Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çark-ı Sosyal Oyunu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çark-ı Sosyal Oyunu."— Sunum transkripti:

1 Çark-ı Sosyal Oyunu

2 Ülkemizde Nüfus

3 50 45 25 15 100 55 75 10 65 PUAN PUANLAR YARIŞMACILAR ÇEVİR SORU Puan

4 Çark-ı Sosyal Soru Tablosu
1 6 11 16 21 26 2 2 7 12 17 22 27 3 8 13 18 23 28 4 9 14 19 24 29 5 10 15 20 25 30 Puan Durumu

5 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 14 15 26 24 27 28 30 29 22 23 17 16 19 18 20 21 CEVAP İç Anadolu Bölgesi’nin, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerine göre daha az nüfuslanmış olmasında aşağıdakilerden hangisi önemli bir etken değildir? Yağışların yetersizliği Kışların uzun ve sert oluşu Ulaşım güçlükleri Ürün çeşidinin azlığı

6 C PUAN TABLOSU

7 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir? Konut yapımının hızlanmasının Doğumların artmasının Ölümlerin azalmasının Çevreden olan göçlerin çoğalmasının

8 D PUAN TABLOSU

9 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Türkiye’de büyük kentlerdeki nüfus artış oranı, küçük kentlere göre genellikle daha fazladır. Büyük kentlerdeki hızlı nüfus artışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Alt yapı hizmetlerinin yeterli olması Ulaşım ağının gelişmiş olması İş olanaklarının fazla olması Ölüm oranının düşük olması

10 C PUAN TABLOSU

11 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Çukurova’da nüfus yaz mevsiminde artmaktadır. Bu artışta aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır? Tarım işçilerine olan gereksinimin artması Turizmin hareketlenmesi İnşaat etkinliklerinin hızlanması Fuar ve panayır mevsiminin başlaması

12 A PUAN TABLOSU

13 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Aynı ülke içerisinde nüfusun yer değiştirmesine iç göç denir. İç göçler kalıcı ve ve mevsimlik olarak gerçekleştirilir. Aşağıdakilerden hangisi iç göçün sonuçları arasında yer almaz? Ülke içinde nüfus miktarı artar. Ülke içindeki nüfus dağılımı dengesizleşir. Çarpık kentleşme ortaya çıkar Ekonomik yatırımlar dengesizleşir.

14 A PUAN TABLOSU

15 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Aşağıdakilerden hangisi, ülke içerisinde yaşanan göçlerin ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir? Nüfus belirli yerlerde yoğunlaşır Gecekondu yapılar artar. Sosyal sorunlar artar. Nüfus miktarı artar.

16 D PUAN TABLOSU

17 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP I. Kırsal kesimde doğurganlık, kentlere göre çok yüksektir. II. Kentlerdeki konut açığı, kırsala göre çok daha fazladır. Yukarıda verilenler arasındaki çelişki aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? İnşaat sektörünü geri kalmış olmasıyla İnşaat maliyetlerinin yüksekliğiyle Kentlerdeki inşaat alanlarının kısıtlılığıyla Kentlerdeki nüfusun göç nedeniyle artmasıyla

18 D PUAN TABLOSU

19 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Anayasa’nın 60. maddesinde; “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak önlemleri alır, teşkilatı kurar.”hükümleri yer almaktadır. Devlet tarafından bu amaç doğrultusunda, Bağ-kur, Emekli Sandığı. Sosyal Sigortalar Kurumu gibi çeşitli sosyal güvenlik kuruluşları oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşlarının amaçları arasında gösterilebilir? Eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek Halkın huzur ve refahını sağlamak Düşünce özgürlüğünü sağlamak Halkın siyasi etkinliğin artırmak

20 B PUAN TABLOSU

21 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, ülkenin farklı bölgelerinde yardıma muhtaç insanlar için bakım evleri, çocuk yuvaları, dispanserler ve hastaneler açar. Buna göre, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun en önemli görevi aşağıdakilerden hangisidir İnsanların eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek İnsanların yasalara uygun davranmalarını sağlamak Yardıma muhtaç insanların yaşamalarını devam ettirmelerini sağlamak İnsanlara meslek seçiminde yardımcı olmak

22 C PUAN TABLOSU

23 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 14 15 26 24 27 28 30 29 22 23 17 16 19 18 20 21 CEVAP Türkiye nüfusun dağılışını çeşitli faktörler etkilemektedir. Bunlar doğal faktörler ile beşeri ve ekonomik faktörler ile beşeri ve ekonomik faktörler olmak üzere iki grupta toplanabilir. Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’de nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörler arasında gösterilemez? Sanayi tesisleri Su kaynakları İklim ve bitki örtüsü Yer şekilleri

24 A PUAN TABLOSU

25 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Antalya’nın yaz mevsimindeki nüfusu ile kış mevsimindeki nüfusu arasında belirgin farklar görülmektedir. Buna göre, aşağıda verilen merkezlerin hangisinde yıl içinde Antalya’ya benzer bir durum olduğu söylenemez? Bodrum Fethiye Ankara Adana

26 C PUAN TABLOSU

27 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Türkiye haritası üzerinde işaretlenmiş yerlerden hangisi göç almaz ? I II III IV

28 D PUAN TABLOSU

29 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede yaşanan hızlı nüfus artışının meydana getireceği sonuçlar arasında yer almaz ? Doğal kaynakların tüketiminde artışlar yaşanır İnsanların temel besin ihtiyaçları karşılanamaz Sanayi tesislerinin sayısı hızla artar ve işsiz sayısı azalır. Kişi başına düşen milli gelirde azalmalar görülür

30 C PUAN TABLOSU

31 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde nüfusun dağılımına etki eden bir etken değildir ? Yer altı zenginlikleri Gelenek ve görenekler Su kaynaklarına yakın olmak İklim ve yer şekilleri

32 B PUAN TABLOSU

33 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Yukarıdaki haritada gösterilen taralı yerlerin hangilerinin nüfuslanmasında sanayinin etkili olduğu söylenebilir? I ve II III ve IV Yalnız V I, II ve III

34 D PUAN TABLOSU

35 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Türkiye'de nüfus dağılışı ile ilgili olarak, aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Nüfus genelde kıyı kesimlerinde toplanmıştır. Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgemiz Karadeniz Bölgesi’dir Nüfus dağılışında yer şekilleri ve iklimin etkisi vardır. En seyrek nüfuslu bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesi’dir.

36 B PUAN TABLOSU

37 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Çukurova, Adapazarı, Büyük Menderes, Gediz ve Bafra ovalarının sık nüfuslu olması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Yer altı zenginliği Turizm Toprak verimliliği Bitki örtüsü

38 C PUAN TABLOSU

39 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 20 19 CEVAP I-Nüfusun büyük kısmı kentlerde yaşar. II-Bebek ölüm oranı yüksektir. III-Yaşam düzeyi yüksek ortalama yaşam süresi uzundur. IV-Tarım en önemli geçim kaynağıdır. Yukarıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin nüfus özellikleri arasında gösterilemez? Yalnız II II ve III II ve IV I ve II

40 C PUAN TABLOSU

41 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Aşağıdakilerden hangisi ,kırsal kesimden kentlere olan göçün nedenlerinden biri değildir ? Konut miktarının yetersiz olması Tarımda makineleşme Geçim kaynaklarının sınırlı olması Toprakların miras yoluyla bölünmesi

42 A PUAN TABLOSU

43 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Sosyal Bilgiler öğretmeni, öğrencilerine nüfus sayımının niçin yapıldığını ve sayımlarda hangi sonuçlara ulaşıldığını sorarak derse başlamıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar arasında gösterilemez? İnsanların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarını belirlemek Kırsal ve kentsel nüfusun özelliklerini öğrenmek Nüfusun yaş ve cinsiyet özelliklerini belirlemek Bölgeler arasındaki nüfus dağılımını dengelemek

44 D PUAN TABLOSU

45 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Ülkemizde nüfus çeşitli nedenlerden dolayı düzensiz bir dağılım göstermektedir. Aşağıda özellikleri verilen alanlardan hangisinde nüfus yoğunluğu azdır? Maden çıkarılan yerler Önemli ulaşım yollarının kesiştiği yerler Yükselti ve engebenin fazla olduğu yerler Ilıman iklimin görüldüğü yerler

46 C PUAN TABLOSU

47 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Hangi durumlarda “konut dokunulmazlığı” ortadan kalkabilir? Kamu güvenliği ve kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa. Gazetecilerin haber yapabilmesi için. Canımız başkasının evini görmek istediği için Çok ünlü birinin evini merak ettiğimiz için.

48 A PUAN TABLOSU

49 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Nüfus artışı sınırları belli bir alanda, belirli bir süre içerisinde insan sayısında meydana gelen artıştır. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki nüfus artışına neden olan etkenlerden birisi değildir? Bir ülkenin dışarıdan göç alması Doğumların artması Şehirden köylere yapılan göçler Sınır değişiklikleri

50 C PUAN TABLOSU

51 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kurumu değildir ? Emekli Sandığı Türk Silahlı Kuvvetleri Bağ – Kur Sosyal Sigortalar kurumu

52 B PUAN TABLOSU

53 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Zonguldak’ta ……… sayesinde nüfus yoğundur. Tuz Gölü çevresinde ise……………nedeniyle nüfus seyrektir. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilebilir Yer altı kaynakları -Kuraklık Yağış miktarı-Yükselti Turizm-Tarım Bitki örtüsü-Ulaşım

54 A PUAN TABLOSU

55 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP İL NÜFUS YÜZÖLÇÜM (km2) YOĞUNLUK Ankara 25.706 125.90 Batman 4.694 73.42 Kars 18.557 35.68 İstanbul 5.712 1990 yılındaki nüfusları ve yüzölçümleri verilmiş olan tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kars'ın yüzölçümü İstanbul’un yaklaşık üç katıdır. Yüzölçümü en küçük olan il Batman'dır. Nüfus sayısı ve yoğunluğu en fazla olan kent İstanbul’dur. Yüzölçümü en fazla olan kentte yoğunluk en azdır.

56 D PUAN TABLOSU

57 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin yaşlı nüfus yapısına sahip olduğunu gösterir? Çalışan nüfusun yaş ortalamasının yüksek olması Tarım ürünleri üretiminin fazla olması Tarımla uğraşan nüfusun ülke nüfusuna göre çok olması Ortalama yaşam süresinin kısa olması

58 A PUAN TABLOSU

59 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Aşağıdakilerden hangisinde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına izin verilmez? Sıkıyönetim Seferberlik Festival Savaş hali

60 C PUAN TABLOSU

61 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP I-Türkiye’nin nüfusu 1927 sayımında 13 milyon iken, 1990 sayımında 57 milyona yükselmiştir. II- Köy nüfus oranı 1927’de %81 iken, 1990’da %40’a düşmüştür. Yalnızca bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? Şehir nüfusu artmıştır. Büyük oranda iç göç vardır Nüfus yaklaşık dört kat artmıştır Sanayileşme artmıştır.

62 D PUAN TABLOSU


"Çark-ı Sosyal Oyunu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları