Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEFTERDARLAR TOPLANTISI Milli Emlak Genel Müdürü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEFTERDARLAR TOPLANTISI Milli Emlak Genel Müdürü"— Sunum transkripti:

1 DEFTERDARLAR TOPLANTISI Milli Emlak Genel Müdürü
T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü DEFTERDARLAR TOPLANTISI H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü 14-15 Şubat 2014 Afyonkarahisar

2 SUNU PLANI 2-2/B Arazilerinin Değerlendirilmesi
1-E-Devlet Anlayışı ve Milli Emlak Uygulamaları 2-2/B Arazilerinin Değerlendirilmesi 3-Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satış İşlemleri 4-Tahsis İşlemleri 5-Tespit İşlemleri 6-Tahliye İşlemleri 7-Taşınmaz Değerleme İşlemleri 8-Ağaçlandırma İşlemleri 9-Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahibi Yatırımcılara Yönelik İşlemler 10-Yenilenebilir Enerji Kaynakları için Hazine Taşınmazlarının Değerlendirilmesi Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gereğince Kaçak Akaryakıt Tasfiyesi 12-Özel Okullar Lehine İrtifak Hakkı Tesisinde Bakanlığımıza Verilen Görevler

3 E-DEVLET ANLAYIŞI VE MİLLİ EMLAK UYGULAMALARI
E-DEVLET ANLAYIŞI VE MİLLİ EMLAK UYGULAMALARI Elektronik dosya sistemine geçiş çalışmaları Ofis yönetim uygulamaları Milli Emlak İşlemlerinin E-Devlet üzerinden sunulması Koordinatlı taşınmaz bilgileri Sanal küre uygulamaları Hızlı, dinamik, güvenilir veri üretimi Arz odaklı, proaktif yönetim anlayışı Kamu ve özel sektörün taşınmaz ihtiyaçlarının doğru analizi Taşınmazların rantabl kullanımı Kamu taşınmazları konusunda Genel Müdürlüğün karar mercii konumuna gelmesi

4 2/B Arazilerinin Değerlendirilmesi-1
2/B Arazilerinin Değerlendirilmesi-1 BAŞVURU VE SATIŞ Satışı Yapılan Taşınmaz Sayısı Satış Yapılan Hak Sahibi Satışı Yapılan Taşınmazların Toplam Rayiç Bedeli TL Satışı Yapılan Taşınmazların Toplam Satış Bedeli TL Satışı Yapılan Taşınmazlardan Tahsil Edilen Tutar TL Tebligat Evrakı Hazırlanan Taşınmazların Toplam Rayiç Bedeli TL

5 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM ve İŞLEMLER
2/B Arazilerinin Değerlendirilmesi-2 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM ve İŞLEMLER 2/B çalışmalarında; Kadastro güncelleme çalışmalarının devam ettiği iller Kıymet Takdir süreçleri Kontrol çalışmaları Tebligat İşlemleri Satış İşlemleri İtiraz, şikayet ve taleplerin cevaplandırılması

6 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN HAK SAHİBİ OLABİLECEKLER
HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞ İŞLEMLERİ-1 HAK SAHİBİ OLABİLECEKLER KULLANICI VE KİRACILAR tarihi itibari ile en az 3 yıldan beri tarımsal amaçlı kullanan veya kiralayanlardan, kullanım veya kira sözleşmeleri halen devam edenler HİSSEDARLAR Kullanım ve süre şartına bakılmaksızın hissedarlar Süresi içinde başvurulması ve idarece tebliğ edilen satış bedelini itiraz etmeksizin kabul etmeleri şartlarıyla doğrudan satış hakkından yararlanabilecektir.

7 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN BAŞVURU SÜRESİ VE BEDEL
HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞ İŞLEMLERİ-2 BAŞVURU SÜRESİ VE BEDEL Başvurular 28 Nisan 2014 tarihine kadar yapılabilecektir. Bu süre içerisinde başvuruların alınmasına öncelik verilmesi gerekmektedir. Satış bedeli ve ödeme şartlarında 2/B taşınmazlarına ilişkin koşullar uygulanacaktır. Tarım arazilerinde de Başbakanlığın 2012/15 sayılı Genelgesi kapsamında genel izin alınmış olup, Defterdarlıklarca satış işlemleri yapılabilecektir. tarihi itibariyle toplam başvuru sayısı ’dir.

8 TAHSİS İŞLEMLERİ Tahsis işleminin ayni bir kaynak aktarımı olduğu hususunda farkındalık oluşturulması Tahsis edilen taşınmazların tespitinin sağlanması Tahsis taleplerinde talep edilen taşınmazın ihtiyaç dahilinde olmasına özen gösterilmesi Tahsis talepleri değerlendirilirken, talep edilen taşınmazlara ilişkin alternatif kullanım maliyetinin göz önünde bulundurulması hususunun dikkate alınması Tahsis talep eden idarenin ihtiyacının istenen miktarda olup olmadığının belirlenmesi

9 TESPİT İŞLEMLERİ Hazine taşınmazlarının tespitlerinin;
TESPİT İŞLEMLERİ Hazine taşınmazlarının tespitlerinin; Düzenli olarak yapılması Ecrimisil süreçlerinin mevzuatta belirtilen sürelere uygun şekilde takip edilmesi MEOP-II Tespit Modülünün kullanılmasına önem verilmesi gerekmektedir

10 TAHLİYE İŞLEMLERİ Hazine taşınmazlarının işgaline izin verilmemesi
TAHLİYE İŞLEMLERİ Hazine taşınmazlarının işgaline izin verilmemesi Özellikle şehir merkezlerinde bulunan taşınmazların tahliye süreçlerinin hızlandırılması Yasal kullanım yöntemlerinin özendirilmesi gerekmektedir

11 TAŞINMAZ DEĞERLEME İŞLEMLERİ
TAŞINMAZ DEĞERLEME İŞLEMLERİ Değerlemeyle ilgili karşılaşılan sorunların tespit edilmesi Gelişmiş ülke uygulamalarının incelenerek değerlemeye ilişkin usul ve esasların belirlenmesi Değer haritalarının üretilmesi Genel Müdürlükte kurulan Değerleme Dairesinin etkin çalışmasının sağlanması Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile yapılan protokol kapsamında ilgili personelin değerleme konusunda bilgilendirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

12 AĞAÇLANDIRMA İŞLEMLERİ
AĞAÇLANDIRMA İŞLEMLERİ 358 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Kapsamında Ağaçlandırma Sürecine Yeni Bakış Açısı Ağaçlandırılacak alanların belirlenmesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Müdürlükleri ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri ile yapılması gereken eşgüdüm çalışmaları Köy muhtarlıklarının ağaçlandırma sürecine katılımlarının sağlanması Bakanlık ve Defterdarlık web sayfalarında ağaçlandırılacak alanlara ilişkin bilgi verilmesi, ağaçlandırılacak alanlara ilişkin envanterin ilan edilmesi

13 ELEKTRİK PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN LİSANS SAHİBİ YATIRIMCILAR
ELEKTRİK PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN LİSANS SAHİBİ YATIRIMCILAR (KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ) Elektrik piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi yatırımcılar lehine yapılacak kamulaştırma işlemleri: - EPDK tarafından kamu yararı kararı alınması -Bakanlar Kurulunca acele kamulaştırma kararı verilmesi -Defterdarlıklarca mahkemeye müracaat edilerek kamulaştırmaya konu taşınmazların bedelinin tespit ettirilmesi -Belirlenen bedel ödenerek taşınmazın Hazine adına tescil edilmesi

14 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI-1
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI-1 Enerji alanında dışa bağımlılığı en az düzeye indirilmesine yönelik yapılan çalışmalar ile birlikte yenilenebilir enerji kaynakları önem kazanmıştır. 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile düzenlenmiştir. Kanunun uygulanmasına yönelik olarak Bakanlığımızca “Hazine Taşınmazları Üzerinde Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Milli Emlak Genel Tebliği” yayınlanmıştır. Bu Kanuna Göre Yenilenebilir Enerji Kaynakları Rüzgar Güneş Dalga Gel-Git Akıntı Enerjisi Biyogaz Biyokütle Jeotermal Kanal veya nehir tipi rezervuar alanı Onbeş kilometrekarenin altında olarak hidroelektirk üretim tesisi uygun elektrik enerjisi üretim kaynaklarıdır.

15 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI-2
Bu Tebliğ ile; -Kurulu gücü 500 kW’e kadar olanlar için 20 yıla kadar, kurulu gücü 1 MW’a kadar olanlar için ise 30 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilebileceği veya kullanma izni verilebileceği, -Bu işlemlerin 2886 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca ilan edilmek suretiyle ve 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile yapılacağı, -Mevcut irtifak hakkı tesisi edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar üzerinde talep edilmesi halinde lisanssız elektrik üretimine izin verilebileceği, -Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesisleri için 1 MW kurulu güç için azami yirmi dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verileceği, -31/12/2020 tarihine kadar; işletme dönemlerinin ilk on yılında irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine yüzde seksen beş indirim uygulanacağı, - Hasılat payı alınmayacağı, Düzenlenmiştir.

16 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU GEREĞİNCE KAÇAK AKARYAKIT TASFİYESİ-1 İl Özel İdareleri kapatılacak olan büyükşehirlerde, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kalan bazı işlemler Defterdarlıklar tarafından yerine getirilecektir. Buna göre; el konulan kaçak akaryakıt ürünleri, ilgili kamu kurumlarına Defterdarlıklarca bedelsiz olarak devredilecek veya satılarak tasfiye edilecektir.

17 30 Ocak 2014 tarihindeki genel yazımızla;
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU GEREĞİNCE KAÇAK AKARYAKIT TASFİYESİ-2 30 Ocak 2014 tarihindeki genel yazımızla; İl Özel İdaresi mülkiyetinde bulunan ve kaçak akaryakıt tasfiyesinde kullanılan her türlü tesis, depo, araç gereç ve teknik teçhizatın belirlenerek teslim alınması Personel ve gerekli diğer ihtiyaçların ayrı listeler halinde Bakanlığımıza gönderilmesi talimatı verilmiştir. Bu listelerin 24 Şubat 2014 Pazartesi tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

18 ÖZEL OKULLARA İLİŞKİN TEŞVİK KAPSAMINDA BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLECEK
ÖZEL OKULLARA İLİŞKİN TEŞVİK KAPSAMINDA BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLECEK İŞ VE İŞLEMLER Eğitim tesisi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis işlemlerinin yapılması Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisli okul alanlarının Bakanlığımız tarafından özel sektör girişimcilerine irtifak hakkı tesis edilmesi suretiyle kullandırılması Eğitim tesis alanlarının İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle koordineli olarak belirlenmesi İmar planlarında okul alanı olarak ayrılan özel öğretim amaçlı kullanılabilecek yerlerin tespiti

19 Genel Müdürlük olarak daha iyiyi yapma, daha güzele ulaşma konusunda sizlerin de desteği ile yoğun bir çaba göstermekteyiz. Bu çabaların neticeye ulaşması nihayetinde teşkilatımızın bütün personelinin inanç, katkı ve özverili çalışmaları ile mümkün olacaktır. Bakanlığımızın il temsilcileri olarak sizlere eşgüdüm anlamında büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluğun en iyi şekilde yerine getirileceğine ilişkin güvenimiz tamdır.

20 TEŞEKKÜRLER


"DEFTERDARLAR TOPLANTISI Milli Emlak Genel Müdürü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları