Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MATLAB MATLAB İLE GRAFİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MATLAB MATLAB İLE GRAFİK."— Sunum transkripti:

1 MATLAB MATLAB İLE GRAFİK

2 FONKSİYONLAR VE GRAFİK
MATLAB komut penceresinden ayrı bir pencereye fonksiyonların grafiklerini çizer. Bu yeni pencere şekil penceresidir. Yeni bir şekil penceresi açmanın iki yolu vardır. İlk yol komut penceresinde File New Figure işlemlerini yapmaktır. Diğer yol ise komut satırına figure komutunu yazmaktır. Her iki yöntem ile de boş bir şekil penceresi açılır.

3 ŞEKİL PENCERESİ Açılan şekil penceresi üzerinde; şekil üzerinde gerekli ilave ve düzenlemeler yapmak, dosya ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek için menü ve ikonlar vardır.

4 GRAFİK ÇİZMEK MATLAB ile basit bir grafik çizilirken izlenecek yol
Grafiği çizilecek datalar elde edilir. x=-2*pi:pi/16:2*pi; y=sin (x); Eğer bir grafik penceresi üzerinde tek bir grafik olacaksa plot komutu ile grafik çizilir. plot (x,y) Aynı şekil üzerinde birden fazla eğri çizilecekse plot komutunun parantezi içine sırası ile her bir eğrinin apsisi ve ordinatı yazılır. plot (x,y,x1,y1,x2,y2,...) ÖRNEKLER: F:\egitim donemleri\ \guz\MATLAB\uygulamalar\m-file sekil1, sekil2

5 GRAFİK ÇİZMEK Plot (x,y) Plot (x,y,x1,y1)
Grafik penceresinde tek grafik ve tek eğri Grafik penceresinde tek grafik ve iki eğri

6 GRAFİK ÇİZMEK Aynı grafiğin üzerine birden fazla eğri çizmenin diğer bir yolu ise hold komutunu kullanmaktır. hold on plot (x,y) plot (x1,y1) hold off hold on ile hold off arasına aynı eksenleri kullanan birden çok eğri çizilebilir. plot

7 GRAFİK ÇİZMEK Bir şekil penceresine birden fazla grafik çizilecekse subplot komutu kullanılır. subplot (m,n,k) Bu komuttan sonraki parantez içimdeki mxn matrisi kadar grafik tek bir şekil penceresinde oluşturulur. Parantez içindeki k o anda üzerinde çalışılacak grafik numarasını vermektedir. ÖRNEK: subplot (2,2,1); sekil4 1 2 3 4

8 Grafik penceresinde 4 grafik ve aktif şekil 1
GRAFİK ÇİZMEK subplot (2,2,1) Grafik penceresinde 4 grafik ve aktif şekil 1

9 GRAFİK ÇİZMEK

10 GRAFİK ÇİZMEK Bir şekil üzerindeki eğriye ait bazı özellikler kullanıcı tarafından belirlenir ve düzenlenebilir. Bu özellikler: Çizgi stili Çizgi genişliği Çizgi rengi İşaret tipi İşaret boyutu İşaretin kenar rengi, dolu yada boş olacağı

11 ÇİZGİ SİTİLİ Eğriye ait çizgiler farklı şekilde yapılabilir. Bunlar: MATLAB İŞARETİ ÇİZGİ STİLİ - Sürekli çizgi : Nokta nokta -. Kesikli çizgi ve nokta -- Kesikli çizgi

12 ÇİZGİ RENGİ Eğriye ait çizgilerin renkleri kullanıcı tarafından belirlenebilir. Bunlar: MATLAB İŞARETİ ÇİZGİ RENGİ y Sarı m Magenta c Mavi-yeşil r Kırmızı g Yeşil w Beyaz k Siyah

13 ÇİZGİ RENGİ Eğrinin üzerine işaretleyici ilave edilip, bu işaretleyicinin tipi belirlenebilir. Bunlar: MATLAB İŞARETİ İşaret tipi . Nokta V Aşağı üçgen O Yuvarlak ^ Yukarı ü.gen X x < Sola üçgen + Artı > Sağa üçgen * Yıldız P Beşgen S Kare H Altıgen D Elmas

14 ÇİZGİ SİTİLİ Çizgi tipi, rengi ve işaretleyici tipini belirten işaretler plot komutundan sonra tek tırnak arasına boşluk bırakılmadan yazılır. Bu işaretlerden üçü arasında sıralama önceliği olmadığından istenildiği gibi yazılabilir. plot (x,z,'<r-') plot (x,z,‘-.*m')

15 ÇİZGİ SİTİLİ Bunların dışında kalan çizgi genişliği, işaret boyutu, kenar ve dolgu rengi aşağıdaki ifadeler plot komutundan sonra tırnak içine yazılması ve hemen ardından o özelliğin değerinin girilmesi ile gerçekleştirilir. MATLAB İFADESİ AÇIKLAMA LineWidth Çizgi genişliğinin değitirilmesi MarkerEdgeColor İşaretleyici kenar rengi MarkerFaceColor İşaretleyici dolgu rengi MarkerSize İşaretleyici boyutu

16 plot (x,z,'-Db','MarkerSize',8,'LineWidth',2,'MarkerFaceColor','r')
ÇİZGİ SİTİLİ plot (x,z,'-Db','MarkerSize',8,'LineWidth',2,'MarkerFaceColor','r')

17 GRAFİK ÇİZMEK Bir şekil üzerindeki eksenlerin değerlerini düzenlemek mümkündür. Fonksiyon KULLANIMI axis Şeklin eksen takımının sınır değerlerini satır vektörü olarak verir. axis ([xmin xmax ymin ymax]) Eksen takımının girilen değerlere göre yeniden yapılanmasını sağlar axis equal Eksen takımını eşit ölçekli yapar. axis square Eksen takımını eşit uzunlukta kare yapar axis normal Ekseni orijinal değerlerine döndürür. axis off Eksen takımlarını tamamen kaldırır. axis on Eksen takımını geri getirir.

18 ÇİZGİ SİTİLİ

19 ŞEKİL BAŞLIKLARI Bir şekil üzerindeki başlık, eksen başlıkları ve gösterge eklemek mümkündür. Fonksiyon KULLANIMI title (‘Başlık’) Şeklin üzerine başlık yazar. xlabel(‘Başlık’) X eksenine başlık yazar ylabel(‘Başlık’) Y eksenine başlık yazar legend (‘legend1’, ‘legend2’...) Eksen üzerindeki eğrilerin her biri için gösterge ilave eder.

20 ŞEKİL BAŞLIKLARI >> title ('Tüm Egriler')
>> xlabel ('X Ekseni') >> ylabel ('Y Ekseni') >> legend ('Egri 1','Egri 2','Egri 3')

21 ŞEKİL BAŞLIKLARI Başlık, eksen başlıkları ve gösterge yazıları düzenlemek için kullanılabilecek komutlar aşağıdadır. Komut KULLANIMI \bf {yazı} Parantez içine yazılanı koyu hale getirir. \it {yazı} Parantez içine yazılanı italik hale getirir. \fontname {yazı tipi} Yazı tipi belirlenir. \fontsize {yazı boyutu} Yazı boyutu belirtilir.

22 ŞEKİL BAŞLIKLARI >> title ('\fontsize{20}\bf{Tüm çizilen egriler}\fontname{Times New Roman}') >> xlabel ('\fontsize{14}\bf\it{x ekseni}\fontname{Times New Roman}') >> ylabel ('\fontsize{22}\it{y ekseni}\fontname{Ariel}') >> legend ('Egri 1','Egri 2','Egri 3')

23 FARKLI ŞEKİLLER Komut satırından farklı tipte grafikler çizmek mümkündür. y eksenleri farklı olan bir şekil çizmek için plotyy komutu kullanılır. Kullanım Şekli: plotyy(x,y,x1,y1)

24 FARKLI ŞEKİLLER

25 FARKLI ŞEKİLLER İki nokta arasında bir doğru çizmek için line komutu kullanılır. Kullanım Şekli: line([x1,x2],[y1,y2]) ÖRNEK: line([1,2],[3,4])

26 FARKLI ŞEKİLLER Bir fonksiyonun istenen aralıkta grafiğini çizmek için fplot komutu kullanılır. Kullanım Şekli: fplot(‘fonksiyon’,[xmin,xmax]) fplot(inline fonksiyon, [xmin,xmax]) ÖRNEK: fplot('x.^3-2.*x.^2-5',[0 10])

27 FARKLI ŞEKİLLER ÖRNEK: >> z =inline('x.^4-3.*x.^4-2.*x.^2-2');
>> fplot(z,[0 10]);

28 FARKLI ŞEKİLLER Sütunlardan oluşan bir grafik çizmek için bar komutu kullanılır. Kullanım Şekli: bar(birinci vektör,ikinci vektör)

29 FARKLI ŞEKİLLER

30 FARKLI ŞEKİLLER Daire grafik çizmek için pie komutu kullanılır.
İlk kullanımda vektörün elemanlarının yüzdelik değerlerini hesaplayarak daire grafiğe aktarır. İkinci kullanımda ise; ikinci vektördeki 0 ve 0 dan dan farklı değerler için çizilen parçaları bir birinden saptırır. Kullanım Şekli: pie(vektör) pie(birinci vektör,ikinci vektör)

31 FARKLI ŞEKİLLER

32 FARKLI ŞEKİLLER

33 FARKLI ŞEKİLLER

34 FARKLI ŞEKİLLER

35 Hazır Fonksiyonlar Grafik üzerinden veri almak için ginput komutu kullanılır. Komutun verilmesi ile grafik üzerinde veri alınacak noktayı gösteren x ve y eksenlerine paralel doğrular çıkar. Her enter tuşuna basıldığında bu doğruların kesişim noktasındaki eksenlere ait x ve y değerleri bir değişkene atanır.

36 ŞEKİL PENCERESİ

37 Hazır Fonksiyonlar Birinci kullanımda farenin her sol tıklanmasında elde edilen x ve y değerleri değişkene atanır. En son enter tuşuna basıldığında veri alınması sonlandırılır. Kullanım Şekli: [Değişken adı,Değişken adı]=ginput

38 Hazır Fonksiyonlar İkinci kullanımda farenin her sol tıklanmasında elde edilen x ve y değerleri ayrı ayrı değişkenlere sütün vektör olarak atanır. n değeri grafikten kaç veri alınacağını belirler. Sol tuşa n sayısı kadar basıldıktan sonra veri alınması biter. Kullanım Şekli: [x,y]=ginput(n)

39 Hazır Fonksiyonlar Komut satırından girilen bir ifadenin grafik üzerinde istenen bir yere yazılması için gtext komutu kullanılır. Kullanım Şekli: gtext (‘ifade’)

40 ŞEKİL PENCERESİ Buraya kadar grafiklerin elde edildikten sonra düzenlenmesinde komut satırına yazılan fonksiyonlardan yararlanıldı. Şekil üzerindeki düzenlemeleri yapmanın diğer bir yolu ise şekil penceresindeki menü ve ikonlardan yaralanmaktır.

41 ŞEKİL PENCERESİ SORU: X=-2*pi÷2*pi arasında y=sin(x) fonksiyonunu çizen program yazınız.

42 ŞEKİL PENCERESİ SORU: X=-2*pi÷2*pi arasında y=sin(x) ve y=cos(x) fonksiyonlarını aynı grafik üzerine çizen program yazınız.

43 ŞEKİL PENCERESİ

44 ŞEKİL PENCERESİ SORU: X=-2*pi÷2*pi arasında aynı pencere üzerine y=sin(x), y=cos(x), y=x2 ve y=x3 fonksiyonlarını ayrı ayrı grafikler üzerine çizen program yazınız.

45 ŞEKİL PENCERESİ SORU: Kullanıcının girdiği bir fonksiyonun istenen aralıkta grafiğini çizen ve kullanıcının grafik üzerinden alacağı bir değer almasını sağlayan fonksiyon dosyasını yazınız.

46 ŞEKİL PENCERESİ SORU: X=-2*pi÷2*pi arasında y=sin(x) üzerine kullanıcının belirleyeceği iki nokta arasına doğru çizen program yazınız.

47 ŞEKİL PENCERESİ SORU: Bir grafik üzerine dikdörtgen çizen program yazınız.

48 ŞEKİL PENCERESİ SORU: Aşağıdaki gibi iç içe 10 daire çizen bir program hazırlayınız.


"MATLAB MATLAB İLE GRAFİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları