Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜCE ALLAH’IN SIFATLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜCE ALLAH’IN SIFATLARI"— Sunum transkripti:

1 YÜCE ALLAH’IN SIFATLARI

2 Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Keriminde kendisini daha iyi anlayıp kavrayabilmemiz için bir takım sıfatlarla nitelendiğini bize haber vermiştir. Bu sıfatları daha iyi değerlendirebilmek için üç kısımda ele almamız gerekir.

3 I.Allah’ın Zâtî Sıfatları
Bu sıfatlar yalnızca Allah’a mahsus olan, başka varlıklarda bulunmayan sıfatlardır.

4 I.ALLAH’IN ZÂTÎ SIFATLARI
1- Vücûd 2- Kıdem 3- Bekâ 4- Vahdaniyet 5- Kıyam 6- Muhâlifetün li’l-Havâdis

5 1- VÜCÛD Allah’ın var olması demektir. Onun varlığı kendindendir, var olması kendi zâtının varlığı gereğidir. Diğer varlıklar gibi kendisini var edecek bir başkasına ihtiyacı yoktur. Zaten başkasına muhtaç olan ilâh olamaz. Allah’ın varlığı her şeyden öncedir. Halbuki etrafımızda gördüğümüz bütün varlıklar sonradan meydana gelmiştir.

6 Sonradan var olanlar, adından anlaşılacağı üzere bir başkası tarafından var edilmişlerdir; yani bunlar var olabilmeleri için Allah’ın kendilerini var etmesine muhtaçtırlar. Yüce Allah kendisinden olan bu varlığını devam ettirmek için de hiç bir yere ihtiyaç duymaz. Onun yok olduğu hiçbir an düşünülemez.

7 2- KIDEM Allah’ın varlığının ezelî olması, başlangıcının evvelinin, öncesinin olmaması demektir. Hiçbir şey yok iken, bu evren yaratılmadan önce de O vardı. Allah’ın varlığı şu anda, önceki tarihlerde başlamıştır demek asla doğru olmaz. Böyle bir tarih vermek ancak sonradan olan varlıklar için söz konusudur; çünkü onlar önce yok iken sonradan var olmuşlardır.

8 3- BEKÂ Allah’ın sonsuza değin ebedî olarak var olması demektir. Allah ezelden beri var olduğu gibi sonraya doğru da, ebediyen var olacaktır. Onun için yokluk, yok olduğu an düşünülemez. Bu ancak sonradan bir başkası tarafından var edilenler için söylenebilir; çünkü onlar önce yok iken, sonradan var olmuşlardır

9 4- VAHDANİYET Allah’ın bir ve tek olması demektir. O zâtında, sıfatlarında ve işlerinde bir olup eşi, benzeri ve ortağı olmayandır. İslâmiyet Allah’ın tek oluşu inancı üzerine kurulmuş bir dindir ve bu özelliği ile diğer ilâhî dinlerle aynıdır

10 5- KIYAM Bİ-NEFSİHİ Varlığının kendisinden olması demektir. O varlığı için bir iken Allah kendi zâtının gereği olarak vardı. Var olması varlığını devam ettirmesi için hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şeyin yaratıcısı olan Allah dilerse onları var eder, varlıklarını devam ettirir, dilerse yok eder.

11 6- MUHÂLİFETÜN Lİ’L - HAVÂDİS
Sonradan olanlarla benzememek demektir. Allah sonradan var olan varlıkların hiçbirine benzemez. Biz Onu nasıl düşünürsek düşünelim, O bu düşündüklerimizden, hatır ve hayalimizden geçen şeylerin hepsinden başkadır ve hiçbirisine benzemez.

12 II. Allah’ın Sübûtî Sıfatları
Bu göreceğimiz sıfatların benzerleri sınırlı ve vasıtalı olarak insanlara verilmiş olsa da, Allah’ın kendisine has olan bu sıfatları sınırsızdır ve herhangi bir vasıtaya muhtaç değildir.

13 II. ALLAH’IN SÜBÛTÎ SIFATLARI
1-Hayat Semi 2-İlim Basar 3-İrade Kelam 4-Kudret Tekvin

14 1- HAYAT Allah’ın diri ve canlı olması demektir. Allah ezelî ve ebedî olan hayat ile diri ve canlıdır. Onun için ölüm, uyku, dalgınlık, gaflet gibi şeyler asla düşünülemez; çünkü bu ve benzeri şeyler eksikliktir, güçsüzlüktür. O daima hayat sahibidir.

15 2- İLİM Allah’ın her şeyi bilmesi demektir. Evrendeki hiçbir şey Onun bilgisinin dışında değildir. Allah’ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Onun ilmi ezelîdir, sınırsızdır, hiçbir şey Onun ilminin dışında meydana gelmez. İnsanların ilmi ise, sonradan kazanılan, belli ve sınırlı bir ilimdir.

16 3- İRADE Allah’ın dilemesi, istemesi demektir. Allah, dilediği gibi hükmeder, istediğini yapar ve bunları yerine getirmek için hiçbir şeye muhtaç değildir. Hür serbest olarak dilediğini yapar, dilediğini yapmaz. Evrendeki her şey Onun bu sıfatı ile yaratılmakta ve meydana gelmektedir.

17 4- KUDRET Allah’ın gücü olması, istediği her şeyi yapabilmesi demektir. Allah’ın evrende dilediği gibi hükmetmesi, tercihini kullanmaya gücünün, kudretinin yetmesi demektir. Allah’ın sonsuz, bitmek, tükenmek bilmeyen kudreti ve gücü vardır.

18 Onun ezelî olan güç ve kudretinin dışında kalan hiçbir şey yoktur
Onun ezelî olan güç ve kudretinin dışında kalan hiçbir şey yoktur. Dilerse bu evren gibi daha bir çok evrenler yaratmağa gücü yettiği gibi, yaratıkları bir anda yok etmeğe de gücü yeter. Yıldızlara, aya, güneşe bakarak bu gücün büyüklüğünü, sınırsızlığını, ebediliğini daha iyi kavrarız.

19 5- SEMİ Allah’ın her şeyi işitip duyması demektir. Onun işitmesine hiçbir şekilde sınır ve kısıtlama yoktur. İnsanlar belli şiddetteki sesleri işitebilirler. İşitmek için bir takım araçlara ve organlara sahip olmak gerekir. Arada hava olmasa, insanlar birbirlerini duyamazlar. Allah’ın işitmesi doğrudan doğruyadır. Bu türlü araçlara, organlara ihtiyacı yoktur.

20 6- BASAR Yüce Allah’ın her şeyi görüp gözetmesi olmak demektir. Onun görmesinden hiçbir şey uzak ve gizli değildir, göremeyeceği hiçbir şey ve yer yoktur. Onun görmesine uzaklık, yakınlık veya aşırı aydınlık gibi yaratıklarla ilgili şeylerin hiçbir şekilde etkisi olmaz. Her yerde olup biten her şeyi görür, bilir ve anında haberi olur.

21 7- KELÂM Yüce Allah’ın konuşması ve söylemesi sıfatıdır. Allah’ın konuşması, sese ve harflere ihtiyaç duymadan olur. Bu ezelî ve ebedî olan sıfatı ile peygamberlerine söylemiş emirler vermiş yasaklarını bildirmiştir. İşte böylece ilâhî kitaplar meydana gelmiştir. Yüce Allah’ın konuşamaması, dilsiz olması asla düşünülemez.

22 8- TEKVİN Yüce Allah’ın yoktan var edip yaratması demektir. Şu evrende var olan ve varlığını devam ettirmekte olan her şeyi O, ezelî ve ebedî olan tekvin sıfatının gereği olarak yaratmıştır. Allah’ın yaratmak, yaşatmak, rızıkları vermek, bol bol nimetler ihsan etmek, ödüllendirmek, cezalandırmak, affetmek, öldürmek, diriltmek gibi bütün işleri bu sıfatının gereğidir.

23 III. ALLAH’IN FİİLÎ SIFATLARI
Yüce Allah’ın fiilî sıfatları pek çoktur; bunların hepsini saymak mümkün değildir. Ancak bunlara birkaç örnek vermekle yetinelim.

24 HALK: Yaratmak demektir. Bütün varlıkları yaratan Hz. Allah’tır
HALK: Yaratmak demektir. Bütün varlıkları yaratan Hz. Allah’tır. Hiçbir mahlukun herhangi bir şeyi yaratmaya gücü yoktur. İNŞA: Yoktan var etmek demektir. Evrendeki tüm varlıkları yoktan var eden Yüce Allah’tır. Yaratıklarınsa yoktan var etme gücü yoktur. İBDA': Yüce Allah'ın, aslı ve benzeri olmaksızın icat etmesi demektir.

25 İHYA: Yüce Allah’ın diriltmesi demektir
İHYA: Yüce Allah’ın diriltmesi demektir. Bir yaratığa can verip onu yaşama ulaştırmak, diriltmek ancak Allah’a mahsustur. İMATE: Yüce Allah’ın öldürmesi, hayata son vermesi demektir. Bir yaratığa can veren Hz. Allah dilediği zamanda onun yaşamına da son verir.

26 TERZÎK: Yüce Allah’ın rızık vermesi demektir. Allah (c. c
TERZÎK: Yüce Allah’ın rızık vermesi demektir. Allah (c.c.) Rab olmasının gereği sayısız çeşit ve ihtiyaçta olan mahlukatın rızkını da yaratır. O, yaşamlarını devam ettirebilmeleri için muhtaç oldukları besinleri yoktan var edip onlara sunar.

27 AYETLER

28 *O, her şeyden öncedir; kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalmayacağı sondur; varlığı apaçıktır; gerçek mahiyeti insan için gizlidir. O her şeyi bilir. Hadid Sûresi: 3. Âyet.

29 Yeryüzünde bulunan her şey fânîdir, gelip geçici, yok olucudur
* Yeryüzünde bulunan her şey fânîdir, gelip geçici, yok olucudur. Ancak Yüce ve Cömert olan Rabb’ımızın varlığı bâkîdir, ebedidir, son bulmaz. Rahmân Sûresi: Âyetler

30 Ey Muhammet deki: Allah bir tektir, O hiçbir yere muhtaç değildir
*Ey Muhammet deki: Allah bir tektir, O hiçbir yere muhtaç değildir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey Ona denk değildir. İhlâs Suresi

31 *Allah, Ondan başka tanrı olmayan diri ve her an yaratıklarını gözetip duran, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Al-i Imran Sûresi 2. Âyet

32 Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. Şûra Sûresi: 11
*Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. Şûra Sûresi: 11. Âyet.

33 Ölümsüz, diri olan Allah’a güven, Onu özenerek tesbih et
*Ölümsüz, diri olan Allah’a güven, Onu özenerek tesbih et. Furkan Sûresi: 58. Âyet

34 *Görüleni de görülmeyeni de bilen, yücelerin yücesi olan Allah’a göre, aranızdan sözü gizleyen ile açığa vuran ve geceye bürünerek ( gecenin karanlığına ) gizlenip gündüz ortaya çıkan arasında fark yoktur. Râd Sûresi: Âyetler

35 *Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece OL demektir ve o hemen oluverir. Nahl Sûresi: 40. Âyet

36 Şüphe yok ki Allah her şeyi yapmağa, her şeye güç yetirmeğe kâdirdir
*Şüphe yok ki Allah her şeyi yapmağa, her şeye güç yetirmeğe kâdirdir. Bakara Sûresi: 20. Âyet

37 *Şüphe yok ki Allah işitendir, bilendir. Bakara Sûresi: 181. Âyet

38 *Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Enfal Sûresi: 244. Âyet

39 Allah önce mahlûkatı yaratır, ölümden sonra onu tekrar diriltir
*Allah önce mahlûkatı yaratır, ölümden sonra onu tekrar diriltir. Sonunda Ona döneceksiniz. Rûm Sûresi: 11. Âyet

40 ALLAH’IN VARLIĞINI BİR AN DAHİ UNUTMAYALIM.
TEŞEKKÜRLER


"YÜCE ALLAH’IN SIFATLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları