Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Mevzuat Şubesi ÖZEL ÖĞRETİM MEVZUATI 2011

2 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu YÖNETMELİK
MEVZUAT KANUN 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu YÖNETMELİK 1-Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 2-Millî Eğitim Bakanlığı Özel Hizmet İçi Eğitim Merkezleri Yönetmeliği 3-Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği 4-Millî Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği 5-Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği 2

3 MEVZUAT 6-Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği 7-Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci veya Kursiyerler Hakkında Yönetmelik 8-Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî ve Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik 9-Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği 10-Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği 11-Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliği

4 14-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliği
MEVZUAT 12-Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği 13-Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik 14-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliği 15-Millî Eğitim Bakanlığı Gemi Adamı Yetiştirme Kursları Yönetmeliği 16-Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik

5 17-Özel Meslekî Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği
MEVZUAT 17-Özel Meslekî Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği 18-Pilot Yetiştirme Kursu Yönetmeliği

6 MEVZUAT YÖNERGE 1-Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi 2-Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Eğitim Personelinin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge 3-Özel Okullar Dışındaki Özel Öğretim Kurumlarında Öğrenim Görenlerden Okul Öğrencisi Olmayanlarla İlgili Disiplin Yönergesi

7 MEVZUAT YÖNERGE 4-Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Sınavlarında ve İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) Veren Kursların Sınavlarında Sınav Sorumlusu Olarak Görev Alacak Elemanların Katılacakları Kursa Dair Yönerge 5-Trafik ve Çevre Bilgisi ile Direksiyon Eğitimi Dersi Öğreticileri Kursu Yönergesi

8 MEVZUAT ESASLAR 1-İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) ile İlgili Esaslar 2-Özel Yabancı Dil, Meslek ve Teknik Kursları Bitirme Sınavları ve Kurslarda Uyulacak Esaslar 3-Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarındaki Uygulamalar ile Sınav Kurulları ve Sınav Esasları

9 Kurum açma izni MEVZUAT KANUN
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu   Kurum açma izni  MADDE 3 –    (Ek fıkra: 28/11/ /19 md.) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlar, bu Kanun kapsamındaki özel öğretim kurumlarını kapsamaz. Özel öğretim kurumları mevzuatına uygun olmak kaydıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça verilir. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir. 9

10 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Kurum açma MADDE 5 – (1) a) (Değişik:RG-26/2/ ) Okullar dışındaki özel öğretim kurumlarına kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı valilikçe, b) (Değişik:RG-26/2/ ) Okullara ilişkin başvurular, ekleriyle birlikte Bakanlığa gönderilir. Uygun görülmesi hâlinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça, ğ) (Değişik:RG-15/12/ ) Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce niteliklerini de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı,

11 j) (Ek:RG-15/12/ ) Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; bayındırlık ve iskân müdürlükleri, yetkili yapı denetim kuruluşları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor, k) (Ek:RG-15/12/ ) Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il sağlık müdürlüğünce düzenlenen rapor, l) (Ek:RG-15/12/ ) Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor, m) (Ek:RG-15/12/ ) Milletlerarası okullar için ayrıca, uygulayacakları programın diğer ülke/ülkeler tarafından denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumdan alınan belge. 11 11

12 (2) (Değişik cümle:RG-15/12/2010-27786) Eğitim müfettişlerince;
Valilikçe yapılacak işlemler MADDE 6 – (1)  (Değişik:RG-15/12/ ) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerin eksiksiz ve uygun olması hâlinde müracaatla ilgili inceleme yapmak üzere il millî eğitim müdürlüğünce en az iki eğitim müfettişi görevlendirilir. (2) (Değişik cümle:RG-15/12/ ) Eğitim müfettişlerince; g) (Değişik:RG-15/12/ ) Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce niteliklerini de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanın bulunup bulunmadığı, 12 12

13 (3) (Değişik:RG-26/2/ ) Raporda; belirtilen şartların yerine getirildiğinin ve kurumun açılmasında bir sakınca bulunmadığının belirtilmesi hâlinde, özel okullar dışındaki özel öğretim kurumlarına beş iş günü içinde valilikçe kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilir. Açılması uygun görülen özel okullara ilişkin başvurular ise ekleriyle birlikte kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça açılması uygun görülen özel okullara, beş iş günü içinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilir. Bu süre Bakanlıkça verilecek kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında valilik teklifinin Genel Müdürlük evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Raporda eksiklikler belirtilmiş ise bu eksikliklerin giderilmesi için kurucu veya kurucu temsilcisinin taahhüdü doğrultusunda valilikçe en fazla altmış gün ek süre verilebilir. Verilen ek süre içinde eksikliklerini tamamlayamayan kuruma ait belgeler, kurucu veya kurucu temsilcisine iade edilir. 13 13

14 Kurum açma izninin iptali ve geçici olarak kapatma
MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-26/2/ ) Kurum açma izni alan bir kurumun iki yıl içinde öğretime başlamaması, öğretime başladıktan sonra izinsiz olarak öğretime ara vermesi, iznin alınış amaçları dışında kullanıldığının tespit edilmesi hâlinde, izni veren merci tarafından kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir. Özel eğitim okulu veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ayrıca, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 3 üncü maddesi hükümleri uygulanır. (3) (Değişik:RG-26/2/ ) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uymayan, kurumunu mevzuata uygun kapatmayan, geçici olarak kapatma cezası alan ve aynı fiili tekrar işleyen kurumların kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı, izni veren merci tarafından iptal edilir. (5) (Mülga:RG-26/2/ )

15 MADDE 12 – (Değişik:RG-30/10/2009-27391)
Kurum binaları MADDE 12 – (Değişik:RG-30/10/ ) . . . (Ek cümle:RG-15/12/ ) 100 metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır. (4) (Değişik:RG-15/12/ ) İlköğretim ve ortaöğretim okulu ile özel eğitim okulu açılacak binaların, kullanım hakkının tamamının okula ait bahçe içerisinde ve müstakil olması, bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan özel eğitim okulu açılacak binalarda, fizyoterapi salonunun binanın giriş katının üst ve/veya alt katı olması hâlinde ise binada bedensel özürlü bireylerin kullanımı için gerekli standartlara uygun asansör bulunması gerekir. (5)(Değişik ibare:RG-15/12/ ) merkezi açılacak binalarda fizyoterapi salonunun binanın giriş katının üst ve/veya alt katında açılması hâlinde ise binada bedensel özürlü bireylerin kullanımı için gerekli standartlara uygun asansör bulunması gerekir. 15 15

16 Bir arada bulunabilecek okullar MADDE 13 –
(2)   (Ek cümle:RG-15/12/ ) Ancak, milletlerarası özel okullar diğer özel okullarla aynı binada bulunamaz.  Program ilavesi yapma MADDE 14 –   3) Ancak; C, D ve E sertifika sınıfı öğretim programlarından herhangi biri için izin almış olan motorlu taşıt sürücüleri kursuna, bu öğretim programlarından birinin ilave edilmek istenmesi ya da (EK-3)’deki tabloda yer alan öğretim programlarını uygulamak üzere izin alan kurslardan, tabloda belirtilen diğer öğretim programlarını da ilave yapmak için başvurmaları hâlinde kurumda (Değişik ibare:RG-15/12/ ) eğitim müfettişlerince inceleme yapılmaz. 16 16

17 MADDE 18 – (Değişik:RG-30/10/2009-27391)
Kurum nakli MADDE 18 – (Değişik:RG-30/10/ )   (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumunu başka bir binaya nakledeceğini, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (Değişik ibare:RG-15/12/ )  (d), (h), (ı), (j), (k) ve (l)  bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir. Nakil yapılacak binanın; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre düzenlenecek (Değişik ibare:RG-15/12/ )  raporun incelenmesi sonucunda, 5 inci maddesinde sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde, kurum açma iznini veren merci tarafından 5 iş günü içerisinde kurum nakline izin verilir. Bu süre, özel okullar için evrakın Genel Müdürlük evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Bu izin işlemi tamamlanmadan yeni bina veya binalarda öğretime başlanamaz ve öğrenci kaydedilemez. 17 17

18 Yerleşim ve kontenjan değişikliği
MADDE 19 – (Değişik:RG-15/12/ )    (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapacağını, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (d), (h), (ı), (j), (k) ve (l)  bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir. Binanın, 6 ncı maddeye göre sadece değişen bölümlere bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda 5 inci maddede sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde kurum açma iznini veren merci tarafından kuruma 10 iş günü içerisinde kontenjan değişikliği için izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili merciin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır. 18 18

19 (2) Kurucu veya kurucu temsilcisi mevcut binada değişiklik yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapacağını, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (d), (ı) ve (j) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir. Binanın, 6 ncı maddeye göre sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanlarına bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda 5 inci maddede sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde kurum açma iznini veren merci tarafından kuruma 10 iş günü içerisinde kontenjan değişikliği için izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili merciin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

20 (3) Binada değişiklik yapılmadan genel kontenjana etki eden yerleşim planı değişikliklerine, Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlar dikkate alınarak, eğitim müfettişleri tarafından sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanlarına bakılarak düzenlenecek rapora göre kurum açma izni veren merci tarafından izin verilir. (4) Genel kontenjan, derslikler ve laboratuvarlarda değişiklik yapılmaması şartıyla sadece kurum açma iznini veren merci tarafından belirlenen kurumun diğer bölümleri arasında yapılacak yerleşim planı değişiklikleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlar dikkate alınarak kurum müdürlüğünce yapılır. Değişiklik yapılan yerleşim planının bir örneği kurum açma iznini veren mercie gönderilir. 20 20

21 Görevlendirme MADDE 30 – (1) (Değişik:RG-15/12/ ) Kurumlarda, eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan eğitim personeli tarafından yürütülmesi esastır. Yeni açılan kurumlar öğretime başladığında kurumun mevcut ders saati sayısının en az üçte birinin asıl görevli aylık ücretli, diğerlerinin ise ders saati ücretli olarak görevlendirilmesi, kurumun açılışından üç yıl sonra ise eğitim personelinin en az üçte ikisinin asıl görevli aylık ücretli olması zorunludur. (8) (Değişik:RG-15/12/ ) Ancak, kurumlarda görevli usta öğreticiler ile özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli uzman öğretici olarak görevlendirilenler ise aylık karşılığı haftada en fazla 40 saat, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli öğretmenler ise aylık karşılığı en fazla 20, ders saat ücret karşılığı da en fazla 20 olmak üzere haftada toplam 40 saat ders görevi yaparlar. Usta öğreticiler ile özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli uzman öğreticiler, kurumunun muvafakati ile bir başka kurumda ders saati ücretli olarak haftalık toplam ders saati sayısı 40 saati geçmemek şartıyla görevlendirilebilir. 21 21

22 Yabancı ve azınlık okullarında görevlendirme MADDE 32 –
a) (Değişik:RG-15/12/ ) Türkçe ve Türkçe kültür dersi öğretmenleri, 20/5/1955 tarihli ve 6581 sayılı Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun hükümlerine göre okul müdürlüğünün teklifi, valiliğin onayı ile en fazla 5 yıl süre ile Bakanlığın görüşü alınarak görevlendirilirler. Bu öğretmenlerin görev süreleri, Bakanlığın görüşü alınarak valilikçe birer yıllığına uzatılabilir. Bunlardan birinin okul müdürlüğünün görüşü alınarak il millî eğitim müdürlüğünce teklif edilmesi ve teklifin valilik ve Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde valilikçe müdür başyardımcısı olarak ataması yapılır. ç) (Değişik:RG-15/12/ ) Okul müdürü; kurucu veya kurucu temsilcisinin, diğer yönetici ve öğretmenler ise okul müdürü ve kurucu veya kurucu temsilcisinin ortak teklifleri ile valilikçe atanır. 22 22

23 Görev, yetki ve sorumluluklar
MADDE 36 – (1) Kurumlardaki eğitim personeli ile diğer personel görev, yetki ve sorumlulukları bakımından Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim okulları yönetmeliklerinde ve kendi kurum yönetmeliklerinde belirtilen hükümlere tabidir. Kurumlarda özelliklerine göre yönetim kurulu, şube/sınıf öğretmenleri kurulu, zümre öğretmenleri kurulu, zümre başkanları kurulu, öğretmenler kurulu, disiplin kurulu, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme kurulu gibi kurullar kurularak yönetmeliklerinde belirtilen esaslar doğrultusunda faaliyet gösterirler. (Değişik cümle:RG-15/12/ ) Yönetimleri birleştirilen okullar ve genel müdürü bulunan diğer özel öğretim kurumlarının kurul toplantıları birlikte yapılabilir. 23 23

24 Ek ders görevi MADDE 41 – (1) Resmî okullarda görevli (Ek ibare:RG-15/12/ ) yönetici, rehber öğretmen ve aday öğretmenler dışındaki öğretmenlere, ihtiyaç hâlinde asıl görevlerini aksatmamak 3) (Değişik fıkra:RG-30/10/ ) Özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici (Ek ibare:RG-15/12/ ) , rehber öğretmen ve aday eğitim personeli dışındaki eğitim personeline, aylık karşılığı girebileceği ders saati sayısı kadar  24 24

25 Sözleşme MADDE 45 –  (6) Sözleşmenin başlangıç tarihi, çalışma izninin veya geçici olurun verildiği tarihtir. (Ek cümle:RG-15/12/ )Bu tarihi takip eden 30 gün içinde de göreve başlama tarihi belirlenebilir. İşten ayrılma MADDE 46 – (1) (Değişik:RG-15/12/ ) Sözleşme süresi sona erenler, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre sözleşmeleri karşılıklı veya tek taraflı feshedilenler ve sözleşme süresi sona ermeden mezkûr Kanunun ilgili hükümleriyle belirlenen süreler içinde bu isteğini diğer tarafa yazılı olarak bildirenlere valilikçe görevden ayrılış onayı düzenlenir. (2) (Değişik:RG-15/12/ ) Çeşitli sebeplerle örgün eğitim kurumlarında ders yılı içinde, diğer kurumlarda dönem içinde görevinden ayrılmasıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatacak olan eğitim personelinin yerine, 5 iş günü içinde kurum yönetimince görevlendirilmek üzere eğitim personelinin teklifi yapılır ve ilgili merci tarafından da 5 iş günü içinde geçici olur veya çalışma izni düzenlenir. 25 25

26 Kayıt ve kabul işlemleri
MADDE 54 – (1) (Değişik:RG-26/2/ ) Okul öncesi eğitimi ve ilköğretim okullarında öğrenci kayıtları, kayıt bölgesi şartı dışında resmî okullardaki şartlar esas alınmak, genellik ve eşitlik ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla kurum yönetmeliğinde yer verilen hükümlere göre yapılır. Ancak okul öncesi eğitimi okulları ile ilköğretim okullarının birinci sınıflarına öğrenci alımında hiçbir surette sınav yapılmaz. (2) (Mülga:RG-26/2/ ) (3) (Değişik:RG-15/12/ ) Özel Türk ilköğretim okullarının bünyesinde ana sınıfı açılabilir. Ortaöğretim okullarına öğrenci alımı MADDE 55 – (Değişik:RG-26/2/ ) (1) Ortaöğretim okullarında öğrenci kayıtları, kayıt bölgesi şartı dışında resmî okullardaki şartlar esas alınmak, genellik ve eşitlik ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla kurum yönetmeliğinde yer verilen hükümlere göre yapılır. 26 26

27 Teftiş-denetim MADDE 61 – (Değişik:RG-15/12/ ) (1) Özel öğretim kurumları, Bakanlık ve eğitim müfettişleri ile diğer denetim yetkisi bulunanlarca denetlenir. Kurumların denetimlerinde, Bakanlıkça hazırlanan modüller ile diğer elektronik araç ve gereçlerden de yararlanılabilir. Ruhsat yenileme EK MADDE 1 – (Ek:RG-26/2/ ) (1) Özel öğretim kurumlarına Bakanlık veya valiliklerce düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatında yer alan bilgilerde değişiklik olması hâlinde kurum açma izni veren merci tarafından yeniden işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

28 Mevcut kurumlara ruhsat düzenlenmesi
GEÇİCİ MADDE 1 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-26/2/ ) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarına bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde kurum açma izni veren merci tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. Kademeli öğretime başlama GEÇİCİ MADDE 5 – (Değişik:RG-30/10/ ) (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kademeli olarak öğretime başlamış olan okullara, okulun öğretim süresi kadar bir veya birden fazla sınıflar için (Değişik ibare:RG-15/12/ ) eğitim müfettişlerince düzenlenen rapora göre valiliklerce öğretime başlama izni verilir. 28 28

29 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL DERSHANELER YÖNETMELİĞİ
Dershanede görevlendirilecek personel MADDE 6 – ç) (Değişik:RG-14/4/ ) Kontenjanı 200’ü aşan kurumlarda rehber öğretmen, zorunlu olarak görevlendirilir. (Ek cümle:RG-14/4/ ) Kontenjanı 200’ün altında olup rehber öğretmen görevlendirilmeyen kurumlarda rehber öğretmenin görevlerini kurumdaki öğretmenlerden biri yürütür. Sınavlar MADDE 24 –  (3) (Değişik:RG-14/4/ ) Dershaneye kayıtlı öğrenciler ile dershaneye kayıtlı olmayıp düzey belirleme ve deneme sınavlarına katılan öğrencilerden sınav için ücret alınmaz.

30 Düzey belirleme sınavları
MADDE 25 – (1) (Değişik:RG-14/4/ ) Öğretime başlamadan önce dershaneye kaydolacak öğrencilerin bilgi seviyelerini tespit etmek amacıyla düzey belirleme sınavı yapılabilir. Deneme sınavları MADDE 27 – (3) (Değişik:RG-14/4/ ) Program süresince, öğretmenler kurulunca belirlenen tarihlerde ikiden az olmamak üzere deneme sınavı yapılır. 30 30

31 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KURSLAR YÖNETMELİĞİ
Kayıt esasları MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-4/9/ ) Kurslara; ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okuyan, bu kurumlardan mezun olan veya ortaöğretim kurumlarından ayrılan öğrencilerle yetişkinler alınır. Ancak, okul öncesi eğitimi çağındaki çocuklar için dil, spor, resim ve müzik gibi alanlarda yaş gruplarına uygun olarak hazırlanmış programların uygulanacağı kurslar açılabilir. İlköğretim çağında olduğu hâlde okula devam etmeyenler kursa alınmaz. Kayıtta istenecek belgeler MADDE 16 – b) (Değişik:RG-4/9/ ) Okul öncesi eğitim çağında olanlar hariç öğrenim belgesinin aslı veya kurs tarafından onaylanmış örneği, 31 31

32 ÖZÜRLÜ BİREYLERE UYGULANACAK DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM GİDERLERİNİN KARŞILANMASINA DAİR YÖNETMELİK İş takvimi MADDE 7 –  (2) (Değişik:RG-30/4/ ) Özürlü bireye rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenen özel eğitim değerlendirme kurulu raporunda; bireysel ve grup eğitiminin önerilmesi hâlinde bir günde en fazla iki ders saati bireysel ve bir ders saati grup eğitimi verilir. Raporda sadece bireysel eğitim ya da grup eğitimi önerilmesi hâlinde ise bir günde en fazla iki ders saati bireysel ya da grup eğitimi verilir. Ders eğitim saatleri bir ay esas alınarak haftalara dengeli olarak dağıtılır. Haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında yapılacak dersler, her ay için üç haftaya dağıtılarak verilebilir. (3) (Ek:RG-30/4/ ) Özürlü bireyin raporla belgelendirdiği herhangi bir hastalığı veya tatiller nedeniyle yapılamayan eğitimler; haftada bireysel eğitim dört saat, grup eğitimi iki saat olmak üzere o ay içinde yapılabilir. 32 32

33 Ödeme şartları MADDE 8 – (1)
a) (Değişik:RG-30/4/ )  Özürlü bireyin sağlık kurulu raporuyla asgari % 20 özürlü olduğunun tespit edilmiş ve özel eğitim değerlendirme kurullarınca da eğitsel değerlendirme ve tanılaması yapıldıktan sonra düzenlenen raporda destek eğitimi almasının önerilmiş olması, 33 33

34 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLENDİRİLEN EĞİTİM PERSONELİNİN ADAYLIK İŞLEMLERİ İLE SİCİL VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNERGEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1- Aday eğitim personelinin; temel eğitim (en az 10 gün, en çok 1 ay) ve hazırlayıcı eğitim ( en az 1 ay, en çok 2 ay) sürelerince kurumunda rehberin gözetim ve denetiminde derse girebilmelerine, değerlendirme yapabilmelerine ve bağımsız nöbet görevi üstlenebilmelerine imkan verildi. 2- Özel okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarında görevli aday öğretmenlerin aylık karşılığı girecekleri ders saatleri dışındaki zamanlarda kurumun seviyesine göre milli eğitim müdürlüklerince gösterilecek resmi veya özel okulda en az 9 aylık uygulama eğitimi sürelerini tamamlamalarına son verilerek adaylık eğitimi süresinin tamamını kurumlarında yapmalarına imkan verildi. 34 34

35 3- Kontenjanı az olan özel öğretim kurumlarında, kurum eğitim ve sınav yürütme komisyonunun kurulamaması nedeniyle komisyonun kurum müdürü ve rehber eğiticiden oluşturuldu. 4- Adaylık eğitimi süresi içinde, 20 günden fazla sağlık raporu bulunulanların raporun bitim tarihinden sonra aynı kurumda görevine başlayanlar ile sözleşmesi işveren tarafından tek taraflı feshedilenlerden 4 ay içerisinde başka bir kurumda görev alanların, önceki hizmet süreleri adaylık süresinin tespitinde dikkate alınması hükmü getirildi.

36 5- Adaylık eğitim devresinin ikinci tekrarında da rapor, tutukluluk gibi çeşitli sebeplerle toplam eğitim sürelerinin dörtte birinden daha fazla görevine devam edemediğinden görevine son verilenlerin 3 yıl süreyle özel öğretim kurumlarında görev verilmez hükmü 1 yıla indirildi. 6- Özel öğretim kurumlarında görevli eğitim personelinin Devlet Memuru olmaması nedeniyle bu personele Devlet Memuru Sicil Raporu yerine kurum müdürlüğünce kanaat raporu düzenlenmesine imkan verilmiştir.

37 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI YÖNERGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
1- Yönergede atıfta bulunulan mevzuattan değişenlerle ilgili düzenleme yapıldı.  2- Oyun bahçesinin tanımı değiştirilerek binanın en az bir tarafı bahçeye açılan zemin/bahçe katının alanı ile birlikte bahçe olarak kullanılmasına izin verildi. 3-Özel okul binalarının statik hesaplarının istenmesine son verildi. 4- Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde özel okul açılacak binalara ilişkin özeliklere yer verildi.

38 5- Derslik ve diğer ders yapılan bölümdeki pencerenin alanı, o bölümüm taban alanı % 12’den, % 10’a indirildi. 6- Özel okullarda derslik ve diğer ders yapılan bölümlerinin kapı genişliği 90 santimetreden kontenjanı 10 olan dersliğin kapısı 70 cm., kontenjanı arası olan dersliğin kapısı 80 cm. ve arası olan dersliğin kapısı 90 cm. olarak değiştirildi. Okul öncesi eğitim derslik kapıları ve bireysel eğitim odası kapısının içe açılmasına imkan verildi. 7- Derslik kapılarının, kapı pervazlarının orta aksları esas alınarak ölçülmesi yerine, kapı kasasının içten içe ölçülerek belirlenmesi sağlandı.

39 8- Kapı çeşitlerine akardiyon kapı da ilave edildi.
9- Özel okul olarak kullanılacak binanın merdivenlerinin genişliği için verilen ölçüler kaldırılarak, öğrencilerin aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olması şartı getirildi. Ayrıca, bedensel özürlü bireyler için zemin katının merdiven bulunan bölümlerinde rampa, bedensel özürlü bireyler için öğretim programı uygulanan özel eğitim okulunun diğer katları için asansör bulması şartı getirildi. 10- Koridorların ölçüleri 25 ve 50 santimetre azaltıldı ve kontenjanı 150 den az olan okullar için genişliği öğrencilerin rahatlıkla girip çıkmalarına imkân verecek genişlikte olması şartı getirildi.

40 11- Özel okulun birimlerinin aydınlatılmasıyla ilgili aydınlık seviyelerinin ölçümü mümkün olmadığından yeterli şekilde aydınlatılır hükmü getirildi. 12- Okulların seviyesine göre en az öğretim süresi kadar derslik bulunması gerektiği açıkça belirtildi. Ayrıca, derslikler kontenjanları; ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 40’dan 30’a indirildi. Farklı program uygulayan okulların sınıf kontenjanlarının Bakanlıkça belirleneceği belirtildi. 13- Okul öncesi eğitim okullarının kontenjanı 40’dan az olması hâlinde büro hizmetleri bulunması zorunluluğu kaldırıldı.

41 14- Okul öncesi eğitim okullarının dersliklerinin en az 15 m2 olması zorunluluğu getirildi.
15- Bölümlerin, alan (m2) veya hacim (m3) olarak yapılan ölçümleri sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilmesine ve bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilmesine imkan verildi. 16- Yönetimleri birleştirilen okullarda bir müdür odası düzenlenmesine ve her okul türü içinde birer müdür yardımcısı odası düzenlenmesine, büro hizmetleri odasının ortak kullanılmasına ancak her okul türü için arşiv ve dosya odası düzenlenmesine imkan verildi. 17- Kütüphane alanı 72 m2 den 50 m2 ye düşürüldü.

42 18- Özel okul olarak kullanılacak binanın teneffüshane genişliği için verilen ölçüler kaldırıldı.
19- Özel okullarda bilgisayar dersliği bulundurulması zorunluluğu getirildi. 20- Fen liselerinde Matematik ve Fen alanında en az üç bilim insanından meydana gelmek üzere Bilim Danışma Kurulunun isteğe bağlı kurulmasına imkan verildi. 21- Aynı binada veya kampusta bulunan ilköğretim ve ortaöğretim okullarının ortak kullanacakları bölümler artırıldı.

43 22- Okul yönetimince yukarıda belirtilen bölümlerin dışında, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine aykırı olmayan farklı bölümler de düzenlenebilmesine imkan verildi. 23- Yatılı okulların odalarına en fazla 6 öğrenci kontenjanı verilmesi şartı getirildi. 24- Yatılı okullara belletmen odası şartı getirildi. 25- Özel okul bölümlerinden doktor bölümlü sağlık odası çıkartıldı.

44 26- Özel okullarda bulunması gereken ders araç-gereçleri öğretim programlarında yapılan değişiklikler nedeniyle değiştirildiğinden Yönergeden çıkartılarak, öğretim programlarında belirtilen ders araç-gereçlerinin okullarda bulundurulması zorunluluğu getirildi. 27- Dershanelerde en az bulunması gereken derslik sayısı 3’ten 6’ya yükseltildi. 28- Dershanelerde müdür yardımcısı odası bulunması zorunluluğu, 250 kontenjandan 400 kontenjana yükseltildi. 29- Özel okullarda kullanılacak sıra ve masalarla ait ölçüler çıkartılarak okulun öğretim seviyesine göre kurucu tarafından belirlenmesine imkan tanındı.

45 30- İlköğretim ve ortaöğretim okulları dışındaki özel öğretim kurumlarında 50 den az kontenjanı olanların kayıt ve diğer öğrenci işlerinin kurum müdürü tarafından yapılabileceği düşünülerek, bu kurumlardan kontenjanı 50’dan az olanlar için büro hizmetleri odası bulunması zorunluluğu kaldırıldı. 31- Okul öncesi eğitim kurumlarında öğrencilere oyun etkinlik odasında da yemek yedirilebileceğinden yemek odası zorunlu alan olmaktan çıkarılarak isteğe bağlı olarak düzenlenmesine imkan verildi. 32- Okullardaki fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji laboratuarlarının her öğrenci için ayrılan kullanım alanı 2 m2 den 1.7 m2 ye düşürüldü.

46 33- Meslek edindirici kursları yaygınlaştırmak ve açılmalarını kolaylaştırmak amacıyla derslik alanı 20 m2 den 15 m2 ye indirilmiştir. 34- Kontenjanı 100 den fazla olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin müdür yardımcısı odası bulunma zorunluluğu getirildi. 35- Öğrenci etüt eğitim merkezlerinin yaygınlaştırmak ve açılmalarını kolaylaştırmak amacıyla açılışta 2 derslik bulunması zorunluluğu 1 e indirilmiştir. Derslik alanı 20 m2 den 15 m2 ye indirilmiştir.

47 sayılı konunda yer verilen hizmet içi eğitim merkezi ve uzaktan eğitim merkezi bina ve araç gereç standartlarına yer verildi. 37- Özel motorlu taşıt sürücü kursları direksiyon eğitim alanının dört kurum tarafından kullanılmasına son verilerek en fazla iki kurum tarafından kullanılmasına izin verildi. 38- İki kurumdan fazla kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanındaki sosyal dinlenme tesisinde bulunması gereken birim ve araç gereçler belirlendi.

48 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ VEYA BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİ/KURSİYERLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1- Yönetmeliğin adına ve maddelerine “burslu okutulacak öğrenci/kursiyerler” ilave edildi. 2- Kurumlarda ücretsiz öğrenim görecek öğrenci/kursiyer oranı % 2 den, % 3’e çıkartılmış ve bundan öncelikle şehit çocukları olmak üzere şehit ve mâlûl gazi çocuklarının faydalanacağına ilişkin hükme yer verilmiştir. 3- Bir bölüme başvurunun az olması hâlinde, diğer bölümler için yapılan başvurularla ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer kontenjanı tamamlanır.

49 4-Her ders yılı veya dönemde, kurumda ücretsiz okumak isteyen öğrenci ve kursiyerler bu isteklerini kuruma kayıt sırasında, “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu”nu (EK-1) doldurarak başvurur. Ücretsiz okuma hakkından yararlanabilmek için kuruma başvuru zamanı ve başvurunun değerlendirme süresi öğretim başlamadan sonuçlanacak şekilde düzenlendi. 5- Kuruma, Kanunda belirtilen sayıda ücretsiz okumak için başvuru olamaması hâlinde ücretsiz okuyacak öğrenci/kursiyerler kurum tarafından belirleneceği hükmü getirildi. 6- Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerlerin bu hakları yalnız o öğretim yılı veya dönemi için geçerlidir. Okullar, ücretsiz okuma hakkını kazanan şehit ve malûl gazi çocuklarını, okulun öğrenim süresince ücretsiz okutur.

50 7- Bursla ilgili hükümlere yer verilerek, burs verecek kurumların, burs verme şartlarını, bursun miktarını, burs süresini ve burs verecekleri öğrenci/kursiyer sayısı ile bursun hangi durumlarda kesileceğini belirleyip il millî eğitim müdürlüğüne onaylattıktan sonra burs verebilecekleri hükmü getirildi. 8- Kurumda, öğrenimi süresince burslu olarak okumaya hak kazananlar, başarıları ve olumlu davranışları devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılır. 9-Kurumlar, ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları şehit veya malûl gazi çocukları dışındaki öğrenci ya da kursiyerleri tamamen ücretsiz veya bunların ücretlerinin toplam miktarı kadar öğrenim ücretinde % 25, % 50 veya % 75 oranında indirim uygulayarak daha fazla öğrenci veya kursiyer okutabilmesine imkan verildi.

51 Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı MADDE 5 –
(3) (Ek:RG-7/4/ ) Kurumlar, ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları şehit veya malûl gazi çocukları dışındaki öğrenci ya da kursiyerleri tamamen ücretsiz veya bunların ücretlerinin toplam miktarı kadar öğrenim ücretinde % 25, % 50 veya % 75 oranında indirim uygulayarak daha fazla öğrenci veya kursiyer okutabilir. Başvuru şartları MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-7/4/ ) Kurumlarda ücretsiz veya indirim uygulanarak okumak için başvuracak öğrenci ve kursiyerlerden, okullarda ücretsiz okuyacak şehit veya malûl gazi çocukları dışındaki öğrencilerin bir önceki sınıfını geçmiş ve davranış notunun tam olması şartları aranır. Ücretsiz okumak isteyenlerin kontenjandan az olması MADDE 11 – (1)  (Değişik ibare:RG-7/4/ ) 7 nci maddeye. . .  51 51

52 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ/KURSİYER ÜCRETLERİ TESPİT VE TAHSİL YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1- İlköğretim ve ortaöğretim okulları, ara sınıflarının öğrenci ücretlerini, bir önceki yılda gerçekleşen tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artış oranı dikkate alınarak artırılabileceği hükmü getirilmiştir. 2- Özel okulların öğrencilerini yetiştirmek için açtıkları kursların ücretlerini, resmî okullarda uygulanan ücrete göre alınması uymalarına son verildi.

53 3- Kurumların ücretlerini basın yoluyla ilan etmelerine son verilerek, ilanın; milli eğitim müdürlüklerine bildirilerek ve Bakanlığın İLSİS programında ve kurumun velilerin görebilecekleri bir yerine asarak ilan etmeleri sağlandı. 4- Süresi içinde ücret ilanı yapmayan kurumlar hakkında Kanunun 7 nci maddesi hükümleri uygulanacağına ilişkin hükme yer verildi. 5- Kurumların ücretlerini ilan etmelerine ilişkin süre ocak ayı başından mayıs ayı sonuna kadar uzatıldı. 6- Okulların, yıllık öğrenci ücretlerinin tahsilinde en az 3 olan taksit sayısı 5’e çıkarıldı. 7- Okulların, çalışma takviminde belirtilen tarihte ücretini ödemeyen öğrencilerinin kayıtlarını yenilenip yenilenmeme yenileyip yenilememe kararı okula bırakılmıştır. 8- Özel öğretim kurumlarına kayıt olduktan sonra ayrılan öğrenci/kursiyerlerin ücretlerinin iadesine ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.


"MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları