Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU HASTANE BİRLİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ
Bakanlık hastaneleri yapılacak değerlendirmeye göre bakanlığın teklifi ve bakanlar kurulunun kararıyla kamu tüzel kişiliğine haiz birlik statüsüne dönüştürülür. Aynı ilde birden fazla birlik olabilir. Bir eldeki bütün hastaneler birlik kapsamına alınır.

2 Birliğin organları: yönetim kurulu, genel sekreterlik ve hastane yöneticilikleri.

3 YÖNETİM KURULU Yönetim kurulu birliğin en üst karar organıdır. Üyeleri: 1- İl genel meclisinin belirlediği bir hukukçu, 2- İl genel meclisinin belirlediği yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, 3- Valinin belirlediği bir üye, 4- Bakanlığın belirlediği hekim, 5- Bakanlığın belirlediği, sağlık sektöründen bir üye, 6- Ticaret ve sanayi odasının ya da ayrı olmaları durumunda ticaret odasının belirlediği en az dört yıllık eğitimli bir üye, 7- İl sağlık müdürü ya da yardımcılarından birisi.

4 GENEL SEKRETER(LİK) Genel sekreter en üst yönetici ve yürütme organı, tüzel kişiliğin temsilcisi. Genel sekreterlik bünyesinde tıbbi hizmetler, idari hizmetler ile mali hizmetler başkanlıkları kurulur.

5 HASTANE YÖNETİCİSİ Birliğe bağlı hastaneler hastane yöneticisi tarafından yönetilir. Hastane yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulur.

6 HASTANELER Hastaneler; hizmet altyapısı, organizasyonu, kalite, verimlilik ve hasta memnuniyeti gibi konularda Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre değerlendirmeye tabi tutulur. Hastaneler puanlanarak A, B, C, D, E olarak sınıflandırılır. Ağırlıklı ortalamasıC ve üzerinde olan hastaneler grubu birliğe dönüştürülür. Birlik içinde E sınıfı hastane olamaz.

7 HASTANELER Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre birliğin;
a) (E) sınıfına düşmesi, b) Önceki değerlendirme sonucuna göre iki sınıf birden düşmesi, c) Önceki değerlendirme sonucuna göre bir sınıf düşmesi, ikinci ve üçüncü değerlendirmelerde de düştüğü sınıfın üzerine çıkamaması, ç) (D) sınıfına düşmesi durumunda ilgili eksikliklerini gidermek için verilen uygun süre içinde (C) veya üzeri sınıflara geçememesi, d) Yönetim kurulu değişikliği sonucunda (E) veya (D) sınıfında devralınan birliklerden, (D) sınıfındaki birliğin üçüncü değerlendirmede (C) sınıfına; (E) sınıfındaki birliğin de ikinci değerlendirmede (D); üçüncü değerlendirmede de (C) sınıfına çıkamaması, e) Bünyesindeki hastanelerden birinin (E) sınıfına düşmesi ve bir sonraki değerlendirmede bu hastanenin (D) veya üzeri bir sınıfa çıkamaması; hallerinde Bakanlıkça yönetim kurulunun görevine son verilerek iki ay içerisinde yenisi oluşturulur.

8 YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Hastane ve ünitelerin kurulması, kapatılması, birleştirilmesi konusunda bakanlığa öneride bulunmak, Tıbbi cihazları temin etmek, kiralamak ve verimli biçimde dağıtmak. Yeni yatırım ihtiyaçlarını belirlemek, onarım, tadilat ve bakım yapmak. Personel planlaması yapmak, birlik bünyesinde personel hareketleri konusunda ilke kararları almak, Birlik bütçesi, bilançosu, yıllık mali tabloları ve faaliyet raporu ile yatırım tekliflerini karara bağlamak. Birliğin her tür araç, gereç, malzeme, taşınırları ile tapuda kendi üzerine kayıtlı taşınmazları üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte satmak, kiralamak, kiraya vermek, devir ve takas işlemlerini yürütmek, hazineye ait ve birliğe ait taşınmazları üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte tahsis amacı doğrultusunda kiraya vermek, işletmek, işlettirmek.

9 YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
İhtiyaç duyulması halinde sağlık, avukatlık, danışmanlık hizmetleri satın alınmasına karar vermek. Birlik bünyesinde personel atama, görevlendirmesi yapmak. Birlik bütçesi, bilançosu, yıllık mali tabloları ve faaliyet raporu ile yatırım tekliflerini karara bağlamak.

10 YÖNETİCİ PERSONELİNİN SÖZLEŞMESİ
Yönetim kurulu, genel sekreterle doğrudan, başkanlar ve hastane yöneticileriyle genel sekreterin teklifi üzerine sözleşme yapar. Başhekim ve müdürlerle hastane yöneticisinin teklifi üzerine genel sekreter tarafından sözleşme yapılır. Uzman personel ile büro görevlilerinin sözleşmeleri genel sekreter tarafından yapılır. Yapılan sözleşmelerin süresi üç yılı aşamaz. Üç yıl sonunda tekrar sözleşme yapılabilir. Başhekim yardımcılarıyla başhekimin, müdür yardımcılarıyla ilgili müdürlerin teklifi üzerine hastane yöneticisi tarafından sözleşme yapılır.

11 YÖNETİCİ PERSONELİN ÜCRETİ
Ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen tavan ücretin; genel sekreter için iki katını, başkanlar, başhekim, başhekim yardımcıları için bir buçuk katını, uzmanlar için bir katını, büro görevlileri için yarısını, hastane yöneticisi için bir buçuk katını geçmemek kaydıyla yönetim kurulu tarafından tespit edilen aylık sözleşme ücreti ödenir.

12 YÖNETİCİ PERSONELİN ÜCRETİ
Personelin katkısıyla elde edilen birlik gelirlerinden, bu kapsamdaki personele ek ödeme yapılabilir. Bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen tavan ücretin; genel sekreter ve başkanlar için üç katını, uzmanlar için iki buçuk katını, büro görevlileri için yarısını, hastane yöneticisi için üç katını, başhekim için üç buçuk katını, başhekim yardımcısı için üç katini, müdür ve müdür yardımcısı için bir katını geçmemek kaydıyla Bakanlıkça yönetmelikle belirlenecek esaslara göre yönetim kurulu tarafından belirlenir. Sözleşmeli personel başka bir iş yapamaz.

13 PERSONEL ALINMASI, ATANMASI
Ülke düzeyinde sağlık personelinin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla birliklerde istihdam edilecek azami personel sayısı, birlik yönetim kurulunun görüşü alınarak, ilgili mevzuatı uyarınca Bakanlıkça her yıl tespit edilir. Bu kadro ve pozisyon sayısı dışında personel istihdam edilmesi halinde yapılan harcamalardan atamaya veya sözleşme yapmaya yetkili amir şahsen sorumludur. Bir birlikten başka bir birliğe veya Bakanlığın diğer birimlerine ya da Bakanlık birimlerinden birliklere yapılacak atama ve yer değiştirme işlemleri ile birliğe tahsis edilen kadro ve pozisyonların kullanımına ilişkin hususlar ilgili mevzuat ve genel hükümlere tabidir. Mevcut personelin iş güvencesi korunuyor.

14 BİRLİĞİN GELİRLERİ Sunulacak sağlık hizmetinden elde edilecek gelirler. Üretilecek malzeme, aşı, serum gelirleri. Birliğin her türlü taşınırlarının satılmasından, tapulu taşınmazlar üzerindeki yapı ve tesislerin satışı, kiralanması, işletilmesinden elde edilecek gelirler. Kurs, seminer gelirleri. Bağış ve yardımlar. Yatırım ve hizmet ihtiyacı ile bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amacıyla gerektiğinde Bakanlığın bütçesinden veya döner sermaye merkez hesabından yapılacak yardımlar.

15 BİRLİĞİN GİDERLERİ Yönetim kurulu üyeleri ücretleri ile birlik personelinin aylık, ücret ve her türlü ödemeleri. İlaç, her nevi tıbbî, cerrahî ve laboratuar alet, malzeme ve cihazların satın alınması ve kiralanması, tüketim maddeleri ve mefruşat satın alınması. Bakım, onarım, inşaat, tıbbî ve fennî tesisat ile çevre düzenlemesi yaptırılması. İhtiyaç duyulması halinde sağlık, avukatlık ve danışmanlık hizmetleri satın alınması. Taşınır ve taşınmaz satın alınması, ihtiyaç duyulan taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi, kiralanması ve bunlara ilişkin her türlü giderin yapılması. Ambulans, cenaze arabası ve hizmet aracı satın alınması ile kiralanması veya hizmet satın alınması yoluyla temini ile bunlara ilişkin sigorta ve diğer giderlerin yapılması. Araştırma ve geliştirme ile deneysel amaçlı ve hizmet gereği kit ve malzeme alımı, canlı hayvan beslenmesi ve bunların ürünlerinden faydalanılması ile ziraî mahsullerden ihtiyaç görülenlerin yetiştirilmesi, bakımı ve satışına ilişkin giderlerin yapılması. Bakanlıkça talep edilen koruyucu hekimlik, afet, salgın hastalıklarla mücadele gibi konularda yapılacak giderler. Uzmanlık eğitimi yapmakta olan yabancı uyruklu asistanlara gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere yapılacak ödemeler. Laboratuvar, kimyasal analiz, görüntüleme ve benzeri tıbbi hizmet alımları ile kit karşılığı cihaz kullanımı tarzında hizmet alımına ilişkin giderler.

16 BİRLİK GİDERLERİ Birliklerde çalışan personelin her türlü aylık ve mali hakları ile diğer sosyal hakları birlik bütçesinden karşılanır. (8) Yeterli geliri olmayan birliklerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için birlikler, aylık gayrisafi hasılattan tahsil edilen tutarın yüzde beşini Bakanlık döner sermaye merkez hesabına aktarır. Bu oranı, birliklerin mali durumuna göre yüzde ona kadar artırmaya Bakanlık yetkilidir. Bakanlık, aktarılacak tutarın tamamının veya bir kısmının aynı amaca yönelik olarak doğrudan ilgili sağlık müdürlüğü döner sermaye hesabına aktarılması konusunda da yetkilidir.

17 BİRLİĞİN GİDERLERİ Bu Kanunun 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasına göre birliğe tahsis edilen kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan aylık ve ücretleri tahsisten önce Bakanlık bütçesinden ödenenlere, kesintiler ile sosyal güvenlik kurum karşılıkları dahil olmak üzere birlik bütçesinden ay itibarıyla ödenen ücret, aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, aile yardımı ile zam ve tazminatlar, birliğe dönüşümü takip eden aydan itibaren 5 yıl süreyle Bakanlık bütçesinden karşılanır.


"KAMU HASTANE BİRLİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları