Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Etüt ve Proje Daire Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Etüt ve Proje Daire Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Etüt ve Proje Daire Başkanlığı
ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etüt ve Proje Daire Başkanlığı Sel Kontrolü Teknik Şartnamesi Şubat-2013

2 TEKNİK ŞARTNAME 1-GENEL ESASLAR sayılı İhale Kanunu kapsamında ihaleli olarak yaptırılacak uygulama projesi tanziminde; idarece yayımlanan talimatlar ve bilimsel yayınlar dikkate alınacak, uygulama projesi dispozisyonları ve ekteki çizelgeler kullanılacaktır.   Bu şartnamede bulunmayan hususlarda ÇEM ve Orman Genel Müdürlüğü’nün mevzuatındaki hükümler uygulanır.   Proje yapım çalışmalarında süre üç eşit zaman dilimine bölünecek; birinci ve ikinci zaman diliminde ön etüd ve arazi işlerini, üçüncü zaman dilimi içerisinde yüklenici, büro işlerini bitirip projeyi idareye teslim edecektir.

3 TEKNİK ŞARTNAME MADDE -2 BÜRODA YAPILACAK İŞLER 2.1 Verilerin Temini  1/25.000’lik Topografik haritalar (ÇEM - OGM ve Taşra Teşkilatı) Mera alanları (GTHB ve Taşra Teşkilatı) Havza Sınırları (ÇEM) Jeoloji haritaları (MTA) Orman meşcere haritaları (ÇEM - OGM ve Taşra Teşkilatı) Orman Kadastro Haritası (OGM ve Taşra Teşkilatı) Tapu Kadastro Haritası (OGM - TKGM ve Taşra Teşkilatları) Korunan Alanlar(Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Sulak Alanlar, Sit Alanları vb.) (ÇEM – DKMPGM - KTB ve Taşra Teşkilatları) Ağaçlandırma projesi yapılan alanlar (OGM ve Taşra Teşkilatı) Meteorolojik istatistikler (ÇEM - MGM) Yerleşim yerleri nüfus bilgileri (TÜİK) Hazine arazileri sınırları (MİLE, TKGM ve Taşra Teşkilatı) Maden sahaları (OGM ve Taşra Teşkilatı)

4 TEKNİK ŞARTNAME 2.2 Mülkiyetin Belirlenmesi  Projenin mülkiyetle ilgili kısmında mülkiyete esas olan verilerin nereden temin edildiği,bu verilerden faydalanılarak projeye konu edilen sahanın mülkiyet durumları net olarak yazılacaktır. Mülkiyetler itibarı ile çalışılacak alan miktarları yazılacaktır.   Bugünkü arazi kullanma durumu haritasının altlığı meşcere haritası olacaktır. Meşcere haritası olmayan yerlerde drenaj haritası kullanılacaktır. Bu harita üzerinde ormanlık alan, mera alanları, tarım alanları, iskân alanları ve korunan alanlar belirtilecektir.   Projenin uygulanması esnasında mülkiyetle ilgili problem çıkması halinde konunun hukuki zeminlerde çözümlenmesinden sonra çalışmalara başlanılacağı, ancak mülkiyet problemi olmayan yerlerde çalışmalara devam edileceği projede vurgulanacaktır.  

5 TEKNİK ŞARTNAME 2.3 Yapılmış Çalışmaların Tespiti   Havza içerisinde daha önceden yapılmış olan ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, mera ıslahı vb. ormancılık çalışmaları tespit edilerek bugünkü arazi kullanma durumu haritasında gösterilecektir.

6 TEKNİK ŞARTNAME 2.4 Havzada Yaşanan Sel ve Taşkınların Tarihçesi   Havza içerisinde yer alan yerleşim yerleri ve tarım alanlarında yaşanan sel ve taşkın olaylarının tarihi, tekerrürü, yağış miktarı, sebep olduğu can ve mal kayıpları belirtilecektir.   2.5 İnceleme Noktaları Yerlerinin Belirlenmesi   Proje sahasını gösterir 1/25000 ölçekli ‘Topoğrafya ve Drenaj Haritası’ üzerine 2 x 2 cm'lik (500m x 500m) karelaj şebekesi oluşturularak inceleme noktası yerleri tespit edilecektir. Buna göre kuzey batıdan 1’ den başlayarak doğuya doğru inceleme noktası numaraları verilecektir.  

7 TEKNİK ŞARTNAME MADDE -3 ARAZİDE YAPILACAK İŞLER   3.1 Arazi Etüdü İnceleme Noktalarının Aplikasyonu ve Etüdü   Haritaya işaretlenen inceleme noktalarının koordinatları el GPS’i ile araziye aplike edilecektir. İnceleme nokta numaraları arazide sabit taş, ağaç, kütük vb. yerlere yağlı tebeşirle yazılacaktır. Bu noktalarda sahayı temsil edecek en az 2 adet genel görünüş fotoğrafı çekilecektir. Tespit edilen inceleme noktalarında gerekli etüt yapılarak bu şartnamenin ekinde bulunan "Fizyografik ve Genel Toprak Özellikleri Çizelgesi" (Ek-1) doldurulacaktır.

8 TEKNİK ŞARTNAME 3.1.2 Profil Açılması ve Toprak Numunesi Alınması  Proje çalışma alanı içerisinde; ağaçlandırma öngörülen sahalarda 25 Ha. da en az bir, diğer sahalarda ise 100 Ha. da en az bir adet profil açılacaktır.   Toprak profili en az 0,80 m genişlikte, 1,00 m uzunlukta, 0,90 m. Derinlikte açılacaktır. Açılan profiller etüt edilerek bu şartnamenin ekinde bulunan "Yetişme Ortamı Etüt Çizelgesi" (Ek-2) doldurulacaktır. İnceleme ve profil noktalarının koordinatları liste halinde veya fotoğrafların altlarına yazılacaktır. Profil fotoğrafları proje adı, profil no, tarih belirten levhalarla birlikte çekilecektir. Açılan toprak profillerinin, ağaçlandırma öngörülen sahalardan en az 100 hektarda bir, diğer sahalarda ise 200 Hektarda bir tanesinden horizonlar itibari ile; horizonlaşmanın olmadığı durumlarda ise 0-30, ve cm derinliklerinden toprak örnekleri alınacaktır. Toprağın tekstürü, pH'sı, total kireç oranı (bitki türüne göre değişmekle birlikte total kireç oranı %40’ın üzerine çıkması halinde aktif kireç ölçülecektir),

9 TEKNİK ŞARTNAME 3.1.3 Oyuntuların İncelenmesi   Oyuntularda, oyuntu boyunca en fazla 250 metrede bir inceleme noktası alınacak ve memba ve mansaba bakacak şekilde en az iki adet olmak üzere oyuntunun fotoğrafı çekilecek ve "Oyuntu İnceleme Çizelgesi" (Ek-3) doldurulacaktır. Oyuntu uzunluğu 250 metrenin altında olan oyuntularda en az 1 (bir) inceleme noktası alınacaktır. Oyuntularda 50 cm ve daha derin olanlar dikkate alınacaktır.   Oyuntu inceleme noktaları topoğrafya ve drenaj haritasında gösterilecektir.

10 TEKNİK ŞARTNAME MADDE -4 FAALİYETLERİN BELİRLENMESİ  Arazi kullanım durumuna göre teras genişliği belirlenir. Örneğin saha mera ise 1,5 m, tarla ise 2.0 m, ormanlık alan ise ,20 m. gibi. Teras genişliği belirlendikten sonra, sel oluşumuna etki eden faktörlerde dikkate alınarak, maksimum yağışların tamamının tutulacağı teras aralıkları hesaplanır. Bu hesaplamalar için rasyonel formül kullanılır.Q= C.İ.A Q= Terasın tutacağı maksimum su miktarı (m3) Bu değerler şartname ekinde teras en kesit çizelgesinden alınacaktır. C= Akım katsayısı (yağışın akım haline geçen yüzdesi) İ = maksimum yağış miktarı(mm/saat): Güncel 10 yıllık tekerrürlü 2 saatlik maksimum yağışlar alınacaktır. A= Yağış alanı(m2): iki teras arası genişliği 1 m olan dikdörtgen olarak kabul edilecektir.

11 TEKNİK ŞARTNAME Ormanlık Alanlar   Verimli, bozuk ve orman açıklığı alanlarında sel kontrol tedbirleri alınacaktır. Verimli ormanlarda; oyuntu ıslahı tedbirleri alınacak, yüzeysel akışı azaltmak veya geciktirmek için silvikültürel müdahalelerin nasıl yapılacağı belirlenecektir. Verimli orman içerisinde oluşmuş olan akma, bozulma gibi boşluklarda restorasyon çalışması yapılacaktır.   1 kapalı, bozuk ve orman açıklığı alanlarında ise yamaç ve oyuntu ıslah tedbirleri alınacaktır.   Dikime uygun olan bozuk ve açıklık alanlarda; cm genişliğinde dar teras yapımları ve daha sık teras aralığı uygulanacaktır. Biyolojik çeşitliliğin devamlılığı maksadı ile, ormanlık alanlardaki çalışmalarda, endemik ve nadir türlerin korunmasına itina gösterilecektir.  

12 TEKNİK ŞARTNAME Ziraat Alanları   Sel oluşumun tetikleyen yüksek meyilli (%40’dan fazla) tarım arazileri proje kapsamına alınacak Sel kontrol çalışmalarının planlanmasından önce önceden tespit edilen sel kontrol çalışmalarına konu ziraat alanlarının yer aldığı yerleşim yerlerinde halkın katılımının sağlandığı (sor-sap-çöz) tertip edilecektir. Toplantıda, ziraat alanlarında hangi tür çalışma yapılmasıyla yüzeysel akışın önleneceği veya yavaşlatılacağı belirtilecek; tarla sahiplerinin görüşleri ve yaklaşımları doğrultusunda planlama yapılacaktır. Burada alınan kararlar tutanak haline getirilecektir. Toplantı tutanakları ve toplantıda alınan kararlar proje ekinde yer alacaktır. Projede, uygulamaya geçilmeden önce arazi sahibinden projenin uygulamaya konmasında sakınca olmadığına dair muvafakat alınacağı belirtilecektir  

13 TEKNİK ŞARTNAME Mera Alanları  Meyilin, yüzeysel akışın ve sel riskinin yüksek olduğu meralar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında tarihinde imzalanmış olan protokol ve diğer mevzuatlar gereği sel kontrol proje çalışmalarına konu edilecektir. Bu tür mera sahalarında dikim önerilmeyecek olup, ancak vasfını değiştirmeyecek ölçüde, gölgelik olabilecek grup veya şeritler halinde küçük alanlarda dikim önerilebilecektir, diğer yerlerde ise suların yüzeysel akışa geçişini önleyecek veya azaltacak, hayvan otlatmasını engellemeyecek şekilde sel kontrol tesisleri yapımı planlanacaktır. Meralarda tesis edilecek olan teraslar, hayvan hareketini ve dolayısıyla otlamasını kısıtlamayacak şekilde, geniş aralıklarla ve kesik teras olarak planlanacaktır.Yüzeysel akışa geçen fazla suların teraslara zarar vermemesi için; terasta bir devamlı ve akıtıcı teraslarla, teraslar üzerine ot ekimi yapılması planlanacaktır  

14 TEKNİK ŞARTNAME 4.1 Yamaç Islah Tedbirleri  Sahada yapılan incelemelerde, yamaç ıslah tedbirleri belirlenecek; toprak işleme metodları, örme çitler, çalı demetli teras, taş kordon vb. tesislerden hangileri kullanılacaksa izahı yapılacaktır. Yapılacak izahlar fotoğraflar ve çizimlerle desteklenecektir.  4.2 Oyuntu Islah Tedbirleri  Sahadaki oyuntular üzerinde yapılan incelemelerde ıslah tedbirleri belirlenecek; Kuru duvar eşikler, harçlı sekiler, biyolojik yapılar, çalı demetli toprak sedde, delikli saç levha, kafes tel eşik, ıslah sekiler vb. tesislerden hangileri kullanılacaksa izahı yapılacaktır. Oyuntularda enine yapı hesabı; ardışık inceleme noktaları arasındaki uzunluk, eğim ve kot farkından yararlanılarak yapılacaktır. Yapılacak izahlar fotoğraflar ve çizimlerle desteklenecektir  

15 TEKNİK ŞARTNAME 4.3 Diğer Tedbirler   Proje sahası içerisinde çevirme hendeği, boşaltma kanalları gibi suyun tahliyesine yönelik tesisler, otlandırma, koruma ile bitki örtüsünün geliştirilmesi ve diğer tesislerden hangisi yapılacaksa sahada karar verilecektir  

16 TEKNİK ŞARTNAME MADDE -5 PROJE YAZIMI VE EKLERİ  5.1 Proje Yazımı Proje yazımında Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto kullanılacak olup; düz yazı formatında yazılacaktır. Sayfa düzeni için soldan 4cm, sağdan 2 cm, üstten ve alttan 3cm boşluk bırakılacaktır. Tüm sayfalara sayfa numarası verilecektir. Çıktılar kaliteli bir yazıcı ile tek yönlü olarak alınacaktır. İhale yoluyla yapılan tüm projelerin, her sayfası tek taraflı olarak basılacak ve her bir sayfa, proje yapımcısı teknik eleman/elemanlar tarafından paraflanacaktır. Hazırlanan haritalar yapımcısı tarafından sicil numarasını belirtir kaşe ile kaşelenip imzalanacaktır. Bu şekli ile tek nüsha olarak İdareye teslim edilecek. Projeler onaylandıktan sonra istenilen sayıda bez cilt ile ciltlenecek ve özellikle ciltlenme aşamasında Genel Müdürlüğümüzce onaylanmış projenin, sayfaları (onay sayfası dahil) ve ekleri ile birlikte eksiksiz olarak ciltlenmiş olmasına azami dikkat edilecektir  

17 TEKNİK ŞARTNAME Cilt renklerinde standardı sağlamak için projeler kırmızı renk cilt bezi ile ciltlenecektir. Ciltlerin arka kapak içine A4 dosya kâğıdı ve haritalar sığacak cepler ile CD cebi yapılacaktır. Bu cepler kartonlu bez cilt olacak ve yönü içe dönük olacaktır. Projenin tamamını kapsayan CD veya DVD bu ceplerin içerisinde yer alacaktır. Ciltlerin sırt kısmına proje adı, ili ve yapım yılı mutlaka yazılacaktır. Cildin kapak sayfasında projeye ait genel bilgiler başlık olarak yer alacaktır. Projeler 7(yedi) takım halinde yapılıp teslim edilecektir.   Bu şartnamede yer alan çizelgelere arazi şartlarının ve tekniğin gerektirdiği durumlarda yeni sütun veya satır eklenebilecek, gereksiz olan, kullanılmayan sütün veya satır çıkartılabilecektir  

18 TEKNİK ŞARTNAME 5.2 Proje Ekleri Haritaların Düzenlenmesi   Tüm haritalar bilgisayar ortamında hazırlanacaktır. Projelerin haritaları sayısal haritalar üzerine CBS ortamında düzenlenecektir. Bu bağlamda tüm haritalar koordinat sistemlerine göre coğrafi referanslandırılarak, UTM projeksiyon sisteminde 1/25000 ölçekte 6 derecelik sistemde, ED50 Datumunda uygun ZONE ve DOM değerleri ile tanımlanacak ve üretilecektir. Proje sahasının içinde bulunduğu havza, gerekli görülmesi halinde mikro havza sınırı haritalarda gösterilecektir.   Bugünkü arazi kullanma durumu haritasında altlık olarak meşcere haritası; topografya ve drenaj haritasında memleket haritası; diğer haritalarda ise drenaj haritası kullanılacaktır  

19 TEKNİK ŞARTNAME Bugünkü Arazi Kullanma Durumu Haritası Topoğrafya ve Drenaj Haritası Jeoloji Haritası Toprak Haritası Eğim ve Yükseklik Haritası Bakı Haritası Erozyon Durumu Haritası Yapılacak İşler Haritası Yapılan İşler Haritası  

20 TEKNİK ŞARTNAME 5.2.2 Çizelgeler   A) Fizyografik ve Genel Toprak Özellikleri Çizelgesi (Ek-1) B) Yetişme Ortamı Etüt Çizelgesi (Ek-2) C) Oyuntu İnceleme Çizelgesi (Ek-3) Yukarıdaki çizelgeler proje ekine konulacaktır  

21 TEKNİK ŞARTNAME 5.2.3 Analiz Raporları Fotoğraflar Diğer Raporlar, Belgeler ve Yazışmalar Proje CD’si  

22 TEKNİK ŞARTNAME

23 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEMEL KAVRAMLAR SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER….


"Etüt ve Proje Daire Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları