Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

mue PLN.444 Mesleki Uygulama Esasları Sunum : Can Aydın

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "mue PLN.444 Mesleki Uygulama Esasları Sunum : Can Aydın"— Sunum transkripti:

1 mue PLN.444 Mesleki Uygulama Esasları Sunum : Can Aydın
Konu : “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu İle İlgili Yönetmelikler” İçerik : Koruma kanunu ile ilgili yönetmeliklerin uygulamaları Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespit ve tescili hakkında yönetmelik Kesin inşaat yasağı getirilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu sit alanlarındaki taşınmaz malların hazineye ait taşınmaz mallar ile değiştirilmesi hakkında yönetmelik. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının yapı esasları ve denetimine dair yönetmelik Görüşler Eleştiriler Sonuçlar Yararlanılan Kaynaklar : İzmir 2.nolu Koruma Kurulu mue

2 Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Koruma, Uygulama ve Denetim Bürolarının Kuruluşu ve görev alacak uzmanların nitelikleri İl özel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve Bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesinde taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili işlemler ve uygulamaları yürütmek ve denetimlerini yapmak üzere KUDEB kurulur. KUDEB’ler, İl özel idarelerinde imarla ilgili müdürlük, büyük şehir belediyelerinde imar daire başkanlığı ve diğer belediyelerde imar müdürlüğü bünyesinde görev yapar . KUDEB’lerde mimarlık, şehir planlama, mühendislik, sanat tarihi meslek alanlarından en az birer uzman; arkeolojik sit alanının bulunması halinde alanın özelliğine göre en az bir arkeoloğun görev alması zorunludur KUDEB’lerde görevlendirilen uzmanlar üç ay süre ile ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğünde staj yaparlar Şehir planlama meslek alanından gelen uzmanın korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik planlama çalışmalarında görev almış olması tercih edilir . Bu madde de adı geçen uzman personel tamamlanmadan KUDEB faaliyete geçemez. KUDEB uzmanlarının eksilmesi halinde yetki koruma bölge kurullarına geçer

3 Koruma, uygulama ve denetim bürolarının görevleri
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek, Bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek, Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek,

4 Koruma, uygulama ve denetim bürolarının çalışma şekli
Tescilli taşınmaz kültür varlıklarında tadilat ve tamirat gerektiren uygulamalarda, uygulamayı gerçekleştirecek olan kişi ya da kuruluş mülkiyet durumu ile ilgili belge, yapının mevcut durumunun fotoğrafları ve yapacağı uygulamaya ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren başvurusunu KUDEB’e verir. Bu başvuru KUDEB’ in en az iki uzmanı tarafından incelenir. Bu uzmanlardan birinin mimar olması zorunludur. İnceleme sonrasında tadilat ve tamirat öncesi durum fotoğraf gibi belgelerle tespit edilir, yapılacak uygulamaya ilişkin koşulların belirtildiği bir izin belgesi düzenlenir Tadilat ve tamirat uygulaması tamamlandıktan sonra, yapılan uygulamalar KUDEB uzmanlarınca incelenir. Uygulama, izin belgesi doğrultusunda tamamlanmış ise onarım uygunluk belgesi düzenlenir. Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan uygulamalarda esaslı onarım gerektiğinin tespit edilmesi halinde uygulama durdurulur ve konu belgeleriyle birlikte koruma bölge kurulu müdürlüğüne bildirilir.

5 KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarından korunması gereklilerinin tespitinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur: Korunması gerekli tabiat varlıkları ile, 19 uncu yüzyıl sonuna kadar yapılmış taşınmazlardan olması,önem ve özellikleri bakımından korunmasına gerek görülmesi, Taşınmazların sit alanı içinde bulunması, tabiat varlıklarının ender bulunan değişik özelliklere sahip olması. Kentsel sit'ler için; korunması gerekli kültür varlığı özelliği gösteren tek yapıların yoğunluk, mimari, tarihi bütünlük göstermesi, Arkeolojik sit'ler için; yazılı bilgi, sathi kalıntılar, bilimsel araştırmalar, çevresel gözlemler, ekolojik gözlemler, bilimsel tahmin ve topografik yapı yönlerinden niteliklere sahip olması, Tabii sit'ler için; bilimsel araştırma, jeolojik yapı, çevresel gözlemler, ekolojik gözlemler ve topografik yapı hususlarında özellikleri bulunması,

6 Tespit sonucu düzenlenecek belgeler
Yapılan tespitler sonucunda tescile esas olmak üzere aşağıdaki belgeler düzenlenir: -Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tescili için gerekli bilgileri havi Tespit Fişi, -Tanıtmaya yeterli fotoğraflar, -Taşınmazın yerini ve sınırlarını gösterir çizim -Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını tarif eden tespit ekibinin görüşünü havi Rapor ekinde korunması önerilen taşınmaz kültür varlıklarının listesi Tescil kararı Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarından Bakanlıkça tespiti yapılanlar, koruma kurullarınca değerlendirilerek tescil olunur. Tescil İşlemleri Tescil kararının ilgili kuruluşlara dağıtımı kararı alan koruma kurullarınca yapılır.

7 Tescil İşlemleri sırasında yapılan işlemler
Koruma Planı ve Rapor; Koruma Planı Lejandı İçeriği: Tescile Önerilen Anıtsal yapılar - Koyu Yeşil Tescile Önerilen Sivil Mimarlık Örnekleri - Kırmızı Tescile Önerilen Resmi Yapılar - Kurşuni (Okul, hastane, posthane, hükümet konağı, banka, vb.) Tescile Önerilen Sanayi Yapıları - Mor (Fabrika, imalathane, depo) Eski Doku Özelliğinde Tescile Değer Görülmeyen Yapılar (Çevresi Siyah - İçi Boş) Yeni Yapılar - Mavi Korunacak Sokaklar Kentsel Sit Alanı Sınırı - Kırmızı Doğal Sit Alanı Sınırı - İçi Yeşil I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırı - İçi siyah II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırı - Çevresi Siyah - İçi Boş III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sın      I HARİTA   Tescile Önerilen Anıtsal yapılar - Koyu Yeşil Tescile Önerilen Sivil Mimarlık Örnekleri - Kırmızı III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırı - Mav

8 RAPOR HAZIRLAMA ŞEMASI
1. Adres ( İl, İlçe, Mahalle, Cadde, Sokak, Kapı No, Kadastral Durumu), 2. İnceleme nedeninin belirtilmesi ve inceleme tarihi, 3. Taşınmazın yeri ve genel tanımı (Sit alanı içinde olup olmadığı, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak tescilli bulunup bulunmadığı, grup kararı bulunup bulunmadığı), 4. Taşınmaza ve yakın çevresine ilişkin kurul kararları, 5. Taşınmazın yakın çevresindeki yapıların günümüzdeki durumları (Kat sayısı, eski veya yeni doku olup olmadığının belirtilmesi), 6. Yapının tanımı (bugünkü durumu), 7. Görüşler ve görüşe esas gerekçeler, 8. Raporun hazırlanma tarihi.

9 KESİN İNŞAAT YASAĞI GETİRİLEN KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ BULUNDUĞU SİT ALANLARINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLAR İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Bu Yönetmelik, gerçek kişilerce, özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan, içinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunması nedeniyle sit alanı ilan edilen ve kesin inşaat yasağı getirilen taşınmaz malların malikinin başvurusu üzerine Hazineye ait taşınmaz mallar ile değiştirilmesi usul ve esaslarını kapsar. Değiştirilecek taşınmaz malların özellikleri; I. ve II. derece arkeolojik sit alanı ile I. derece tabii sit alanı olarak tescil ve kesin inşaat yasağı getirilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu yerlerde olması, ayrıca kadastro görmüş yerlerde bulunması ve üzerinde mülkiyet uyuşmazlığı olmaması gerekir.

10 Trampaya konu taşınmazların belirlenmesi
Kültür Bakanlığınca, yapılan başvurular göz önünde tutularak hangi sit alanlarında trampa işleminin programa alınacağı belirlenir. İlk ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde, o yıl ki trampa programından yararlanmak isteyen malikler, Kültür Bakanlığına iletilmek üzere gerekli belgeler ile birlikte İl Kültür Müdürlüklerine veya doğrudan Kültür Bakanlığına başvuruda bulunurlar Kültür Bakanlığınca, yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, I. ve II. derece arkeolojik sit alanları ile, I. derece tabii (doğal) sit alanlarında kalan, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan ve trampaya konu edilebilecek taşınmaz malların hepsi bir liste halinde Maliye Bakanlığına gönderilir ve bakanlıkça değerlendirilir.

11 Yasanın uygulanması sürecinde yaşanan sorunlar
Maliye Bakanlığının Trampa yapılacak yer için koruma imar planı yapılmasını zorunlu kılması Doğal sit alanlarının çok geniş olmaları, hak sahiplerinin arsalarını trampa yaptırabilmek için tüm alan için bir koruma planı yapılmasını beklemek zorunda kalmaları. Maliye Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı arasında yaşanan bedel belirleme sıkıntısı.

12 Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının gruplarının belirlenmesi, bakımı, onarımı, yapı esasları ile yapıya ilişkin proje ve uygulamaların denetim esaslarını düzenlemektir.

13 Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplarının Belirlenmesi ve Uygulama Süreci
Yapı grupları, koruma bölge kurulunca Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararlarında belirtilen kriterler doğrultusunda belirlenir Koruma bölge kurulu re’sen veya maliklerinin müracaat tarihinden itibaren üç ay içinde gruplandırmayı yapar. Gruplandırılan taşınmaz kültür varlıkları, tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilir. Gruplandırılma yapılmadıkça, onarım ve yapı esasları belirlenmez Tadilat ve tamirat Tadilat ve tamiratlar özgün biçim ve malzemeye uygun olarak, bünyesinde KUDEB kurulmuş idarelerin, ilgili idarelerin bünyesinde KUDEB bulunmaması halinde ise koruma bölge kurulunun izin ve denetiminde yapılır. Taşınmaz kültür varlıklarında esaslı onarım Esaslı onarımlarda, tescilli yapı için hazırlanacak rölove, restitüsyon, restorasyon projeleri ve diğer belgeler koruma bölge kuruluna sunulur. Koruma bölge kurulunun onayladığı proje ve koşullarda uygulama gerçekleştirilir

14 Parsellerin ayrıştırılması ve birleştirilmesi
Koruma bölge kurulu, taşınmaz kültür varlığı parsellerinde, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetlerini etkilemeyecek şekilde ayrılma ve birleştirilmelerine izin vermeye yetkilidir.

15 mue Oda'nın başlıca amaçları şunlardır:
Ülke ve kamu çıkarları çerçevesinde şehir ve bölge planlaması mesleği ile ilgili bütün konularda mesleğin ve meslektaşların görev ve yetkilerini düzenlemek, Oda üyelerinin birbirleri ile ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak, meslek haklarına sahip çıkmak, kent planlama ve bilimini geliştirmek, Ülkenin ve kamunun çıkarlarının korunması doğrultusunda meslek alanına giren konularda doğal kaynakların ve kamusal varlıkların korunması ve geliştirilmesi, ülkenin sanatsal ve teknik gelişmesi için gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak… mue

16 Üyelik için gereken belgeler yıllık Şehir ve Bölge Planlama lisans diploması aslı veya çıkış belgesi, adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı örneği. “Planlama” dergisi. Aylık haber bülteni. mue


"mue PLN.444 Mesleki Uygulama Esasları Sunum : Can Aydın" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları