Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUHASEBE STANDARTLARI HİSSE BAZLI ÖDEMELER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUHASEBE STANDARTLARI HİSSE BAZLI ÖDEMELER"— Sunum transkripti:

1 MUHASEBE STANDARTLARI HİSSE BAZLI ÖDEMELER

2 HİSSE BAZLI ÖDEMELER AMAÇ VE KAPSAM
tarihli 125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TFRS 2’nin amacı; hisse bazlı ödeme işlemleri gerçekleştiren bir işletme tarafından yapılması gereken finansal raporlamayı ilişkin hususların düzenlenmesidir.Hisse bazlı ödeme işlemleri, standartta “işletmenin öz kaynağa dayalı finansal araçlar (hisse senetleri veya hisse senedi opsiyonları dahil) karşılığında mal ve hizmet elde ettiği yada işletmenin hisse senetlerinin veya diğer öz kaynağa dayalı finansal araçlarının fiyatları baz alınan tutarlar karşılığında mal ve hizmet aldığı işlemler” olarak tanımlanmaktadır.

3 Hisse bazlı ödeme işlemleri 3 şekilde ortaya çıkabilmektedir:
Öz kaynaktan karşılanan hisse bazlı ödeme işlemleri: İşletmenin öz kaynağa dayalı finansal araçlar(hisse senetleri veya hisse senedi opsiyonları dahil) karşılığında mal ve hizmet aldığı hisse bazlı ödeme işlemleridir. Nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemleri: İşletmenin ilgili mal ve hizmeti, bunların, hisse senetleri veya diğer öz kaynağa dayalı finansal araç fiyatları (değerleri) üzerinden belirlenen bedellerine ilişkin borcunu, nakit veya diğer varlıkların ilgili tedarikçiye ödenmesi suretiyle elde ettiği işlemler. Nakit alternatifli hisse bazlı ödeme işlemleri: İşletmenin mal veya hizmet tedarik ettiği ve buna ilişkin anlaşmanın, işletmenin veya satıcının, anlaşma konusu mal ve hizmet bedelinin nakit olarak (yada başka bir varlığı yoluyla) veya işletmenin öz kaynağa dayalı finansal araçlar ihraç etmesi yoluyla ödenmesi seçeneklerinden birine sahip olduğu işlemler.

4 Öz Kaynaktan Karşılanan Hisse Bazlı Ödeme İşlemleri
Hisse senetleri, hisse senedi opsiyonları veya diğer öz kaynağa dayalı finansal araçlar, çalışanlara, genellikle, nakit maaşları ve sağlanan diğer faydalara ek olarak ücret paketlerinin bir unsuru olarak verilir. Genelde, çalışanın ücret paketinin belirli bir unsuru karşılığında kendisinden alınan hizmetleri doğrudan ölçebilmek mümkün değildir.Öz kaynağa dayalı finansal araçların gerçeğe uygun değerlerini doğrudan ölçmeksizin,sadece toplam ücret paketinin gerçeğe uygun değerini ölçmek de mümkün olmaz. Buna ek olarak,hisse senedi ve hisse senedi opsiyonları ,bazen,esas ücretin bir unsuru olmaktan çok, ikramiye sözleşmesinin bir parçası olarak verilirler; örneğin işletmenin, hizmette kalmaları için çalışanlarının teşvik etmesi veya işletme performansının geliştirilmesine yönelik emeklerini ödüllendirilmesinde olduğu gibi. Çalışanlarına, diğer ücretlerinin yanı sıra hisse senedi ve hisse senedi opsiyonu da vermekte olan bir işletme, ek faydalar kazanmak için ilave ücret ödüyor demektir.

5 Söz konusu ek faydaların gerçeğe uygun değerlerinin tahmin edilmesi muhtemelen zordur. Alınan hizmetlerinin gerçeğe uygun değerlerinin ölçülmesindeki zorluk nedeniyle, işletme, söz konusu çalışma hizmetinin gerçeğe uygun değerini, öz kaynağa dayalı finansal araçların gerçeğe uygun değerlerini referans almak suretiyle ölçer. Eğer opsiyonun gerçeğe uygun değeri opsiyon fiyatlama modeli kullanılarak güvenilir olarak ölçülemiyorsa, içsel değer kullanılır. Opsiyonun içsel değeri, hisse senedi fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki farktır. Örneğin ihraç tarihinde hisse senedinin fiyatı 5, kullanım fiyatı 7 ise içsel değer sıfırdır.

6 etmek için üçüncü kişilerin ödeyeceği tutarı gösterir. Bu
2 yıl sonra hisse senedinin fiyatı 10, kullanım fiyatı 7 ise içsel değer 3’tür.içsel değerin belirlenmesi kolaydır,ancak opsiyonun zaman değerini yansıtmaz ve opsiyonu elde etmek için üçüncü kişilerin ödeyeceği tutarı göstermez. Opsiyonun gerçeğe uygun değer ise opsiyonu elde etmek için üçüncü kişilerin ödeyeceği tutarı gösterir. Bu yüzden daha anlamlıdır, ancak belirlenmesi daha zordur. İhraç tarihinde sağlanan hisse senetleri ve hisse senedi opsiyonları karşılığında çalışanlardan hizmetlerin alınmış olduğu kabul edilir. Bu durumda alınan hizmetler ve buna karşılık gelen öz sermaye artışı ihraç tarihinde mali tablolara alınır. Ayrıca, hak ediş dönemi boyunca da çalışanlardan hizmet alınmaktadır. Bu durumda işletmenin hak ediş dönemi boyunca teslim aldığı hizmetler ve bunlara karşılık gelen öz sermaye artışının da muhasebeleştirilmesi gerekir.

7 Öz kaynağa dayalı finansal araçların ihraç edilmesi işlemi, belirli hak ediş koşullarının yerine getirilmesine bağlı olabilir. Örneğin, çeşitli hisse senedi veya hisse senedi opsiyonları, genelde, çalışanların belirli bir süre işletmede çalışmaları koşuluna bağlı olarak ihraç edilir.işletme ihraç tarihinde hak ediş koşulunun muhtemel sonucuna dayanarak beklenen hak ediş döneminin uzunluğunu tahmin eder. Hisse senedi veya hisse senedi opsiyonlarının ölçüm tarihinde gerçeğe uygun değeri tahmin edilirken, piyasa koşulu olan hak ediş koşulları dikkate alınır; piyasa koşulu olmayan hak ediş koşulları dikkate alınmaz. Piyasa koşulu olmayan hak ediş koşulları verilen hisse senetleri sayısının düzeltilmesi suretiyle dikkate alınır. Çünkü verilen hisse senetlerinin karşılığı olarak alınan hizmetler için mali tablolara alınan tutar, sonuçta hak kazanılan hisse senetlerinin sayısına bağlıdır.

8 PİYASA KOŞULU OLMAYAN HAK EDİŞ KOŞULLARI
Öz kaynaktan karşılanan hisse bazlı ödeme işlemlerinde piyasa koşulu ve piyasa koşulu olmayan hak ediş koşullarının etkisi aşağıdaki gibi özetlenebilir: PİYASA KOŞULU OLMAYAN HAK EDİŞ KOŞULLARI PİYASA KOŞULU OLAN HAK EDİŞ KOŞULLARI Ölçüm tarihinde gerçeğe uygun değer tahmin edilirken dikkate alınmaz. Ölçüm tarihinde gerçeğe uygun değer tahmin edilirken dikkate alınır. Hak ediş dönemi gerçek sonuçlara göre revize edilir. Hak ediş dönemi gerçek sonuçlara göre revize edilmez. Hak kazanılması beklenen hisse senedi sayısı (çalışan sayısı tahmini) revize edilir. Hak kazanılması beklenen hisse senedi sayısı (çalışan sayısı tahmini) revize edilmez.

9 Hak ediş koşulunun piyasa koşulu olması halinde öz kaynaktan karşılanan hisse bazlı ödeme işlemlerinin muhasebeleştirilmesi için aşağıdaki örnek verilebilir: X Şirketi 1 Ocak 2005 tarihinde 15 yöneticisinin her birine 100 adet hisse senedi opsiyonu sağlamıştır. Hak ediş dönemi 3 yıldır ve yöneticilerin hak ediş dönemi boyunca şirkette çalışmaları gerekmektedir. Hak ediş koşulu, 2007 yılı sonunda şirketin hisse senedi fiyatında %12’lik bir artış olmasıdır. Şirket, hak ediş dönemi boyunca yöneticilerin işten ayrılmayacağını tahmin etmektedir. Ölçüm tarihinde bir opsiyonun geçeğe uygun değeri 4 TL dır. Kullanım fiyatı 2 TL dır. 2005 yılı sonuna kadar hiçbir yönetici işten ayrılmamıştır. Bu durumda gider olarak kaydedilecek tutar; 15 yönetici * 100 adet * 4 TL = toplam gider 6.000 * 1/3 = yılı gideri

10 31.12.2005; _______________________ /________________________
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ Çalışanlara Sağlanan Hisseler 2006 yılında 3 yönetici işten ayrılmıştır. Bu durumda gider olarak kaydedilecek tutar; 12 yönetici * 100 adet * 4 TL = 4.800 (4.800 * 2/3) = 1.200 ; ______________________ /_________________________ 632 GENEL YÖNETİM GİDERİ 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HİSSELER

11 2007 yılı sonunda hak ediş koşulu gerçekleşmiştir
2007 yılı sonunda hak ediş koşulu gerçekleşmiştir. 12 yönetici opsiyonlarına hak kazanmıştır. Bu durumda gider olarak kaydedilecek tutar; (4.800 * 3/3) – ( ) = ; ______________________ /_________________________ 632 GENEL YÖNETİM GİDERİ 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ Çalışanlara sağlanan hisseler Hak kazanılan opsiyonlar 14 Ocak 2008 de kullanılmıştır. Şirket yöneticileri 1 TL nominal değerli hisse senedi ihraç etmiştir. İhraç edilen hisse senetlerinin kaydı; 12 yönetici * 100 adet * 1 TL = 1.200 _____________________ /__________________________ 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ 500 SERMAYE

12 Çıkarılan hisse senetlerinin nominal değerleri toplamı 529 no lu hesapta mahsup edilerek sermaye hesabına aktarılmıştır. Kullanım fiyatının tahsili; 12 yönetici * 100 adet * 2 TL = 2.400 ________________________ /_______________________ 100 KASA 520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMİ Örnekte hak ediş koşulu piyasa bazlı olduğu için, koşul yerine getirilmemiş olsa bile, hak ediş dönemi sonunda halen şirkette çalışan yöneticiler hisse senetlerine hak kazanacaklardır. Dolayısıyla ilgili sermaye artışı da yapılacaktır. Hak ediş koşulunun piyasa koşulu olmaması halinde hisseye dayalı ücretlendirmenin muhasebeleştirilmesi için aşağıdaki örnek verilebilir: A Şirketi 1 ocak 2005’te 400 çalışanından her birine 100er hisse senedini, çalışanların hak ediş dönemi sonuna kadar şirketten ayrılmamaları şartıyla sağlamıştır. Hak ediş koşulları;

13 Birinci yılın sonunda hak ediş koşulu: Kârın % 10’dan fazla artması İkinci yılın sonunda hak ediş koşulu: Kârın % 20’den fazla artması Üçüncü yılın sonunda hak ediş koşulu: Kârın % 30’dan fazla artması ölçüm tarihinde her bir hisse senedini gerçeğe uygun değeri 5 YTL’dir. 2005 yılı sonunda kâr % 5 oranında artmıştır.20 kişi işten ayrılmıştır. Şirket, 2006 yılında karın ön görülen oranda artacağını ve yıl sonunda hisse senetlerine hak kazanılacağını beklemektedir. Ayrıca, 2006 yılında 30 kişinin daha işten ayrılacağı tahmin edilmektedir. 2005 yılı gideri; 350 çalışan *100 hisse senedi * 5 TL = toplam gider *1/2 =87.500

14 31.12.2005; ________________________ /_______________________
632 GENEL YÖNETİM GİDERİ 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ Çalışanlara Sağlanan hisseler _______________________ /________________________ 2006 yılı sonunda şirketin kârında % 16’lık artış olmuştur. Bu yüzden hisse senetlerine hak kazanılamamıştır yılında şirketten ayrılan çalışan sayısı 32’dir. Şirket, 2007 yılında 10 kişinin daha işten ayrılacağını ve yıl sonunda hisse senetlerine hak kazanılacağını tahmin etmektedir.

15 2006 yılı gideri; Çalışan sayısı = = 338 kişi 338 çalışan * 100 hisse senedi * 5 TL = ( * 2/3) – = ; ________________________ /_______________________ 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ Çalışanlara Sağlanan Hisseler _______________________ /________________________

16 2007 yılı sonunda 15 kişi işten ayrılmıştır ve hak ediş koşulu gerçekleşmiştir. Çalışanlara 1 TL nominal değerli hisse senetleri ihraç edilmiştir. 2007 yılı gideri; Çalışan sayısı = 400 – 20 – = 333 kişi 333 çalışan * 100 hisse senedi * 5 TL = ( * 3/3) – ( ) = ; _________________________ /______________________ 632 GENEL YÖNETİM GİDERİ 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ Çalışanlara Sağlanan Hisseler ________________________ /_________________________

17 İhraç edilen hisse senetlerinin kaydı; 333 çalışan. 100 hisse senedi
İhraç edilen hisse senetlerinin kaydı; 333 çalışan * 100 hisse senedi * 1 TL = ________________________ /_______________________ 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ 500 SERMAYE 3. yılda hak ediş koşulu gerçekleştiği için sermaye artışı kaydı yapılmıştır.

18 2 Nakit Olarak Ödenen Hisse Bazlı Ödeme İşlemleri
Nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemleri söz konusu olduğu durumlarda, alınan mal veya hizmetler ve ilgili yükümlülük tutarı, üstlenilen borcun gerçeğe uygun değerinden ölçülür. İlgili borç ödenene kadar, her bir raporlama tarihinde ve ayrıca itfa tarihinde borcun gerçeğe uygun değeri yeniden ölçülür ve gerçeğe uygun değerde oluşan herhangi bir değişiklik kâr veya zarar olarak muhasebeleştirilir. Örneğin,çalışanlara ücret paketlerinin bir parçası olarak, hisse senetlerinin belirli bir dönem içerisinde belirli bir fiyata ulaşması karşılığında,işletmenin gelecekte bir nakit (öz kaynağa dayalı finansal araçların dışında) ödemede bulunma taahhüdünde bulunduğu hisse senedi değer artış hakkı,işletmenin hisse senetlerinin fiyatında belirli bir dönemde meydana gelen artış nedeniyle çalışanlara bir nakit ödemesine hak kazanmalarını sağlar.

19 İşletme,almış olduğu hizmetleri ve bunlar karşılığında yüklenmiş olduğu borcu,ilgili hizmet çalışanlar tarafından sunuldukça muhasebeleştirilir. Örneğin, bazı hisse senedi değer artış haklarına çok kısa zamanda hak kazanılır ve dolayısıyla çalışanların ilgili nakdi tahsil etmeleri için belirli bir hizmet süresini tamamlamalarını gerekmez. Aksine ilişkin bir delil bulunmadıkça, hisse senedi değer artış haklarının karşılığında verildiği hizmetlerin işletme tarafından elde edildiği varsayılır. Bu nedenle, alınan hizmetler ve bunlara ilişkin borçlar hemen muhasebeleştirir. Nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemlerinin muhasebeleştirilmesi şu şekilde örneklenebilir.

20 Tarih Gerçeğe Uygun Değer İçsel Değer 31.12.2004 10 TL 8 TL 31.12.2005
X şirketi, 1 Ocak 2004’te 40 yöneticisine 10’ar hisse senedi değer artış hakkı sağlanmıştır. Hak ediş tarihi ’tir ve 2007 yıllarında haklar kullanılabilecektir. Şirket 2 yıllık hak ediş döneminde 5 yöneticinin işten ayrılacağını tahmin etmektedir yılı sonuna kadar hakların gerçekleşen gerçeğe uygun değer ve içsel değerleri aşağıdaki gibidir. Tarih Gerçeğe Uygun Değer İçsel Değer 10 TL 8 TL 7 TL 5 TL 15 TL 12 TL 14 TL

21 2004 yılı gideri; (35 yönetici * 10 hak * 10 TL) * ½ = 1.750
; _________________________ /______________________ 632 GENEL YÖNETİM GİDERİ 335 PERSONELE BORÇLAR 2005 yılı gideri; (35 yönetici * 10 hak * 7 TL ) * 2/2 = 2.450 2.450 – = 700

22 31.12.2005; ________________________ /_______________________
632 GENEL YÖNETİM GİDERİ 335 PERSONELE BORÇLAR _______________________ /________________________ 2006’da 10 yönetici hisse senedi değer artış hakkı kullanmıştır. 2006 yılı gideri; (25 yönetici * 10 hak * 15 TL) = 3.750 3.750 – ( ) = (kalan 25 yöneticinin gideri) 10 yönetici * 10 hak * 12 TL = (kullanan 10 yön.Gid.) = 2.500

23 31.12.2006; _______________________ /________________________
632 GENEL YÖNETİM GİDERİ 335 PERSONELE BORÇLAR Haklarını kullanan 10 yöneticiye ödenen nakit; 335 PERSONELE BORÇLAR 100 KASA 2007 yılında kalan tüm yöneticiler haklarını kullanmışlardır. Bu durumda yöneticilere ödenen nakit; 25 yönetici * 10 hak * 14 TL = 3.500

24 Aradaki 250’lik fark (1TL * 25 yönetici) Gelir olarak kaydedilir.
2006 yılında 25 yöneticinin gider kaydı 15 TL üzerinden yapılmıştı. Ancak 2007 yılında içsel değer 14 TL olarak gerçekleşmiştir ve ödeme bu tutar üzerinden yapılacaktır. Aradaki 250’lik fark (1TL * 25 yönetici) Gelir olarak kaydedilir. _______________________ /________________________ 335 PERSONELE BORÇLAR 679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR 100 KASA

25 3 Nakit Alternatifli Hisse Bazlı Ödeme İşlemleri
Bir işletmeye veya karşı tarafa, işletmenin ilgili işlemi nakit (veya diğer varlıklar) yada öz kaynağa dayalı finansal araçlar aracılığıyla gerçekleştirmesini belirleme imkanı sağlanan hisse bazlı ödeme işlemlerinde, ilgili işlem yada işlemi oluşturan unsurlar, bunların nakit yada diğer bir varlıkla ödeneceğine dair işletme tarafından yüklenilmiş bir borç bulunduğu durumlarda, nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemi; bu tür bir borç bulunmadığı durumlarda ise, öz kaynaktan karşılanan hisse bazlı ödeme işlemi olarak muhasebeleştirilir.

26 İşletmenin, hisse bazlı ödeme işlemini, nakit veya öz kaynağa dayalı finansal araç ihraç edilerek tahsil etme seçeneği karşı tarafa vermesi durumunda; işletme, borç unsuru (yani karşı tarafın ödemenin nakit olarak yapılmasını talep etme hakkı) ve öz kaynağa unsuru (yani karşı tarafın ödemenin nakit yerine öz kaynağa dayalı araç olarak yapılmasını talep etme hakkı) içeren bileşik bir finansal araç ihraç etmiş olur. Bileşik finansal aracın gerçeğe uygun değeri, iki unsurun toplamından elde edilir. Bununla beraber, karşı tarafın ödeme şeklini belirleme seçeneği olduğu hisse bazlı ödeme işlemleri, genellikle, bir ödeme seçeneğinin gerçeğe uygun değeri diğerleriyle aynı olacak şekilde yapılandırılmaktadır. Örneğin karşı taraf, hisse senedi opsiyonu veya nakit olarak ödenecek hisse senedi değer artış hakkı elde etme seçeneklerinden herhangi birini seçme hakkına sahip olabilir. Bu durumda, öz kaynak unsurunun gerçeğe uygun değeri sıfırdır ve dolayısıyla bileşik finansal aracın gerçeğe uygun değeri borç unsurunun gerçeğe uygun değeri ile aynıdır.

27 Öz kaynağa dayalı finansal araçların ihraç edilmesi yerine nakit ödeme yapılması durumunda, söz konusu ödeme işlemi, ilgili borcun tamamen ödenmesi olarak muhasebeleştirilir. Hisse bazlı ödeme işleminin işletmeye, nakit olarak ödeme yapma veya öz kaynağa dayalı finansal araç ihraç etme seçeneği vermesi durumunda, işletme, nakit olarak ödenmesi gereken mevcut bir yükümlülüğü bulunup bulunmadığını belirler ve hisse bazlı ödeme işlemini buna göre muhasebeleştirir. İşletmenin nakit olarak ödenecek mevcut yükümlülüğünün bulunması durumunda, hisse bazlı ödeme işlemleri, nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemlerine ilişkin hükümlere uygun olarak muhasebeleştirilir.

28 Nakit ödeme yükümlülüğünün bulunmaması durumunda, hisse bazlı ödeme işlemleri, öz kaynaktan karşılanan hisse bazlı ödeme işlemlerine ilişkin hükümlere uygun olarak muhasebeleştirilir. Ödeme durumunda: İşletmenin ödemeyi nakit olarak yapmayı seçmesi durumunda, 3’te belirtilen durum dışında, gerçekleştirilen nakit ödeme, öz kaynağa dayalı bir hakkın yeniden satın alınması işlemi olarak muhasebeleştirilir, yani öz kaynaktan düşürülür. İşletmenin ödemeyi öz kaynağa dayalı finansal araç vermek suretiyle yapmayı seçmesi durumunda, 3’te belirtilen durum dışında, ek bir muhasebe kaydı gerekmez(eğer gerekirse, öz kaynağın bir bölümünden diğer bir bölümüne yapılan aktarmalar hariç). İşletmenin, ödemenin gerçekleştiği tarihte yüksek olan gerçeğe uygun değerle ödeme alternatifini seçmesi durumunda, işletme ödenen fazla değer için ek gider muhasebeleştirilir.

29 Nakit alternatifli hisse bazlı ödeme işleminin TFRS 2’ye göre muhasebeleştirilmesi aşağıdaki örnek üzerinde incelenebilir: 1 Ocak 2005 tarihinde B Şirketi üst düzey yöneticisine 600 adet hisse senedi karşılığı nakit alma hakkı veya 1000 hisse senedi alma hakkı alma arasında seçim sağlamıştır. Hak ediş dönemi 2 yıldır. Eğer üst düzey yönetici hisse senedi alma hakkı alternatifini seçerse, hisse senetlerini 5 yıl süre ile elinde tutmak zorundadır.hisse senedinin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Tarih Gerçeğe uygun değer TL TL TL

30 Nakit alternatifi için; (600 adet * 8 TL) * ½ = 2.400
Öz sermaye alternatifinin gerçeğe uygun değeri (1.000 * 5) Borç unsurunun gerçeğe uygun değeri ( * 5) Öz sermaye unsurunun gerçeğe uygun değeri 2005 yılı gideri; Nakit alternatifi için; (600 adet * 8 TL) * ½ = 2.400 Öz sermaye alternatifi için; * ½ = 1.000 ; ______________________ /_________________________ 632 GENEL YÖNETİM GİDERİ 335 PERSONELE BORÇLAR 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ _____________________ /__________________________

31 Yönetici 31. 12. 2006’da nakit alternatifini seçmiştir
Yönetici ’da nakit alternatifini seçmiştir yılı gideri; Nakit alternatifi için; (600 adet * 12 TL) * 2/2 = – = Öz sermaye alternatifi için; * ½ = 1.000 ; _______________________ /________________________ 632 GENEL YÖNETİM GİDERİ 335 PERSONELE BORÇLAR 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ Nakit alternatifinin kullanılması ile 600 adet hisse senedi karşılığı nakit ödenmesi; 600 hisse * 12 TL = 7.200 335 PERSONELE BORÇLAR 100 KASA


"MUHASEBE STANDARTLARI HİSSE BAZLI ÖDEMELER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları