Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YURT DIŞI İNŞAAT ONARIM İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YURT DIŞI İNŞAAT ONARIM İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ"— Sunum transkripti:

1 YURT DIŞI İNŞAAT ONARIM İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
İlyas Emre YAYLA Vergi Müfettişi Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Tarihli Sunum 6.6 milyar 441-proje İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

2 KVK da Düzenlenen Yurt Dışı İşler
İnşaat Onarım Montaj Teknik Hizmetler KVK 5-1/ b ve h de düzenlenmiştir. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

3 Yurt Dışı İnşaat Onarım Montaj Ve Teknik Hizmetlerden Elde Edilen Gelirler Kvk’nın 5/h Göre İstisna Kapsamındadır. İstisna şartlı bir istisna değildir. Sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisnadır. KVK.nın 5/ g den farklıdır. %15 vergi yükü Transfer gbi şartlar yok İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

4 Teknik Hizmet Nedir? Teknik hizmetler esas itibariyle inşaat, onarım ve montaj işleriyle ilgili olarak yürütülen planlama, projelendirme, mimarlık ve mühendislik, etüd, fizibilite, harita tasarım, metraj, keşif, idari ve teknik şartname ile ihale dosyası hazırlama, ihale değerlendirme, mesleki kontrollük, inşaat kontrollüğü, tasarım kontrollüğü, işletmeye alma danışmanlığı, proje ve yatırım yönetimi ve benzeri hizmetleri kapsamaktadır. tarih li Resmi Gazete 6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 6.maddesiyle açıklanmıştır. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

5 Teknik Hizmetler-1 Teknik hizmetlerden elde edilen kazançların da anılan istisnadan yararlanabilmesi için bu işlerin yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi temsilciler aracılığıyla yapılması; yurt dışında ayrıca bir işyeri veya daimi temsilci olmadan yapılan teknik hizmetlerin, hizmet ihracatı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, teknik hizmetlerin yurt dışındaki inşaat, onarım ve montaj işlerine bağlı olarak yapılma şartı bulunmamaktadır. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

6 Teknik Hizmetler-2 İnşaat, onarım ve montaj işlerinin yurt dışında gerçekleştirilmesi için bir işyeri bulunması gerekirken, bu işlere bağlı teknik hizmetlerin yurt dışında herhangi bir işyeri olmaksızın Türkiye’den gerçekleştirilebilmesi de mümkün olabilmektedir. Proje hazırlanması gibi teknik hizmetler, inşaat ve onarma işinin tamamlayıcı bir unsuru olmasına karşın; kurumların yurt dışında devam eden bir inşaat ve onarma işi olmadığı ya da ayrıca bir işyeri veya daimi temsilci bulundurulmadığı durumlarda, bu faaliyetin ihracat olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup yurt dışındaki inşaat işine bağlı olarak Türkiye’de yapılan teknik hizmetlerden sağlanan kazançların bu istisnadan yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

7 Teknik Hizmetler-3 Kurumların yurt dışında bir inşaat ve onarım işi varsa, buna bağlı teknik hizmetler ister Türkiye’de isterse yurt dışında yapılsın, elde edilen kazançlar istisnadan yararlanabilecektir. Kurumların yurt dışında yaptıkları bir inşaat ve onarım işinin bulunmaması halinde ise ancak yurt dışında bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla yaptıkları teknik hizmetlerden elde edilen kazançlar istisnadan yararlanılabilecektir. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

8 Teknik Hizmetler-4 Kısaca;kurumların yurt dışında bir inşaat ve onarım işi varsa, buna bağlı teknik hizmetler ister Türkiye’de isterse yurt dışında yapılsın, elde edilen kazançlar istisnadan yararlanabilecektir. Kurumların yurt dışında yaptıkları bir inşaat ve onarım işinin bulunmaması halinde ise ancak yurt dışında bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla yaptıkları teknik hizmetlerden elde edilen kazançlar istisnadan yararlanılabilecektir. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

9 Teknik Hizmetler-5 KVK md.10 kapsamında Diğer İndirim olarak ilgili şartların sağlanması koşulu ile bazı teknik hizmetlerden elde edilen gelirin %50’si indirim olarak dönem kazancından indirilebilir. 6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine eklenen (ğ) bendi ile 15/6/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmelerinin. Bizim konumuzla ilgili olarak Yoksa veri saklama, muhasebe veya sağlık hizmetleri de var. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

10 Teknik Hizmetler-5 KVK md.10/ğ şartları:
- Ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konusu -Türkiye'den münhasıran yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için yapılmış olması - Faturanın yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi - Türkiye'den verilen, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetlerinden yurt dışında yararlanılması - Kazancın tespiti, kayıtlarda izlenmesi ve beyanı. Amortisman- genel giderler Kur farkı fln girmiyor kapsama İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

11 İstisna Uygulanması Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu kazançların Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için yeterlidir. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

12 İstisnaya Konu İşin Yurt Dışındaki Türk Firmasına Yapılması
Yurtdışında yapılacak taşeronluk işinin bir Türk müteahhidine karşı üstlenilmiş olması istisna uygulamasına engel değildir. Önemli olan söz konusu işin inşaat, onarım, montaj ve teknik hizmet kapsamında olup yurt dışında yapılmış olmasıdır. Bu durumdaki iş yıllara sari mahiyette olsa dahi GVK’nın 94 ve KVK’nın 15.maddesine göre tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

13 İstisnanın Uygulanacağı Dönem-1
GVK’nın 85.maddesi hükmüne göre; Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlar: 1. Mükellefin bunları Türkiye'de hesaplarına intikal ettirdiği yılda; 2. Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin bunlara tasarruf edebildiği yılda; Elde edilmiş sayılır. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

14 İstisnanın Uygulanacağı Dönem-2
Öncelikle kazancın faaliyette bulunulan ülkede tasarruf edilmesi gerekmektedir. İlgili ülkelerde elde edilen kazançlar o ülke mevzuatına göre vergilendirildiği için faaliyette bulunulan yabancı ülkenin mevzuatına göre hesap döneminin kapandığı tarih itibarıyla ilgili ülke mevzuatına göre tespit edilen faaliyet sonucunun , Türkiye’de de aynı tarih itibarıyla genel sonuç hesaplarına kaydedilmesi gerekecektir. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

15 İstisna Konusu Kazancın TL Tutarının Tespiti
Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazanç, hesaplara intikal ettirilmesi gereken tarihte T.C. Merkez Bankasının o gün için tespit ve ilan ettiği döviz alış kurlarıyla değerlendirilecektir. T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunmayan yabancı paralarda ise Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit ve ilan ettiği kurlar dikkate alınacaktır. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

16 İstisna Konusu Kazancın İntikalinde Geçici vergi
Yurt dışı faaliyet sonucunda elde edilen kazançlar elde edildiği dönem itibarıyla, Türkiye’de ilgili olduğu geçici vergi matrahının tespitinde de dikkate alınacaktır. Örneğin; Türkiye’de 1 Temmuz – 30 Haziran özel hesap dönemini kullanan bir kurumun, yurt dışında yaptığı inşaat işlerine ilişkin olarak tabi olduğu hesap dönemi ilgili ülke mevzuatına göre takvim yılıdır. Buna göre, bu şirketin yurt dışı şubesinin, 2013 takvim yılına ilişkin kazancı, Türkiye’de 31/12/2013 tarihi itibarıyla elde edilmiş sayılacağından, 1/7/2013 – 30/6/2014 özel hesap döneminin ikinci geçici vergi dönemi matrahının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

17 Yurt Dışı İnşaat İşleri İle İlgili Olarak Kullanılan Krediler
1 Seri Nolu KVGT göre; Yurtdışı İnşaat İşlerine ait Kredilere ilişkin olarak yurt dışındaki inşaat işlerinin sona ermesinden sonra doğan kur farkı ve faizler, merkezdeki kurum için ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılmış bir gider niteliğinde olduğundan, genel esaslar çerçevesinde kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

18 Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşleri Nedeniyle, Merkez Ve Şube Arasındaki Cari Hesapların Değerlemesi-1 Yurt dışındaki işyerine merkez tarafından fatura düzenlenmek suretiyle ihraç olunan emtia ile yurt dışına yönelik olarak fatura düzenlenmek suretiyle yapılan hizmetlerden doğan dövize bağlı alacak ve borçların aynen mal veya hizmet ihracından doğan alacak ve borçlarda olduğu gibi değerlemeye tabi tutulacak ve değerleme farkları vergi matrahının tespitinde dikkate alınacaktır. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

19 Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşleri Nedeniyle, Merkez Ve Şube Arasındaki Cari Hesapların Değerlemesi-2 Türkiye’de bulunan merkez ile yurt dışındaki işyeri arasında gerçekleşen diğer para hareketlerinden doğan alacak ve borçların ise gerçek bir alacak ve borç niteliği taşımadığından, bu nedenle, söz konusu para hareketlerine dayalı cari hesap bakiyelerinin değerlemesine gerek bulunmamaktadır. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

20 Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşleri Nedeniyle, Merkez Ve Şube Arasındaki Cari Hesapların Değerlemesi-3 Merkez Türkiye’deki bir bankadan döviz kredisi alıp, bu parayı yurt dışındaki şubesine sermaye diye gönderirse şubesinden olan alacağı için kur farkı hesaplamayacaktır. Ancak, bu döviz kredisini kendi borcu olarak değerlemesi sonucu kur farkı oluşursa normal şartlar altında bu giderleri kendi dönem matrahının tespiti sırasında dikkate alacaktır. Makine alsaydı aktifine onuda değerlemiyecekti veya işçi ücreti Fakat şubesi nakit tutuyor veya faize yatırıyorsa kısıntı oluyor. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum

21 Kazanç veya Hasılatın Türkiye'ye Döviz Olarak Getirilmesi Halinde Doğacak Kur Farklarının Durumu
Tamamlanmış işlere ilişkin kazançların Türkiye'ye getirilmesi halinde kur farklarının durumu? Yurt dışında devam etmekte olan işlere ilişkin hasılatın Türkiye'ye getirilmesi halinde kur farklarının durumu? (6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 6.maddesiyle eklenen İstisna uygulamasına konu olan ve yurt dışında yapılıp tamamlanan işlerden doğan kazancın Türkiye'ye getirilmesi halinde, söz konusu yabancı paraların değerlemesinden kaynaklanan kur farklarının istisna kazançla ilişkilendirilmesi mümkün değildir. Yurt dışında yapılmakta olan işlerden elde edilen hasılatın Türkiye'ye döviz olarak getirilmesi halinde, anılan işlerin tamamlandığı geçici vergilendirme dönemine kadar söz konusu yabancı paraların değerlemesinden kaynaklanan kur farkları istisna kapsamında değerlendirilebilecektir. Bununla birlikte söz konusu uygulamada yurt dışında gerçekleştirilen her bir işin bağımsız olarak değerlendirileceği tabiidir. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

22 Yurt Dışına Geçici Olarak Gönderilen Amortismana Tabi Kıymetler-1
1 Nolu KVGT göre, geçici olarak ihraç edilen ve işin bitiminde Türkiye’ye getirilen makine ve teçhizat ile ilgili olarak Türkiye’de amortisman ayrılmasına son verilecek; işin bitiminde söz konusu makine ve teçhizatların Türkiye’ye ithalinde ise amortisman uygulaması kaldığı yerden devam edecektir. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

23 Yurt Dışına Geçici Olarak Gönderilen Amortismana Tabi Kıymetler-2
Örnek; 2011 yılında alınan ve amortisman süresi 5 yıl olan bir iş makinesi 2013 yılında yurt dışına geçici olarak götürüldü ve 2016 yılında tekrar getirildi, söz konusu iş makinesinin amortismanı; Vuk3 gereği İçinde bulunan geçici vergi dönemi dahil olmak üzere amortisman ayrılır gönderilir gün hesabıda yapılabilir. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

24 Amortismanlar-3 Yurt dışında temin edilen kıymetlerin iş bitiminde Türkiye’ye getirilmesi durumu; Türkiyeden tamamen çekilerek yurt dışına gönderilen iktisadi kıymetlerin durumu; 1-Türkiyede amortisman ayrılır. 2-Amortisman uygulamasına son werilir. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

25 Türkiye’deki Merkez Genel Giderlerinden Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşlerine Pay Verilmesi
Türkiye’deki merkez genel giderlerinden, yurt dışında yapılan inşaat işlerine pay verilmesi gerekiyor ise yurt dışında gider kaydedilen bu payların Türkiye’de gider kaydedilmesi KVK’nın 5.maddesinin son bendine göre mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bu tutarın KKEG lere ilave edilmesi gerekmektedir. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

26 İstisnaya Konu Kazançların Dağıtılması
Türkiye’ye getirilen istisnaya konu kazançların dağıtılması durumunda genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

27 Yurt Dışındaki İnşaat İşlerinin Yapılabilmesi İçin İlgili Ülke Mevzuatına Göre Ayrı Bir Şirket Kurulmasının Zorunlu Olduğu Durumlarda İstisna Uygulaması Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğu durumlarda, söz konusu şirketlere iştirak edilmesinden elde edilen kazançlara, herhangi bir şart aranmaksızın yurt dışı iştirak kazançları istisnası uygulanacaktır. Ancak, yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre kurulan şirketin ana sözleşmesinde, inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılması için kurulduğunun belirtilmesi ve fiilen bu amaç dışında faaliyetinin bulunmaması şarttır. Bu şartları taşımayan veya başka faaliyet konularıyla da uğraşan şirketlerin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 5-1-b %15, transfer İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

28 Yurt Dışında Elde Edilen Zararlar
Kurumların yurt dışı faaliyetlerinden zarar doğması halinde, KVK’nın 9.mad. belirtilen koşullar dahilinde yurt dışı zararların kurum kazancından indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kazançları Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen faaliyetlere ilişkin yurt dışı zararların mahsup imkanı yoktur. (KVK 5/3, KVK 9/1-b) Buna göre, yurt dışı inşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazançlar Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine göre Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilmiş olduğundan, bu faaliyetlerden zarar doğması halinde, bu zararlar diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlardan indirim konusu yapılamaz. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

29 Yurt Dışındaki İşçilere Ödenen Ücretler
İlgili ülkede tahakkuk ettirilerek ödenen ve bu ülkede kazancın tespiti sırasında gider olarak dikkate alınan ücretler üzerinden vergi tevkifatı yapılmayacaktır. Bu ücretlerin Türkiye’deki bir bankaya transfer edilerek bu banka aracılığı ile ödenmesi söz konusu uygulamayı etkilemeyecektir. Ancak, ücret ödemesinin yurt dışındaki şantiyesinde tahakkuk ettirilmekle birlikte ödemenin Türkiye’de şirket merkezinden yapılması ve merkez hesaplarında gider olarak gösterilmesi halinde,( KKEG olacaktır) bu ücret ödemesinin  vergi tevkifatına tabi tutulacağı tabiidir. -Yurtdışındaki firmanın hesabından tr bankaya transfer olacak İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

30 Yurt Dışındaki İnşaatlarda çalışan TC Vatandaşlarının Elde ettikleri ücretler-1
Yurt dışı inşat işlerinde çalıştırılmak üzere yurt dışına götürülen Türk vatandaşlarının ikametgahlarının Türkiye’de bulunması sebebiyle tam mükellef esasında vergilendirilmeleri gerekmektedir. Gelir Vergi Kanunu’nun 3. maddesi hükmüne göre Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları, bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla gelir vergisine veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkur kazanç ve iratları üzerinden ayrıca Türkiye’de vergilendirilmezler. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

31 Yurt Dışındaki İnşaatlarda Çalışan TC Vatandaşlarının Elde Ettikleri Ücretler-2
Bu durumda yurt dışı inşaatlarda çalışan Türk vatandaşlarının bu şartlarda gelir elde etmeleri halinde söz konusu bu ücret geliri ilgili ülkede vergilendirilmesi halinde bu gelir üzerinden Türkiye’de vergi ödenilmeyecektir. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

32 Yurt Dışındaki İnşaat İşiyle İlgili Transit Ticaret
Tam mükellefiyete tabi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri her türlü kazanç ve iratları, Türkiye’de vergilendirilmektedir. Dolayısıyla, tam mükelleflerin transit ticaret dolayısıyla kâr elde etmeleri durumunda bu karın tamamı Türkiye’de vergiye tabi tutulmaktadır. Yurt dışındaki inşaat bulunan ülkeye başka ülkeden mal gönderilmesi durumunda da emsaline uygun durumunda Türkiye’de kar beyan edilmesi makul olacaktır. İstisna sadece inşaat işlerine uygulanır. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

33 Yurt Dışı İşle İlgili Olarak Türkiye’den Gönderilen Malzemeler
Taşeronun, taşeronluk işinin kapsamında bulunan malzemeleri Türkiye’den tedarik ederek, yurtdışında kurduğu şantiye’ye veya müteahhidin yurtdışındaki şantiyesine göndermesi ihracat hükmündedir. Dolayısıyla ihracat faturası düzenlenmesi gerekir. Ancak burada önemli olan konu söz konusu malzemelerin maliyetinin altında gönderilmesi durumunda Transfer fiyatlamasına konu olabileceğidir. Bu nedenle mal hareketlerinin emsaline uygun olması gerekmektedir. Transfer fiyatlaması İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

34 Yurt Dışı İşlerle İlgili Defter ve Belgeler
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde; Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir. Ancak söz konusu madde hükmü Türkiye sınırları içinde uygulanacağından yurt dışında yapılan inşaat işlerine ilişkin düzenlenecek defter ve belgelerin ise ilgili ülkenin vergi mevzuatına göre düzenlenmesi gerekmektedir. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

35 Yurt Dışı İnşaat İşlerinin Türkiye’deki Defterlere Kayıt Durumu-1
Ülkelerarası vergi ve muhasebe kuralları da farklı olduğu için, dönem sonlarında hesapların Merkezde konsolidasyonu da mümkün değildir. Gelir İdaresi, işletmelerin ticari kazancını tam olarak ölçmek amacıyla merkezde hesapları konsolide etmelerini kabul etmemektedir. Dolayısıyla, yurt dışı şube kazançları yıl ya da dönem sonlarında sadece kâr payı ya da zarar olarak tek kalemde merkezin hesaplarına intikal ettirilebilecektir. TMS farklı İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

36 Yurt Dışı İnşaat İşlerinin Türkiye’deki Defterlere Kayıt Durumu-2
Ancak, merkezin şubeye sermaye olarak gönderdiği paralar, verdiği borçlar ve mal-hizmet alım-satımı ilişkileri merkezin Türkiye’deki kayıtlarında izlenecektir. Yurt dışı işlerle ilgili para hareketleri “393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı” nın alt hesabında izlenilmesi gerekir. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı- Yurt içi Şubeler Merkez ve Şubeler Cari Hesabı- Yurt Dışı Şubeler İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

37 Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu-1
Yurtdışında elde edilen kazançlar üzerinden ilgili ülkeler tarafından alınmış olan kazanç vergilerinin Türkiye’de verilecek Gelir veya Kurumlar Vergisi tutarından belli şart ve sınırlar çerçevesinde indirilmesi imkanı vardır. (5520 sayılı yeni KVK’nun 34. maddesi) Ancak, kurumlar vergisi istisnasına konu olan yurtdışı taahhüt işlerinden sağlanan kazançlarla ilgili olarak, ilgili ülkede ödenmek zorunda kalınan kazanç vergisinin Türkiye’de hesaplanacak kurumlar vergisinden indirilmesi mümkün değildir. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

38 Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu-2
Yurt dışında ödenen verginin daha fazla olması durumunda bu kazanç istisna kapsamında olmayan bir kazanç olarak Türkiye’de beyan edilip, yurt dışında ödenen vergi Türkiye’de mahsup edilebilir mi ? Edilemez İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

39 Yurt Dışı İnşaat İşlerinin Gvk’nın 42
Yurt Dışı İnşaat İşlerinin Gvk’nın 42. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi GVK’nın 42.maddesinde düzenlenen Yıllara sari inşaat onarım işleri Türkiye’de yapılan işler için geçerlidir. Bu nedenle yurt dışındaki inşaat işleri için bu şart aranılmaz, yurt dışında yapılan işin inşaat onarım işi olması istisna uygulaması için yeterldir. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

40 Yurt Dışı İnşaat İşlerinin KDV Karşısındaki Durumu
Bir işlemin katma değer vergisine tabi olabilmesi için ; - işlemlerin anılan KVK’nın 6 ncı maddesinde belirtildiği şekilde Türkiye’de yapılmış olması, - işlemlerin KVK’nın 1. inci maddesinde sayılan mal teslimleri ve hizmet ifaları kapsamında değerlendirilebilmesi, gerektiğinden, Türkiye’de yapılmayan ya da yapılmış sayılmayan yurt dışı inşaat onarım işleri işlemler katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır md.6 trde yapılması-faydalanılması İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum, 03 Mayıs 2013

41 Yurt Dışı İnşaat İşleriyle İlgili Götürü Gider-2
GVK’nın 40/1.maddesi hükmüne göre yurt dışında inşaat, onarım, montaj faaliyetinden bulunanlar, bu faaliyetten döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde 5 ini aşmamak şartıyla götürü gider indirim hakkından yararlanabileceklerdir. Bu indirimden faydalanılması için yurt dışında elde edilen hasılatın yurda getirilmesi şartı aranılmamaktadır. Gider yapıldığı zaman yıl sonu toptan.. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

42 Yurt Dışı İnşaat İşleriyle İlgili Götürü Gider-2
İndirilecek götürü gider tutarı yurt dışı inşaat işi ile ilgili olarak, Türkiye’deki kayıtlara intikal ettirilmiş hasılat tutarının binde 5 dir. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

43 Şube İçin Merkezin Alımları Ve Kdv İndirimi
Merkezin, yurt dışı şubenin ihtiyacı için, yurt içinden alacağı mal ve hizmetler için yükleneceği KDV genel hükümlere göre yurt içinde indirim konusu yapılacaktır. Bu mal ve hizmetlerin yurt dışı şubeye gönderimi, İhracat Yönetmeliği hükümleri ve 4 Seri No.lu KDV Genel Tebliği uyarınca ihracat hükmündedir. Bu nedenle, KDV Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde bu teslimler istisnaya tabidir. İhracat istisnasına tabi teslim ve ifalardan dolayı indirim konusu yapılamayan KDV’nin aynı Kanun’un 32. maddesi uyarıca iadesi mümkündür. KDVGT İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

44 Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Giderlerin Diğer Kazançlardan İndirilememesi
KVK’nın 5.maddesinin 3.fıkrasına göre İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez Bu nedenle Yurt dışı inşaatlarla ilgili olarak Türkiye de kayıtlara gider olarak intikal ettirilen tutarlar vergi matrahının tespitinden gider olarak dikkate alınmayacak, bu tutar KKEG olarak matraha dahil edilecektir. Genel merkezden verilen paylar. İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

45 Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında, şubeler işyeri olarak kabul edilmektedir. Prensip olarak ticari kazançlarda vergilendirme hakkı işyerinin sahibinin mukim olduğu yani kanuni veya iş merkezinin bulunduğu devlete aittir. Ancak şubelerde elde edilen kazançla sınırlı kalmak üzere, karşı ülkeye (yani şubenin bulunduğu ülkeye) vergilendirme hakkı tanınmaktadır. Yurt dışındaki şubede elde edilen kazancın merkezin bulunduğu ülkede mükerrer vergilendirilmemesi için anlaşmalarda istisna maddeleri yer almaktadır. Merkez ülkenin kaynak ilkesine göre yurt dışında vergilendirilen kazanç üzerinden ilave kazanç vergisi almak istemesi halinde, yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu ile yine çifte vergilendirme engellenmektedir. Damga vergisi md. ek2 Döviz kazandırıcı işlemlere ilişkin 4 nolu tebliğ bölümü uyarınca İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,

46 KATILIM İÇİN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM
İlyas Emre YAYLA Vergi Müfettişi İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,


"YURT DIŞI İNŞAAT ONARIM İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları