Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Soru ve Cevaplarla TÜBİTAK Proje Destekleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Soru ve Cevaplarla TÜBİTAK Proje Destekleri"— Sunum transkripti:

1 Soru ve Cevaplarla TÜBİTAK Proje Destekleri
2006

2 İçerik Tanımlar Proje Hesabı İle İlgili İşlemler
Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri Satınalma İşlemleri Ön Ödeme Yoluyla Yapılanlar İhale Yoluyla Yapılacak Alımlar Doğrudan Temin Yoluyla İhale Yoluyla Muayene ve Kabul İşlemleri Ayniyat ve Demirbaş İşlemleri

3 İçerik Bütçe İşlemleri Proje Durum Değişiklikleri
Proje Teşvik İkramiyesi ve Burs Ödemeleri Projede Yardımcı Personel Çalıştırılması Harcırah Ödemeleri Kurum Hissesi Diğer Hususlar

4 TANIMLAR Kurum: TÜBİTAK tarafından desteklenmesi kabul edilen proje karşılığı hesaplarına para aktarılan ve projelerin fiilen yürütüldüğü genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler Birim: Kurumun, araştırma projeleri ile ilgili kayıt ve idari işlemleri yürüten veya bu işlemler için görevlendirilen birim (BAP birimleri veya Saymanlıklar vb.)

5 TANIMLAR Proje Personeli:
Proje yürütücüsü ile araştırmacı, yardımcı personel ve yerine göre danışmanlardan oluşan proje çalışanları Proje Yürütücüsü: Proje tanımlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan TÜBİTAK ile proje sözleşmesini imzalayan ve yazışmaları yapan araştırmacıyı; gerekli hallerde bir yürütücü yerine yürütücüler grubu Araştırmacı: İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek ve kesin raporda ve/veya diğer yayımlarda yazarlar arasında adı geçecek olan yürütücü dışındaki kişiler

6 TANIMLAR Yardımcı Personel:
Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan, işvereni Kurum olan ve kesin raporda adı geçmeyen uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant ve benzeri personel Danışman: Projenin özel uzmanlık gerektiren tali konularından birinde hizmetinden yararlanılmak üzere geçici olarak görev alan araştırmacı veya uzman

7 TANIMLAR Harcama Yetkilisi:
Kamu Kurumları Araştırma Projeleri Destekleme Programına (1007) göre yürütülen projelerde Kurumun harcama yetkilisini; diğer projelerde (1001 ve diğerleri) proje yürütücüsünü, Gerçekleştirme Görevlisi: Kamu Kurumları Araştırma Projeleri Destekleme Programına göre yürütülen projelerde proje yürütücüsü; diğer projelerde proje yürütücüsü tarafından öncelikle proje personeli arasından, olmadığı takdirde ise Birim personeli arasından görevlendirilen kişiyi, Muhasebe Yetkilisi: Kurumun muhasebe yetkilisini İhale Yetkilisi: Bu proje ile ilgili harcama yetkilisini,

8 TANIMLAR Müşteri: Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan ve bu ihtiyacının karşılanması amacıyla proje yürütücüsü kurum/kuruluşları TÜBİTAK’ın onayına sunulmak üzere belirleyen, bu kurum ve kuruluşlarla yaptığı protokol çerçevesinde Ar-Ge projesinin amacını, kapsamını, süresini, bütçesini, şartlarını ve beklenen sonuçlarını tanımlayan, proje çıktılarını kullanmayı taahhüt eden, Proje Öneri Formunu ve Proje Sözleşmesini, proje yürütücüsü kurum/kuruluşlar ile müştereken imzalayan, TÜBİTAK’a ilgili mevzuat kapsamında destek başvurusunda bulunan, proje destek başvurusunun kabul edilmesi ve sözleşme imzalanması durumunda projenin izlenmesi, denetlenmesi ve Başkanlıkla eşgüdümünün sağlanmasından sorumlu olan kamu kurumunu/kuruluşunu,

9 Proje Hesabı İle İlgili İşlemler
Proje hesabı ne zaman ve kim tarafından açılacak? Sözleşmeler taraflarca imzalandıktan sonra, TÜBİTAK tarafından bir yazı ile desteklenen projelerin listesi Kuruma iletilecek ve Projelerin dönemlere ait transferinin yapılacağı banka hesapları Kurumun Muhasebe Yetkilisi tarafından her proje için ayrı ayrı olmak üzere açılacak ve TÜBİTAK’a bildirilecektir.

10 Proje Hesabı İle İlgili İşlemler
Her proje için ayrı bir hesap açılacak mı? Her bir proje için ayrı bir hesap açılacaktır. Bir projenin parası başka proje için harcanabilecek mi? Her bir proje için ayrı bir hesap olacağından proje yürütücüleri isteseler bile bir proje hesabından başka proje için harcama yapılamayacaktır.

11 Proje Hesabı İle İlgili İşlemler
Hangi bankalarda proje hesabı açılacak? Kamu Haznedarlığı Tebliği hükümleri doğrultusunda belirtilen bankaların birinde hesap açılacaktır. Gelişme raporu tamamlandığında hesapta artan para ne olacaktır? Proje tamamlanana kadar harcanmak üzere hesapta izlenir. Proje tamamlandığında hesapta artan para ne olacaktır? Kurum tarafından hesaba ilişkin faiz geliri ile birlikte TÜBİTAK hesabına iade edilecektir.

12 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
En fazla ne kadar ön ödeme alınabilir? TÜBİTAK tarafından belirlenen ön ödeme limitleri dahilinde alınabilir (2006 yılında ön ödeme ve harcama limiti YTL dir). Seyahat için yapılacak ön ödemeler bu limitlere dahil değildir ve bu tür ön ödeme talepleri diğer ön ödeme taleplerinden ayrı olarak yapılır.

13 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Ön Ödeme talepleri nasıl yapılır ve nereden alınabilir? Ön ödeme talepleri, proje bütçesine bağlı olarak ve ekonomik sınıflandırma kodu belirtilmeksizin toplam tutar üzerinden Proje Yürütücüsü tarafından “Ön Ödeme Talep Formu” doldurulup imzalanarak Birime yapılır. Talep edilen ön ödeme tutarı, proje ödeneğinin kontrolünü müteakip, harcama yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra muhasebe yetkilisince iki işgünü içerisinde yürütücünün veya yazılı yetki verdiği kişinin banka hesabına aktarılır.

14 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Mahsup ne zaman yapılacaktır? Mahsup, ön ödemenin hesaba yatırıldığı tarihten itibaren en geç 2 (iki) ay içinde yapılacaktır. Seyahat faslından ön ödeme alınmış ise; seyahatin bitmesini takip eden 15 gün içinde yapılacaktır.

15 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Mahsup nasıl yapılacaktır? Mahsup işlemi, yapılan harcamaların proje bütçesindeki ekonomik sınıflandırma kodları ile ilişkilendirilmesi ve ödeneklerinin uygunluğunun Birim tarafından kontrolünü müteakip gerçekleştirilir. (Gelişme raporlarının TÜBİTAK tarafından kontrolü sırasında, dönem içinde yapılan harcamalar projede öngörülmeyen kalemler için yapılmış ise, bu harcamaların iadesi istenir. Aksi halde rapor kabul edilmez.)

16 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Mahsup nasıl yapılacaktır? (Devam…) Mahsup işleminde gerçekleşen harcamalar proje bütçesinde yer alan ekonomik sınıflandırma kodlarındaki ödeneklerin üzerinde olamaz.

17 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Mahsup nasıl yapılacaktır? (Devam…) Eğer proje harcamaları bu durumu gerektiriyor ise mahsup işleminden önce ödenek aşımını karşılamak için gerekli olabilecek fasıl aktarımları ve/veya ek ödenek işlemleri usulüne uygun olarak mutlaka yapılmalıdır. Aksi halde yapılan fazla harcama işlem görmeyecektir.

18 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Mahsup nasıl yapılacaktır? (Devam…) Ön ödeme talebinin yapıldığı tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri ön ödemenin mahsubunda kabul edilmez. Bu tür harcamaların mahiyeti projede öngörülmüş olması ve ödeneğinin olması şartıyla, kesin ödeme olarak kabul edilebilir ve ödemeleri bu çerçevede ayrıca yapılabilir.

19 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Ön Ödemeden artan para ne yapılacak? Ön ödeme taleplerinin harcamanın gerektirdiği kadar olması esastır. Ancak, eğer alınan ön ödemeden para artar ise, artan para, Kurumun proje hesabına iade edilecek ve havale makbuzu mahsup evrakına konulacaktır. Alınan Ön Ödeme üzerinde harcama yapılırsa ne olacak? Eğer yapılan harcamanın mahiyeti projede öngörülmüş ve karşılığı ödenek proje hesabında varsa, fazla yapılan harcama kesin ödeme olarak Kurum tarafında proje yürütücüsünün hesabına havale edilir. (Çok zorunlu hallere münhasır bu işlem yapılabilir)

20 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Proje süresince kaç kere Ön Ödeme alınabilir? Proje süresince birçok kez ön ödeme alınabilir. Sayı sınırlaması yoktur. Ancak bir ön ödeme usulüne uygun olarak kapatılmadan diğer bir ön ödeme alınamaz.

21 Satınalma İşlemleri (Ön Ödeme Yoluyla Olanlar)
Ön Ödeme ile yapılacak satınalmalarda yazılı veya en az 3 teklif alınması zorunlu mudur? Yürütücü piyasa araştırması yapmak suretiyle en uygun alımı yapmak zorundadır. Yazılı teklif toplamak zorunda değildir.

22 Satınalma İşlemleri (Ön Ödeme Yoluyla Olanlar)
Faturalar kimin adına düzenlenecek? Faturalar, Proje numarası belirtilmek suretiyle Kurum adına düzenlenecektir. Alınan faturalarla ilgili olarak ne yapılacaktır? Faturaların arkası yürütücü ve varsa araştırmacılardan en az birisi tarafından “piyasa fiyat araştırması yapılmıştır” ifadesi yazılarak müştereken imzalanarak mahsup evrakına konulacak ve ilgili birime teslim edilecektir.

23 Satınalma İşlemleri (Ön Ödeme Yoluyla Olanlar)
Ön Ödeme ile yapılan satınalmalarda muayene kabul komisyonu oluşturulacak mı? Faturaların arkası yürütücü ve varsa araştırmacılardan en az birisi tarafından birlikte imzalanması yeterli olup, ayrıca bir komisyon oluşturulmayacaktır.

24 Satınalma İşlemleri (Doğrudan Temin Yoluyla Olanlar)
Doğrudan Temini kim yapacak? Doğrudan temin Proje Yürütücüsü veya Harcama Yetkilisinin görevlendireceği kişi veya kişiler (Kurum elemanı veya proje elemanı olabilir) aracılığı ile yapılacaktır. Doğrudan Temin limiti ne kadardır? TÜBİTAK limitleri Kurum limitlerinin altında kaldığı takdirde Kurum limiti uygulanacaktır. (2006 yılı için TÜBİTAK limiti: YTL) (2006 yılı için ÜNİVERSİTE limiti: YTL)

25 Satınalma İşlemleri (Doğrudan Temin Yoluyla Olanlar)
Doğrudan Temin nasıl gerçekleştirilecektir? Eğer satın alınacak malzemenin bedeli doğrudan temin limiti içinde ise; Proje yürütücüsü projede öngörülen malzeme veya hizmete ilişkin gerekiyorsa teknik şartname hazırlayarak ilgili birime satınalmanın yapılması için müracaat eder. Satınalma, yaklaşık maliyet tespiti (Alınacak malzemeye ilişkin olarak proje bütçesinde öngörülen rakam yaklaşık maliyet miktarına esas tutardır) ve ilan yapılmaksızın piyasa araştırması yapılmak suretiyle Kurumun uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

26 Satınalma İşlemleri (İhale Yoluyla Olanlar)
İhale suretiyle yapılacak alımlarda hangi mevzuata tabi olunacak? Üniversitelerde yürütülen projelerde alımlar tarihli resmi gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları tarafından 4734 sayılı kamu ihale kanununun 3. maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Bakanlar Kurulu kararı” eki esaslar hükümlerine göre yapılacaktır. Diğer kurumlarda TÜBİTAK istisnaları saklı kalmak kaydıyla kendi mevzuatına göre yapılır. İdarelerin mevzuatları gereği uygulanan parasal limitlerin TÜBİTAK tarafından belirlenen parasal limitlerin altında kalması halinde, TÜBİTAK’ın parasal limitleri Kurum tarafından da uygulanır.

27 Satınalma İşlemleri (İhale Yoluyla Olanlar)
İhale nasıl gerçekleştirilecektir? Eğer satın alınacak malzemenin bedeli doğrudan temin limiti üzerinde ise; Proje personeli projede öngörülen malzeme veya hizmete ilişkin teknik şartnameyi hazırlayarak ilgili birime satınalmanın yapılması için müracaat eder. Satınalma, Kurumun uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

28 Satınalma İşlemleri (İhale Yoluyla Olanlar)
İhale Komisyonu kimlerden oluşacak? Proje yürütücüsünün ihale yetkilisi olmadığı durumlarda proje yürütücüsü ve/veya araştırmacılardan birisi İhale komisyonlarında üye olarak mutlaka görevlendirilir. Bu satınalmalar için ayrı bir ihale komisyonu oluşturulabileceği gibi, mevcut ihale komisyonlarına proje yürütücüsü veya araştırmacılardan birisinin katılımı ile de oluşturulabilir.

29 Satınalma İşlemleri (İhale Yoluyla Olanlar)
İdari ve Teknik şartname kim tarafından hazırlanacak? İdari şartname Kurum tarafından, teknik şartname ise proje personeli ve/veya yürütücünün görevlendireceği kişiler tarafından hazırlanır. İhale nasıl sonuçlandırılacak? İhale ilgili mevzuat ve Kurumun uygulamaları doğrultusunda sonuçlandırılacaktır.

30 Muayene ve Kabul İşlemleri
Alınan mal ve hizmetlerin kabulü için komisyon oluşturulacak mı? Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda komisyon oluşturulmayacaktır. Diğer ihale usullerinde ise, ayrı bir komisyon oluşturulabileceği gibi, mevcut komisyonlara proje yürütücüsü veya araştırmacılardan birisinin katılımı ile de oluşturulabilir. Yürütücünün ihale yetkilisi olmadığı durumlarda oluşturulacak komisyonlarda mutlaka proje yürütücüsü veya araştırmacılardan birisinin bulunması gerekmektedir.

31 Ayniyat ve Demirbaş İşlemleri
Alınan malzeme nereye kaydedilecektir? Satın alınan malzemeler Kurumun malı olup; malzeme teslimini müteakip Kurumun uygulamaları çerçevesinde ayniyat ve demirbaş işlemleri gerçekleştirilecektir.

32 Ayniyat ve Demirbaş İşlemleri
Bu malzemeler geri alınabilecek mi? Projenin, yürütücü ve/veya Kurum kusuru nedeni ile iptal edilmesi halinde veya Projenin yürütücü ve/veya Kurum kusuru olmaksızın mücbir sebeplerle yürürlükten kaldırılması halinde; Niteliğine bağlı olarak, projeye satın alınan dayanıklı taşınırlar ve kalan tüketim malzemesinin TÜBİTAK’a iadesi istenebileceği gibi, projenin yürütüldüğü kurumun yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilmesi de istenebilir. Bu durumda talebin yerine getirildiği hususunda projenin yürütüldüğü kurum tarafından TÜBİTAK’a yazılı olarak bilgi verilir.

33 Bütçe İşlemleri Proje Bütçesini kim hazırlar, kim onaylar?
Kamu Projelerinde Müşteri ve Yürütücü Kuruluşlar birlikte, diğer projelerde ise Proje yürütücüsü hazırlar. TÜBİTAK onaylar. Bütçe hangi formatta hazırlanır? Öneri formunda belirtilen Ekonomik Sınıflandırma kodları 4. düzeyde hazırlanır.

34 Bütçe İşlemleri (Fasıl Aktarımları)
Ekonomik Sınıflandırma Kodları arasındaki aktarımlarda yetki kimde? Projelerde öngörülen ekonomik kodların dışında olmamak ve öngörülen malzeme veya hizmetin tür ve niceliğinin değiştirilmemesi kaydıyla; Proje bütçesinde yer alan ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzey toplamlarının aynı kalması şartıyla, üçüncü ve dördüncü düzey ekonomik kodlar arasındaki aktarmalar proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir. Buna ilişkin TTS (Transfer Takip Sistemi) de işlemlerinin yapılabilmesi için TÜBİTAK’a bilgi verilir Yapılan bu aktarımlara ve gerekçelerine izleyen gelişme raporunda yer verilir.

35 Bütçe İşlemleri (Fasıl Aktarımları)
Ekonomik Sınıflandırma Kodları arasındaki aktarımlarda yetki kimde? Ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyi arasında aktarma yapılması durumunda aktarma yapılacak ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ödenek toplamının % 20’sine kadar yapılacak aktarmalar bir kereye mahsus olmak üzere proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir. Buna ilişkin TTS (Transfer Takip Sistemi)’de işlemlerin yapılabilmesi için TÜBİTAK’a bilgi verilir. Aktarım oranının % 20’yi aşması durumunda; proje yürütücüsü tarafından yapılan gerekçeli başvuru, müşterinin uygun görüşü ve TÜBİTAK’ın onayı ile karara bağlanır. Bu değişikliğe ilişkin işlemler TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilir ve ilgililere bildirilir.

36 Bütçe İşlemleri (Fasıl Aktarımları)
Ekonomik Sınıflandırma Kodları arasındaki aktarmalar hangi durumlarda yapılır? Öngörülen mal veya hizmetin ödeneğinin yetersiz kalması durumunda Aktarma sonucu ne yapılır? Yetki Yürütücüde ise yapılan bu değişiklik proje yürütücüsü tarafından gereği için TÜBİTAK’a, bilgi için Kuruma bildirilir. Yetki TÜBİTAK’da ise; bu değişiklik TÜBİTAK tarafından yürütücü ve Kuruma bildirilir.

37 Bütçe İşlemleri Ek ödenek alınabilir mi? Nasıl ve hangi durumlar da?
Projede satın alınması öngörülen bir mal veya hizmet için proje bütçesinde yer alan ödeneğin yetersiz kalması durumunda; Araştırmanın gerektirdiği yeni bir mal veya hizmet alınması ihtiyacı durumunda; Yürütücünün gerekçeli talebi ve TÜBİTAK’ın onayı ile alınabilir. Ek Ödenek verilmesi sonucu ne yapılır? Verilen ek ödeneğin gereği transfer TÜBİTAK tarafından yapılarak, yürütücü ve Kuruma bildirilir.

38 Bütçe İşlemleri Ek süre verilir mi? Ne kadar ve nasıl verilir?
Proje süresi, sözleşmede öngörülen sürenin en fazla yüzde ellisi kadar uzatılabilir. Proje yürütücüsünün, bu yöndeki gerekçeli başvurusu ve TÜBİTAK’ın onayı ile karara bağlanır ve TÜBİTAK tarafından Kuruma ve proje yürütücüsüne bilgi verilir.

39 Proje Durum Değişiklikleri
Proje durdurulur mu? Nasıl? Yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler, proje yürütücüsünün başvurusu veya TÜBİTAK’ın gerekli gördüğü hallerde, TÜBİTAK’ın kararı ile durdurulur. Bu değişiklik TÜBİTAK tarafından yürütücü ve Kuruma bildirilir.

40 Proje Durum Değişiklikleri
Durdurma ne zaman kalkar? Durdurma sebebi ortadan kalktıktan sonra yürütücünün talebi TÜBİTAK’ın kararı ile proje tekrar yürürlüğe girer. Durdurma süresi projeye süresine otomatik eklenir. Bu değişiklik TÜBİTAK tarafından yürütücü ve Kuruma bildirilir. Durdurmada ne yapılır? Proje ile ilgili hiçbir işlem yapılmaz ve harcamalar da durdurulur.

41 Proje Durum Değişiklikleri
Proje yürürlükten kaldırılır mı? Nasıl? Mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler, proje yürütücüsünün başvurusu, TÜBİTAK’ın kararı ile yürürlükten kaldırılır. Bu değişiklik TÜBİTAK tarafından yürütücü ve Kuruma bildirilir. Yürürlükten kalkan projeye hangi işlemler yapılır? Proje hesabında kalan miktar TÜBİTAK’a Kurum tarafından iade edilir. Niteliğine bağlı olarak, projeye satın alınan dayanıklı taşınırlar ve kalan tüketim malzemesinin TÜBİTAK’a iadesi istenebileceği gibi, projenin yürütüldüğü kurumun yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilmesi de istenebilir.

42 Proje Durum Değişiklikleri
Proje İptal edilir mi? Nasıl? Proje izleme sürecinde, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacıların kusur veya ihmalleri nedeniyle proje yürütülemez bir duruma gelmiş ise ve/veya Kesin raporu kabul edilemez ise, TÜBİTAK kararıyla proje iptal edilir. İptal kararı, yürütücüye ve Kuruma bildirilir. İptalin müeyyidesi nedir? İptal edilen projelerde görev alan yürütücü ve araştırmacılara üç yıl boyunca destek ve teşvik verilmez, TÜBİTAK’ta herhangi bir görevde çalıştırılmaz. Düzenlenecek mali rapor doğrultusunda proje hesabında kalan miktar TÜBİTAK’a Kurum tarafından iade edilir. Niteliğine bağlı olarak, projeye satın alınan dayanıklı taşınırlar ve kalan tüketim malzemesinin TÜBİTAK’a iadesi istenebileceği gibi, projenin yürütüldüğü kurumun yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilmesi de istenebilir.

43 Proje Teşvik İkramiyesi ve Burs Ödemeleri
Proje Teşvik İkramiyesinin hukuki dayanağı nedir? 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleri gereğince, desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75’ini geçmemek ve projeden ayrıca başka bir ödeme yapılmamak kaydıyla proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden proje teşvik ikramiyesi ödenebilir. Proje Teşvik İkramiyesi kimlere ödenir? Proje Teşvik İkramiyesi Kanunun belirlediği sınırlar içinde kalmak kaydıyla, TÜBİTAK’ın belirlediği esaslar çerçevesinde Proje personeline ödenir. (1001 de yardımcı personel hariç)

44 Proje Teşvik İkramiyesi ve Burs Ödemeleri
Önerilen projelerde Proje Teşvik İkramiyesi ile ilgili ne yapılacak? Proje tekliflerinde öneri sahibi tarafından Proje Teşvik İkramiyesi talebi yapılmayacaktır. Ancak proje yürütücüsü Proje Teşvik İkramiyesi istemiyorsa, öneri formunun ilgili bölümünde bu hususu belirtecektir. Projenin desteklenmesi halinde; yürütücü ve araştırıcılara verilecek Proje Teşvik İkramiyesi, TÜBİTAK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanarak, proje bütçesine ilave edilecek ve sözleşme buna göre hazırlanacaktır. Proje Teşvik İkramiyesinin hesaplanmasında, projenin panel puanı ve Yürütücü ve araştırmacıların projeye katkı oranları (%100 üzerinden) dikkate alınacaktır.

45 Proje Teşvik İkramiyesi ve Burs Ödemeleri
Önerilen projelerde Burs ödemeleri ile ilgili ne yapılacak? Bu tür bir ödemenin yapılabilmesi için, Proje önerisinde, Türkiye’de kurulu yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitimlerini yapan öğrencilerinin projede tez çalışmaları çerçevesinde tatbikat amacıyla yer alacaklarının ve bu nedenle kişilere, yeme ve yatma giderleri ile tahsil giderlerinin karşılanması amacıyla burs ödemesi yapılacağının belirtilmiş olması ve TÜBİTAK’ın bu talebi uygun bulması şarttır. Proje kapsamında burs ödemesi yapılacak bu kişilerin niteliği (Y. lisans, doktora öğrencisi ve/veya post doktora), burs ödemesi yapılacağı süre ve aylık burs miktarının öneri formunda belirtilmesi şarttır. Yukarıdaki hususların proje öneri formunda belirtilmemesi halinde, daha sonra yapılacak burs ödemesi talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu durumda yeni bir öğrenci projede yer alabilir, ancak burs ödemesi yapılamaz.

46 Proje Teşvik İkramiyesi ve Burs Ödemeleri
Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) nasıl, ne zaman ve kim tarafından ödenir? Proje Teşvik İkramiyesinin %75’i gelişme raporlarının kabulünü takiben, kalan miktar ise kesin raporun kabulünü müteakip TÜBİTAK tarafından ilgililerin banka hesabına transfer edilir.

47 Proje Teşvik İkramiyesi ve Burs Ödemeleri
Proje Teşvik İkramiyesi ücretleri ne kadardır? (Kişilerin almış oldukları maaşlarının %75’ini aşmamak kaydıyla) 2006 yılı için üst sınırlar; 1001 ve Diğer Kamu Projeleri (1007) Proje Yürütücüleri : YTL/ay YTL/ay, YTL/ay Araştırmacılar : YTL/ay YTL/ay (Diğer personel dahil) Proje Danışmanı : YTL/yıl (Danışman: Projeye katkısı %10’dan az olan ve proje kesin raporunda teşekkür kısmında adı geçecek kimseler olup, buna ilişkin Proje Teşvik İkramiyesi talebi yapılmış ve TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş olması gerekir) Bir kişi birden fazla projeden Proje Teşvik İkramiyesi alabilir mi? Evet alabilir. birden fazla projede görev alan bir kişinin alabileceği aylık toplam Proje Teşvik İkramiyesi, yürütücü Proje Teşvik İkramiyesi üst sınırının iki katından fazla olamaz.

48 Proje Teşvik İkramiyesi ve Burs Ödemeleri
Proje kapsamında verilecek toplam Proje Teşvik İkramiyesi ve burs ücreti en fazla ne kadar olabilir? Kamu projeleri dışında 1001 ve diğer projelerde; 2006 Yılı için: Kariyer projelerinde : YTL/ay, Araştırma projelerinde : YTL/ay’dan fazla olamaz. Ayrıca, önerilen Proje Teşvik İkramiyesi ve burs miktarları toplamı ile diğer masraf kalemlerinin toplamının projenin özelliğine bağlı olarak dengeli olması gözetilir.

49 Projede Yardımcı Personel Çalıştırılması
Yardımcı Personel kimlerdir? Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan ve iş sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan Uzman, teknik eleman, laborant v.b. işvereni Kurum olan personeldir.

50 Projede Yardımcı Personel Çalıştırılması
Proje yardımcı personel çalıştırılması için ön koşul nedir? Projede çalıştırılacak yardımcı personelin niteliği, sayısı, süresi ve ödenecek ücretlerinin önceden proje bütçesinde belirlenmiş ve TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş olması birinci şarttır.

51 Projede Yardımcı Personel Çalıştırılması
Yardımcı personel nasıl çalıştırılır ve ödemeler nasıl yapılır? Yardımcı personel çalıştırılması iki statüde yapılabilir; (Kurum personeli dışında olanlar) İş sözleşmesine dayalı olarak işvereni Kurum olan çalıştırma Hizmet alımı yoluyla çalıştırma

52 Projede Yardımcı Personel Çalıştırılması
İş sözleşmesine dayalı olarak işvereni Kurum olan çalıştırma: Bu tür personele yapılacak ödemeler, proje bütçesinde niteliği belirtilen her bir personel için öngörülen miktarlar üzerinden Kurum tarafından aylık yapılır. Bu personel ile ilgili her türlü bildirim ve yasal yükümlülükler işveren sıfatı ile Kurum tarafından yerine getirilir. Hizmet alımı yoluyla çalıştırma: Bu şekilde personel çalıştırılabilmesi için bütçede öngörülmüş olması şartı ile ihale mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

53 Projede Yardımcı Personel Çalıştırılması
Yardımcı personel değişikliğini kim ve nasıl yapar? Yürütücünün uygun görmesi halinde değişiklik yapılabilir. Bu değişiklik yürütücü tarafından, gereği için Kuruma, bilgi için ise yalnızca Gelişme raporlarında olmak üzere TÜBİTAK’a bildirilir.

54 Projede Burs Ödemeleri
Burs ödemeleri nasıl yapılacak? Aylık burs ödemelerinin yapılabilmesi için projede yer alacak lisansüstü öğrencilerini öncelikle yürütücü belirler. Daha sonra Yürütücüsü tarafından her öğrenci için “Burslu Öğrenci Bilgi Formu” ayrı ayrı doldurularak Kurumun ilgili birimine verilir. Birim, formda belirtilen bilgiler doğrultusunda belirlenen burs miktarını, burs alacak kişinin banka hesabına yürütücünün başvurusu üzerine her ay düzenli olarak proje hesabından havale eder.

55 Projede Burs Ödemeleri
Burs alacak öğrenci birden fazla projede yer alması halinde hepsinden burs alabilir mi? Lisansüstü öğrencinin birden fazla projede yer alması durumunda sadece bir projeden burs ödemesi yapılır. Burs alacak öğrenci başka bir üniversite veya kamu kurumundan olabilir mi? Evet olabilir.

56 Projede Burs Ödemeleri
Burs miktarları en fazla ne kadar olabilir? 2006 yılı için burs miktarı üst sınırları: Bursiyer Kurumda veya başka bir kuruluşta, ücret karşılığı çalışmıyor ise: Yüksek Lisans Öğrencisi : YTL/ay Doktora Öğrencisi : YTL/ay Doktora sonrası araştırmacılar : YTL/ay Bursiyer ücretli çalışıyor ise: Yüksek Lisans Öğrencisi : YTL/ay Doktora Öğrencisi : YTL/ay Doktora sonrası araştırmacılar : YTL/ay

57 Harcırah Ödemeleri Harcırah ödenebilmesinin şartları nelerdir?
Harcırah ödenebilmesi için seyahatin proje bütçesinde yer alması ve seyahat için Kurum yetkililerinden seyahat onayı alınması gerekmektedir (Kurumdan harcırah almadan yapılacak seyahatlere ilişkin uygulamadır).

58 Yolluk ve Gündelik Ödemeleri
Yolluk ve Gündelik ödemelerinde uygulama nasıl olacaktır? Projenin gerektirdiği yurt içi ve yurt dışı seyahatler Kurum uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu seyahatlere ilişkin ödemeler mevzuata aykırı olmamak kaydıyla proje bütçesinde belirlenen tutarlar üzerinden ödenir. Yurt dışı seyahatlerde TÜBİTAK’ın konuya ilişkin belirlediği mali hükümler geçerli olup, yapılacak ödemeler proje bütçesinde öngörülen tutarlar çerçevesinde yapılır. Ancak, hüküm bulunmaması halinde Yurtdışı gündeliklerine ilişkin “Bakanlar Kurulu Kararı”na göre işlem yapılacaktır.

59 Harcırah Ödemeleri Kimlere ne kadar gündelik verilir?
2006 yılı için Yürütücülere 30.-YTL/gün, araştırmacı, yardımcı personele ve bursiyerlere 25.-YTL/gün dir. Yurt dışı seyahatlerde TÜBİTAK’ın konuya ilişkin belirlediği mali hükümler geçerli olup, yapılacak ödemeler proje bütçesinde öngörülen tutarlar çerçevesinde yapılır. Ancak, hüküm bulunmaması halinde Yurtdışı gündeliklerine ilişkin “Bakanlar Kurulu Kararı”na göre işlem yapılacaktır.

60 Harcırah Ödemeleri Konaklama bedeli ödeniyor mu?
Belgelendirilmesi karşılığı gündeliklerinin iki katına kadar konaklama bedeli ödenir. Seyahat öncesi Ön Ödeme alınabilecek mi? Proje bütçesinde öngörülen her harcama kalemi için belirlenen limit dahilinde ön ödeme alınabilir. (seyahat harcamalarında ödeneği aşmamak ve yapılacak seyahat giderlerine karşılık gelmek şartıyla limit yoktur.)

61 Harcırah Ödemeleri Seyahat giderleri neleri kapsar?
Seyahatlerde esas olarak demiryolu (yataklı tren hariç) ve kara nakil araçları kullanılır. Yolluk bildirgesine eklenecek biletlerin bedelleri ödenir. Seyahate gidiş ve dönüşlerde, ikametgah ile tren veya otobüs terminali arasında ödenecek taksi, dolmuş, vapur ve benzeri araç ücretleri belgelenmesi kaydıyla ödenir.

62 Harcırah Ödemeleri Uçak veya yataklı vagon ile seyahat edilebilir mi?
Gerekçesini belirterek ve projede ek ödeneğe sebep olmaması kaydıyla yapılabilir.

63 Harcırah Ödemeleri Özel araç ile seyahat yapılabilir mi?
Projede ek ödeneğe sebep olmaması kaydıyla, araştırmanın gerektirdiği hallerde, mesafe (kilometre) ve güzergah belirterek şehirlerarası seyahatler özel oto ile yapılabilir.

64 Harcırah Ödemeleri Özel araç ile yapılan seyahatin ödemesi ve belgelendirilmesi nasıl yapılır? Yapılan şehirlerarası seyahatlerde her 100 kilometre için 6 (altı) litre kurşunsuz benzin ücreti ödenir. Ödeme için geçici görev yolluğu bildirgesi doldurulur. Bu bildirgeye yapılan kilometre ile orantılı olarak alınan benzin faturalarının bilgi için eklenmesi şarttır.

65 Harcırah Ödemeleri Araç kiralama ile seyahat yapılabilir mi?
Proje bütçesinde ödeneği olmak şartıyla ve araştırmanın gerektirdiği hallerde, fatura alınmak suretiyle araç kiralaması yapılabilir. Araç kiralama ile yapılan seyahatin ödemesi ve belgelendirilmesi nasıl yapılır? Proje numarası belirtilerek Kurum adına alınacak Fatura ile belgelenir. Faturaya Mahalli Belediye veya Şoförler Cemiyetinden alınacak Rayiç Belgesi eklenir.

66 Harcırah Ödemeleri Resmi Araç ile seyahat yapılabilir mi? Nasıl uygulanır? Projede ödeneğin bulunması şartı ile yapılabilir. Kamuya ait hizmet otolarıyla yapılan bu seyahatlerde alınacak benzin faturaları proje harcama belgesi olarak kabul edilir. Benzin faturalarının kabul edilebilmesi için; faturanın araç plaka numarası ve proje numarası belirtilerek Kurum adına alınması gerekmektedir. Ayrıca, yol güzergahı ve yaklaşık kilometre bilgisi belirtilerek, aracın projeye tahsis edildiğine dair yetkili kuruluştan alınacak resmi yazının alınan benzin faturasına eklenmesi gerekir.

67 Kurum Hissesi Kurum hissesi nedir? Nasıl hesaplanır?
Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun (Kurum) imkanlarından faydalanılması karşılığında proje maliyetine bağlı olarak hesaplanan ve proje bütçesi içinde yer alan tutardır. Projenin yürütüldüğü birimin bilimsel araştırmalarında kullanılmak üzere proje bütçesinde yer alan, ana teçhizat Proje Teşvik İkramiyesi ve varsa uluslararası seyahat ödemeleri dışındaki giderlerin en fazla %20 sine tekabül eden ödenektir.

68 Kurum Hissesi Kurum Hissesi nasıl ödenir ve harcanır?
1001 ve diğer projelerde kabul edilen raporunun kapsadığı dönem içindeki Proje Teşvik İkramiyesi dışındaki ödeneğin en fazla %10’si ödenir. Kurum Hissesi, projenin gelişme raporunun kabulünü takiben projenin yeni dönem ödeneği ile birlikte proje özel hesabına TÜBİTAK tarafından aktarılır. Kurum hissesi, projenin fiilen yürütüldüğü birim yetkilisinin (Bölüm Başkanı ve/veya ABD Başkanı) talebi ve proje yürütücüsünün uygun görüşü ile Esaslar çerçevesinde harcanır.

69 Kurum Hissesi Gelişme rapor dönemlerinde gönderilen Kurum hisseleri topluca harcanabilinir mi? Evet harcanabilir. Ancak, yalnızca projenin yürütüldüğü birimde (ABD, Bölüm, Merkez ve Enstitü vb.) desteklenen projelerin Kurum hissesi topluca harcanabilir.

70 Kurum Hissesi Kurum Hissesi ile yapılacak harcamalar önceden projede öngörülmüş olacak mı? Mahiyeti ne olacak? Kurum hissesi proje bütçesinde mahiyeti belirtilmeden toplam rakam olarak yer alacaktır. Kurum Hissesinin mahiyeti, harcanması aşamasıda araştırmanın filen yürütüldüğü birim yetkilisince (ABD, Bölüm, Merkez ve Enstitü vb.) bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere belirlenecektir.

71 Kurum Hissesi Kurum hissesi geri alınabilir mi?
Ödemesi yapılan kurum hissesi geri alınmaz, Ancak esaslarda belirtilen olumsuz haller söz konusu olduğunda Kurum hissesi kullanılarak alınmış makine ve teçhizatın TÜBİTAK’a iadesi istenebileceği gibi, diğer birimlerde araştırmacıların hizmetine verilmesi de istenebilir. Ayrıca, özel hesapta Kurum hissesinden harcanmamış bakiyeler TÜBİTAK’a iade edilir.

72 Diğer Hususlar Gelişme raporları ne zaman ve nasıl verilecek?
Sözleşmede belirtilen tarihlerde ve TÜBİTAK’ın belirlediği formatta yürütücü tarafından hazırlanarak TÜBİTAK’a iletilecek. Zamanında iletilmez ise ne olacak? Yürütücünün geçerli bir mazereti olmadığı halde zamanında gelişme raporları gönderilmemesi halinde yürütücü TÜBİTAK tarafından ikaz edilir. Belirlenen sürede yine gönderilmez ise projenin iptali yönüne gidilir.

73 Diğer Hususlar Harcama Talimatı, Ödeme Emri ve ödeme kim tarafından ne kadar sürede yapılır? Proje kapsamında yapılan harcamalara ilişkin kayıt ve idari işlemler Birim tarafından gerçekleştirilecektir. Proje yürütücüsünün harcama talebi, Gerçekleştirme Görevlisinin imzası ve Harcama yetkilisinin onayından sonra en geç iki iş günü içinde Muhasebe Yetkilisince ilgiliye ödenir.

74 Diğer Hususlar Harcamaların denetimini kim yapacak?
Bu Esaslar kapsamında yapılan harcamalar 5018 sayılı Kanuna göre denetlenir. ( Kurum iç denetçileri ve Sayıştay)

75 Diğer Hususlar Proje bu esaslar çerçevesinde tamamlanmak zorunda mı?
Projenin yürütülmesi sırasında, bu Esaslarda öngörülen şekilde yürütülmediğinin veya yürütülemeyeceğinin anlaşılması halinde, söz konusu proje için yapılacak transfer işlemi durdurulur ve varsa proje için özel hesaba aktarılan tutarlardan kalanlar TÜBİTAK’a iade edilerek proje bu Esaslar kapsamı dışında tamamlanır. Bu durumda bu projeye ait kalan Kurum hissesi ödenmez.

76 Diğer Hususlar Projede yürütücü değişikliği nasıl olur?
Projelerde, proje yürütücüsünün değiştirilmesi gerektiği veya kendisinin ayrılmayı talep ettiği hallerde, projenin durumu ilgili Araştırma Grubu tarafından değerlendirilerek, projenin iptali, yürürlükten kaldırılması veya yeni bir proje yürütücüsünün görevlendirilmesi hususunda oluşturulacak öneri, TÜBİTAK Başkanlığı tarafından karara bağlanır.

77 Diğer Hususlar Projede yürütücü Kurum değiştirirse ne olur?
Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi halinde; yürütücü, kurum değişikliğini, projenin yeni kurumda yürütülebileceğine dair kurum yetkilisinden aldığı; "projenin kurumunda yürütülmesine izin verdiğine; Kurum sıfatı ile projeye gerekli desteği vereceğine; proje sözleşmesi hüküm ve şartlarını bildiğine ve bu hüküm ve şartlara uymayı kabul ve taahhüt ettiğine" dair yazı ile birlikte TÜBİTAK’a bildirir. Bu durumda, proje kapsamında daha önce alınmış olan teçhizat ve sarf malzemeleri proje süresince yürütücüsünün gözetimi ve sorumluluğunda olduğu için gerekirse projenin yürütüleceği kuruma götürülebilir. Bu husustaki uygulama yürütücünün gerekçeli başvurusu üzerine TÜBİTAK tarafından karara bağlanır.

78 Diğer Hususlar Projede yürütücü Kurum değiştirirse
Kurum hissesi ne olur? Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi halinde; proje için TÜBİTAK’ın belirlediği esas çerçevesinde ödenecek olan Kurum hissesi, projenin yürütüldüğü döneme bağlı olarak ilgili Kuruma ödenir.

79 Diğer Hususlar Projede araştırmacı değişikliği nasıl olur?
Proje önerisinin kabulünden sonra, projede çalışan araştırmacı ile ilgili yapılması öngörülen değişiklikler, atama ve görevden alma dahil olmak üzere, proje yürütücüsünün gerekçeli önerisi ve TÜBİTAK’ın onayı ile yapılır.

80 Diğer Hususlar Proje Yürütücüsünün TÜBİTAK ile yapacağı yazışmalar nasıl olacaktır? Projenin yürütülmesi esnasında TÜBİTAK onayı ya da bilgisi gereken durumlarda yürütücünün TÜBİTAK’a yapacağı talep ve yazışmalar doğrudan ve sadece yürütücü tarafından TÜBİTAK’a (İlgili Gruba) yapılacaktır.

81 SORUMLULUKLAR Projede yürütücünün sorumlulukları nedir?
Proje yürütücüsü, projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali yönlerden, bu Esaslar ve TÜBİTAK’ın diğer mevzuatına uygun bir şekilde yürütmekten, harcamaların proje amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmamasından doğacak her türlü zararın tazmininden sorumludur.

82 SORUMLULUKLAR Kurum sorumlulukları nedir?
Kurum, bu Esaslarda kendisine verilen görev çerçevesinde projenin; etkin, sözleşmeye uygun yürütülmesinden ve TÜBİTAK’a gerekli bilgi akışının sağlanmasından; Muhasebe Yetkilisi, 5018 sayılı kanunda belirtilen sorumlulukların yanısıra, evrakların denetime sunulmak üzere saklanması ve raporlanmasından sorumludur.

83 SORUMLULUKLAR TÜBİTAK sorumlulukları nedir?
TÜBİTAK, projelerin yürütülmesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almaktan, sorumludur.

84 Teşekkürler...


"Soru ve Cevaplarla TÜBİTAK Proje Destekleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları