Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİ
SAĞLIK BAKANLIĞI PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİ Süleyman Hafız KAPAN HUKUK MÜŞAVİRİ Haziran 2007, Ankara

2 Sağlık Bakanlığı’nda Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi;
04/01/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanun’un 5. maddesine istinaden hazırlanan 12/05/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda uygulanmaktadır.

3 Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi ile ilgili Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından sık sorulan hususlara ilişkin açıklamalar:

4 Kadrosu Bakanlığımız dışındaki kurumlarda (örn
Kadrosu Bakanlığımız dışındaki kurumlarda (örn. Milli Eğitim Bakanlığı) olup, Bakanlığımıza görevlendirilen personel döner sermaye ek ödemesinden faydalanabilir mi?

5 Ek Ödeme Yönetmeliği’nin Kapsam kısmında;
“Bu Yönetmelik, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı  hariç olmak üzere Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olan memurlar ile bu kurum ve kuruluşlarda 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılaması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personelini, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat  ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personeli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personeli kapsar” hükmü yer almaktadır.

6 Buna göre; Kapsam kısmında yer alan personel dışında Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlara görevlendirilen personel döner sermaye ek ödemesinden faydalanamaz.

7 Riskli birimler için öngörülen katsayılardan faydalanma;
1- Acil Servise hizmet eden röntgen/laboratuar birimi aynı zamanda klinikler için de hizmet veriyorsa, burada görev yapan personel riskli birimler için öngörülen katsayıdan faydalanabilir mi?

8 Riskli birimler için öngörülen katsayılardan faydalanma;
1- Kadın doğum servisi ile doğumhane birlikte hizmet veriyor. 2-Çocuk Servisinde yenidoğan ve süt çocuğu hastalarına da bakılıyor. Anılan personel riskli birim katsayısından faydalanabilir mi?

9 Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (y) bendinde “Devlet hastanelerinde özellik arz eden riskli bölümler ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis-poliklinik, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinin psikiyatri servisleri ve kemik iliği nakil üniteleridir.” hükmü yer almaktadır.

10 12/05/2006 tarihli ve 3444 sayılı 2006/56 Nolu Genelgemizin 5 inci maddesine göre;
Mezkur Yönetmelik uyarınca; riskli birim için öngörülen kat sayıdan faydalanılabilmesi ancak personelin sayılan riskli birimlerde münhasıran çalışması ve bu çalışmanın süreklilik arz etmesi yani personelin mesaisinin tamamının riskli birime hasredilmesi şartına bağlıdır. Riskli birimlerde arizi (geçici) olarak çalışan personel ile riskli birimdeki hizmetini kurumun başka bir birimindeki görev ile birlikte yürüten personelin riskli birim için öngörülen katsayılardan faydalanması mümkün değildir.

11 Geçici görevlendirme;
Soru: Hizmet içi Eğitim amacıyla görevlendirilen personel, ek ödeme alır mı?(Örn. Diyaliz Kursu) Cevap: Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre; Bakanlıkça veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen personele ve eğiticilere eğitim süresince kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır.

12 Geçici görevlendirme;
Soru: Hastaneden başka bir hastaneye veya Sağlık Ocağına görevlendirilen personelin ek ödemesini hangi kurum yapar? Cevap: Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre; Birinci, ikinci, üçüncü basamak kurum veya  kuruluşlar arasında geçici veya resen görevlendirilen personele, görevlendirildiği kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır.

13 Geçici görevlendirme;
Soru: Bakanlık Merkez Teşkilatına görevlendirilen personele ek ödeme nereden yapılır? Cevap: Bakanlık merkez teşkilatında ve Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığında görevlendirilen personele süre sınırı aranmaksızın asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır.

14 Serbest Çalışma; Soru: Hastanedeki görevi dışında özel bir hastanede nöbet tutan tabip veya psikolog ek ödemesi kesintiye uğrar mı? Cevap: Yönetmelikte ek ödeme hesaplanırken, serbest meslek katsayısı mesleğini serbest icra etmeyen personel için “1”, mesleğini serbest icra eden personel için “0,3” (Bu oran Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda görev yapan personel için “0,5”) olarak uygulanır.

15 Disiplin Cezası; Soru: Amiriyle tartışan veya mesaiye geç gelen personele disiplin cezası verilmesi durumunda döner sermaye ek ödemesi kesilir mi? Cevap: Yönetmeliğe göre disiplin cezası nedeniyle ek ödeme kesintisi yapılabilmesi için, verilen disiplin cezalarının, muayene girişimsel işlem puanlarının yanlış kayda alınması, yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmesi vb. nedenlerle personele yapılacak ek ödeme tutarlarının haksız olarak arttırılması ve azaltılması sonucunu doğurabilecek işlemeler ile hasta haklarının ihlaline yönelik hasta hakları kurulu tarafından yapılan denetim ve raporlarda, belirtilen fiilleri işlediği tespit edilenler hakkında yapılan soruşturma sonuçlarına dayanması gerekmektedir. Disiplin cezasına istinaden yapılan kesintiler, inceleme heyeti raporları, hasta hakları kurulu raporları ve idari soruşturma raporları doğrultusunda disiplin cezası verilmiş olan personeli kapsamaktadır.

16 Entegre 112’de görevli personel;
Soru: Hastaneye entegre 112 AYSH’de görevli tabiplerin ek ödemesi ne şekilde yapılır? Cevap: Yönetmeliğe göre hastanelerle entegre 112 istasyonlarında görev yapan tabiplerin, o dönem 112 hizmetlerinde geçen süreleri için hastane hizmet puan ortalaması esas alınmaktadır. Bu tabipler 112 dışında Acil Serviste görev yaptıkları süreler için tabip muayene ve girişimsel işlem puanları esas alınarak ek ödeme alırlar.

17 ÖRNEK HESAPLAMALAR

18 BAŞHEKİM 6 x = 11.400 BİOKİMYA UZ. 2,0 x = 11.400 Hekim dışındaki diğer sağlık personeli ve laboratuar branşı hekimler ile hastane yöneticilerinin unvanı, görevi, çalışma şartları ile süresi ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak tespit edilen katsayıları oranında kurum performans puan ortalamasından (dolaylı) bireysel performans puanları tespit edilmektedir. MÜDÜR x = 11.400 ANES.TEK 0,50 x = 11.400 HEMŞİRE 0,40 x = 11.400 MEMUR ,25 x = 11.400 HİZMETLİ 0,25 x = 11.400 DİĞER

19 x x x x x + + (2,0) Aktif çalışma gün katsayısı
Serbest meslek katsayısı Serbest meslek katsayısı + + Ek puan & Taban puan Ek puan & Taban puan NET PERFORMANS PUANI NET PERFORMANS PUANI

20 TEŞEKKÜRLER… ekodeme@saglik.gov.tr 0 312 585 23 10


"PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları