Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ASKOM (2009) 1.TOPLANTI (İl Acil Sağ.Hizm.Koord.Komisyonu)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ASKOM (2009) 1.TOPLANTI (İl Acil Sağ.Hizm.Koord.Komisyonu)"— Sunum transkripti:

1 ASKOM (2009) 1.TOPLANTI (İl Acil Sağ.Hizm.Koord.Komisyonu)

2 DAYANAK Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
-181 Sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname . Madde 41: Diğer kurumlarla koordinasyon sağlamaktan sorumludur. . Madde 43: Yükümlü olduğu hizmetleri; tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve idari metinlerle düzenler

3 -Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
. Madde 3, “i” bendi: Tüm kurumlar ve özel sağlık kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği . Madde 9, “a” ve “c” bendi: tesis, hizmet, personel kıstasları; kurumların teşkilatlandırılması ve sınıflandırılması; hizmet içi eğitim esasları yönetmelikle belirlenir.

4 -Karayolları Trafik Kanunu
. Madde 8 “b” bendi: Trafik kazalarına yapılacak Acil Yardım müdahalelerinin planlanması, bunun için personel araç gerecin sağlanması, hizmetin maddi karşılığının temini.

5 AMAÇ Uluslararası standartlarda hizmet
Kalite ve ulaşılabilirliğin arttırılması Acil Servisler arası işbirliği ve sevk zincirinin oluşturulması Personel eğitim ve motivasyonunun sağlanması

6 ÇALIŞMA SİSTEMİ Sağlık Müdürü ve/veya sorumlu Müdür Yardımcısı başkanlığında, Gereğinde Sağlık Müdürünün isteği ile olağanüstü, Sağlık Müdürü emri ile gündemli, Belirlenen yer ve zamanda, TOPLANIR.

7 KOMİSYONUN GÖREVLERİ A.S.H. İl düzeyindeki koordinasyonu
Acil Servisler arasındaki sevk kriterlerinin belirlenmesi Sevk zincirinin kurulması ve sorunsuz işletilmesi

8 Acil servisler arasındaki iletişim alt yapısının güçlendirilmesi
Acil servislerin standardizasyonu Personel çalışma düzeni ve tıbbi prosedürler konularında öneriler Personelin hizmet içi eğitimlerinin planlanması

9 112 A.S.H. İle hastane acil servisleri arasındaki koordinasyonun sağlanması
Hastaneler Arası Personelin Değerlendirilmesi ve Acil servislerin afetlere hazırlanması Acil servislerin hizmet kalitesini arttırmak için üst makamlara önerilerde bulunmak

10 İL GENELİNDEKİ ÖZEL AMBULANS SERVİSLERİ
MUĞLA MERKEZ: Özel Yücelen Hastanesi FETHİYE: Özel Letoon Hastanesi Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi BODRUM: Özel Üniversal Hospital Özel Bodrum Hastanesi MARMARİS: Özel Caria Hastanesi Özel Ahu Hetman Hastanesi MİLAS: Özel İzan Hastanesi

11 İl Amb.Serv.Çalışma Yönergesi:
Komuta Kontrol Merkezi Nöbetçi Sorumlu Hekimi Görevleri: Madde 7:Hastaneler arası koordinasyon ve acil hasta sevk sistemini denetler, gerektiğinde müdahale eder, Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) da alınan kararların uygulanmasını sağlar

12 Komuta Kontrol Merkezinin görevleri:
Madde 8:h) Merkeze bağlı çalışan tüm ambulansların takibini yapar, ambulans görevlendirilmesinde ve organizasyonunda yetkili ve karar vericidir. i) Olağan dışı durum ve afetlerde gelen ihbarlar doğrultusunda tüm ambulansların yönetim ve koordinasyonunu yapar. ilk ambulans ekibi olay yerine ulaşana kadar olay yeri yönetimini üstlenir.

13 Acil Sağlık Hiz Yönet: Madde 6:İllerde acil sağlık hizmetleri, şube müdürlüğü tarafından denetlenir ve koordine edilir, il ambulans servisinin sevk ve idaresi başhekimlik tarafından yürütülür.Olağandışı durumlarda, lüzumu halinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarına,özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait ambulans ve ekiplerin sevk ve idaresi başhekimlik tarafından yapılır.

14 Nakil Madde 22:Ekip, nakle karar verir ise, nakil başlamadan Merkez ile iletişime geçerek, gerektiğinde hastanın durumuna en uygun acil servis hakkında yönlendirme ister. Merkez, hizmet kapsamında yer alan acil servislerin o andaki kapasiteleri ışığında,ekibi yönlendirir. Merkez, yönlendirmeyi takiben, gerektiğinde acil servisi olay hakkında bilgilendirir. Nakil sırasında gerekli görülüyor ise, tıbbi müdahale sürdürülür. Nakil sırasında tıbbi müdahalenin yürütülmesi için, bilgi desteğine ihtiyaç duyulur ise, uygun kurum ve kuruluş ile Merkez üzerinden veya iletişim imkanı var ise doğrudan temas kurulur.

15 Acil Servise Nakil Madde 23- Hasta acil servise, tıbbi değerlendirme, müdahale ve gerektiğinde stabilizasyon sağlandıktan sonra gerekli bilgilendirmeyi takiben nakledilir

16 Acil Servis Tarafından Yürütülecek işlemler.
Madde 24- Acil servis, hastanın ihtiyaç duyacağı hazırlıkları, nakil işlemi gerçekleşmeden önce yerine getirir. Acil servis, hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşunun nevine ve hastanın diğer özelliklerine bakmaksızın, stabilizasyon sağlanıncaya kadar bütün tıbbi hizmetleri sunar. Vakanın tedavisinin başka bir sağlık kuruluşunda sürdürülmesi, mevzuat veya bu kuruluşun tıbbi-teknik imkanları açısından zorunlu ise, hastanın sosyal güvenlik durumuna en uygun kuruluş ile mutabakat sağlandıktan sonra, tıbbi bakım ve tedavisine devam edilmesi için, acil servis sorumlu tabibi Merkezden sevk işleminin gerçekleştirilmesini ister. Merkezin sevk yükümlülüğü, ilgili kuruluşların sevk imkanlarının yeterli olmadığı durumlarda ve sadece acil yardım talebi ile hizmete başvuran hastalar için mevcuttur. Merkez, göndereceği ekip ile hastanın sevkini gerçekleştirir. Ancak, sevk işlemi, ambulans ekibinin dışında başkaca personel ve araç desteği gerektiriyorsa, sevk eden kuruluş gerekli desteği sağlar.

17 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Acil Ünitesi: Madde:26-Acil Ünitesinin ;özel hastanenin ana girişinden ayrı,kolay ulaşılabilir.,ambulans ulaşımı ile araç giriş ve çıkışına elverişli uygun eğimli sedye rampası bulunan bir girişinin olması gerekir. Acil hizmetler: Madde 39-Özel hastanelerde,bütün acil başvuruların hiçbir ayırım yapılmaksızın kabul edilmesi ve ilk tıbbi müdahalenin yapılması zorunludur. Ambulans hizmetleri: Madde 40-Özel hastaneler;acil durumlarda veya gerektiğinde hasta naklinde kullanılmak üzere,tam donanımlı ambulans bulundurmak veya bu amaçla söz konusu hizmeti sunan resmi gazetede yayımlanan ambulanslar ve acil sağlık araçları ile ambulans hizmetleri yönetmeliğine göre ruhsatı bulunan bir özel ambulans şirketi ile hizmet sözleşmesi yapmış olmak zorundadır.

18                                             GENELGE    Başbakanlıktan:    Konu:  Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu.                                                                                        2008/13
*özel veya kamu ayrımı yapılmaksızın tüm sağlık kuruluşlarının acil durumlarda hastaya gereken tıbbi müdahaleleri yapmaları zorunludur.

19 *Hiçbir sağlık kuruluşu acil olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donanımı olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler ile gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınmayacaktır.

20 *Hekim tarafından tıbben acil olarak değerlendirilmeyen olgularda, tıbbi ve hukuki sorumluluk sağlık kuruluşunun uhdesinde kalmak üzere gerekli yönlendirme yapılacaktır.

21 * Acil vakalarda, yoğun bakım hizmeti dahil olmak üzere gerekli ilk müdahale yapılarak hastanın stabilizasyonunun sağlanması esastır. Stabilizasyonu sağlanamayan veya stabilizasyonu sağlanmakla birlikte ileri tetkik ve tedavi amaçlı başka bir sağlık kurumuna sevkine lüzum görülen hastaların nakli için 112 komuta kontrol merkezi ile irtibata geçilecektir. Sağlık kuruluşunda yatarak veya ayakta tedavi görmekte iken durumu ağırlaşan ve acilen başka bir sağlık kuruluşuna sevki gereken hastalar için de komuta kontrol merkezi ile temas kurulacaktır.

22 *Hasta yakınları veya hastanın tedavisini üstlenen sağlık kuruluşu, hastanın acil sevkini kendi imkânlarıyla yapmak istemeleri halinde, sevk edilecek sağlık kuruluşu ile irtibat kurmak ve hastanın mağduriyetine meydan vermemek, durumu komuta kontrol merkezine bildirmek kaydıyla nakli gerçekleştirebileceklerdir.

23 * Acil hastanın sevk edileceği sağlık kuruluşunun belirlenmesi ve nakil işlemleri komuta kontrol merkezinin yönetiminde ve koordinasyonunda yapılacaktır. Komuta kontrol merkezi, hastaya ait bilgileri alacak, bu bilgiler ışığında hastanın hangi sağlık kuruluşuna sevk edileceğine karar verecek, ilgili kuruluşun yetkilileriyle irtibata geçerek gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra hastanın nakline engel bir durum yoksa, sevk için ambulansa çıkış emri vererek naklin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Gerektiğinde intikal süresini kısaltmak amacıyla yukarıdaki işlemlerin bir kısmı hasta yola çıkarıldıktan sonra yapılabilecektir.

24 * Tüm yataklı tedavi kurumları Sağlık Bakanlığınca belirlenen esaslar ve kurulmuş bulunan çağrı kayıt ve operasyon yönetim sistemi çerçevesinde yatak kapasitesi, doluluk oranları, fiilen çalışan uzman hekim durumları gibi bilgileri güncel olarak komuta kontrol merkezine vermekle yükümlüdür. Bütün sağlık kuruluşları, komuta kontrol merkezinin çalışmalarında gerekli yardımı ve kolaylığı sağlamak, acil vakaya ait tıbbi bilgileri vermek ve komuta kontrol merkezinin nakille ilgili talimatlarına uymak ve sevk edilen hastayı kabul etmek zorundadır.

25 * Bu Genelge hükümlerine uymayanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemler yetkililer tarafından ivedilikle yapılacaktır.

26 Ambulans ve özel sağlık aracı personeli.
Acil yardım ambulanslarında; en az bir hekim ve/veya ambulans ve acil bakım teknikeri ve bir sağlık personeli olmak üzere en az üç personel görev yapar, gerekiyorsa ekibe şoför eklenir. Hekim bulundurulmayan ambulanslarda hasta kabininde nakil esnasında hastaya müdahale etmek üzere görev yapan personelden en az biri ambulans ve acil bakım teknikeri olmak zorundadır Hasta nakil ambulanslarında; en az biri sağlık personeli olmak üzere iki personel görev yapar. Hasta nakli sırasında en az bir sağlık personeli hasta kabininde bulunur, gerekiyorsa ekibe şoför eklenir. Özel donanımlı ambulanslarda;en az bir hekim ve/veya ambulans ve acil bakım teknikeri olmak üzere en az üç personel görev yapar, gerekiyorsa ekibe şoför eklenir. Yoğun bakım ambulanslarında çalışacak hekim ve sağlık personeli; Bakanlıkça onaylanmış erişkin ileri yaşam desteği ve travma resüsitasyon kurslarını, yenidoğan ambulanslarında çalışacak hekim ve sağlık personeli ise Bakanlıkça onaylanmış çocuklarda ileri yaşam desteği kursunu başarı ile tamamlamış ve sertifika almış olmak zorundadır.      


"ASKOM (2009) 1.TOPLANTI (İl Acil Sağ.Hizm.Koord.Komisyonu)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları