Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERKİN FINDIK – Genel Müdür

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERKİN FINDIK – Genel Müdür"— Sunum transkripti:

1 ERKİN FINDIK – Genel Müdür
Yenİ transİt beyanname (NCTS), Ortak Transİt Rejİmİ’ne gİrİş, temİnat sİstemİnde değİşİklİkler ve bunlarIn yurtİçİ ve yurtdIşI transİt taşImacIlIğa etkİlerİ ERKİN FINDIK – Genel Müdür

2 Ortak Transit Rejimi Nedir ?
Ortak Transit Rejimi, AB ve EFTA (Norveç, İsviçre, İzlanda) ülkelerinin uyguladığı, üçüncü ülkelerin de katılımına açık olan, transit eşyasının işlemlerinin hızlandırılmasını ve basitleştirilmesi sağlayan bir transit sistemidir. Ortak Transit Rejiminin amacı bir AB veya EFTA üyesi ülkede açılan transit beyannamesinin, verilen teminatın ve tanınan basitleştirmelerin AB’ye üye olmayan ancak Ortak Transit Rejimine taraf olan bir ülkede de geçerli olması ve bu ülkeye girişte ayrıca bir transit beyanında bulunulmasına gerek kalmadan ortak transit işleminin kesintisiz bir şekilde tamamlanmasıdır.

3 Topluluk Transit Rejimi ile Ortak Transit Rejim Arasındaki Fark Nedir ?
Topluluk transit rejimi; Eşyanın Topluluk (AB) sınırları içindeki iki nokta arasında gümrük vergilerine tabi tutulmaksızın taşınmasını sağlayan rejimdir. Ortak transit rejimi ; Topluluk transitinin; Topluluk ile EFTA (İsviçre, Norveç, İzlanda, Liechtenstein) ve Ortak Transit Rejimine taraf 3.ülkelere arasındaki taşımalara ve EFTA ve 3. ülkelerinin birbirleri arasındaki taşımalara genişletilmesidir. Eşyanın Topluluk statüsüne göre T1 veya T2 rejimi olarak adlandırılır. Topluluk dışı eşya: T1 Topluluk eşyası: T2

4 Topluluk transiti ve Ortak Transit Haritası
AB EFTA 1 Temmuz 2012 Aday Diğer

5 NCTS Nedir ? NCTS, Ortak Transit Rejiminin amacına uygun olarak transit işlemlerini hızlandırmak ve basitleştirmek için, transit beyanının sunulmasından rejimin ibra edilmesine kadarki her aşamanın tamamen elektronik ortamda gerçekleştirildiği, gerek gümrük idareleri arasındaki gerekse gümrük idareleri ile ticaret erbabı arasındaki iletişimin elektronik mesajlar ile sağlandığı ve bu şekilde güvenilir ticaret erbabı için önemli basitleştirmelerin uygulandığı bir programdır. 2005’te tüm taraf ülkeler ortak transit işlemlerinde transit beyannamesinin 1, 4 ve 5 no.lu  nüshalarının kullanımına son verip , NCTS’e (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi) geçmişlerdir.

6 Ülkemiz Ortak Transit Sözleşmesine ne zaman taraf olacaktır ?
Ülkemizin Ortak Transit Sözleşmesine taraf olmak üzere yürüttüğü mevzuat, teknik ve organizasyona ilişkin hazırlıklar son aşamasına gelmiştir. Ortak Transit Yönetmeliği 24/08/2011 tarihli ve (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı NCTS-TR Programını geliştirilerek web üzerinden yurtiçi transit işlemler için kullanıma açmış ve AB komisyonunun değerlendirme ziyaretinden de olumlu görüş almıştır. Halen yurtiçi transit işlemlerinin tamamında kullanılmakta olan sistemin yurtdışı testleri devam etmektedir. Türkiye’nin ortak transit sözleşmesine taraf olacağı muhtemel tarih Kasım 2012’dir. (Kaynak :

7 Türkiye Ortak Transit Sözleşmesine Taraf Olana Kadar ve Sonrasında Uygulama Nasıl Olacak ?
Ülkemiz Ortak Transit Sözleşmesine taraf olana kadar ortak transit işlemleri sadece ulusal düzeyde gerçekleştirilmektedir. Halen kağıt ortamda transit beyannamesinin (1, 4 ve 5 no.lu nüshalar) kullanılması yerine NCTS’ten elektronik ortamda beyan yapılmaktadır. Ortak Transit Rejimine girmemizden sonra ülkemizde yapılan bir ortak transit beyanı ve buna ilişkin teminat AB, EFTA ülkeleri ve Hırvatistan’da da geçerli olacaktır, benzer şekilde ülkemizde verilen bir teminat ile bu ülkelerden ülkemize yönelik bir transit işleminin gerçekleştirilmesi de mümkün olacaktır. Basitleştirmelerden (Kapsamlı Teminat ve Teminattan Vazgeçme, İzinli Gönderici, İzinli Alıcı ve Özel Mühür) faydalanılacaktır.

8 Asıl Sorumlu Kimdir ? Nasıl Asıl Sorumlu Olunur?
Asıl sorumlu şahsen veya yetkili temsilcisi aracılığı ile eşyayı ortak transit rejimine tabi tutan kişidir. Beyannamede yer alan bilgilerin doğruluğundan, ekli belgelerin gerçekliğinden, eşyanın ortak transit rejime tabi tutulması ile ilgili tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumludur. (OTY madde 15) Asıl sorumlu, ortak transit rejiminde transit beyannamesinin 50 no.lu kutusunu imzalamaktadır ve fiilen taşımayı gerçekleştiren kişi olmayabilir. Asıl sorumlu olabilmek için herhangi bir özel iznine gerek bulunmamakta olup, BİLGE sisteminde transit beyannamesi düzenleyebilen herkes aynı kullanıcı adı şifresi ile NCTS’e giriş yapabilecektir.

9 Transit Refakat Belgesi
 Transit refakat belgesi transit beyannamesi bilgilerine dayanan ve eşyaya refakat etmek üzere NCTS’ten bastırılan belgedir. Hareket gümrük idaresinde eşyanın gümrük işlemleri tamamlanarak sevk edilmesinden önce gümrük memuru tarafından sistemden beyaz A4 kağıt üzerine alınan bir çıktıdır. Sağ üst bölümünde barkod ve MRN adı verilen tescil numarasını taşır.  Transit beyannamesi sistemde tescilli beyanname olup, transit refakat belgesi yalnızca sistemdeki beyannamenin MRN numarasını taşıyan bir çıktı olup, beyannamenin birden fazla kalemi içeriyor olması halinde kalem listesinin de çıktısı gümrük memurunca alınarak transit refakat belgesine eklenir.

10 Transit Rejiminin Genel Özellikleri
Her transit beyanı sadece bir hareket idaresinden bir varış idaresine taşınmak üzere tek taşıma aracına yüklenen /yüklenecek eşyayı kapsar. (OTY madde 17/1) Bir araç için mevzuat dahilinde birden fazla transit beyannamesi düzenlenebilir. Transit beyannamesi hareket gümrük idaresinde onay memurunca kabul edilene kadar , eşyanın cins, nevi ve niteliği ile marka ve numaraları dışındaki bilgiler e ilişkin istenildiği kadar düzeltme yapılabilir. (OTY madde 84/1) Taşıt plakası varış gümrük idaresince düzeltilebilmektedir. Armonize sistem kodu olarak 6 haneli gtip kullanılmaktadır. (OTY madde 3/a) Transit beyannamesi Türkçe doldurulur (OTY madde 11/4)

11 Transit Rejiminin Genel Özellikleri
Transit Taşımacılık Türleri Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye, Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye, Türkiye’den yabancı bir ülkeye, Bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine, Transit Taşımacılıkta Teminat: Transit eşyası için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere teminat verilmesi zorunludur. Ancak; havayoluyla, boru hattıyla, demiryoluyla (Gümrük Yönetmeliğinin 33 no.lu ekinde yer alan eşya hariç) , denizyoluyla yapılan taşımalarda teminat aranmaz. TIR Karnesi teminat hükmünde olduğundan ayrıca teminat aranmaz.

12 Ortak Transit Rejiminde Teminat Türleri
1) Bireysel Teminat Tek bir ortak transit işlemi için geçerli teminattır. Nakit teminat hareket idaresine verilir. Teminat mektubu “teminat idaresi”ne verilir. Teminat idaresi her durumda hareket idaresi ile aynı idare olmayabilir. Ortak transit işlemi ibra edildiğinde teminat serbest bırakılır. 2) Kapsamlı teminat: Birden fazla ortak transit işlemi için geçerli teminattır. Aynı zamanda bir basitleştirmedir Tüm taraf ülkelerde geçerlidir. Düşümlü çalışır. Toplu teminattan farkı : Toplu teminat bir basitleştirilmiş usul değildir. Toplu teminat kullanıcıları kapsamlı teminatla ilgili basitleştirmelerden faydalanamaz.

13 Teminatların Kullanımı
Türkiye’nin Ortak Transit Rejimine girişi sonrası AB, EFTA ülkelerine ve Hırvatistan’a yapılan ortak transit taşımalarında yalnızca “Ortak Transit Rejimine Özgü Teminatlar” kullanılacaktır. (bireysel ve kapsamlı teminat). Toplu teminatların sadece yurtiçi işlemlerde kullanılması mümkündür. Global Teminat Sistemi (UND, DAC, DAC/R2) 31 Temmuz 2012 tarihinde sona erecektir. 31/07/2012 tarihinden sonra transit taşımalarda gümrüğe sunulan teminatların kapsamlı teminata dönüştürülmesi veya transit taşımalar için bir teminat sağlayıcı’nın teminatının kullanılması gerekecektir

14 Mevcut Ulusal Transit Uygulaması
NCTS /TR üzerinden LRN (lokal referans numarası) alınıyor. Tescil memuruna gidiliyor memur kontrol edip onay verdiğinde TR (MRN) numarası oluşuyor ve sistem  muayene memuru atıyor Atanan muayene memuru muayene ettikten sonra onay veriyor, Onay verildikten sonra kapı çıkış fişi alınıp malın gümrükten çıkışı yapılıyor. Eşya varış gümrük idaresine vardığında varış idaresi, transit refakat belgesini alır ve eşya muayenesini, özellikle hareket idaresinden alınan «Beklenen Varış Kaydı» mesajını alarak gerçekleştirir. NCTS sisteminde varış gümrük idaresince aracın gelişi hareket idaresine bildirildiğinde sistem onaylanmış statüde RL kodlu bir teslim alma özet beyanı üretmekte ve numarası beyannamenizin sağ alt köşesinde görünmektedir. Mükellefin ayrıca teslim alma özet beyanı vermesine gerek yoktur.  Ancak bu özet beyan sadece taşıt üstü veya antrepo beyannamesi tescil edilmesi durumlarında varış haber edildiği andan itibaren kullanılabilmekte; diğer durumlarda kullanılabilmesi için transitin sonlanması gerekmektedir. 

15 Ortak Transit Rejimine Giriş Sonrası Uluslarası Uygulama (AB’den Türkiye’ye giriş)
Hareket idaresi, AB’de eşyanın ortak işlemine tabi tutulduğu gümrük idaresi, transit eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesine girdiği ilk gümrük idaresi “transit idaresi”, eşyanın asıl gideceği gümrük idaresi de ‘varış idaresi’ olacaktır. Hareket idaresi eşyayı gerekli kontrolleri yaptıktan sonra serbest bırakacak ve transit idaresine ‘beklenen transit kaydı’, varış idaresine de «beklenen varış kaydı’ mesajlarını gönderir. Transit idaresi, barkod okuyucu cihazlarla ‘Transit Refakat Belgesi’ üzerindeki MRN numarasını okutarak “Sınır geçiş bildirimi” mesajını hareket idaresine gönderilecektir. Varış gümrük idaresi barkod okuyucu cihazlarla eşyanın varışını hareket gümrük idaresine bildirecektir. Varış gümrük idaresi 6 gün içinde eşyanın kontrol sonucunu hareket idaresine bildirecektir. Hareket idaresi rejimi ibra edecektir. Beklenen süreler içinde gerçekleşmeyen işlemler hareket idaresi tarafından araştırmaya konu olacaktır.

16 EurTradeNet (Avrupalı Gümrük Yazılım Hizmet Sağlayıcıları) Platformu’na Ortaklık ve Ortak  Mesaj Sistemine Geçiş (I)   EurTradeNet Avrupa’daki gümrükle ilgili hizmet sağlayıcıları (CRSP) birliğidir. Kurulan network’ün amacı Avrupa’da elektronik gümrük işlemlerinin en iyi şekilde uygulanabilmesi için, yerel olarak gümrük bilgi işleme ve iletişim servislerinde uzmanlaşmış şirketleri biraraya getirmektir. Ulukom Bilgisayar, Temmuz 2011 de başlayan İstanbul Kalkınma Ajansı destekli bu proje kapsamında Eurtradenet (Avrupalı Gümrük Yazılım Hizmet Sağlayıcıları) Platformuna ortak olmuştur. Ulukom halen bu paltformun tek Türk üyesidir.

17 EurTradeNet (Avrupalı Gümrük Yazılım Hizmet Sağlayıcıları) Platformu’na Ortaklık ve Ortak  Mesaj Sistemine Geçiş (II)  

18 EurTradeNet (Avrupalı Gümrük Yazılım Hizmet Sağlayıcıları) Platformu’na Ortaklık ve Ortak  Mesaj Sistemine Geçiş (III)  Projede amaç; tek bir yazılım vasıtası ile hem Türk gümrük idaresine hem de Avrupa’daki gümrük idarelerine giriş ve çıkış özet beyanlarını verebilmektir. 2011 yılı başından beri AB ülkelerine giriş ve çıkışta zorunlu hale gelen ENS (Giriş özet beyanı) ve EXS (çıkış özet beyanı) ve bunun yanında transit işlemlerde kullanılan NCTS beyanını, TC gümrük özet beyan yazılımından veya lojistik operasyon yazılımından otomatik çekilen bilgilerle yapabilmek lojistik hizmet sağlayıcılarına büyük kolaylık sağlayacaktır. 2012 yılı başından beri tüm yurtiçi transit işlemlerinde zorunlu hale gelen NCTS uygulaması , Türkiye’nin Ortak Transit Sistemine girmesi sonrasında sisteme taraf olan diğer ülkelerde de geçerli olacaktır. Ulukom Transit Beyanname (NCTS) yazılımı tüm transit rejimlerde kolayca tescil almanızı sağlamaktadır.

19 Gümrüğün kendi NCTS-TR uygulaması yerine, neden Ulukom Transit Beyanname Programını (NCTS) tercih etmelisiniz ? (I)   Kullanışlı bir arayüz (gümrük uygulamasına çok benzer) üzerinden transit beyanname (NCTS) beyanname girişi Kendi veri tabanınızı kullanarak giriş yaptığınız için alıcı, gönderici vb. bilgiler, bir kereye mahsus olarak açılan kodlar vasıtası ile kolayca girilebilmesi Verilen beyannamelere ilişkin her türlü bazda raporlama Kapsamlı teminat düşüm takibi Transit beyanname programı, hem detay beyan hem de özet beyan programı ile entegre çalışabildiği için, özet veya detay beyana bağlı bir transit işlemi mükerrer bilgi girişine gerek kalmadan kolaylıkla yapılabilir Transit işlemlerin bir kısmının farklı teminat (T1) hizmet sağlayıcıları üzerinden, bir kısmının da teminatsız yapılması durumunda farklı yazılım çözümleri kullanmak yerine, sadece Ulukom Transit Beyanname çözümü’ne bilgi girerek ihtiyaç duyulabilecek diğer sistemlerle entegrasyon imkanı

20 Gümrüğün kendi NCTS-TR uygulaması yerine, neden Ulukom Transit Beyanname Programını (NCTS) tercih etmelisiniz ? (II)   Ulukom’un kara,deniz,hava, demiryolu taşımacılığı gibi lojistik modülleri kullanılıyorsa transit beyannameye konu olan yüklerin mükerrer bilgi girişi yapılmadan kolayca beyan edilebilmesi Türkiye’nin Ortak Transit Rejimine girişi sonrası verilen NCTS beyanı, Ortak Transit Rejimine tabi olan diğer ülkelerde de geçerli olacaktır. NCTS beyanına güvenlik bilgisi eklenmesi durumunda AB girişinde gereken ENS (giriş özet beyanı) yerine de kullanılabilecektir. Kullandığınız özet /detay beyan veya lojistik yazılımı ne olursa olsun Ulukom NCTS yazılımına excel’den veri aktarıp transit beyanınızı pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Programın nasıl kullanılacağına dair tarafımızdan eğitim alabilirsiniz. Günlük kullanım esnasında yaşadığınız sorunları yardım masamızdan destek alarak (telefon veya uzak bağlantı yoluyla) çözebilirsiniz.

21 Ulukom NCTS Yazılımı Kiralama ve Satınalma Fiyatları
Kiralama Yöntemi ile İnternet olan her yerden uzak erişimle kullanım (200 adet tescille sınırlıdır) Yıllık 1.000 TL (KDV’DEN MUAF)* (Web üzerinden eğitim hizmeti fiyata dahildir. Merkezinize hiçbir yatırım gerektirmez. ) Kiralama Yöntemi ile İnternet olan her yerden uzak erişimle kullanım (Sınırsız sayıda tescil alınabilir) 1.825 TL (KDV’DEN MUAF)* (Yerinizde eğitim hizmeti fiyata dahildir. Merkezinize hiçbir yatırım gerektirmez. )   NCTS Yazılımını Satış Fiyatımız 5.000 TL (KDV’DEN MUAF)* (Yerinizde eğitim hizmeti fiyata dahildir.) Sistemi 25 Temmuz 2012 tarihine kadar ücretsiz kullanabilirsiniz. Detaylar için Pazarlama departmanımızla temasa geçiniz.   (PBX)

22 Avrupa Birliği Giriş (ENS) ve Çıkış (EXS) Özet Beyanı
Ocak 2011 tarihinden itibaren Avrupa Birliği ‘ne giren veya transit geçen yükler için zorunlu hale gelen ENS (Entry Summary Declaration / Giriş Özet Beyanı) beyanının ve EXS (Exit Summary Declaration /Çıkış Özet Beyanı) beyanının elektronik ortamda verilebilmesi ENS ve EXS beyan yazılımı, özet beyan programı ile entegre çalışabildiği için Türkiye gümrük idaresine verilen bir özet beyan’dan yola çıkılarak, mükerrer bilgi girişi yapmadan AB’ye beyan verebilme imkanı Ulukom’un kara,deniz,hava, demiryolu taşımacılığı gibi lojistik modülleri kullanılıyorsa AB girş ve çıkış beyanına konu olan yüklerin mükerrer bilgi girişi yapılmadan kolayca beyan edilebilmesi Verilen beyannamelere ilişkin her türlü bazda raporlama Beyan verilmesi gereken tüm ülkeler için çözüm imkanı Ülke bazında uygun fiyatla MRN (Hareket referans numarası) bazında fiyatlama

23 Ulukom Lojistik Bilgi Yönetimi Sistemi Ana Modüller
Pazarlama ve Satış Yönetimi Uluslarası Karayolu Taşımacılığı Filo ve Sürücü Yönetimi Yurtiçi Karayolu Taşımacılığı Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Uluslararası Havayolu Taşımacılığı Araç Takip Sistemi Entegrasyonu Elektronik Arşivleme Finans Yönetimi Genel Muhasebe Yönetimi Müşteri Lojistik Bilgi Sistemi (e-lojistik) Proje Taşımacılığı Karma Taşımacılık Antrepo Yönetimi Depo Yönetimi Gemi Acentalığı Konteyner Takibi Gümrükleme (e-imzalı Özet Beyan) Gümrükleme (e-imzalı Detay Beyan) Dış Sistemlerle Entegrasyon

24 Referanslarımız (Gemi Acente Özet beyan)

25 Referanslarımız (Lojistik Hizmet Sağlayıcılar)

26 Ulukom Lojistik Bilgi Yönetimi Referanslarımız

27 Ulukom Lojistik Bilgi Yönetimi Referanslarımız

28 Ulukom Lojistik Bilgi Yönetimi Referanslarımız

29 ? Sorularınız TEŞEKKÜRLER Kaynaklar: a) TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı web sitesi b) TC. Gümrük ve Ticaret bakanlığı yetkililerinin daha önce yaptığı sunumlar c) Ortak Transit Yönetmeliği d) AB’nin ilgili resmi web siteleri


"ERKİN FINDIK – Genel Müdür" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları