Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BRİFİNG DOSYASI AĞUSTOS 2012

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BRİFİNG DOSYASI AĞUSTOS 2012"— Sunum transkripti:

1 BRİFİNG DOSYASI AĞUSTOS 2012

2 STRATEJİK AMAÇLARIMIZ
Müdürlüğümüz hizmetlerini idari, yapısal ve fonksiyonel olarak geliştirmek, hizmet standartlarını yükseltmek ve verimliliği arttırmak. Mekânsal planlama sisteminin; daha bütüncül, etkin, hızlı, yerel şartlara duyarlı ve katılımcı bir biçimde çalışmasını sağlamak, yerel yönetimlerle işbirliğini artırarak onlara rehberlik etmek ve uygulamaları denetlemek. Kentsel ve kırsal alanlarda düzensiz, riskli ve sağlıksız yapılaşma bölgelerinin planlı, nitelikli ve sağlıklı yerleşmelere dönüşümünü desteklemek. Kamu, özel sektör, gerçek ve tüzel kişilere ait tüm yapıların; güvenli, sağlıklı ve kaliteli yapımını sağlamak, bina envanter çalışmalarını yürütmek. Tüm yapılarda standartlara uygun malzemelerin kullanımını sağlamak, yapı denetim sistemini geliştirerek etkin, izlenebilir ve sürekli hale getirmek. İskân Kanununda belirlenen uygulamalarla bozulan sosyal hayatın ve fiziki çevrenin en kısa zamanda yeniden tesis edilmesini sağlamak. Kurumsal gelişimi sağlayarak paydaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak. Çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyet ve tesisi izlemek, gerekli tedbirleri almak, aldırmak, denetlemek, çevre izni ve lisansı vermek.   Çevre kirliliğine neden olan faaliyet ve tesislerin emisyon, deşarj ve atıklar ile arıtma ve bertaraf sistemlerini izlemek ve denetlemek. 

3 STRATEJİK AMAÇLARIMIZ
Her türlü atık bertaraf tesisine lisans vermek, bunları izlemek ve denetlemek. Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tescil etmek. Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak. Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek ve her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak, değiştirmek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak.

4 ORGANİZASYON ŞEMASI .

5 .

6 . Müdürlüğümüz Aksaray Merkez Alparslan Türkeş Bulvarı İstiklal Mahallesi No:132’de bulunan tek katlı prefabrike binada, 682 m2 alanda hizmet vermektedir. Müdürlüğümüze ait 60 m2 lik bir mahalde Laboratuar Hizmeti sunmaktayız. Müdürlüğümüzün lojmanı ve sosyal tesisi bulunmamaktadır.

7 . FİZİKİ KAYNAKLARIMIZ TAŞIT - MAKİNA PARKI

8 . Bakanlar Kurulu Karar gereği; 6 adet Yapı Denetim Kuruluşu ilimizde faaliyet göstermekte olup 2012 yılı içerisinde 2 adet yapı denetim firması daha faaliyete başlayacaktır. Müdürlüğümüzün YapI Denetim uygulamalarI ile ilgili olarak yapacağI faaliyetler; İl Yapı Denetim Komisyonu kurmak. Kanun uygulamasında ortaya çıkabilecek ihtilafların çözümüne yardımcı olmak. Yapı Denetim kuruluşlarının faaliyetlerini yılda en az 6 kez şantiye, 2 kez Büro olmak üzere denetim yapmak. Yapı Denetim faaliyeti sebebiyle Yapı Denetim Kuruluşu ve yapı sahibi, denetçi, müteahhit v.b. ortaya çıkabilecek ihtilafların halline yardımcı olmak

9 . YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI
YDK KAPSAMINDA YETKİ BELGELERİ Bakanlığımızca hazırlanan 16/12/2010 tarih ve sayılı R.G. Yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” gereğince Yapı Müteahhitlerine yetki belgesi numarası verilmesi ve inşaat ve tesisat işlerinde çalışacak ustalara Geçici Ustalık Belgesi düzenlenmesi Şubemizce yürütülmektedir. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI Bakanlığımızın görevi kapsamında bulunan, piyasaya arz edilen inşaat malzemelerinin denetimi için, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin (89/106/EEC) esaslarına göre denetim ve gözetim faaliyetlerine Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir. LABORATUVARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Müdürlüğümüz laboratuarı, 60 m2 alanda hizmet vermektedir. Laboratuarımızda bulunan cihazlarla taze ve sertleşmiş beton testleri, inşaatlarda kullanılan çelik demirlerin çekme dayanımı testleri ve deneyleri yapılabilmektedir.

10 . .

11 . Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzün ve Kamu Kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda , yaptıracakları hizmet binası ve müştemilatlarının inşaat ve onarım işlerinin yaklaşık maliyet sürecinden itibaren işin ihalesi ve mevcut yönetmelikler ve şartnameler doğrultusunda inşaatların kontrollüğünü yaparak ilgili kuruluşlara teslim etmek.  Kamu kurum kuruluşları ve belediyelerin talepleri halinde yaptıracakları inşaat işleri için tahmini bedel, teknik rapor, yaklaşık maliyet, ihale komisyonu görevleri ve çeşitli teknik destek vermek. 4734 Kamu İhale Kanunu-4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında, genel ve özel idare bütçelerinden yatırım programına alınan ve ayrıca farklı kanallar ile yapılacak olan yatırımların ihale iş ve işlemlerini yürütür, sözleşmeye bağlar ve iş bitinceye kadar yapı denetim hizmetlerini yürütür. Yatırımın geçici ve kesin kabulüne kadar geçen tüm hizmetleri yürütür. Yapı denetim hizmetlerinin yürütülmesi aşamasında belge inceleme (iş programı, teknik personel bildirimi, ve all-risk sigortaları) işlemleri, hak ediş düzenlenmesi, süre uzatımı kararının verilmesinde bulunulur. Müdürlüğümüzün ihale yetkilisi olduğu işler için yükleniciye İş Deneyim Belgelerini düzenler. İl ve ilçelerin Belediye ve Kaymakamlıkların komisyonlarında teknik eleman görevlendirmesi yapar.  Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarının yatırım programında bulunan bina ve tesislerin proje, maliyet hesabı ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak.

12 .

13 . .

14 Bakanlıkça oluşturulacak ÇED veri tabanına veri girişini sağlamak,
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) HİZMETLERİ VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyet ile bunlarla alakalı bütün konularda uygulama ve izleme süreçlerini yürütmek, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak; tesis ve faaliyetleri denetlemek, çevre izni ve lisansı vermek. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereği karar verilen projelerin inşaat/gerçekleşme, işletme ve işletme sonrasında Yönetmelik hükümlerine göre izlenmesi ve kontrolünü yapmak, yaptırmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak, Yeraltı ve yerüstü sularının, denizlerin ve toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi maksadıyla kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin uygulamaları sağlamak, yeraltı ve yerüstü su, deniz ve toprak kirliliğine karşı hazırlıklı olmak, müdahale ve mücadele kapasitesini artırmak için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak; çevrenin korunması, maksadıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek ve bu çerçevede gerekli tedbirleri almak ve aldırmak. Bakanlıkça belirtilen format doğrultusunda il genelinde çevre durum raporlarını hazırlamak, sonuçlarından Bakanlığa bilgi vermek, Her türlü atık bertaraf tesislerine belirlenen usul ve esaslara göre lisans vermek. Bakanlıkça oluşturulacak ÇED veri tabanına veri girişini sağlamak, Mahalli çevre kurullarının çalışmalarını takip etmek ve yönlendirmek. Stratejik çevresel değerlendirme ile ilgili işlerin izlenmesi için Bakanlıkça verilecek iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak ve Bakanlık ile koordinasyonu sağlamak.

15 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) HİZMETLERİ VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

16 . MÜDÜRLÜĞÜ 1)Görev alanı dahilindeki motorlu kara taşıtlarının egzoz emisyon ölçümleri ile ilgili denetim yapmak, 2) Kurulacak tesisler için alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği konusunda görüş vermek, izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek, emisyon, deşarj ve atıklar ile arıtma ve bertaraf sistemlerini izlemek ve denetlemek, tesisler için kurulacak arıtma sistemlerinin projelerini onaylamak. 3) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü amacıyla alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek. 4) Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonla ilgili mahallinde her türlü faaliyeti izlemek, olumsuz etkilerin kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirleri almak, uygulanmasını sağlamak, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yaparak müdahale etmek, belirlenen kriter ve standartların uygulanmasını sağlamak, ölçüm yaptırmak, verileri toplamak ve değerlendirmek, 5) Temiz üretim ve entegre kirlilik önleme çalışmalarına yönelik denetimleri yapmak. 6) Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere, temiz enerji kullanımını teşvik etmek, yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için denetimleri yapmak. 7) Yer üstü ve yer altı sularına, denizlere, havaya ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak için gerekli işlemleri başlatmak, ayrıca mahallinde mevcut uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerinin Bakanlığa iletilmesini sağlamak,

17 . MÜDÜRLÜĞÜ 8) Atık ve kimyasalların yönetimine ilişkin olarak belirlenen hedef ve politikaların uygulanmasını sağlamak, 9) Su kaynakları için mahallinde koruma ve kullanma planları yapmak, su kaynakları ile toprak kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak, 10) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında yürütülen faaliyetleri denetlemek, 11) Mahalli çevre kurulu çalışmalarını yönlendirmek ve alınan kararların kontrol ve uygulamasını sağlamak, 12) Ülke, bölge, havza ve sektör çevre yönetim plan uygulamalarını izlemek ve kontrolünü yapmak, yaptırmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak, 13) Yasaklanacak ve kısıtlanacak atık ve kimyasallar ile yakıtların ve çevre kirliliğine yol açabilecek diğer maddelerin ithalat ve ihracatına dair kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak. 14) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atık ve kimyasalların taşınması ile tehlikeli atık ve kimyasalların taşınma lisanslarına ilişkin esasların uygulanmasını sağlamak, izlemek ve denetlemek; atık ve kimyasallarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarının tespiti, çevre ve insan sağlığına yönelik risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

18 . MÜDÜRLÜĞÜ 15) İl genelinde çevreye olumsuz etkileri olan atık ve kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ile ilgili faaliyetleri izlemek, yeraltı ve yerüstü sularına, denizlere ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak. 16) Temiz hava merkezlerinin kurulması ve yönetilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 17) Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere temiz enerji kullanımını desteklemek, yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için gerekli önlemleri almak veya aldırmak. 18) Bakanlıkça belirtilen format doğrultusunda il çevre sorunları ve öncelikleri envanterinin il’e ait çevre değerleri ve kirlilik haritalarını hazırlamak, sonuçlarından Bakanlığa bilgi vermek.

19 ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE DENETİMİ İŞLERİ ŞUBESİ OCAK-AĞUSTOS 2012 FAALİYETLERİ

20 İMAR, İSKÂN VE KOOPERATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ VE İŞLEMLERİ

21 İMAR, İSKÂN VE KOOPERATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ VE İŞLEMLERİ

22 İMAR, İSKÂN VE KOOPERATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ VE İŞLEMLERİ

23 İMAR, İSKÂN VE KOOPERATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ VE İŞLEMLERİ

24 İMAR, İSKÂN VE KOOPERATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ VE İŞLEMLERİ

25 İMAR, İSKÂN VE KOOPERATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ VE İŞLEMLERİ
5543 SAYILI İSKAN KANUNU FİZİKSEL YERLEŞİMİN DÜZENLENMESİ PROJESİ ETÜT-PROJE AŞAMASINDA YER ALAN İŞLER

26 İMAR, İSKÂN VE KOOPERATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ VE İŞLEMLERİ

27 İMAR, İSKÂN VE KOOPERATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ VE İŞLEMLERİ

28 TABİAT VARLIKLARINI KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İlimiz içerisindeki Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiat koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair faaliyetleri yürütmek, İlimiz içersindeki Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini dair faaliyetleri yürütmek, İlimiz içerisindeki Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiat koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek ve her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak, değiştirmek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak, İlimiz içerisindeki Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel sitler ile koruma statüsü bulunan diğer alanların çakıştığı yerlerde koruma ve kullanma esaslarını ilgili bakanlıkların görüşünü alarak belirlemek ve bu alanların kısmen veya tamamen hangi idarelerce yönetileceğine karar vermek, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak, İlimiz içerisindeki Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, koruma alanları ve doğal sit alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan planlara uygun olarak kullanılmak üzere tahsisini gerçekleştirmek, uygulamaların tahsis şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini izlemek ve denetlemek,

29 ÖZEL ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İlimiz sınırları içinde yer alan Tuz Gölü ve Ihlara Özel Çevre Koruma bölgesi bulunmaktadır. Plan-proje hizmetleri, çevre tanzimi, atık su yönetim hizmetleri, su temin işlerinin takibini yapmak. Atık yönetimi kapsamında kaymakamlıklar işbirliği ile kırsal alanlarda evsel atıkların toplatılarak taşıttırılması projelerini yürütmek. Kaymakamlık ve yerel belediyelerle ortak atık su yönetim işlerinin organizasyonunda bulunmak. İçme suyu temin etme, koruma bölgelerinde bulunan dere, göl ve nehirlerin su kirlilik seviyelerini tespit etmek. Tuz Gölü ve Ihlara Özel Çevre Koruma bölgesinde kalan Belediyeler ve İl Özel İdaresince hazırlatılan İmar Planları için teknik rapor hazırlayarak görüş için Genel Müdürlüğümüze sunmak. Tuz Gölü ve Ihlara Özel Çevre Koruma bölgesinde kalan köylerde, köy yerleşik alan içerisinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni düzenlemek.

30 .

31

32 .

33 .

34 ARZ OLUNUR. Ersin TAŞLIALAN Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürü


"BRİFİNG DOSYASI AĞUSTOS 2012" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları