Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ"— Sunum transkripti:

1 RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ
İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü

2 RİSK DEĞERLENDİRMESİ NEDİR?
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü

3 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini, Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

4 RİSK ANALİZİ YASAL GEREKLİLİKTİR!!!
30/6/2012 tarih ve 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU kapsamındaki işyerlerini kapsar. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ( tarih ve sayılı R.G.) İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü

5 İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ;
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. MADDE 10 - (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ) MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ( Tarih ve Risk Değerlendirme Yönetmeliği) İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü

6 RİSK DEĞERLENDİRMESİ;
1-Çalışan personel ve üçüncü şahıslara yönelik kazalar ( yaralanma, hastalık ,meslek hastalıkları vb.) 2-Bina, tesis, makine, ekipman hasarları 3-Çevresel zararlar ve olumsuz etkiler 4-Yangın, parlama, patlama 5-Yasal yükümlülükler 6-İş duruşu 7-Kayıplar BİREYSEL (Sağlık,Hayat,Sosyal statü-iş,Mal,Kariyer-Öğrenim-Eğitim,Aile/Arkadaş vb.) KURUMSAL(Finansal,Personel,İşyeri,Müşteri,Pazar,Prestij,Proses-Ürün-Üretim Araç.) TOPLUMSAL(Kültürel,Sosyal,Eğitim-Sağlık-Güvenlik,Politik-Siyasi,Mali-Ekonomik,Hukuk-Adalet) EVRENSEL (Çevre,Ekoloji-Doğal Kaynaklar,Sağlık,Güvenlik,Refah,Barış,Adalet vb.) kayıpları kapsayacak şekilde yapılmalıdır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü

7 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü
RİSK DEĞERLENDİRMESİ, Kayıpları en aza indirmek ve bütün iş ortakları ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için reaktif değil gerekli olan kaynakları korumak ve artırmaya yönelik proaktif bir yönetim aracıdır. Kullanılacak olan RAD yöntemlerinin (metodları); gerçekçi, ölçülebilir, zaman limitli, gelişim ve güncelleme yeteneği olmalıdır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü

8 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü
RİSK DEĞERLENDİRMESİ , İş verimini ve performansı arttırmakta, Meslek hastalılarını ve iş kazalarını önlemektedir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü

9 İŞVEREN veya İŞVEREN VEKİLİ
SORUMLULUK İŞVEREN veya İŞVEREN VEKİLİ ÇALIŞANLAR (Taşeron çalışanları da dahil) İŞYERİ HEKİMİ SAĞLIK ÇALIŞANI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü

10 RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ
a) İşveren veya işveren vekili. b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri. c) İşyerindeki çalışan temsilcileri. ç) İşyerindeki destek elemanları. d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü

11 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü
Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı, Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi, İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü

12 RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ
RİSK DEĞERLENDİRMESİ 1-Risk Değerlendirme Ekibi İşveren veya İşveren Vekili İSGU VE İYH İşyeri Çalışan Temsilcileri İşyeri Destek Elemanı İşyerinde Tüm Birimleri Temsil Eden Riskler Konusunda Bilgili Çalışanlar 2-İhtiyaç Durumunda Dışarıdan Destek Alınır 3-Koordinasyon İşveren veya Atadığı kişi yapar 4-İşveren Zaman,Araç,Gereç vb. karşılar. Hak ve Yetkileri Kısıtlanamaz 5-Ekip İşverenin Bilgilerini Korur ve Gizler İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü

13 RİSK DEĞERLENDİRMESİ SÜREÇLERİ
a) Planlama b) İşyerinde Yürütülen Çalışmaların Sınıflandırılması c) Bilgi ve Veri Toplama d) Tehlikelerin Tanımlanması e) Risk Analizi f) Risk Değerlendirmesi g) Risk Kontrol Önlemlerin Belirlenmesi h) Risk Değerlendirme Raporunun Hazırlanması ı) Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü

14 TEHLİKELERİN TANIMLANMASI
1-Çalışma Ortamı çalışanlar ve işyerine ilişkin bilgi toplanması 2-İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Kayıtları 3-Çalışma Ortamı tehlikelerinin kayıt altına alınması 4-Çalışma ortamı şartları daha önce risk analizi yapılmamışsa çalışanların maruziyet düzeyinin belirlenmesi için ; Kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma yapılması İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü

15 RİSK DEĞERLENDİRME DÖNGÜSÜ
İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRL ÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü

16 RİSKLERDEN KORUNMA İLKELERİ
Eliminasyon ( tehlikelerin tamamen uzaklaştırılması) İkame ( daha az riskli proses veya madde kullanma) Mühendislik ve yapısal değişiklik ( uygun ekipman, bakım-onarım,izolasyon vb.) İdari kontrol (Sinyalizasyon, ikaz,uyarı levhaları) Kişisel korunma ekipmanları (KKD) İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlı Şubesi Müdürlüğü

17 RİSK DEĞERLENDİRME ANALİZİ (STANDART RAD) – KURUM BİLGİLERİ
ORGANİZASYON ŞEMASI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMLARI STANDARTLAR VE KODLAR / PARAMETRELER İŞ AKIŞ ŞEMALARI İŞ METODLARI – TALİMATLARI KAZA/HASAR KAYITLARI BAKIM/ONARIM VE ARIZA KAYITLARI RESMİ VE BAĞIMSIZ DENETİM KAYITLARI MODİFİKASYON VE DEĞİŞİKLİK YÖNETİM KAYITLAR YASAL(sgk,emekli sandığı, 4b vb.) COĞRAFİK DURUM BİNA/TESİS(planlar,krokiler,yapım malzemeler vb.) PERSONEL( sayısı,cinsiyeti,yaşı,eğitim ve risk durumu vb.) ENERJİ(Doğalgaz,Kömür,Elektrik vb.) MAKİNA/EKİPMAN(Bilgisayar ,Buzdolabı,etüv vb.) DEPOLAMA(depolama amaçlı kullanılan yer) NAKLİYE İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü

18 RİSK DEĞERLENDİRME ANALİZİ (STANDART RAD) – RİSK BOYUTLARI
İŞ DURUŞU RİSKLERİ YASAL RİSKLER İŞ KAZASI RİSKLERİ MESLEK HASTALIĞI RİSKLERİ ÇEVRESEL ETKİ RİSKLERİ YANGIN RİSKLERİ PATLAMA RİSK SİVİL GÜVENLİK RİSKLERİ Sabotaj Grev/Toplu İş Bırakma Hırsızlık/Yolsuzluk Sanayi Casusluğu/İçten Ticaret Kriminal suçlar İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü

19 Risk Değerlendirme Analizi Yenilenmesi
ÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE: 2 Yılda Bir TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE: 4 Yılda Bir AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE :6 Yılda bir İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü

20 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü
Yeni bir makine ekipman alınması durumunda, Teknoloji ve mevzuatta işleyişe yönelik köklü değişikliğinde, Verilen hizmet tarzı ve şekli değiştiğinde, Personel yapısında ciddi anlamda değişiklik olduğunda, İş Kazası ve meslek hastalıkları durumunda İş Sağlığı Güvenliği kurulu veya İş Güvenliği uzmanının gerek görmesi durumunda İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü

21 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü

22 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü

23 TERMAL KAMERA ÇEKİMLERİ GÖRÜNMEYEN,YÜRÜYEN TEHLİKELER
Elektrik Panosundaki Yürüyen Tehlike İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü

24 İDEAL ÇALIŞMA ORTAMI KOŞULLARI TABLOSU Mümkün olduğunca tozsuz ortam
ETMEN BİRİM MAX.LİMİT DEĞER MİN.LİMİT DEĞER KONFOR ŞARTI ÖLÇÜM CİHAZI GÜRÜLTÜ desibel db(A) Maruziyet Sınır Değer: LEX,8h:87 db(A) En Yüksek Maruziyet Etkin Değer: LEX,8h:85db(A) En Düşük Maruziyet Etkin Değer: LEX,8h 80 db(A) Gece: 45/55 db(A) Gündüz: 55/65 db(A) DESİBELMETRE TİTREŞİM m/sn2 Bütün Vücut İçin: Günlük maruziyet sınır değer 1,15 m/sn2 El-Kol İçin: 5 m/sn2 Günlük maruziyet etkin değer 0,5 m/sn2 El-Kol İçin: Günlük maruziyet sınır değer 2, 5 m/sn2 1m/sn2 VİBROMETRE RADYASYON milirem Tek bir kaynaktan 25 milirem Tek bir kaynaktan 15 12-15 milirem DOZİMETRE NEM % 60% 40% 50% HİGROMETRE ISI Kalori İşe göre değişken KALORİMETRE SICAKLIK C0/F0 30 C° 15 C° Yazın C° Kışın 20-23C° TERMOMETRE HAVA AKIM HIZI m/sn 0,5 m/sn 0,2 m/sn 0,15 m/sn ANEMOMETRE AYDINLATMA Lüks 1000 Lüks 20 Lüks Alana göre değişken LÜKSMETRE TOZ ppm / (mg/lt.) >10 mikron 5 mikron altı tozlar insan hayatı için tehlikelidir Mümkün olduğunca tozsuz ortam DEĞİŞİK ALETLERLE ÖLÇÜLÜR

25 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü

26 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü
Teşekkürler İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Müdürlüğü


"RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları