Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULDA STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULDA STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ"— Sunum transkripti:

1 OKULDA STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

2 Okulda Stratejik Planlama Zorunlu mudur?
Aralık 2006 da çıkan MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı’nda: “Stratejik plan hazırlama düşüncesinin tüm eğitim alanına yayılması için okul ve ilçeler bazında da hazırlanması tavsiye edilmektedir.”

3 Stratejik Planlama Yapılırken Şu Sorulara Yanıt Aranacaktır:
Nerdeyiz? Nereye Ulaşmak İstiyoruz? Nasıl Ulaşırız? Başarımızı Nasıl Takip Ederiz ve Değerlendiririz?

4 Durum Analizi: GZFT Analizi Paydaş Analizi Plan ve Programlar
NERDEYİZ? Durum Analizi: GZFT Analizi Paydaş Analizi Plan ve Programlar

5 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?
Misyon: Okulun varoluş gerekçesi. Vizyon: Arzu edilen gelecek Amaçlar: Okul misyonunu yerine getirmek için neler yapmalıdır? Okul orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktadır? Hedefler: Açık ve anlaşılabilir, Ölçülebilir, İddialı ama imkansız değil, Sonuca odaklı, Zaman çerçevesi belli olmalıdır.

6 NASIL ULAŞIRIZ? Stratejiler: Kullanacağımız yöntemler
Faaliyet ve Projeler: İş planları, maliyetlendirme, bütçeleme

7 BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDERİZ VE DEĞERLENDİRİRİZ?
İzleme: Raporlama, karşılaştırma Performans Ölçme ve değerlendirme: Geri besleme, performans göstergeleri, sonuçların değerlendirilmesi

8 Okulu kim yönetir?

9 OKULU KİM YÖNETECEK? 1964 yılında çıkarılan Liseler Yönetmeliği’ nin 5. Maddesi: “Okulu müdür yönetir.” 2003 yılında çıkarılan İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 60. maddesi: “İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir.”

10 Planlı Yönetim Okulun planlı bir şeklide yönetilmesi gereklidir. Çünkü Planlama; Politika geliştirmeye, Belirlenen politikaların somut iş programlarına ve bütçelere dayandırmaya, Uygulamaları etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmeye olanak sağlayacaktır.

11 Okulda Stratejik Planlamanın Hazırlık Aşamasında;
Planın Sahiplenilmesi, Planlama Sürecinin Organizasyonu, (Stratejik Planlama Ekibi: Yönetici, Öğretmen, Personel, Veli, Öğrenci,) İhtiyaçların Tespiti, Zaman Planı, Hazırlık Programı,

12 OKULDA STRATEJİK KONULAR
Paydaş İlişkileri Personel Fiziki Durum Disiplin Bütçe Akademik Başarı …..

13 Paydaş İlişkileri Okulun Paydaşları Kimlerdir? Okulun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, okuldan doğrudan veya dolaylı, olumlu yada olumsuz yönde etkilenen veya okulu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır.

14 Okulun Paydaşları İdareciler Öğretmenler Öğrenciler
Memur ve Hizmetliler Veliler Kantin, servis, yemekhane vb işleticileri Semt karakolu Muhtarlık Sendikalar Üst okullar (liseler, üniversiteler) Bakanlık ilçe, il teşkilatları

15 Paydaşların Görüşlerinin Alınması:
Mülakat (İlçe M.E.Müdürü) Anket uygulaması (Öğrenciler) Atölye çalışması (Öğretmenler) Toplantı (Veliler)

16 Okul Paydaşlarıyla ilgili amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve bu hedefler doğrultusunda yapılacak faaliyetlerin, projelerin hazırlanması

17 AMAÇ: Velilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine katılmalarını sağlamak

18 HEDEF1: 2008-2009 öğretim yılı başında her sınıf düzeyinde en az bir veli temsilcisi belirlemek.
HEDEF2: her sınıf düzeyinde ayda bir veli toplantısı yapmak. HEDEF3: Veli-öğretmen görüşme gün ve saatlerini belli bir sisteme oturtmak. HEDEF4: Velilerin okul yaşamı hakkında broşür, web sayfası, dergi, telefon mesajı vb. aracılığıyla bilgilenmelerini sağlamak.

19 Paydaş İlişkileri Sektörle işbirliğini geliştirerek istihdamı artırmak.

20 Personel AMAÇ: Okul personelinin çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanabilme bilgi ve becerilerini geliştirmek

21 HEDEF: öğretim yılı sonuna kadar bilgisayar kullanabilen personel sayısını % 100 e çıkarmak.

22 Öğrenci Taşımacılığı AMAÇ: Öğrenci taşımacılığının daha sağlıklı ve güvenli yapılmasını sağlamak

23 HEDEF1: öğretim yılı içinde servis sürücülerinin öğrencilerimizin eğitimine duyarlılıklarını artırmak. HEDEF2: Öğrencilerimizin servislerde uyulması gereken kurallar hakkında bilinçlendirilmesini sağlamak.

24 Fiziki Durum AMAÇ: Okulun fiziki durumunu, eğitim-öğretimin daha modern ve kaliteli yapılabilmesine olanak sağlayacak düzeye getirmek

25 HEDEF1: 2009 yılına kadar okuldaki laboratuar sayısı 2’ ye çıkarmak. HEDEF2: Okul bahçesini öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemek.

26 Okul Bahçesi ile ilgili çalışmalar:
Bank sayısının artırılması için çalışma Basket potası kurulması ile ilgili çalışma Çöp kovaları konulması ile ilgili çalışma Ağaçlandırma ile ilgili çalışma Bahçe duvarlarının boyanması ile ilgili çalışma

27 Disiplin AMAÇ: Okulda eğitim-öğretim ortamının etkili ve verimli olması için gereken disiplini sağlamak

28 HEDEF1: Disiplin olaylarını 2008-2009 da % 10 a, 2009-2010 da %5 e düşürmek.
HEDEF2: Şiddet konusunda öğrenci ve velilerin farkındalıklarını artırmak. HEDEF3: Devamsızlık oranını 2009 a kadar % 5 e düşürmek. HEDEF4: Disiplin yönetmeliği hakkında tüm öğrencileri eğitim seminerinden geçirmek.

29 Disiplin ile ilgili çalışmalar
Disiplin kurulu Disiplin yönetmeliğini tanıtan bir sunum hazırlayarak tüm sınıflarda çalışma yapacaktır. Rehberlik Servisi devamsızlık sorunu olan öğrencilerin velileriyle iletişime geçerek ev ziyaretleri gerçekleştirecektir.

30 Bütçe AMAÇ: Okulun maddi kaynaklarının planlı ve verimli bir şekilde kullanmak

31 HEDEF1: 2008-2009 öğretim yılında okulun maddi gelirlerini % 5 artırmak.

32 Okul Bütçesinde Giderler
Personel: sözleşmeli olarak çalışan personelin (sekreter, temizlik, güvenlik) ücret, vergi, sigorta vb. giderleri Onarım: okul binası ve tesisatlarıyla ilgili her türlü küçük onarım; makine, bilgisayar, yazıcı vb. bakım giderleri Sosyal-sportif faaliyetler: etkinlikler ile ilgili giderler Temizlik: temizlik malzemeleri alımı İletişim: telefon, faks, internet, posta, mesaj giderleri Kırtasiye: her türlü kırtasiye ve sarf malzemesi giderleri

33 AMAÇ: Okulumuz öğrencilerinin ÖSS başarılarını artırmak
Akademik Başarı AMAÇ: Okulumuz öğrencilerinin ÖSS başarılarını artırmak

34 HEDEF1: 2006 ÖSS de % 69 olan yerleşme oranı 2009 ÖSS de % 75 e çıkarılacaktır.

35 Başarıyı artırıcı çalışmalar:
Bilinçli alan seçimi yapılması (Rehberlik Servisi) Sınav kaygısını giderici çalışmalar yapılması (Rehberlik Servisi) Tercih hatalarının en aza indirgeyecek çalışmalar yapılması (Rehberlik Servisi ve Sınıf Öğretmenleri) Bire bir çalışma sisteminin uygulanması (Zümreler)

36 Okulda Stratejik Planlamanın Önündeki Engeller
Yöneticilerin paydaşlara hesap vermekten kaçınmaları Değişime direnç gösterecek personel Maddi imkansızlıklar ……

37 yapılan plandan daha önemlidir.”
“Planlama yapmak, yapılan plandan daha önemlidir.” (Dale McConkey)

38 TEŞEKKÜR EDERİM 


"OKULDA STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları