz şoku sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A. Fiyat düzeyi artar. B. Fiyat düzeyi artarken, reel gelir düzeyi düşer. C. Reel gelir düzeyi düşer. D. Hem gelir düzeyi hem de fiyat düzeyi artar. E. Fiyat düzeyi düşerken, reel gelir düzeyi artar.

44 Uygulama Soru Sanal bir ekonomi için toplam talep [AD] ve toplam arz [AS] verileri aşağıdaki tabloda görüldüğü ğibi olsun. 1. Bu veilerden yararlanarak toplam talep ve toplam arz eğrilerini çiziniz. Denge üretim ve fiyat düzenini bulunuz. Denge reel üretimi aynı zamanda tam kapasite üretimi midir? Neden? 2. Bu ekonomide fiyat düzeyinin 150, ya da 250 olması neden denge fiyatı olamaz? 3. Diyelim ki tüketiciler her fiyat düzeyinde 200 TL değerinde daha fazla bir mal alımında bulunmak istemektedirler. Yeni toplam talep eğrisini çizerek gösteriniz. Bu artışın ulusal üretim ve fiyatlar üzerindeki etkilerini tartışınız. Talep edilen toplam yurtiçi reel üretim [miyar TL] Fiyat düzeyi [Fiyat endeksi] Arz edilen toplam yurtiçi reel ulusal üretim [milyar TL] 100 300 400 200 250 150 500

45


"Toplam Talep- Toplam Arz [AD-AS] Modeli" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları