Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER (KATILIM PAYI)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER (KATILIM PAYI)"— Sunum transkripti:

1 TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER (KATILIM PAYI)

2 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

3 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 28.maddesi ile tedavi hizmetleri için katılım payı uygulaması yürürlüğe girmiştir. Buna göre; Kamu idarelerinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak istihdam edilenler (bunlardan aylıksız izinli olup, ilgili mevzuatı gereğince tedavi yardımı hakkı devam edenler dâhil) ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin, 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun kapsamındaki yeşil kart sahiplerinin ve ilgili mevzuatında 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre tedavilerinin sağlanması hükme bağlanmış olanların; 2009 yılında, ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayenelerinden 2 TL katılım payı alınacaktır.

4 Bütçe Kanunu Madde 28/2 Birinci fıkra kapsamına girenlerin 2009 yılında, tedavileri nedeniyle kullanmalarına gerek görülen ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçlerinin bedelleri üzerinden, gereksiz kullanımı azaltma, sağlık hizmetlerinin niteliği açısından hayati önemi haiz olup olmaması, kişilerin gelir ve aylıklarının tutarı ve benzeri ölçütler dikkate alınarak yüzde 10 ilâ yüzde 20 arasında Maliye Bakanlığınca belirlenen oranlarda katılım payı alınır. Ancak, bu şekilde alınacak katılım payının tutarı, sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgari ücretin yüzde 75’ini geçemez.

5 Bütçe Kanunu Madde 28/3 3816 sayılı Kanun kapsamındaki yeşil kart sahiplerinin ve ilgili mevzuatında 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre tedavilerinin sağlanması hükme bağlanmış olanların, ikinci fıkra uyarınca ödemiş oldukları katılım payları, 2009 yılında, talepleri halinde 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre kendilerine geri ödenir.

6 (4) Bir hastalığın tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle tedavisinin mümkün olmaması nedeniyle yapılacak yardımcı üreme yöntemi tedavisi dışındaki, yardımcı üreme yöntemi tedavisinde, 2009 yılında, birinci fıkra kapsamına girenler için ilk denemede yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25 oranında katılım payı alınır. Bu fıkra gereğince alınacak katılım payının hesabında, ikinci fıkrada belirtilen üst limit dikkate alınmaz.

7 (5) Katılım payının gerektiğinde ilgililerin aylık ve ücretlerinden kesilmesine veya eczaneler ile diğer kurum ve kuruluşlar aracılığı ile tahsiline ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

8 (6) Sağlık kurum ve kuruluşları, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak istihdam edilenler (bunlardan aylıksız izinli olup, ilgili mevzuatı gereğince tedavi yardımı hakkı devam edenler dahil) ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinden, vermiş oldukları sağlık hizmetleri için anılan Kanunun 73 üncü maddesi gereğince genel sağlık sigortalısı hak sahiplerinden alabilecekleri ilave ücretlerin dışında ilave ücret talep edemez. Maliye Bakanlığı ilave ücret alınamayacak sağlık hizmetlerini yeniden tespit etmeye yetkilidir.

9 (7) 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince ilgili kayıt ve işlemlerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralınması halinde, devir tarihinden sonra anılan Kanunun ilgili hükümleri uygulanır

10 TEDAVİ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (Sıra No: 7 )

11 KATILIM PAYI ALINACAK SAĞLIK HİZMETLERİ
Bu Tebliğ kapsamında bulunanlardan; Hekim ve diş hekimi muayenelerinde, Protez, ortez ve tıbbi malzeme kullanımlarında, Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde, Bu Tebliğ esaslarına göre katılım payı alınır

12 AYAKTA TEDAVİDE HEKİM VE DİŞ HEKİMİ MUAYENESİNDE KATILIM PAYI ALINMASI
Kapsama dâhil kişilerin sağlık kurumlarındaki ayakta tedavilerinde, hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınacaktır. Muayene katılım payı; İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında 3 TL Eğitim ve araştırma hastanelerinde TL Üniversite hastanelerinde TL Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 10 TL Olarak uygulanacaktır.

13 MUAYENE KATILIM PAYININ TAHSİLİ
Kapsam maddesinin (a) bendinde sayılan hak sahiplerinin muayene katılım payı, kurumları tarafından çalışanların aylık ve ücretlerinden kesilmek suretiyle tahsil edilir. Muayene katılım payı, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen tedavi faturaları esas alınarak tahsil edilecektir. Bu amaçla, kurumların harcama birimleri bu tebliğe ekli Muayene Katılım Payı Formunu (EK–1) düzenleyeceklerdir.

14 MUAYENE KATILIM PAYININ TAHSİLİ (2)
Kurumlar, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen tedavi faturalarına göre katılım payı tutarlarını takip eden aybaşında ödenecek olan aylıktan kesilmek üzere gerekli tahakkuk işlemlerini yapacaklardır. Katılım payı, hasta adına düzenlenen tedavi faturasında yer alan her bir poliklinik muayene ücreti için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Acil poliklinik muayene ücretinden katılım payı alınmaz. Poliklinik muayene ücretinin yer almadığı sadece tanıya dayalı işlem fiyatının yer aldığı faturalardan bir tane katılım payı alınacaktır. Katılım payı, sağlık kurum ve kuruluşlarında, bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren sağlanan tedavilere bağlı olarak düzenlenen tedavi faturaları esas alınarak hesaplanacaktır.

15 22.1. Tanıya dayalı işlem tanımı
Tanıya dayalı işlemler; dâhili ve cerrahi branşlarda sık karşılaşılan hastalıkların tedavisi sırasında hizmet içeriği bakımından hasta bazında çok fazla değişiklik göstermeyen ve bu nedenle yaklaşık maliyeti önceden tahmin edilebilen tüm işlemleri kapsar. Tanıya dayalı işlem fiyatları ortalama fiyatları gösterdiğinden, bazı hastalar için yapılacak olan teşhis ve tedavi giderlerinin ortalama fiyat üstüne çıkma ihtimali bu hizmetlerin verilmesine hiçbir şekilde engel teşkil etmeyecektir. Zira diğer bazı hastaların teşhis ve tedavi giderleri de ortalama fiyatın altında kalabilecektir.

16 22.2. Tanıya dayalı işlemlerin kapsamı
Tanıya dayalı ödeme listesi işlem fiyatlarına; yatak ücreti, poliklinik, operasyon ve girişimler, anestezi ilaçları, ilaç, kan bileşenleri (eritrosit süspansiyonu, tam kan, trombosit, plazma, v.b.), sarf malzemesi, anestezi ücreti, laboratuar, patoloji ve radyoloji tetkikleri, refakatçi ücreti gibi tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler dâhildir. Fiyatlar, her tanıya dayalı işlem fiyatı için ayrı ayrı belirtilen istisnaları kapsamaz. Bu istisnalar, ayrıca faturada gösterilerek faturalandırılır. Tanıya dayalı işlem kapsamında olan ilaç veya tıbbi malzemelerin hastalara temin ettirildiğinin tespiti halinde, ilaç ve tıbbi malzemeler için hastaya ödenen tutar ilgili sağlık kurumundan mahsup edilir.

17 TIBBİ MALZEME KATILIM PAYI
Protez, ortez ve tıbbi malzemeler için; kapsam maddesinin (a) bendinde sayılanlardan %20 oranında, (b) bendinde sayılanlardan %10 oranında katılım payı alınacaktır. Katılım payı, kurum tarafından ödemeye esas olarak alınan tutar üzerinden hesaplanacaktır. Tıbbi malzeme için alınacak katılım payının tutarı tıbbi malzemenin alındığı tarihteki brüt asgari ücretin yüzde yetmişbeşini geçemez (16 yaşından büyük işçiler için brüt asgari ücret 01.01– tarihleri arasında 666 TL, 01.07– tarihleri arasında 693 TL olarak belirlenmiştir). Yüzde yetmişbeşlik üst sınırın hesaplanmasında her bir protez, ortez veya tıbbi malzeme bağımsız olarak değerlendirilecektir.

18 KATILIM PAYI ALINACAK TIBBİ MALZEMELER
Gözlük cam ve çerçeveleri, Ağız protezleri (Tedavi Tebliği eki “Diş Tedavileri Fiyat Listesi” nde (EK–7) yer alan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , kod numarasında sayılanlar), Vücut dışı kullanılan protezler ve ortezler. Vücut dışı kullanılan ve Tedavi Tebliği eki 5/C listesinde yer alan protez ve ortezler ile diğer vücut dışı kullanılan protez ve ortezlerden katılım payı kesilecek, 5/A listesinde yer alan tıbbi malzemelerden katılım payı kesilmeyecektir Tedavi Tebliği, 23/10/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (6) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğini ifade etmektedir.

19 TIBBİ MALZEME KATILIM PAYININ TAHSİLİ

20 GÖZLÜK CAM VE ÇERÇEVELERİNİN KATILIM PAYI
Gözlük bedelinin kurumlar tarafından hak sahiplerine ödenmesi halinde, katılım payının tutarı kadar ilgililere eksik ödeme yapılacaktır. Gözlük bedelinin kurumlar tarafından optisyenlik müessesesine ödenmesi halinde, katılım payı tutarı optisyen tarafından ilgiliden tahsil edilir, kurum tarafından katılım payı tutarı kadar optisyene eksik ödeme yapılır.

21 AĞIZ PROTEZLERİNİN KATILIM PAYI
Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan ağız protezinin katılım payları, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından ilgililerden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilen katılım payı tutarı kadar hak sahibinin kurumu tarafından sağlık kurum ve kuruluşuna eksik ödeme yapılır. Tedavi Tebliğinin 5.2 nci maddesinde belirtilen esaslara göre yapılan sevkler üzerine özel sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest diş hekimliklerinde yapılan ağız protezinin katılım payı, tedavi bedelinin ödenmesi aşamasında kurumlar tarafından hak sahibine katılım payı tutarı kadar eksik ödeme yapılarak tahsil edilecektir.

22 VÜCUT DIŞI KULLANILAN PROTEZ VE ORTEZLERİN KATILIM PAYI
Vücut dışı kullanılan ve hak sahiplerinin kendileri tarafından temin edilen protez ve ortezlerden alınması gereken katılım payı, protez ve ortez bedelinin ödenmesi aşamasında kurumları tarafından katılım payı tutarında eksik ödeme yapılmak suretiyle hak sahiplerinden tahsil edilir. Vücut dışı kullanılan ve sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temin edilerek hastalara kullanılan protez ve ortezlerden alınması gereken katılım payı, sağlık kurum ve kuruluşu tarafından hak sahibinden tahsil edilir, tahsil edilen katılım payı tutarı kadar, hak sahibinin kurumu tarafından sağlık kurum ve kuruluşuna eksik ödeme yapılır.

23 YARDIMCI ÜREME YÖNTEMİ KATILIM PAYLARI
Yardımcı üreme yöntemleri için; Birinci denemede %30, İkinci denemede % 25, oranında katılım payı alınacaktır. Yardımcı üreme yöntemi için alınacak katılım payı, yardımcı üreme yöntemi tedavisinin yapıldığı sağlık kurum ve kuruluşu tarafından ilgililerden tahsil edilir, ilgilinin kurumu tarafından sağlık kurum ve kuruluşuna katılım payının tutarı kadar eksik ödeme yapılır.

24 TEDAVİ KATILIM PAYLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2009-1)

25 GİRİŞ Ayakta tedavi hekim ve diş hekimi muayene hizmeti, protez, ortez ve tıbbi malzeme kullanımları ile yardımcı üreme yöntemi tedavi hizmeti alan; Kapsamdaki kamu görevlileri ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinden alınacak muayene katılım paylarının kamu görevlilerinin aylıklarından kesilerek kamu idaresi bütçesine gelir kaydedilmesine, (a) bendinde sayılanların protez, ortez ve tıbbi malzeme kullanımları ile yardımcı üreme yöntemi tedavi hizmetine ilişkin katılım paylarının kamu görevlilerine yapılacak ödemelerden kesilerek ya da sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerden mahsup edilerek kamu idaresi bütçesine gelir kaydedilmesine, 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamındaki yeşil kart sahipleri ve ilgili mevzuatında 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre tedavilerinin sağlanması hükme bağlanmış olanlardan alınacak katılım paylarının, katılım payını tahsil eden sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerden mahsup edilerek gelir kaydedilmesine, ilişkin olarak kamu idareleri, sağlık kurum ve kuruluşları ile muhasebe birimlerince yapılacak işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

26 MUAYENE KATILIM PAYLARININ AYLIKLARDAN KESİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER
Harcama birimlerince, sağlık kurumlarından alınan faturalarda yer alan muayene bilgileri esas alınarak Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ eki Muayene Katılım Payı Listesi düzenlenecek ve katılım payı tutarları kamu görevlilerinin takip eden aydaki aylıklarından kesilmek üzere aylıklara ait ödeme belgeleri üzerinde gösterilecektir. Harcama birimlerinde aylıkların tahakkukunu yapmakla görevli birimlerce muayene katılım paylarına ilişkin tutarlar bordronun kesintiler sütununda gösterilecek ve Muayene Katılım Payı Listesi aylıklara ilişkin ödeme belgeleriyle birlikte muhasebe birimine gönderilecektir. Kamu görevlisinin tayin olması halinde kesinti yapılamayacağından fatura ve Muayene Katılım Payı Listesinin bir örneği kamu görevlisinin yeni görev yerine gönderilerek kesintinin ilgili yerde yapılması sağlanacak ve yeni görev yerinin farklı bütçeli bir idare olması durumunda kesinti yapılan katılım payı tedavi ücretinin ödendiği idare bütçesine aktarılacaktır.

27 MUAYENE KATILIM PAYLARININ AYLIKLARDAN KESİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER (2)
Aylıksız izne ayrılan kamu görevlisi ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin muayene katılım paylarının kamu görevlisinin tekrar göreve başlayacağı aydan itibaren aylığından kesilmesi sağlanacaktır. Kendisi ya da kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri muayene olduktan sonra istifa nedeniyle görevinden ayrılan kamu görevlisinin muayene katılım payı kesintisi, aylık bordrosuna yansıtılamadığı için söz konusu katılım payı kişiye borç çıkarılarak tahsili sağlanacaktır. Ancak katılım payı tutarının 15 TL ndan az olması halinde takip edilmeyecek ve kayıtlara alınmayacaktır. Kendisi ya da kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri muayene olduktan sonra emeklilik nedeniyle görevinden ayrılan kamu görevlisinin muayene katılım payının tahsil edilebilmesi için fatura ve Muayene Katılım Payı Listesinin bir örneği Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilerek kesintinin emekli aylığından yapılması sağlanacak ve kesinti tutarı kamu görevlisinin emekliye ayrıldığı idare bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili idareye aktarılacaktır.

28 MUAYENE KATILIM PAYLARININ AYLIKLARDAN KESİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER (3)
Kendisi ya da kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri muayene olduktan sonra kamu görevlisinin ölmesi halinde muayene katılım payı alınmayacaktır. Kamu görevlilerinin aylıklarından her ay için yapılacak kesinti miktarı onaltı yaşından büyükler için tespit edilen asgari ücretin bir aylık brüt tutarının yüzde yirmisini geçmeyecektir. Kesinti yapılacak katılım payının bu miktarı aşması halinde kalan tutarlar kamu görevlisinin sonraki aylardaki aylıklarından kesilmeye devam edilecektir. Muayene katılım paylarına ilişkin yersiz bir kesintinin yapılıp yapılmadığının tespiti açısından kamu görevlisinin talebi halinde maaş mutemetliklerince gerekli bilgi verilecektir. Yersiz kesintinin tespiti halinde gerekli işlemler idaresi nezdinde yapılacaktır. ylıksız izne ayrılan kamu görevlisi ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin muayene katılım paylarının kamu görevlisinin tekrar göreve başlayacağı aydan itibaren aylığından kesilmesi sağlanacaktır.

29 TIBBİ MALZEME KATILIM PAYLARININ TAHSİLİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
Tıbbi malzeme bedelinin harcama birimleri tarafından hak sahiplerine ödenmesi halinde katılım payı, katılım payı tutarı kadar ilgililere eksik ödeme yapılarak tahsil edilecektir. Bu durumda katılım payı tutarı ödeme belgesi üzerinde gösterilecektir. Tıbbi malzeme bedelinin harcama birimlerince sağlık kurum ve kuruluşlarına ödenmesi halinde, sağlık kurum kuruluşlarınca tahsil edilen katılım payı tutarı kadar eksik ödeme yapılacak ve katılım payı tutarı ödeme belgesi üzerinde gösterilecektir

30 YARDIMCI ÜREME YÖNTEMİ KATILIM PAYLARININ TAHSİLİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
Yardımcı üreme yöntemi için alınacak katılım payı, yardımcı üreme yöntemi tedavisinin yapıldığı sağlık kurum veya kuruluşu tarafından ilgililerden tahsil edileceğinden harcama birimince sağlık kurum veya kuruluşuna katılım payının tutarı kadar eksik ödeme yapılacak ve katılım payı tutarı ödeme belgesi üzerinde gösterilecektir

31 MUHASEBE İŞLEMLERİ Ödeme belgeleri muhasebe birimine geldiğinde aşağıda açıklandığı şekilde muhasebe kayıtları yapılacaktır. Kamu personeli ve aile fertlerinin muayene katılım payı tutarı, ilgililerin aylıklarının ödenmesine ilişkin düzenlenen ödeme belgesinde yer aldığından bütçe hesaplarına kaydı sağlanacaktır. Yeşil kart verilerek tedavileri sağlananların muayene katılım paylarının kaydedilmesine ilişkin olarak; eczanelerin hakediş bedelleri tutarının tamamı 630 Giderler Hesabına borç, katılım payı olarak eczanelerce tahsil edilen tutarlar ile yapılması gereken diğer yasal kesintiler 600 Gelirler Hesabına, ödenecek tutar 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı, 325 Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilerek bütçe hesaplarına gerekli yansıtmalar yapılacaktır.

32 Yukarıdaki işlemlere ilişkin bütçe yansıtma işlemleri de yapılacaktır.
MUHASEBE İŞLEMLERİ 2 Tıbbi malzeme bedelinin kamu görevlisinin kendisi tarafından karşılanması halinde harcama birimince ödenmesi gereken tutarın tamamı 630 Giderler Hesabına borç, alınması gereken katılım payı ve yapılması gereken diğer yasal kesintiler 600 Gelirler Hesabına, ilgiliye ödenmesi gereken tutar ise 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı, 325 Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir. Katılım paylarının sağlık kurum ve kuruluşlarınca tahsil edilmesi halinde harcama birimince karşılanması gereken tutarın tamamı 630 Giderler Hesabına borç, sağlık kurumu tarafından tahsil edilen tutarlar ile yapılması gereken diğer yasal kesintiler 600 Gelirler Hesabına, sağlık kurumuna ödenmesi gereken tutar 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı, 325 Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir Yukarıdaki işlemlere ilişkin bütçe yansıtma işlemleri de yapılacaktır.

33 MUHASEBE İŞLEMLERİ 3 Yardımcı üreme yöntemi katılım paylarının gelir kaydedilmesine ilişkin olarak; sağlık kurumuna ödenmesi gereken tutarın tamamı 630 Giderler Hesabına borç, sağlık kurumu tarafından tahsil edilen tutarlar ile yapılması gereken diğer yasal kesintiler 600 Gelirler Hesabına, sağlık kurumuna ödenmesi gereken tutar 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı, 325 Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilerek bütçe hesaplarına gerekli yansıtmalar yapılacaktır. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcama birimlerince, 323 Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına alınması gereken işlemlerde, ödeme emri belgesinin fazla olarak düzenlenen nüshası ile ekindeki katılım payı listesi, ödemeye ilişkin muhasebe işlem fişine eklenmek üzere muhasebe birimine gönderilir. Genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerinin harcama birimlerince, 322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabına alınmış tutarlara ilişkin olarak, katılım payı tutarları bu hesaptaki borçların ödenmesi sırasında düzenlenen ödeme emri belgesi üzerinde gösterilecek ve muhasebeleştirilecektir.

34 TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 8 )

35 TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 8 )
Bu Tebliğ ile; 23/10/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlan (6) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin, başta sevk işlemlerinde olmak üzere bazı hükümlerinde değişiklik yapılmış, ayrıca bazı hükümler de eklenmiştir. 8 Sıra Nolu Uygulama Tebliği ile yürürlüğe giren hükümler aşağıdaki gibidir.

36 SEVK İŞLEMLERİ Sevk Zorunluluğu Olan İllerdeki Sevk İşlemleri
5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği aile hekimliği uygulamasına geçilen ve Tebliğin eki Sevk Zinciri Uygulanacak İller Listesinde (EK-4) yer alan illerde ilk müracaatın aile hekimliğine yapılması zorunludur. Bu illerde acil haller dışında aile hekimliğinden sevk alınmaksızın ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına müracaat edilemez. Memurun kendisi ve bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertleri kurum tabipliğine müracaat edebileceği gibi aile hekimine de müracaat edebilirler. Acil haller dışında kurum tabipliğinden veya aile hekimliğinden sevk edilmeksizin doğrudan ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarına müracaat edilmesi halinde, tedavi gideri ödenmez. Acil hal nedeniyle aile hekimliğinden sevk alınmaksızın ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılan müracaatlara ilişkin giderlerin ödenebilmesi için acil tıbbi müdahale yapılmasını zorunlu kılan durumun müdahaleyi yapan hekim tarafından imzalanmış bir belge ile belgelendirilmesi ve bu belgenin tedavi faturasının ekinde kuruma gönderilmesi şarttır.

37 SEVK İŞLEMLERİ Sevk Zorunluluğu Olan İllerdeki Sevk İşlemleri (2)
Memurun kendisi için yapılacak sevk işlemlerinde hasta yollama kağıdı (hasta sevk kağıdı) kullanılacaktır. Aile hekimliği veya kurum tabipliğinden aile fertleri için yapılacak sevk işlemlerinde Tebliğe ekli Hasta Sevk Formu (EK-4/A) kullanılacaktır. Hasta sevk formu aile hekimlikleri ve kurum tabiplikleri tarafından düzenlenecektir. Sevk formu birden fazla nüshada düzenlenebilir. Sevk formunun bir nüshası sağlık kurumu tarafından düzenlenen tedavi faturasına eklenecektir. Hasta sevk formunun hastanın bulunduğu mahal dışına sevk edilmesi amacıyla da kullanılması halinde, harcırah beyannamesine Tebliğin 2.7 nci maddesinde belirtilen sağlık karnesinin ilgili sayfası yerine formun bir nüshası eklenebilir.

38 SEVK İŞLEMLERİ Diğer İllerdeki Sevk İşlemleri
5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği aile hekimliği uygulamasına geçilen diğer illerde, öncelikle aile hekimine başvurulması, aile hekimince lüzum görülmesi halinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarına aile hekimince sevkin yapılması teşvik edilecektir. Pilot uygulamanın sağlıklı bir şekilde yerleşmesini temin etmek ve sağlık hizmetlerine erişimi engellememek amacıyla bu süreçte aile hekimliği uygulamasına başlanan illerde sevk zorunluluğu olmayıp sevk işlemleri bu maddedeki diğer hükümlere göre yapılabilir. Aile hekimliği uygulaması bulunmayan illerde, memurlar varsa kurum tabibine gönderilecek, kurum tabibinin gerekli görmesi halinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumuna sevk edilecektir. Kurum tabibi bulunmadığı takdirde memurlar belediye sınırları ve mücavir alan içinde bulunan birinci, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurum veya kuruluşuna doğrudan başvurabilirler. Kurum hekimliği veya diğer birinci basamak sağlık kuruluşundan ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılacak sevk işlemlerinde hastane ve hekim adı belirtilmez.

39 SEVK İŞLEMLERİ Diğer İllerdeki Sevk İşlemleri (2)
Memurun bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri, kurum hekimliğine veya belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki birinci, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan veya sevkli olarak başvurabilirler. Tıbbi gereklilik halleri dışında muayene ve tedavi işlemlerinin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde öncelikle belediye sınırları ve mücavir alan içinde tamamlanması esastır. Bunun mümkün olmaması halinde, Yönetmelikteki genel esaslar geçerli olmak üzere, memuriyet mahalli dışına yapılacak sevk işleminin, bulunulan yerdeki ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarınca hastanın sevk edileceği ilçe veya ilin ismi belirtilerek, tedavinin sağlanabileceği en yakın yerdeki ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumuna yapılması gerekmektedir. Bulunulan yer dışında sürekli olarak tedavisi gereken ve hastane tarafından kontrol amacıyla çağrılan hastalar, bu durumun sevk evrakı üzerinde veya ayrı bir raporla belgelendirilmesi ve kontrole çağırılmasına esas olan ilk sevk işleminin usule uygun olması kaydıyla, kurum hekimlikleri tarafından veya kurum hekimliği bulunmadığı takdirde diğer birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından sevk edilebilirler

40 SEVK İŞLEMLERİ Diğer İllerdeki Sevk İşlemleri (3)
Aynı sevk kağıdı ile bir sağlık kurumuna müracaat edenlerin ilk muayenesini müteakip yeni bir sevk kağıdına gerek kalmaksızın değişik bölümlerde aynı sevk kağıdı ile muayene, tetkik, tahlil ve tedavi olmaları mümkün bulunmaktadır. Bunun için yeterli sayıda nüsha içeren hasta sevk kağıdının düzenlenmesi ve sağlık kurumlarınca tüm nüshaların ilk nüsha gibi değerlendirilerek işlem yapılması esastır. Sonraki muayeneler konsültasyon olarak kabul edilir. Sağlık kurumlarında yatırılarak tedavi altına alınan hastalar için üniversite veya eğitim hastanelerinden ilgili dal uzmanı çağırılmak suretiyle konsültasyon hizmeti alınması durumunda, ikinci bir sevk işlemine gerek kalmaksızın, konsültasyon ücreti konsültan hekimce düzenlenen epikrize dayalı olarak tahakkuk ettirilecek faturaya istinaden hastayı yatıran sağlık kurumu tarafından konsültan hizmeti veren sağlık kurumunun döner sermayesine aktarılır.

41 SEVK İŞLEMLERİ Diğer İllerdeki Sevk İşlemleri (4)
Sağlık kurumlarında yatırılarak tedavi altına alınan hastaların yapılamayan tetkik ve tahlilleri için diğer sağlık kurumlarına sevkinin gerektiği durumlarda, ikinci bir sevk işlemine gerek kalmaksızın yapılan tetkik bedeli, hastayı sevk eden sağlık kurumu tarafından tetkiki yapan kurumun döner sermayesine aktarılır. Ayakta tedavi gören hastalara ait sevk evrakının hastalara verilen suretlerine (tek hekim tarafından verilen istirahat raporlarına ilişkin sevk evrakı hariç) muayene ve tedavi işlemlerinin tamamlanması sonrasında, kurum başhekiminin onayı ve mühür tasdik işlemi yapılmayacaktır. Sevk işlemleri, şehir içi sevklerde 3 (üç) işgünü, şehir dışı sevklerde 5 (beş) işgünü geçerlidir.”

42 EKLENEN HÜKÜMLER 23/10/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlan (6) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler ilave edilmiştir.

43 21.4. SAĞLIK KURUMLARINDA İLAVE ÜCRET UYGULAMASI
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinde, kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmeti sunucularının giderleri ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin maliyetleri, yapılan sübvansiyonlar gibi kriterler dikkate alınarak bu bedellerin bir katına kadar alınabilecek ilave ücretin tavanını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır Bu hüküm gereğince, 29/5/2008 tarihli ve 2008/13728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vakıf üniversiteleri dahil özel sağlık kurum ve kuruluşlarının Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla %30’una kadar ilave ücret alabileceği belirtilmiştir. 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde otelcilik hizmetleri ile istisnai sağlık hizmetleri için alınabilecek ilave ücretler ayrıca düzenlenmiştir.

44 21.4. SAĞLIK KURUMLARINDA İLAVE ÜCRET UYGULAMASI (2)
2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci maddesinin altıncı fıkrası ile sağlık kurum ve kuruluşlarının kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak istihdam edilenler (bunlardan aylıksız izinli olup, ilgili mevzuatı gereğince tedavi yardımı hakkı devam edenler dâhil) ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinden vermiş oldukları sağlık hizmetleri için 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi gereğince genel sağlık sigortalısı hak sahiplerinden alabilecekleri ilave ücretlerin dışında ilave ücret talep edemeyecekleri hükme bağlanmıştır. Bütçe Kanununun bu hükmü çerçevesinde, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından kamu personeli ve aile fertlerinden Tebliğin bu bölümünde belirlenen esas ve usuller ile oranlar dâhilinde ilave ücret alınabilecektir.

45 21.4.2. İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK KİŞİLER
İLAVE ÜCRET ALINMASI Vakıf üniversitesi hastaneleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sağlık hizmetleri bedelinin en fazla % 30’u tutarında kişilerden ilave ücret alınabilir İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK KİŞİLER Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişilerden, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden, Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan, otelcilik hizmetleri ile istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınamaz

46 21.4.3. İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK SAĞLIK HİZMETLERİ
Acil servislerde sunulan sağlık hizmetleri ile acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, Yoğun bakım hizmetleri, Yanık tedavisi hizmetleri, Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, Organ, doku ve hücre nakilleri, Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, Diyaliz tedavileri, Kardiyovasküler cerrahi işlemleri,

47 21.4.4. İSTİSNAİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLAVE ÜCRET UYGULAMASI
Sağlık kurum ve kuruluşları Tebliğ ekinde yer alan İstisnai Sağlık Hizmetleri Listesinde (EK–12) belirtilen sağlık hizmetleri için hak sahiplerinden sağlık hizmeti bedelinin üç katını geçmemek üzere ilave ücret talep edebilir.

48 21.4.5. OTELCİLİK HİZMETLERİNDE İLAVE ÜCRET UYGULAMASI
Sağlık kurumları, Tebliğ ekinde yer alan Otelcilik Hizmetleri Fiyat Listesinde (EK–12/A) tespit edilen otelcilik hizmetine ait ücretlerin üç katını geçmemek üzere hak sahiplerinden ilave otelcilik hizmeti ücreti talep edebilir. Otelcilik hizmetleri kurumlara fatura edilemez.”

49 Tebliğin(2008/6 Sıra Nolu Tebliğ) 21
Tebliğin(2008/6 Sıra Nolu Tebliğ) 21.1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “tedavinin bitmesini müteakip en kısa süre içerisinde” ibaresi “tedavinin bitmesini müteakip en geç bir ay içerisinde” olarak değiştirilmiştir. ESKİ HALİ Faturalar, hastane tarafından, hastanın kimlik bilgileri, kurumu, tedavinin başlama ve bitiş tarihleri belirtilmek suretiyle, tedavinin bitmesini müteakip en kısa süre içerisinde düzenlenerek, hastanın kurumuna ivedilikle gönderilecektir. Faturalarda yetkili kişilerin imza ve kaşesi yeterli olacak ayrıca kurum başhekiminin onayı ve resmi mühür aranmayacaktır. YENİ HALİ Faturalar, hastane tarafından, hastanın kimlik bilgileri, kurumu, tedavinin başlama ve bitiş tarihleri belirtilmek suretiyle, tedavinin bitmesini müteakip en geç bir ay içerisinde düzenlenerek, hastanın kurumuna ivedilikle gönderilecektir. Faturalarda yetkili kişilerin imza ve kaşesi yeterli olacak ayrıca kurum başhekiminin onayı ve resmi mühür aranmayacaktır

50 EKLENEN LİSTELER Tebliğin (2008/6 Sıra Nolu Tebliğ) 25.1 inci maddesinde belirtilen listelere, EK-4: Sevk Zinciri Uygulanacak İller Listesi EK-4/A: Hasta Sevk Formu Listesi EK–12: İstisnai Sağlık Hizmetleri Listesi EK–12/A: Otelcilik Hizmetleri Fiyat Listesi ilave edilmiştir.

51 YEŞİL KART VERİLENLERİN GÖZ MUAYENESİ KATILIM PAYININ TAHSİLİ

52 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK * 3412 Konu:Tedavi Yardımı …………. BAKANLIĞINA …………. BAŞKANLIĞINA …………. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE …………. VALİLİĞİNE …………. REKTÖRLÜĞÜNE Bilindiği üzere, (7) sıra numaralı Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Bundan sonra Tebliğ olarak ifade edilecektir.) 31/12/2008 tarihli ve (7. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

53 Söz konusu Tebliğde aşağıda belirtilen değişiklik ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.
1. Tebliğin “Yeşil kart verilenlerin muayene katılım payının tahsili” başlıklı 7.2 nci maddesinin 1, 2 ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yeşil kart verilerek tedavisi sağlanan kişilerin muayene katılım payı, reçete ile eczaneye müracaat esnasında kurumla anlaşması olan eczane tarafından, göz muayenelerine ait katılım payı ise optikçiye müracaat esnasında kurumla anlaşması olan optikçi tarafından hak sahibinden tahsil edilir. Yeşil kart verilen kişilerden eczane/optikçi tarafından katılım payı olarak tahsil edilen tutar, kurum tarafından eczanenin/optikçinin alacağından mahsup edilir.

54 Yeşil kartlı kişiler adına sağlık kurum ve kuruluşlarında düzenlenen her bir reçete veyagözlük reçetesi için bu Tebliğde belirtilen tutarlarda katılım payı alınacaktır. Katılım payları, eczaneler veya optikçiler tarafından düzenlenmekte olan döküm listelerinde gösterilecektir. Katılım payı, eczane ve optikçi tarafından bu Tebliğe ekli Form (EK–3) doldurulmak suretiyle kuruma bildirilecektir. Bildirim sonrasında kurum tarafından katılım payının toplam tutarı kadar eczane veya optikçiye eksik ödeme yapılacaktır.

55 2. Tebliğe ekli Form (EK–3) de yer alan “Eczacı” ibaresi “Eczacı/Optikçi” şeklinde değiştirilmiştir.
3. Bu Genelge tarihinde yürürlüğe girer. Bilgilerini, gereğinin buna göre yapılmasını ve durumun iliniz dâhilindeki tüm muhasebe birimlerine duyurulmasını arz ve rica ederim.

56 TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNDE ARANILACAK BELGELER

57 MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Tedavi giderleri Madde 20-Eczanelere, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına ve personele yapılacak ilaç ve ilaç mahiyetinde olmayan ve tedavi amacıyla kullanılan çeşitli protez ve ortez, cihaz ve malzeme bedelleri ile hizmet giderlerinin ödenmesinde aranacak kanıtlayıcı belgeler aşağıda belirtilmiştir. a) Eczanelere yapılacak ödemelerde; - Hastanın sevkine ilişkin belge, - İlaç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramının yapıştırılmış olduğu reçete, - Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste, (Fatura üzerinde döküm yapıldığı takdirde ayrıca liste düzenlenmez.) - Fatura, ödeme belgesine bağlanır. Eczane ile her malî yılda yapılan anlaşmanın bir örneği ilk ödeme belgesi ile birlikte muhasebe birimine verilir ve muhasebe birimince açılacak dosyada saklanır.

58 b) Personel tarafından karşılanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde;
- Hastanın sevkine ilişkin belge, -İlaç veya tıbbi malzemeye ilişkin reçete (İlaç bedellerinin ödenmesinde fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramının reçeteye yapıştırılması zorunludur.), - Fatura, ödeme belgesine bağlanır. Yurtdışından getirtilen ilaç bedellerinin ödenmesinde faturanın temin edilememesi halinde fiyat kupürleri esas alınır, bunlar yok ise Sağlık Bakanlığınca tespit edilen fiyatlar üzerinden ödeme yapılır. Türk Eczacılar Birliğince katma değer vergisi ödenerek ithal edilen ilaç bedellerinin personele ödenmesinde, yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak Türk Eczacılar Birliğince düzenlenen Kişisel Tedavi Amacıyla Yurt Dışından İthal Edilen İlaçlara İlişkin Liste (Örnek: 26) ile alındının tasdikli bir örneği de ödeme belgesine bağlanır.

59 c) Resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde;
-Hastanın sevkine ilişkin belge, -Fatura (Birden fazla kişinin tedavi giderinin aynı faturada gösterilmesi halinde, yapılan tetkik ve tedavinin kişi bazında dökümünü gösteren onaylı bir listesi de aranır.), -Yatan hastalar için hasta çıkış özeti (epikriz), ödeme belgesine bağlanır. Yurtdışında yapılacak tedavilere ilişkin giderlerin ödenmesinde temin edilen belgelerin ve bunların tercümelerinin misyon şefliğinin veya ihtisas biriminin onayını taşıması gerekir. Mevzuatı gereğince hekim veya sağlık kurulu raporuna göre ödeme yapılacağı belirtilen hallerde raporun da ödeme belgesine bağlanması gerekir.

60 BÜTÇE UYGULAMA TALİMATINDAKİ HÜKÜMLER
21.1. Faturaların düzenlenmesi Faturanın tanımı: Faturalarda; a) Hastanın adı, soyadı, b) Hasta sevk kağıdının tarih ve nosu, c) Kurum adresi (Tahakkuk dairesinin adresi) d) Hastanın dosya numarası, e) Hastanın sicil numarası f) Fatura eki belgeleri (hasta sevk kağıdı, epikriz, mor ve turuncu reçete kapsamında kan ürünleri küpürleri) (Bu belgelerin dışında herhangi bir belge talep edilmeyecek ve epikrizler, sadece yatan hasta faturalarına eklenecektir) g) Fatura işlem detayları (Muayene, tetkik, tahlil, ilaç, yatak, ameliyat, protez, ortez ve diğer sarf malzemeleri): - İşlemin sıra nosu, - İşlemin kayıt tarihi, - İşlemin Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği kodu ve adı - İşlemin adedi - İşlemin birim fiyatı, - İşlemin tutarı yer almalıdır.

61 Sağlık kurumları tarafından hastalara kullanılan ilaçlar ile protez, ortez ve diğer iyileştirici tıbbi malzemeler (EK–5/B)’de belirtilen basit sarf malzemeleri hariç) hastane faturalarında dökümlü olarak birim fiyatları belirtilmek suretiyle gösterilir veya dökümlü ilaç ve malzeme listesi faturaya eklenir. Hastane tarafından temin edilerek hastaya kullanılan sarf malzemeleri, açıklamalı olarak hastanın raporunda veya epikrizinde belirtilecektir. Faturalar, hastanın yatış süresine ve görmüş olduğu tedaviyle uyumlu olarak düzenlenecektir. Hasta tabelasına uygun olarak tane hesabıyla hastaya verilen ilaçlar, kutu bazında değil, tane hesabıyla birim fiyatları üzerinden hesaplanarak fatura edilecektir. Bu şekilde faturalandırılmayan ilaç bedelleri, fatura bedelinden düşülecektir.

62 Faturalar, hastane tarafından, hastanın kimlik bilgileri, kurumu, tedavinin başlama ve bitiş tarihleri belirtilmek suretiyle, tedavinin bitmesini müteakip en kısa süre içerisinde düzenlenerek, hastanın kurumuna ivedilikle gönderilecektir. Faturalarda yetkili kişilerin imza ve kaşesi yeterli olacak ayrıca kurum başhekiminin onayı ve resmi mühür aranmayacaktır. Sağlık Bakanlığınca ilan edilen hastalıkların sınıflandırılmasına (ICD-10) ait hastalık sınıf adı ile kodu ve/veya kısaltılmamış öntanı/tanı muayene edilen hastaların faturalarında (veya eklerinde) bulunacaktır. Birinci basamak sağlık kuruluşları hariç Sağlık Bakanlığınca ilan edilen hastalıkların sınıflandırılmasına (ICD–10) ait hastalık sınıf adı ile kodu faturalarda bulunacaktır.

63 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ (Sıra No:1)

64 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ (Sıra No:1)
tarihli ve 5828 sayılı 2009 Yılı MerkeziYönetim Bütçe Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde ödeneklerin kullanımına ilişkin ayrıntılı harcama programı ve finansman programları yapılıncaya kadar, genel bütçeli idareler ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinde yer alan ödeneklerden Bakanlıkça bloke tutulanlar dışındaki; 01- Personel Giderlerinin % 15’i, 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 15’i, 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin % 8’i, 05- Cari Transferlerin % 8’i, e-bütçe sisteminde serbest bırakılmıştır

65 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ (Sıra No:1)
İdareler, ayrıntılı harcama programı ve finansman programları hazırlanıp uygulamaya girinceye kadar harcamalarını, serbest bırakılan ödenekler dahilinde önceki yıllardan farklı olarak ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle yapacaklardır. 01- Personel Giderleri ile 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamalar dışında ödenek gönderme belgesi olmaksızın kesinlikle harcama yapılmayacaktır. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar harcamalarını bütçe ödenekleri dahilinde gelir gerçekleşmeleri ve finansman imkanları ölçüsünde gerçekleştireceklerdir.

66 MAHKEME HARÇ VE GİDERLERİ HAKKINDA DUYURU

67 MAHKEME HARÇ VE GİDERLERİ
Bilindiği üzere, (1) Sıra No'lu 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesiyle ayrıntılı harcama programı ve finansman programlan yapılıncaya kadar genel bütçeli idareler ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinde yer alan ödeneklerin kullanımına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Ancak, Bakanlığı gelen taleplerden "Mahkeme Harç ve Giderleri“ ekonomik kodundan yapılacak harcamalar hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır

68 MAHKEME HARÇ VE GİDERLERİ
2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) İşaretli Cetvelin 49 uncu sırasında "Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin " Beyiye Aidatları" ile " Mahkeme Harç ve Giderleri" ekonomik kodlarından yapılması gereken giderler, ödenek gönderme belşesi aranmaksızın muhasebe yetkilileri tarafından ödenir ve gerekli ödenek ilgili kurum tarafından Maliye Bakanlığı bütçesinin " Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği" tertibinden talep edilir. " denilmektedir. Bu çerçevede " Beyiye Aidatları" ile " Mahkeme Harç ve Giderleri" ekonomik kodlarından yapılması gereken giderler, ödenek gönderme belgesi aranmaksızın yapılacaktır

69 NAKİT SIKINTISI BULUNAN DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARINDA ÖDEMELERDE ÖNCELİK SIRASI

70 Ödemelerde Öncelik Sırası
Bilindiği üzere, 01/05/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Ödemelerin yapılmasında öncelik” başlıklı 22 nci maddesinde; işletmelerin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması hâlinde giderlerin, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödeneceği, ancak, bu ödemelerin yapılmasında sırasıyla; a) Katkı payları hariç olmak üzere özlük haklarına ilişkin ödemelere, b) Kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, c) Çeşidine bakılmaksızın Bakanlıkça belirlenen tutarın altındaki giderlere ilişkin ödemelere, ç) İhalesi yapılan temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, güvenlik, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmet alımları gibi yoğun emek gerektiren, düzenli ve kesintisiz yürütülmesi gereken hizmetlere ilişkin ödemelere, d) Mevzuatları gereği döner sermaye gelirlerinden; personele yapılacak ek ödeme, katkı payı gibi ödemelere, Öncelik verileceği hükmüne yer verilmiştir.

71 Ödemelerde Öncelik Sırası
Nakit mevcudu tüm ödemeleri karşılayamayan döner sermaye saymanlıklarında, ödemeler aşağıda belirtilen esaslara göre gerçekleştirilecek, hak sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. (1) Borçların ödenmesinde, döner sermaye işletmesi harcama yetkilisince görevlendirilecek gider gerçekleştirme görevlisi ve saymanlık müdürü tarafından imzalanan “Ödeme Planı” hazırlanacaktır. Birden fazla işletmeye hizmet veren saymanlıklarda, saymanlık ile işletmelerin farklı yerleşim birimlerinde olması halinde ödeme planları, faks çekilmesi veya internet üzerinden elektronik posta gönderilmesi suretiyle, her bir döner sermaye işletmesi görevlisi bilgilendirilecektir.

72 Ödemelerde Öncelik Sırası
(2)Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan; a) Katkı payları hariç olmak üzere özlük haklarına ilişkin ödemelere, b) Kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, c)Yönetmeliğin ( c ) bendi esası uyarınca çeşidine bakılmaksızın TL’nın altındaki giderlere ilişkin ödemelere, Öncelik verilecek ve bunların ödenmesinde sıkıntı yaşamamak için belli bir nakit ayrılacaktır.

73 Ödemelerde Öncelik Sırası
(3) Bu ödemeler için ayrılan nakitten sonra kalan dağıtıma tabi tutulacak tutarın; % 65’i Yönetmeliğin (ç) bendinde belirtilen, ihalesi yapılan temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, güvenlik, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmet alımları gibi yoğun emek gerektiren, düzenli ve kesintisiz yürütülmesi gereken hizmetlere ilişkin ödemeler ile (d) bendinde belirtilen, mevzuatları gereğince personele yapılacak ek ödeme ve katkı payı gibi ödemeler için, % 35’i ise, ödeme emri belgelerinin muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre, diğer borçların ödenmesi için, kullanılacaktır.

74 Ödemelerde Öncelik Sırası
(4) Düzenlenecek “Ödeme Planı”, katkı payları tahakkukları da dahil edilerek her ayın ilk haftasında ve ayda bir defa yapılacaktır. Ödeme planı hazırlanırken, o ay yapılacak zorunlu ödemeler de göz önünde bulundurularak belli bir nakit ayrılacaktır. (5) Yönetmeliğin (ç) bendi kapsamına, ihalesi yapılan temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, güvenlik, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmet alımları gibi yoğun emek gerektiren, düzenli ve kesintisiz yürütülmesi gereken hizmetler dışındaki ödemeler dahil edilmeyecektir. (6) Ödeme planının yapıldığı ayda Yönetmeliğin (ç) ve (d) bendi kapsamındaki borçlar için ayrılan para, bu kapsamdaki borçlardan az ise, ödeme borç karşılama yüzdesine göre yapılacak, fazla ise artan tutar diğer borçların ödenmesinde kullanılacaktır.

75 Ödemelerde Öncelik Sırası
(7) Yapılan ödeme planını bir sureti ilgililerin görebileceği bir yere (ilan panosu vs.) asılacak, bir sureti de denetime esas olmak üzere dosyalanacaktır. (8) İşletmelerin nakit mevcudunun yeterli olması durumunda ödemeler ödeme emri belgelerinin muhasebe kayıtlarına giriş sırasına göre yapılacaktır. Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde saymanlıklarca yapılan kontroller sonucu noksanlığı tespit edilerek tamamlanmak üzere işletmelerin ilgili birimlerine iade edilen ödeme emri belgeleri, söz konusu noksanlık tamamlanarak saymanlıkların kayıtlarına alındığı tarihte işleme tabi tutulacaktır. (9) Uygulamaya 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren başlanacaktır. (10) Daha önce hazırlanan ödemelerde öncelik konulu yazılarımız yürürlükten kaldırılmıştır.

76 YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEYAHATLER HAKKINDA STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GENELGESİ (2009/1)

77 GENELGE 2009/1 Kamu kaynaklarının kullanılmasında tasarruf sağlamak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amaçları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Bakanlığımız 2009 Yılı Bütçesinin "Yolluklar" harcama kalemine tahsis edilen ödeneklerde tasarruf edilebilmesi için Bakanlıkca gerçekleştirilecek yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerin tek elden yürütülmesi ve koordine edilmesi gerekmektedir. Bu maksatla, Bakanlık Makamının 10/03/2008 tarihli Onayı çerçevesinde; bilet temini ve havaalanı transfer hizmetlerine ilişkin Alabanda Turizm Anonim Şirketi ile aşağıdaki şartlarda anlaşma sağlanmıştır. Resmi seyahatlerde; söz konusu acente dış hat bilet servis ücretleri üzerinden % 30 oranında iskonto yapacak, iç hatlarda ise servis bedeli olarak acenteye 10 TL ödenecektir. Seyahat edecek personelin talebi halinde; havaalanı transferleri için yolcu sayısına bakılmaksızın tek yön için KDV dahil 40 TL transfer bedeli ödenecektir.

78 GENELGE 2009/1 Uçak bileti, bildirilen adrese kurye, fax veya yoluyla teslim edilecektir. Görev iptali gibi mücbir bir sebep ile seyahatin iptal edilmesi halinde, personelin bilet iade talebi en geç bir gün öncesinden IATA kuralları çerçevesinde yürütülecektir. Vize talep eden ülkeler için vize işlemi koordinasyonu sağlanacaktır. Talep halinde otobüs ve tren biletleri ile yurtiçi ve yurtdışı otel rezervasyonları yapılacaktır. 01/01/2009 tarihinden itibaren seyahat işlemleri ile ilgili uygulamanın bu yönde gerçekleştirilmesi, uçak biletlerinin Alabanda Turizm Anonim Şirketince sağlanması gerekmektedir.

79 HARCAMA YÖNEETİMİ GENELGESİ (2008/6)

80 HARCAMA YÖNETİMİ GENELGESİ
Maliye Bakanlığı Stratejik Planında yer alan "Sağlam ve kurallı bir mali yapı oluşturmak" amacı kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde; Bakanlığımız tüm harcama ve taahhüt süreçlerinin elektronik ortama aktarılması ve bu suretle merkezi bir izleme ve kontrol ortamının oluşturulması, İç kontrol ve Ön mali kontrol için yönetilebilir ve yönlendirilebilir bir elektronik kontrol ortamının oluşturulması, Harcama süreçlerinde, standartlara ve mevzuata uygunluk ile uygulama birliğinin sağlanması, Harcama ve taahhüt süreçlerine ilişkin verilere ve bilgiye ulaşılabilirliğin artırılması, Harcama ve taahhüt süreçlerinde harcama, zaman ve işgücünden tasarruf sağlanması,

81 HARCAMA YÖNETİMİ GENELGESİ
Diğer sayısal sistemlerle çapraz kontrollerin yürütülerek mükerrerliklerin önlenmesi, Belge düzeninde ulaşılabilir ve kıyaslanabilir bir kurumsal hafızanın oluşturulması, Elde edilen veri ve bilgilerin karar destek unsuru olarak politika geliştirme sürecinde kullanılması gibi hedeflere ulaşılması amacıyla Maliye SGB.net sistemi içerisinde Harcama Yönetim Modülü geliştirilmiştir. Harcama Yönetim Modülü, 01/01/2009 tarihinden itibaren Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin bütün iş ve işlemlerinde kullanılacaktır. Bu kapsamda harcama süreçlerinin yürütülmesinde aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uyulması gerekmektedir.

82 İLKE VE ESASLAR Merkez ve taşra birimlerinin bütün harcama süreçleri Harcama Yönetim Modülü kullanılarak gerçekleştirilecektir. Ödeme ve muhasebe sistemlerinde Harcama Yönetim Modülünün çıktısı olmayan ödeme emri belgeleri kullanılmayacaktır. Sistemde izlenen ya da kullanıcıların hesabına iletilen gider faturası örnekleri ile bu faturalara ilişkin ödeme emri belgeleri harcama sürecinde gider gerçekleştirme belgesi olarak kullanılacaktır. Ayrıca herhangi bir gider gerçekleştirme belgesi istenmeyecektir. Ödenek gönderme belgesi düzenlenmesinde Harcama Yönetim Modülünde işletilen harcama süreçlerindeki ödenek ihtiyacına ilişkin bilgiler ve zaman planlaması dikkate alınacaktır. Bu kapsamda; Diğer sistemlerden alınan gider bilgilerine ilişkin ödenek gönderme belgeleri sistem tarafından oluşturulacaktır. Bunun dışında kalan ödemelerde ödenek talebine ilişkin bilgilerle Harcama Yönetim Modülü arasında ilişki kurularak tutarlı ve dengeli bir ödenek dağıtımı sağlanacaktır.

83 İLKE VE ESASLAR (2) Taşra harcama birimlerinin ödenek taleplerini Bakanlığımız merkez harcama birimlerine Maliye SGB.net sistemi üzerinden ulaştırmaları sağlandığından söz konusu taleplerin yazılı hale getirilmesi istenmeyecektir. Sistemde kayıt altına alınmayan harcama süreçleri için yapılacak ödenek talepleri, merkez harcama birimleri tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmayacaktır. Maliye SGB.net sistemi ile Kamu İhale Kurumu satın alma sistemi arasında entegrasyon yapıldığından, ayrıca Kamu İhale Kurumunun sistemine veri girişi yapılmayacak, Harcama Yönetim Modülüne veri girişi yeterli olacaktır Harcama, ödeme ve muhasebe süreçlerinin gerektirdiği belge düzeni içerisinde Harcama Yönetim Modülünce üretilen belgeler için ayrıca bir belge düzenlenmeyecektir. Süreçlere ilişkin Harcama Yönetim Modülü çıktıları ile mevzuatın gerektirdiği ve sistemde üretilmeyen diğer belgeler mevcut mevzuata uygun olarak muhafaza edilmeye devam edilecektir. Mümkün olan hallerde gider gerçekleştirme sürecinde sistem dışında sağlanan belgelerin taranarak sisteme alınması sağlanacaktır.

84 SÜREÇ VE PROSEDÜRLER 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde; Yaklaşık maliyet Onay belgesi Alım ve ihale aşamasında yapılacak işlemler Teslim aşamasında yapılacak işlemler Ödeme aşamasında yapılacak işlemler Diğer işlemler

85 SÜREÇ VE PROSEDÜRLER 2 Diğer alımlarda; Onay belgesi
Teslim aşamasında yapılacak işlemler Ödeme aşamasında yapılacak işlemler Diğer işlemler Sözleşmeli personel ile işçiler için yapılacak tahakkuklarda; Maaş ve ücret bordroları Personel bildirimleri Banka listeleri Diğer süreçler

86 SÜREÇ VE PROSEDÜRLER 3 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında;
Görevlendirme onayları Harcama talimatı Gerekli hallerde verilen avanslar Harcırah beyannameleri Kesin ödeme ve mahsup işlemleri Elektrik, su, doğalgaz, telefon, kira gibi düzenli fatura ödemelerinde; Harcama Yönetim Modülü kapsamında elektronik kayıt olarak diğer sistemlerden alınan fatura bilgileri esas alınarak oluşturulan ödeme emri belgesi ve faturanın bir örneği sistemden izlenebildiği gibi ilgili kullanıcıların elektronik posta adreslerine iletilmektedir. Bu tür ödemeler için kullanıcılar tarafından ayrıca bir harcama süreci işletilmesine gerek bulunmamaktadır. Bunun dışında kalan hallerde fatura bilgileri esas alınmak suretiyle sistemde harcama süreci takip edilecektir.

87 SÜREÇ VE PROSEDÜRLER 4 Bakanlığımız ek ders ve fazla çalışma ödemelerinde; Fazla çalışma ve ek ders icmalleri Fazla çalışma ve ek ders bordroları Banka listeleri Diğer işlemler Sosyal yardım ödemelerinde; Doğum yardımı hesap cetveli Ölüm yardımı hesap cetveli

88 SÜREÇ VE PROSEDÜRLER 5 Tedavi giderlerine ilişkin fatura bilgi girişleri Çeşitli ödemeler bordrosu ile yapılan diğer ödemelerin bordrosu Bunların dışında kalan giderlere ilişkin işlemler sistem üzerinden hazırlanacak ve ödeme emri belgesi otomatik olarak üretilecektir.

89 SORUMLULAR VE SORUMLULUKLAR
Harcama Yönetim Modülü verileri kaynak planlaması ve muhasebe sürecinde kullanılacağından; Harcama ve ödeme süreçlerinde görevli bulunanlar, Bu süreçler sonunda harcama ve ödeme kararı verenler, Ödemeleri gerçekleştirenler, Sistemde bulunan veriler ile belgelerin mevzuata uygun, güncel ve eksiksiz olmasından, gerçeği yansıtmasından ve sürecin Harcama Yönetim Modülü üzerinden tamamlanmasından sorumludur. Bakanlığımız birimlerince yürütülen görev ve faaliyetlere yönelik iş ve işlemlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesini hedefleyen Maliye SGB.net sistemi Harcama Yönetim Modülünün, harcama birimi yetkilileri ve harcama yetkililerince Strateji Geliştirme Başkanlığı ile gerekli işbirliği ve koordinasyon içinde kullanılması gerekmektedir.

90 TEŞEKKÜRLER KAHRAMANMARAŞ DEFTERDARLIĞI

91 TANRININ KAHVESİ*  Bir grup kariyer yolunda ilerleyen yeni mezun, eski üniversitelerindeki profesörlerini ziyaret için bir araya  gelirler. Sohbet, sonunda işin ve hayatın stresinden  şikâyetleşmeye döner. Misafirlerine kahve ikram etmek  isteyen profesör mutfağa gider ve yanında büyük bir  termos içinde kahve ve porselen, plastik, cam, kristal  olmak üzere değişik tarzda ve ucuz görünenden, pahalı  ve hatta çok özel olanlarına kadar değişik kahve  bardakları ile gelir.  Herkes bir bardak secince, profesör şöyle söyler :  'Fark ettiyseniz, tüm pahalı görünen bardaklar  alındı ve geriye ucuz görünümlü, sade bardaklar  kaldı. Kendiniz için en iyi olanı istemeniz normal olsa  da, bu sizin stresinizin ve problemlerinizin kaynağı  aslında. Emin olun ki, bardağın kendisi kahvenin  kalitesine hiç bir şey katmaz. Çoğu zaman, sadece daha  pahalıdır ve hatta bazı durumlarda da içtiğimizi  saklar. Hepinizin aslında istediği kahveydi, bardak  değil, ama bilinçli olarak en iyi bardaklara yöneldiniz  ve sonra birbirinizin bardağına bakmaya başladınız.   Sunu bir düşünün: Hayat kahvedir. Is, para ve toplumdaki  konumunuz da bardaklar. Onlar hayati tutmak için sadece  araçlardır ve seçtiğimiz bardak yasadığımız hayatin  kalitesini belirlemediği gibi değiştirmez de. Bazen  sadece bardağa odaklanarak Tanrının sunduğu kahvenin  tadını çıkarmayı unuturuz. Kahvenizin tadına varın!  *_En mutlu insanlar her şeyin en iyisine sahipdeğildirler. Sadece her şeyin en iyi şekilde tadını çıkartırlar._*


"TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER (KATILIM PAYI)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları