Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PLAN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PLAN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN"— Sunum transkripti:

1 PLAN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN
YETERLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK (KARNE GRUPLARI) Sunum: Seçil AYTÜRK PLN Mesleki Uygulama Esasları

2 1 Bu çalışmada yararlanılan kaynaklar:
Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik Şehir Plancıları Odası Haber Bülteni 1 PLN Mesleki Uygulama Esasları

3 PLN 4444 Mesleki Uygulama Esasları - 2011
Ülkemizde planlama faaliyetlerini yapabilmek için yeterliliğin denetlenebilmesi amacıyla belli standartlar göz önüne alınarak karne sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemin işlerliği ve standartlar, “Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmektedir. GİRİŞ 2 PLN Mesleki Uygulama Esasları

4 PLN 4444 Mesleki Uygulama Esasları - 2011
Bu Yönetmeliğin amacı; şehir ve kasabaların imar plânları da dâhil olmak üzere, yerleşme plânlarının bütün ilgili taraflarca uyulması gereken, güvenilir ve uygulanabilir nitelikte düzenlenebilmesi için plânların yapımı işini üstlenecek müelliflerin ehliyet durumları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. YÖNETMELİĞİN AMACI 3 PLN Mesleki Uygulama Esasları

5 PLN 4444 Mesleki Uygulama Esasları - 2011
KAPSAM: Belediye sınırları ile mücavir alan sınırları içinde ve bu alanlar dışında, her ölçekteki ve türdeki plânların yapımını ve bunları üstlenecek müellifleri kapsar. DAYANAK: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 44. maddesine ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 30/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. BAKANLIK: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’dır KAPSAM-DAYANAK-BAKANLIK 4 PLN Mesleki Uygulama Esasları

6 PLN 4444 Mesleki Uygulama Esasları - 2011
Karne grupları F grubundan başlayarak; bitirilen işler, kurumlarda çalışma süresi gibi faktörlerle A grubuna kadar yükselerek çeşitlenir KARNE GRUPLARI 5 PLN Mesleki Uygulama Esasları

7 PLN 4444 Mesleki Uygulama Esasları - 2011
Planlama Biriminde belirlenen sürelerde fiilen çalışmış olmak Yükseköğretim kurumlarının planlama ile ilgili uzmanlık Dalında öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak, belirlenen sürelerde fiilen çalışmış olmak A, B, C veya D gruplarına giren işleri yapan özel plânlama bürolarında, çalışma süresine ait sigorta primlerinin ödendiğini belgelemiş olmak kaydıyla, bu bürolar ilgili işleri yaptıkları sürece, belirlenen süreler kadar bu işlerde fiilen çalışmış olmak Plânlarla ilgili yarışmalarda birincilik veya iki defa derece veya dört mansiyon almış olmak Alt yeterlilik grubuna veya gruplarına giren işlerden belirlenen sayıda iş bitirmiş olmak KARNE İÇİN… 6 PLN Mesleki Uygulama Esasları

8 PLN 4444 Mesleki Uygulama Esasları - 2011
Planlama işini bitirmiş olmaktan; işin sözleşmesinde belirlenen süresi içinde ve usulünce tamamlanıp idareye teslim edilmiş olması, istenilen düzeltme ve tamamlamaların gereğince ve süresi içinde yerine getirilmiş olması ve ilgili merci tarafından onaylanmış olması anlaşılır. Tüzel kişilik adına alınmış planlama işlerinde sadece bir müellif adına iş bitirme belgesi düzenlenir. Yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olup da planlama yarışmalarında kazanılan birincilik veya iki defa derece veya dört defa mansiyon almış olanlar bulunduğu gruptan bir üst gruba yükselir. Kamu kurum ve kuruluşlarından ihale yolu ile yapılan planlama işlerinde, planlama işini alan müellifin planlama ekibinde yer alan şehir plancılarının çalıştıklarının belgelenmesi hâlinde, kendi bulundukları planlama grubundan ayrı ayrı bir iş bitirmiş olarak değerlendirilir. İŞ BİTİRME NEDİR? 7 PLN Mesleki Uygulama Esasları

9 PLN 4444 Mesleki Uygulama Esasları - 2011
F GRUBU KARNE İÇİN… Yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinden Şehir Plancısı veya Şehir ve Bölge Plancısı ünvanı ile lisans eğitimini tamamlayarak mezun olmak 8 PLN Mesleki Uygulama Esasları

10 PLN 4444 Mesleki Uygulama Esasları - 2011
F GRUBU KARNE İLE… Plan yapım alanı hektar arası olan veya geleceğe ait nüfus projeksiyonuna göre ve daha az nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme bütünlerinin her ölçekteki ve türdeki planlar yapılabilir. 9 PLN Mesleki Uygulama Esasları

11 PLN 4444 Mesleki Uygulama Esasları - 2011
F Grubu planlamalardan en az iki işi ve hektar arasında en az üç işi bitirmiş olmak, Kamu kurum ve kuruluşlarında veya A, B, C veya D gruplarına giren işleri yapan özel planlama bürolarında en az üç yıl çalışmış olmak, Gerekmektedir. E GRUBU KARNE İÇİN… 10 PLN Mesleki Uygulama Esasları

12 PLN 4444 Mesleki Uygulama Esasları - 2011
E GRUBU KARNE İLE… Plan yapım alanı hektar arası olan veya geleceğe ait nüfus projeksiyonuna göre nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme bütünlerinin her ölçekteki ve türdeki planlar yapılabilir. 11 PLN Mesleki Uygulama Esasları

13 PLN 4444 Mesleki Uygulama Esasları - 2011
E Grubu planlamalardan en az iki işi ve F grubu planlamalardan en az üç işi bitirmiş olmak, Kamu kurum ve kuruluşlarında veya A, B veya C grubuna giren işleri yapan özel plânlama bürolarında en az altı yıl çalışmış olmak, Gerekmektedir. D GRUBU KARNE İÇİN… 12 PLN Mesleki Uygulama Esasları

14 PLN 4444 Mesleki Uygulama Esasları - 2011
D GRUBU KARNE İLE… Plan yapım alanı hektar arası olan veya geleceğe ait nüfus projeksiyonuna göre nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme bütünlerinin her ölçekteki ve türdeki planlar yapılabilir. 13 PLN Mesleki Uygulama Esasları

15 PLN 4444 Mesleki Uygulama Esasları - 2011
 D Grubu planlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak, D Grubu planlamalardan en az bir işi ve E Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak, D Grubu planlamalardan en az bir işi, E Grubu planlamalardan en az bir işi ve F Grubu planlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak, Kamu kurum ve kuruluşlarında en az dokuz yıl çalışmış olmak, Gerekmektedir. C GRUBU KARNE İÇİN… 14 PLN Mesleki Uygulama Esasları

16 PLN 4444 Mesleki Uygulama Esasları - 2011
Plan yapım alanı hektar arası olan veya geleceğe ait nüfus projeksiyonuna göre nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme bütünlerinin her ölçekteki ve türdeki planlar yapılabilmektedir. C GRUBU KARNE İLE… 15 PLN Mesleki Uygulama Esasları

17 PLN 4444 Mesleki Uygulama Esasları - 2011
C Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak, C Grubu plânlamalardan en az bir işi ve D Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak, C Grubu plânlamalardan en az bir işi, D Grubu plânlamalardan en az bir işi ve E Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak, Yükseköğretim kurumlarının planlama ile ilgili bilim dalında doktor unvanı almış olmak ve bu unvanı aldıktan sonra en az dört yıl öğretim üyesi olarak çalışmış olmak veya öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak toplam en az 12 yıl çalışmış olmak veya plânlama birimlerinde en az 12 yıl çalışmış olmak, Gerekmektedir. B GRUBU KARNE İÇİN… 16 PLN Mesleki Uygulama Esasları

18 PLN 4444 Mesleki Uygulama Esasları - 2011
Plan yapım alanı hektar arası olan veya geleceğe ait nüfus projeksiyonuna göre nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme bütünlerinin her ölçekteki ve türdeki planlar yapılabilmektedir. B GRUBU KARNE İLE… 17 PLN Mesleki Uygulama Esasları

19 PLN 4444 Mesleki Uygulama Esasları - 2011
B Grubu planlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak, B Grubu planlamalardan en az bir işi ve C Grubu planlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak, B Grubu planlamalardan en az bir işi, C Grubu planlamalardan en az bir işi ve D Grubu planlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak, Yükseköğretim kurumlarının planlama ile ilgili bilim dalında doçent veya profesör unvanı almış veya planlama birimlerinde iki yıl daire başkanlığı seviyesinde veya daha üst seviyede yönetici olarak görev yapmış veya en az 15 yıl çalışmış olmak, Gerekmektedir. A GRUBU KARNE İÇİN… 18 PLN Mesleki Uygulama Esasları

20 PLN 4444 Mesleki Uygulama Esasları - 2011
Plan yapım alanı hektar veya daha fazla olan veya geleceğe ait nüfus projeksiyonuna göre ve daha fazla nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme bütünlerinin her ölçekteki ve türdeki planlar yapılabilmektedir. A GRUBU KARNE İLE… 19 PLN Mesleki Uygulama Esasları

21 PLN 4444 Mesleki Uygulama Esasları - 2011
Yönetmeliğin getirdiği en önemli yeniliklerden biri, bundan sonra her tür ve ölçekteki planların sadece bu konuda yeterli teknik eğitimi alan şehir plancıları tarafından yapılmasını öngörmesidir. Yönetmelikte müelliflerin derecelendirilmesi esaslarında, bir üst gruba geçmek için aranacak nitelikler açısından önceki yönetmeliğe göre kolaylıklar getirilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan müelliflerin gruplarının yükselme süresi daha önce 4 yıl iken bu yönetmelikle 3 yıla indirilmiştir. YÖNETMELİĞİN OLUMLU YANLARI 20 PLN Mesleki Uygulama Esasları

22 PLN 4444 Mesleki Uygulama Esasları - 2011
Planlama işini alan müellifin planlama ekibinde yer alan şehir plancılarının çalıştıklarının belgelenmesi halinde, kendi bulundukları planlama grubundan ayrı ayrı bir iş bitirmiş olarak değerlendirilmesi ilkesi de getirilmiştir. Bu ilke serbest ve ücretli çalışan şehir plancıları için olumlu görünmektedir. Şehir plancılarının kurdukları şirketlerde veya diğer tüzel kişiliklerde etkin ve karar verici bir rol almaları olanağı yaratılmaktadır. YÖNETMELİĞİN OLUMLU YANLARI 21 PLN Mesleki Uygulama Esasları

23 PLN 4444 Mesleki Uygulama Esasları - 2011
Yönetmelikte “Kamu Kurum ve Kuruluşunda Çalışmış Olmak: Planlama Biriminde ve yükseköğretim kurumlarının planlama ile ilgili bilim dalında öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışmış olmayı ifade eder.” şeklinde belirtilen ifade nedeniyle ayrı bir planlama birimi olmayan kurumlarda, imar ve şehircilik müdürlüğü gibi adında “planlama” ifadesi geçmeyen birimlerde çalışan plancılar çalıştıkları süreyle bağlantılı olarak karne alamamaktadır. ELEŞTİRİLER 22 PLN Mesleki Uygulama Esasları

24 PLN 4444 Mesleki Uygulama Esasları - 2011
Büyük şirketlerde kalabalık planlama birimlerinde çalışan ancak aktif olarak çalışmayan plancılar çalıştıkları yılla bağlantılı olarak karne alabiliyor ya da aktif olarak planlama faaliyetinde bulunmayan plancılar çalıştıkları yıl üzerinden A karneye sahip olabiliyor ve piyasada büyük işler alabiliyorlar. Bu durum planlama işlerinde en önemli faktör olan deneyimin yetersiz kalmasına neden olmakta ve önemli planların deneyimsiz kişiler tarafından yapılabilmesine olanak vermektedir. F grubu karne ile yapılabilen planlama faaliyetlerinin bu kadar dar kapsamlı olması nedeniyle mezun olan plancılar piyasada iş alamamaktadır. Bunun yanında yüksek karne gruplarında olan plancıların piyasadaki F grubu işlerini bile alması yeni mezun olan plancıların iş almalarını daha da zorlaştırmaktadır. Bu nedenle bu hiyerarşiye aksi yönde çalışan bir denetleme sistemi getirilmelidir. ELEŞTİRİLER 23 PLN Mesleki Uygulama Esasları

25 6 BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM…
PLN Mesleki Uygulama Esasları


"PLAN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları