Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK"— Sunum transkripti:

1 RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK
KOCAELİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ “3 EKİM 2013 TARİH VE SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN ÇED YÖNETMELİĞİ” Ebru KOCAASLAN ÇED HİZM. ŞB. MD.LÜĞÜ Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

2 Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
17/07/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

3 «ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ»
Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu yada olumsuz etkilerinin belirlenmesi, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da en aza indirilmesi amacıyla yer ve teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesi ve projelerin uygulamasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar sürecidir. ÇED günümüzde çevre yönetiminin en etkin araçlarından biridir. Çevre sorunlarını ortaya çıkmadan önlemeyi amaçlayan bu çalışma, bilimsel metot ve tekniklere dayalı bir uygulama ile yasal bir temele dayandırılmıştır Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

4 Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
TARİHLİ ÇED YÖNETMELİĞİNİN KAPSAMI ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Çevresel etki değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel etki değerlendirmesi raporu ile proje tanıtım dosyasının hangi tür projeler için isteneceği ve içereceği konuları, Çevresel etki değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları, Çevresel etki değerlendirmesi kapsamına giren projelerin izlenmesi ve denetlenmesini, Çevresel Etki Değerlendirmesi sisteminin, çevre yönetiminde etkin ve yaygın biçimde uygulanabilmesi ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi için gerekli eğitim çalışmalarını kapsamaktadır. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

5 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ
EK-1: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ EK-2: SEÇME-ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ (Ek–1’de Yer Alan Alt Sınırlar Bu Listede Üst Sınır Olarak Alınır) Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

6 Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
TANIMLAR: Çevresel etki değerlendirmesi raporu: EK-1’de yer alan veya Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen bir proje için belirlenen özel formata göre hazırlanacak raporu, Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı: Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelerin çevresel etkilerinin incelenerek, önemli çevresel etkilerinin olmadığı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığını belirten Bakanlık kararını, Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı: Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelerin çevresel etkilerinin incelenerek, çevresel etkilerinin daha detaylı incelenmesi amacıyla Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasının gerektiğini belirten Bakanlık kararını, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

7 Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun saptanması üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararını, Çevresel etki değerlendirmesi olumsuz kararı: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Komisyonca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri nedeniyle gerçekleştirilmesinde çevre açısından sakınca görüldüğünü belirten Bakanlık kararını, Proje tanıtım dosyası: Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelere ÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan dosyayı ifade eder. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

8 Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
Madde 6: ÇED başvuru dosyası, ÇED raporu veya proje tanıtım dosyası (3) Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. (4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre karar tesis edilmeden önce, projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, aşamasına bakılmaksızın süreç sonlandırılarak dosya iade edilir. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

9 Madde 8: ÇED sürecinin başlatılması ve komisyon kurulması
Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyasını ve proje sahibi tarafından yetkilendirildiğine dair vekaletname ve imza sirkülerini bakanlığa sunar. Bakanlık, başvuru dosyasındaki bilgi ve belgeleri uygunluk bakımından 5 (beş) iş günü içinde inceler. İlgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Bakanlık yetkililerinden oluşan bir komisyon kurulur. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

10 Madde-9 Halkın Katılımı Toplantısı:
Toplantı yeri, Valilik ve proje sahibi tarafından belirlenir ve Valilik tarafından Bakanlığa bildirilir. Toplantı için projeden en çok etkilenmesi beklenen ilgili halkın kolaylıkla ulaşabileceği merkezi bir yerin seçilmesine özen gösterilir. Madde-9 Halkın Katılımı Toplantısı: Halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere Komisyonun kapsamı belirlemesinden önce, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından proje sahibinin katılımı ile Bakanlıkça belirlenen tarihte ve Valilikçe belirlenen yerde halkın katılımı toplantısı düzenlenir. Gazete ilanları toplantı tarihinden en az 10 gün önce yayınlatılır. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

11 Madde-10 Komisyonun, kapsam ve özel format belirlemesi:
(2) Format bedeli HKT’nin tamamlanmasından itibaren 3 (üç) ay içerisinde yatırılmaz ise başvuru geçersiz sayılır. (3) Kapsam belirleme ve özel format verme işlemleri, format bedelinin yatırılmasından sonra 7 (yedi) iş günü içerisinde tamamlanır. (4) Özel formatın veriliş tarihinden itibaren 18 (onsekiz) ay içinde ÇED Raporu Bakanlığa sunmaz ise başvuru geçersiz sayılır. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

12 Madde-11 ÇED Raporunun Bakanlığa sunulması:
ÇED Raporunun özel formata uygunluğu ve belirlenen çalışma grubunda yer alması gereken meslek uzmanlarınca hazırlanıp hazırlanmadığı hakkındaki inceleme Bakanlık tarafından beş iş günü içinde sonuçlandırılır. İade edilen ÇED Raporu altı ay içinde Bakanlığa sunulmazsa başvuru geçersiz sayılır. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

13 Madde-12 Komisyonun çalışma usulü ve ÇED Raporunun incelenmesi:
Halkın katılımı toplantısı ve süreç içerisinde gelen görüş ve önerilere çözüm getirilip getirilmediğine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler yapılır. Komisyon çalışmalarını ve değerlendirmelerini tutanak altına alır ve sonuçlandırır. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

14 Madde-13 Nihai ÇED raporu ve ilgili dokümanların Bakanlığa sunulması:
Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen nihai ÇED Raporu, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından inceleme değerlendirme toplantılarının sona erdirilmesinden sonraki on (on) iş günü içinde Bakanlığa sunulur. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

15 Madde-14 ÇED Olumlu/Olumsuz kararı:
(1) Komisyonun nihai hale getirdiği ÇED Raporunu halkın görüş ve önerilerini almak üzere uygun araçlarla on gün görüşe açılır. Gerekli Çalışmaların yapılmasını müteakip Bakanlıkça nihai ÇED Raporunun Bakanlığa sunulması istenir. Nihai ÇED Raporu 5 (beş) iş günü içerisinde Bakanlığa sunulur. Kamu kurum ve kuruluşlarından imza sirküleri istenmez. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

16 Madde-14 ÇED Olumlu/Olumsuz kararı:
Birinci fıkrada belirtilen belgeler (Nihai ÇED Raporu, taahhütname ve noter onaylı imza sirküleri) öngörülen süre içinde gerekçesi belirtilmeden sunulmaz ise nihai ÇED Raporu ve başvuru geçersiz sayılır. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

17 Madde-14 ÇED Olumlu/Olumsuz kararı:
Bakanlık, Komisyonun rapor hakkındaki çalışmaları ve halkın görüşlerini dikkate alarak on iş günü içinde proje için "ÇED Olumlu/Olumsuz" kararı verir, bu kararı komisyon üyelerine bildirir. Bakanlık ve Valilik, alınan kararı uygun araçlarla halka duyurur. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

18 Madde-14 ÇED Olumlu/Olumsuz kararı:
"ÇED Olumlu" kararı verilen proje için yedi yıl içinde mücbir bir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda "ÇED Olumlu" kararı geçersiz sayılır. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

19 Madde 15: Seçme, Eleme Kriterleri Uygulama Yöntemi:
a) EK-2’de yer alan projeler, b) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ve eşik değeri olan fakat eşik değer altında kaldığından yönetmelik kapsamı dışında kalan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi planlanması halinde, mevcut projenin kapasitesi ve kapasite artışı toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi EK-2’de belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projeler, c) ÇED Olumlu Kararı verilmiş projelerde yapılacak kapasite artışı veya artışları toplamı EK-2’de yer alan eşik değerler ve üzerinde olan projeler, ç) ÇED Gerekli Değildir kararı verilmiş projelerde, mevcut proje ile kapasite artışı toplamı EK-2’de yer alan eşik değerler ve üzerinde olan projeler Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

20 Madde 16: Başvuru ve İnceleme:
ÇED gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından; bu Yönetmeliğin Ek-IV’üne göre hazırlanan PTD’nı taahhüt yazısı ve imza sirküleri ile Bakanlık tarafından belirlenen başvuru bedelinin ödendiğine dair belge Bakanlığa sunulur. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

21 Madde 16: Başvuru ve İnceleme:
Bakanlık, proje için hazırlanan proje tanıtım dosyasını beş iş günü içinde inceler. Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunması halinde bunların tamamlanması Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan istenir. Eksiklikleri altı ay içerisinde Bakanlığa sunulmayan proje tanıtım dosyaları iade edilir başvuru geçersiz sayılır Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

22 Madde 17: ÇED Gereklidir/Değildir kararı:
Bakanlık on beş işgünü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlar. Proje hakkında "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararını beş işgünü içinde verir, kararı Valiliğe, proje sahibine ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara bildirir. Valilik bu kararı uygun araçlarla halka duyurur. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

23 Madde 17: ÇED Gereklidir/Değildir kararı:
ÇED Gerekli Değildir kararı verilen proje için beş yıl içinde mucbir bir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması Durumunda ÇED Gerekli Değildir kararı geçersiz sayılır. ÇED Gereklidir Kararı verilen projeler için bir yıl içerisinde ÇED için Bakanlığa başvuru yapılmaması durumunda karar geçersiz sayılır. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

24 Madde 18: İzleme ve Kontrol:
Proje sahibi ÇED Olumlu ve ÇED gerekli Değildir kararını aldıktan sonra projede yapılacak değişiklikleri Bakanlığa veya Valiliğe iletmekle yükümlüdür. Proje sahibi "ÇED Olumlu" kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarını Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırmakla yükümlüdür. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

25 Madde 20: Sürelerin uzatılması ve durdurulması:
Bu Yönetmelikte belirtilen süreler, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşların istemi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde veya Bakanlığın doğrudan gerekli gördüğü hallerde, gerekçesi belirtilerek Bakanlık tarafından uzatılabilir veya durdurulabilir. Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara raporlarla ilgili eksiklikleri gidermesi ve ilave işlemler yapması için verilen süreler ÇED sürecine dâhil değildir. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

26 Madde 21: Proje sahibinin değişmesi:
Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda projenin yeni sahibi, devirle ilgili bilgi ve belgeleri, taahhütname ve imza sirkülerini Bakanlığa/Valiliğe sunması durumunda önceki sahibinin taahhüt ve yükümlülüklerini Başka bir işleme gerek kalmaksızın yüklenmiş sayılır. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

27 Madde 24: Olağan üstü durumlar ve özel hükümler:
Aşağıdaki projeler için uygulanacak yöntem Bakanlıkça belirlenir: Madde 24: Olağan üstü durumlar ve özel hükümler: Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi işlemleri, doğal afetler sonucu yıkılan, bozulan, tahrip olan veya hasar gören herhangi bir yatırımın bulunduğu yerde kısmen veya tümü ile yeniden gerçekleştirilmesi planlanan projeler, b) ÇED Yönetmeliğine tabi olmayan veya Seçme Eleme Kriterlerine tabi olduğu halde proje sahibinin ÇED Raporu hazırlanması talebi üzerine Bakanlıkça uygun görülen projeler, c) Organize Sanayi Bölgeleri, İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Serbest Bölgeler ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde kurulması planlanan projeler, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

28 Madde 24: Olağan üstü durumlar ve özel hükümler:
ç) Stratejik Çevresel Değerlendirme yapılan alanlarda kurulması planlanan projeler, d) Teknoloji değişikliği uygulamak suretiyle, verim artırımına, doğal kaynak kullanımını azaltmaya ve/veya çevre kirliliğini azaltmaya yönelik yapılmak istenilen değişiklikler veya prototip üretim yapan projeler, e) EK-1 veya EK-2’de bulunup da eşik değeri olmayan projelerde yapılacak her türlü değişikliği içeren projeler.

29 Entegre projeler MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi birden fazla projeyi kapsayan entegre bir projenin planlanması halinde, Bakanlıkça entegre proje için tek bir ÇED Başvuru Dosyası/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması istenebilir.

30 Arama projeleri MADDE 26 – (1) Maden, petrol, doğalgaz, kaya gazı veya jeotermal kaynak arama projeleri için EK-4’te yer alan ‘proje tanıtım dosyasının hazırlanmasında esas alınacak seçme eleme kriterleri’ doğrultusunda hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası ile Bakanlığa müracaatta bulunulur.

31 (1) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ilk yayım tarihi
Geçici Madde 3 : (1) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ilk yayım tarihi olan 7/2/1993 tarihinden önce üretime ve/veya işletmeye başladığı belgelenen projeler Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır.

32 Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sisteminin yürütülmesine
Geçici Madde 4: Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sisteminin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemler Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

33 YÖNETMELİĞE AYKIRI UYGULAMALARIN DURDURULMASI
Çevre Kanunu Madde 15 –3.bend (Değişik: 26/4/2006 – 5491/12 md.) -Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmaksızın  başlanan faaliyetler Bakanlıkça, proje tanıtım dosyası hazırlanmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülkî amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur. -ÇED Yönetmeliğinin 19 madde (a) bendinde aynı husus yer almakta olup , "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" ya da "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça yatırıma ilişkin durdurma kararı kaldırılmaz. Hükmü mevcuttur -Yeni kurulacak yada kapasite artışı planlanan projelerle ilgili inşaat yada faaliyete geçme gibi işlemlere kesinlikle başlanılmaması,ancak ÇED izni yada ÇED görüşü alındıktan sonra faaliyetin inşaat vb. işlemlerine başlanılması gerekmektedir. Aksi taktirde Çevre Kanunu gereği cezai yaptırımlar gerçekleştirilmektedir.

34 İDARİ NİTELİKTEKİ CEZALAR:
İDARİ NİTELİKTEKİ CEZALAR: Çevre Kanunu Madde 20 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/14 md.) e) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi  oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür.

35 Çevrimiçi ÇED süreci yönetim sistemi
tarihinde sistem yürürlüğe girmiştir.

36 TEŞEKKÜRLER e-mail: ebru.kocaaslan@csb.gov.tr Telefon: 0262 312 13 12
Çevre Mühendisi ÇED HİZMETLER ŞB. MD.LÜĞÜ Telefon: Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ


"RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları